CDESK Desktop Client - Úvodné informácie - CDESK
 

CDESK Desktop Client - Úvodné informácie

Obsah stránky

1 Úvod

CDESK Desktop Client je primárne určený pre permanentnú prácu s CDESKom pre používateľov s lacnejšou licenciou CDESK SILVER. Vďaka výhodám, ktoré poskytuje CDESK Desktop Client odporúčame jeho využívanie aj používateľom s CDESK GOLD licenciou. Slúži na operatívnu prácu a pohodlnejšiu správu položiek v databáze (CMDB). Umožňuje vybaviť jednotlivé požiadavky, pracovné príkazy, zapísať plnenia a s tým spojené činnosti, ako je napríklad zmena stavov (napr. na „Ukončené“). Používatelia s licenciou CDESK GOLD v ňom môžu editovať ako v tabuľke, čo výrazne zjednodušuje správu rôznych zoznamov.

CDESK Desktop Client je v porovnaní s web rozhraním rozdielny:

 • Tabuľkové výpisy s flexibilnou filtráciou nad každým stĺpcom.
 • Tabuľková editácia – úprava údajov priamo v zoznamoch bez otvárania detailu záznamu (Vyžaduje GOLD licenciu).
 • Vyhľadávanie údajov vo vrchnom vyhľadávacom poli súčasne s písaním.
 • Možnosť pridania záznamu spôsobom vhodným pre daný modul, napr. cez katalóg požiadaviek, cez modálne okno, cez nový riadok v tabuľke, cez nový riadok v tabuľke s predvyplnením zvolených stĺpcov.
 • Jednoduchá prehľadnosť vďaka ukotveniu stĺpcov podľa vlastného výberu.
 • V zoznamoch prehľadný pravý panel s náhľadom a editáciou záznamu.
 • Rýchla orientácia za pomoci filtrov v ľavom paneli.

2 CDESK Desktop Client – nástroj na prácu s lacnejšou licenciou

CDESK Desktop Client umožňuje lacnejšie prevádzkovanie CDESKu pre operatívnu prácu. Cez CDESK Desktop Clienta majú pracovníci nepretržitý prístup k funkciám potrebným pre dennú prácu a ak občas vyžadujú plnú funkcionalitu, majú ju dostupnú cez web za určitých časových obmedzení. Výhodou klienta je tiež, že dáta sú uložené lokálne na počítači, čím sa šetrí výkon servera. To isté platí aj o mobilnej aplikácii.

Pre používateľov s licenciou CDESK SILVER je prístup na webové rozhranie čiastočne obmedzené, len 25% používateľov s touto licenciou sa v jednom okamžiku môžu pripojiť na web CDESKu. Ale aj používatelia s CDESK SILVER licenciou sú pomocou CDESK Desktop Clienta pripojení nepretržite a za nižšiu cenu.

3 CDESK Desktop Client – užitočný aj pre CDESK GOLD používateľov

Do pozornosti Vám dávame užitočné funkcie, ktoré budú prínosom aj pre používateľov s GOLD licenciou, t. j. používateľov, ktorí majú neobmedzený prístup na web rozhranie.

3.1 Tabuľková editácia ako v Exceli (vyžaduje CDESK GOLD licenciu)

Pomocou tabuľkovej editácie máte možnosť presúvať sa a editovať položky ako v Exceli. Funkcia tabuľkovej editácie je podporovaná takmer pre každý modul.
Aj pri tabuľkovej editácii sa môžete stretnúť s modálnymi oknami, nakoľko si to vyžaduje formát bunky. Ide o prípad, keď bunka obsahuje HTML obsah a samotná tabuľka zobrazuje reťazce ako čistý text. Na to, aby sa HTML formátovanie nestratilo pri zadávaní a editácii sa zobrazí pomocné modálne okno.

Obrázok 1 Tabuľková editácia - Modálne okno - Úprava textu 1
Obrázok 1 Tabuľková editácia – Modálne okno – Úprava textu 1

Pomocou tlačidla ENTER vstúpite do položky, ktorú chcete upravovať. Klávesa ESC zas slúži na odchod z položky. Pomocou tlačidla “Uložiť” editovaný text uložíte. Klávesová skratka F2 rovnako umožňuje vstup do popisu v tabuľkovej editácii.

Za pomoci šípok je možný horizontálny a vertikálny pohyb v položke po jednotlivých bunkách. Vo vybranej bunke, ktorú chcete editovať stačí začať písať a text sa začne priamo dopĺňať. Podobnosť tabuľkovej editácii je možné prirovnať k Excelu. Pokiaľ sa v danom stĺpci už podobná hodnota nachádza, pri písaní pomocou tabuľkovej editácie sa opakujúci obsah paralelne zobrazí pri písaní.

Obrázok 1 Tabuľková editácia - Modálne okno - Úprava textu 1
Obrázok 2 Tabuľková editácia

3.2 Flexibilná filtrácia nad každým stĺpcom a uloženie nastaveného filtra

Ďalšiu výhodu, ktorú CDESK Desktop Client ponúka je filtrovanie v akomkoľvek stĺpci. Stačí kliknúť na názov stĺpca a ponúknu sa podmienky filtrácie.

Obrázok 3 Filtrovanie v konkrétnom stĺpci
Obrázok 3 Filtrovanie v konkrétnom stĺpci

Filtrácie nastavené nad stĺpcami majú vzájomný vzťah „AND“.  V rámci jedného stĺpca si môžete kombinovať „AND“ a „OR“.

Obrázok 4 AND, OR filter
Obrázok 4 AND, OR filter

Nastavenie rýchleho filtra je možné uložiť pod tlačidlo a tým si ho rýchlo aplikovať v budúcnosti. Tlačidlo sa vytvára cez ikonku lievika so znakom ´+´ v pravej hornej časti.

Obrázok 5 Vytvorenie nového filtru
Obrázok 5 Vytvorenie nového filtru

3.3 Okamžité vyhľadávanie údajov vo vrchnom vyhľadávacom poli súčasne s písaním

Záznamy je možné vyhľadávať aj pomocou vrchného vyhľadávacieho poľa. Výsledky sa okamžite zobrazujú počas písania.

Obrázok 6 Vrchné vyhľadávacie pole
Obrázok 6 Vrchné vyhľadávacie pole

Vo vrchnom vyhľadávacom poli je možnosť vyhľadávať aj napriek tomu, že sú zapnuté filtrácie na iných miestach (ľavý panel, rýchly filter nad stĺpcami). Dosiahnete to tak, že na konci vrchného vyhľadávacieho poľa je prepínač, ktorý keď vypnete, tak zadaný text vyhľadáva vo všetkých dostupných záznamoch.

Obrázok 7 Vrchné vyhľadávacie pole – prepínanie rozsahu vyhľadávania
Obrázok 7 Vrchné vyhľadávacie pole – prepínanie rozsahu vyhľadávania

Môžete aj ovplyvňovať rozsah, v akých poliach bude vrchné vyhľadávacie políčko vyhľadávať. Rozsah vyhľadávania nastavíte cez hamburger menu na konci vrchného vyhľadávacieho políčka.

Obrázok 8 Vrchné vyhľadávacie pole – zoznam stĺpcov, v ktorých sa vyhľadáva
Obrázok 8 Vrchné vyhľadávacie pole – zoznam stĺpcov, v ktorých sa vyhľadáva

3.4 Pravý panel s náhľadom a editáciou záznamu

Po kliknutí na položku v akomkoľvek module sa zobrazí pravý panel s obsahom vybranej položky zo záznamu. Jednotlivé akcie sú rozpísané nižšie.

Obrázok 9 Pravý panel požiadavky
Obrázok 9 Pravý panel požiadavky

Pravý panel umožňuje zobrazenie požiadavky vo viac stupňoch.

Obrázok 10 Pravý panel požiadavky 2
Obrázok 10 Pravý panel požiadavky 2

3.5 Rýchle funkcie na úzkom pravom paneli s tlačidlami

Pravý panel umožňuje rýchlejší prístup k požadovanej položke a pohodlnejšiu prácu s ňou. Prostredníctvom pravého panela si môžete voliť medzi rýchlymi skratkami ako je vyrolovanie požiadavky v dvoch stupňoch a následné zmenšenie:

Obrázok 11 Pravý panel požiadavky - zobrazenie panela
Obrázok 11 Pravý panel požiadavky – zobrazenie panela

Pravý panel okrem ostatných nižšie spomenutých funkcií, umožňuje aj priame otvorenie modálneho okna.

Obrázok 12 Pravý panel - modálne okno
Obrázok 12 Pravý panel – modálne okno

Nasledujú položky synchronizácie, uloženia, pridanie príspevku do diskusie, príspevku pre riešiteľov, ukončiť, pridať plnenie, pridať úlohu, pridať pracovný príkaz, súvisiace požiadavky a prílohy.

3.5.1 Diskusia k požiadavke

Pravý panel požiadavky umožňuje rýchlejší prístup do diskusie pomocou tlačidla či záložky. Pravý panel tak isto obsahuje funkciu otvorenia modálneho okna s diskusiou.

Obrázok 13 Pridať diskusiu pomocou pravého panela v požiadavkách
Obrázok 13 Pridať diskusiu pomocou pravého panela v požiadavkách
Obrázok 14 Záložky diskusie v pravom panely požiadaviek
Obrázok 14 Záložky diskusie v pravom panely požiadaviek

Diskusiu je taktiež možné otvoriť v modálnom okne priamo cez pravý panel.

Obrázok 15 Modrá ikona v diskusii na otvorenie modálneho okna
Obrázok 15 Modrá ikona v diskusii na otvorenie modálneho okna

3.6 Nové spôsoby pridávania záznamov.

CDESK Desktop Client má viacero nových spôsobov pridávania záznamov oproti web rozhraniu. Ide o riadkové pridávanie, ktoré je vhodné najmä pre konfiguračnú Databázu objektov CMDB, Plnenia, Úlohy. Pre pridávanie s opakovaním údajov Vám pomôže spôsob riadkového pridávania s prenosom údajov z filtra. Zjednodušujúce je pridávanie cez pravý panel. Najbližšie k webovému rozhraniu je pridávanie cez modálne okno. Odlišné spôsoby pridávania od webového rozhrania sú popísané v nasledujúcom texte.

 1. Pridať cez pravý panel
 2. Pridať cez nový riadok priamo v zozname
 3. Pridať cez nový riadok s použitím filtra
3.6.1 Pridať cez pravý panel

Pokiaľ si nastavíte „Pridať cez pravý panel“, otvorí sa Vám pravý panel, cez ktorý môžete pridať napr. úlohu.

Obrázok 16 Pridať cez pravý panel – Úloha
Obrázok 16 Pridať cez pravý panel – Úloha

Po zvolení „Pridať cez pravý panel“ sa panel vyroluje v prvej úrovni. Za pomoci šípok umiestnených pod ikonou „X“ slúžiacou na opustenie okna, je možné úroveň panela zväčšiť a zmenšiť podľa potreby. Nasledujú tlačidlá „Otvoriť v modálnom okne“, „Synchronizovať“, „Uložiť“ a „Zmazať“.

Obrázok 17 Ukážka - Pravý panel – Úloha
Obrázok 17 Ukážka – Pravý panel – Úloha
3.6.2 Pridať cez nový riadok priamo v zozname

Medzi jednu z najvýhodnejších funkcií, ktoré CDESK Desktop Client ponúka je „Pridať cez nový riadok“. Za pomoci tejto funkcie nepotrebujete otvárať žiadne ďalšie okná a jednoducho pridávate a píšete informácie presne tam kam potrebujete, čo Vám umožní šetriť čas a prácu.

Obrázok 18 Pridať cez nový riadok – Plnenie
Obrázok 18 Pridať cez nový riadok – Plnenie

Po pridaní nového riadku sa hneď na začiatku ukáže políčko synchronizácie. Bližšie k synchronizácii vysvetľujeme v ďalších tipoch.  Stále sa nachádzame v tabuľkovej editácii, v ktorej stačí začať hneď písať. Napriek tomu, že ide o nový riadok, ktorý je prvý v poradí, stále sa pri písaní textu, ktorý už v danom stĺpci existuje ho automaticky predvyplní.

3.6.3 Pridať cez nový riadok s použitím filtra

Pokiaľ máte zvolený typ v ľavom filtri, stačí kliknúť po nastavení okna na „Pridať cez nový riadok s použitím filtra“ a jednoducho sa pridajú riadky do ktorých už len dopíšete potrebné informácie. Najlepšie sa táto funkcia dá využiť pokiaľ zadávate objekty v CMDB do konfiguračnej databázy s určitou rovnakou hodnotou.

Obrázok 20 Pridať cez nový riadok s použitím filtra – Objekty konfiguračnej databázy
Obrázok 20 Pridať cez nový riadok s použitím filtra – Objekty konfiguračnej databázy

Riadok, ktorý sa zobrazí po pridaní, je možné vyplniť priamym písaním ako v prípade možnosti „Pridať cez nový riadok“.

Obrázok 21 Pridať cez nový riadok s použitím filtra - Objekty konfiguračnej databázy - Nový riadok
Obrázok 21 Pridať cez nový riadok s použitím filtra – Objekty konfiguračnej databázy – Nový riadok

Tlačidlo máte non-stop k dispozícii a môžete si ho nastaviť podľa vlastných potrieb. Vďaka nemu bude Vaša práca rýchlejšia a efektívnejšia.

Aktuálne je tento spôsob pridávania možný v konfiguračnej databáze CMDB objektov. Bude ešte zapracovaný v plneniach a v úlohách.

3.7 Voliteľné ukotvenie stĺpcov

Ukotvenie stĺpcov môže pripomínať excel. Jednou z možností ukotvenia stĺpca je pomocou priameho kliknutia pravým tlačidlom na ľubovoľný stĺpec. Ukotvenie stĺpcov si môžete kedykoľvek zmeniť podľa vlastného želania.

Obrázok 22 Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec"
Obrázok 22 Ukotvenie stĺpca pomocou „Ukotviť po tento stĺpec“
Obrázok 23 Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec" 2
Obrázok 23 Ukotvenie stĺpca pomocou „Ukotviť po tento stĺpec“ 2
Obrázok 24 Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec" 3
Obrázok 24 Ukotvenie stĺpca pomocou „Ukotviť po tento stĺpec“ 3

Ako ďalšiu možnosť ukotvenia stĺpcov v CDESK Desktop Client máte túto funkciu k dispozícií s promptnou možnosťou prispôsobenia počtu ukotvených stĺpcov v ľavom paneli. Nastavenie slúži na spríjemnenie a zjednodušenie práce v prostredí.

Obrázok 25 Voľné ukotvenie stĺpcov
Obrázok 25 Voľné ukotvenie stĺpcov
Obrázok 26 Ukotvenie stĺpcov-nastavenia
Obrázok 26 Ukotvenie stĺpcov-nastavenia
Obrázok 27 Ukotvenie stĺpcov 2
Obrázok 27 Ukotvenie stĺpcov 2

3.8 V požiadavkách rýchla orientácia za pomoci filtrov v ľavom paneli

Pomocou filtrov v ľavom paneli požiadaviek máte možnosť prepnúť sa ako v ´priečinkoch´. Vybrali sme pre Vás predvolené filtre, ktoré budete pravdepodobne najviac používať. Meniť sa nedajú. Na vlastnú zostavu filtrácie odporúčame vytvorenie vlastného filtra.

Obrázok 28 Požiadavky - Ľavý panel filtrovania
Obrázok 28 Požiadavky – Ľavý panel filtrovania

4 Ďalšie tipy k jednoduchšiemu ovládaniu klienta

Aby ste využili potenciál CDESK Desktop Clienta, je dobré sa oboznámiť s vlastnosťami a vybranými funkciami popísanými v nasledujúcom texte.

4.1 CDESK Desktop Client pracuje s lokálnou databázou

Ako už bolo vyššie spomenuté, CDESK Desktop Client má lokálnu databázu, čím tento softvér menej zaťažuje server. Prenos so serverom môžete mať manuálny a automatický. Manuálny režim vyžaduje stláčanie tlačidla „Uložiť“, alebo ak príde k tomu, že záznam ste opustili bez uloženia, môžete cez synchronizačné centrum dokončiť uloženie záznamu na server. Pri automatickom režime sa klient pokúša prenášať údaje pri každom opustení záznamu.

4.1.1 Informácie o stave synchronizácie údajov medzi klientom a serverom

Hlásenie o stave synchronizácie prostredníctvom „Obláčika na synchronizovanie“ a ikoniek žltej/červenej farby v riadku položky.

Automatická synchronizácia na server po každej zmene umožňuje priame prepojenie a ukladanie na server. Pokiaľ túto možnosť nemáte zvolenú, dáta sa uložia na lokálnej databáze. Za pomoci ikony obláčika si vložené informácie uložíte na server.

Obrázok 29 Synchronizačný oblak
Obrázok 29 Synchronizačný oblak
Obrázok 30 Automatická synchronizácia
Obrázok 30 Automatická synchronizácia

Za pomoci ikoniek diskov v prvej úrovni, si uložíte všetky potrebné synchronizácie. Pokiaľ vyžadujete uloženie len jednej synchronizácie, je tak možné urobiť za pomoci disku priliehajúcemu ku konkrétnej synchronizácii.

Obrázok 31 Uloženie synchronizácie
Obrázok 31 Uloženie synchronizácie

Pokiaľ si zmeníte určitú informáciu na webe, preklenie sa Vám to do CDESK Desktop Clienta. Opačne to aktuálne nie je možné

4.1.2 Žltá/červená ikona oznamu synchronizácie

Farebná ikona informuje ohľadne aktuálneho stavu synchronizácie konkrétnych položiek.

Obrázok 32 Synchronizovanie
Obrázok 32 Synchronizovanie

Pokiaľ Vám chýbajú povinné vyplnené položky, tlačidlo synchronizácie sa zobrazí v červenej farbe. V žltej farbe sa zobrazí ak je potrebné danú položku uložiť.

4.2 Najčastejšie používané parametre na vrchu formuláru

V požiadavkách ako v prvom module sú údaje vo vrchnej časti detailu záznamu. Napriek tomu, že parametre na vrchu formuláru vyzerajú ako „Read-only“, je možné ich upravovať.

Obrázok 33 Požiadavka – parametre na vrchu formuláru
Obrázok 33 Požiadavka – parametre na vrchu formuláru
4.2.1 Prehľad údajov nachádzajúcich sa vo vrchnej časti formuláru požiadavky:
 1. Spoločnosť
 2. Riešiteľ
 3. Stav
 4. Termín odozvy
 5. Splnenie od
 6. Splnenie do
 7. Priorita

4.3 Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov

Ako už bola spomenutá možnosť ukotvenia stĺpcov podobne ako v exceli, v ľavom stĺpci v záložke Nastavenia je možné nastaviť výšku názvu stĺpca a výšku riadku na to aby sa do buniek zmestilo viac textu.

Obrázok 34 Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov
Obrázok 34 Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov
Obrázok 35 Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov 2
Obrázok 35 Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov 2

4.4 Každý modul má svoje nastavenia v ľavom paneli

Okrem primárneho nastavenia, ktoré je ponúkané v profile, je tak isto možné zvoliť nastavenia v určenom module rovnako ako pri filtrovaní v ľavej časti. Hneď vedľa filtrovania je možnosť Nastavenia.

Obrázok 36 Nastavenie v ľavom paneli
Obrázok 36 Nastavenie v ľavom paneli

Cez nastavenia volíte rovnako, ako sme už uviedli v zozname objektov konfiguračnej databázy:

 1. Automatická synchronizácia
 • Ukladanie do lokálnej databázy po každej zmene
 • Automaticky synchronizovať na server
 1. Tabuľková editácia
 • Automaticky otvárať v režime tabuľkovej editácie
 • Povoliť aktualizáciu zoznamu tabuľky v režime editácie
 1. Iné
 • Počet ukotvených stĺpcov
 • Výška názvu stĺpca
 • Výška riadku

4.5 Poradie stĺpcov cez drag and drop

Možnosť nastaviť poradie stĺpcov umožňuje nie len pravé nastavenie výberu a poradia stĺpcov vedľa tabuľkovej editácie, ale aj priamy kontakt myšou s jednoduchým uchopením akéhokoľvek stĺpca a následným presunutím podľa potreby.

Obrázok 37 Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 1
Obrázok 37 Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 1
Obrázok 38 Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 2
Obrázok 38 Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 2

4.6 Funkcie dostupné len na webe integrované v CDESK Desktop Clientovi

Je umožnené využívanie niektorých funkcií na webe bez toho, aby bolo nutné opustiť a ukončiť svoju aktuálnu činnosť v programe. Spomenutú funkciu ponúka napr. Spracovanie správ , otvorenie detailu ponuky. Upozorňujeme, že takéto sprístupnenie webového rozhrania čerpá licenciu priameho prístupu na web.

Obrázok 39 Funkcie dostupné len na webe - spracovanie správ
Obrázok 39 Funkcie dostupné len na webe – spracovanie správ

5 Užitočné klávesové skratky

CTRL + ENTER– automaticky sa zapne tabuľková editácia a označená bunka sa dá okamžite editovať  

CTRL + S – uloženie a zosynchronizovanie položky so serverom  (zatiaľ funguje v rámci tabuľkovej editácie)

CTRL + SHIFT + S – aktuálne otvorený modul sa zosynchronizuje so serverom 

ALT + END – Opustenie tabuľkovej editácie 

HOME – posunie kurzor do bunky v prvom stĺpci  

END – posun ku koncu stĺpcov 

6 Inštalácia CDESK Desktop klienta na počítač

Prevedieme Vás inštaláciou CDESK Desktop klienta v jednotlivých krokoch. Je postavený na technológii „.NET CORE“, ktorého jadro musí byť na počítači nainštalované a k správnemu fungovaniu je potrebný najnovší Microsoft Edge prehliadač. Obe komponenty, ak na počítači chýbajú, inštalátor automaticky zahrnie do inštalácie. Inštalátor je dostupný na webových stránkach CDESK v rámci sekcie Download. Najnovšia verzia sa aktualizuje automaticky. Keď je vydaná, ponúkne sa Vám

 1.     V sprievodcovi inštaláciou si zvoľte aký jazyk chcete používať prioritne a následne zvoľte „Ďalej >“.
Obrázok 40 Začiatok inštalácie CDESK Desktop klienta
Obrázok 40 Začiatok inštalácie CDESK Desktop klienta
Obrázok 41 Ponúknutá inštalácia v prípade, že Váš počítač nemá všetky potrebné komponenty
Obrázok 41 Ponúknutá inštalácia v prípade, že Váš počítač nemá všetky potrebné komponenty
Obrázok 42 Prehľad potrebných komponentov na doinštalovanie
Obrázok 42 Prehľad potrebných komponentov na doinštalovanie
Obrázok 43 Ukážka aktualizácie Microsoft Edge
Obrázok 43 Ukážka aktualizácie Microsoft Edge
Obrázok 44 Ponúknutý začiatok inštalácie „.NET Core“ komponentu
Obrázok 44 Ponúknutý začiatok inštalácie „.NET Core“ komponentu
Obrázok 45 Sprievodca inštaláciou krok 1.7
Obrázok 45 Sprievodca inštaláciou krok 1.7

2. V časti „Setup“ zakliknite „Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy“ a následne kliknite „Ďalej >“

Obrázok 46 Sprievodca inštaláciou krok 2
Obrázok 46 Sprievodca inštaláciou krok 2

3. Vo výbere priečinka pre inštaláciu, si skontrolujte „Product install path“ či Vám miesto inštalácie vyhovuje. Pokiaľ Vám cesta nevyhovuje, zvoľte tlačidlo „Browse“ a vyberte úložisko. Pokiaľ Vám cesta vyhovuje, kliknite na „Ďalej“.

Obrázok 47 Sprievodca inštaláciou krok 3
Obrázok 47 Sprievodca inštaláciou krok 3

4. Počkajte, kým Sprievodca inštaláciou nainštaluje produkt.

Obrázok 48 Sprievodca inštaláciou krok 4
Obrázok 48 Sprievodca inštaláciou krok 4

5. Po inštalácii, skontrolujte pole „Spustiť produkt“ či je označený a kliknite na „Dokončiť“

Obrázok 49 Sprievodca inštaláciou krok 6
Obrázok 49 Sprievodca inštaláciou krok 6

6. Po inštalácii sa Vám zobrazí vstupné okno v prednastavenom jazyku. Zadajte „Server“, „prihlasovacie meno“ a „heslo“.

Obrázok 50 Sprievodca inštaláciou krok 7
Obrázok 50 Sprievodca inštaláciou krok 7

7. Počkajte, kým prebehne synchronizácia. Ak máte nové prostredie s málo záznamami, synchronizácia má trvať rádovo v sekundách, ak už máte prostredie, kde je desaťtisíce záznamov, synchronizácia bude trvať niekoľko minút.

Obrázok 51 Sprievodca inštaláciou krok 8
Obrázok 51 Sprievodca inštaláciou krok 8

6.1 Aktualizácie CDESK Desktop klienta

CDESK Desktop Client si sám zisťuje z centrálneho úložiska najnovšiu dostupnú verziu. V prípade dostupnej novšej verzie sa ponúkne upgrade.


V prípade, že si chcete overiť, že máte najnovšiu verziu,

Obrázok 52 Tlačidlo na stiahnutie najnovšej dostupnej verzie
Obrázok 52 Tlačidlo na stiahnutie najnovšej dostupnej verzie

6.2 Prepnutie na testovacie verzie

CDESK klient môžete prepnúť z produkčnej verzie na testovaciu Beta/Alfa verziu. Verzie, ktoré vyjdú priamo z vývoja sa označujú ako Alfa a verzie, ktoré prešli základnými testami sa označujú ako Beta verzie. Prepínanie nerobte pokiaľ nie ste dohodnutí s podporou CDESKu, lebo nemusí byť určitá Alfa/Beta verzia vhodná pre Vaše prostredie. Taktiež musíte počítať s vyššou prácnosťou pri prechode na stabilnejšiu verziu, ktorý treba robiť formou odinštalovania a nainštalovania CDESK klienta.  Prepnutie sa realizuje v Môj profil -> Nastavenia -> Ikonka ozubeného kolieska.

Obrázok 54 Prepnutie na testovacie verzie Alfa_Beta
Obrázok 53 Prepnutie na testovacie verzie Alfa_Beta

7 Centrálne nastavenia

V pravej časti horného rohu po kliknutí na Profil – „Panáčika“ následne na nastavenie sa zobrazí okno s možnosťami:

 • Jazyk – možnosť zvolenia jazyka
 • Predvolený modul na zobrazenie – pri zapnutí CDESK Desktop Client sa zároveň otvorí modul, ktorý je predvolený v nastaveniach
 • Veľkosť písma – malý, stredný, veľký – nastavenie platí pre celú Desktop aplikáciu
 • Verzia – zobrazenie čísla aktuálne používanej verzie CDESK Desktop Client – nastavenie a aktualizácie
 • Automatické spustenie – ak je možnosť automatického spustenia zapnutá, CDESK Desktop Client sa automaticky spustí pri zapnutí počítača
 • Plná synchronizácia – slúži na manuálne spustenie synchronizácie databázy s CDESK serverom
 • Klávesové skratky, vizuálne nastavenia – aktuálne nastavenie „Zobrazovať názvy záložiek“. Ak je nastavenie zapnuté/vypnuté, záložky sa budú zobrazovať ako ikony/ikony s názvom
 • Zobraziť umiestnenie databázy – Po kliknutí sa zobrazí cesta umiestnenia databázy
 • Odstrániť uložené prihlasovacie údaje a odhlásiť sa

Prehliadač hlásení – okno s prehľadom chybových hlásení, ktoré v prípade kontaktu s podporou môže byť užitočné pre rýchlejšie vyriešenie problému.

Obrázok 54 Centrálne nastavenia
Obrázok 54 Centrálne nastavenia

CDESK Desktop Client umožňuje rýchly prístup k práci a jej jednoduchšiu realizáciu. Pokiaľ používate Desktop aplikáciu viete, že máte svoju prácu pod kontrolou. Ste s ňou viac spojený a cítite sa viac ako doma. Vďaka notifikáciám Vám už nič neujde a ste o všetkom informovaný.

Prajeme Vám príjemnú prácu s CDESK Desktop Client-om.