Prehľad modulov a rozšírení - CDESK
 

Naše moduly

V rýchlom prehľade zistíte, ktoré moduly sú tie správne pre Vaše podnikanie.
Zákazníci a kontakty

Prehľadná databáza zákazníkov s kategorizáciou

 • Evidencia zákazníkov a kontaktov
 • Vytváranie skupín zákazníkov s rozdelením do vlastných kategórií ako región, oblasť pôsobenia a pod.
 • Oprávnenia pre prístup pracovníkov ku konkrétnym skupinám zákazníkov
 • Nastavovanie typu notifikácií
 • Možnosť definovania voliteľných vlastností pre zákazníkov
Zákazky

Jednoduchá evidencia otvorenej a odvedenej práce podľa zákazníkov, s priamou fakturáciou, plánovaním nákladov a ľudských zdrojov.

 • Evidencia rozsiahlejších prác
 • Sledovanie rozpočtu zákazky, nákladov
 • Združovanie požiadaviek a úloh
 • Plánovanie interných aj externých nákladov
 • Plánovanie ľudských zdrojov
 • Evidencia vystavených a prijatých objednávok
 • Evidencia skladových dokladov
 • Fakturácia s možnosťou automatickej fakturácie s potvrdzovaním
 • Účtovanie služieb vo viacerých scenároch (post-paid/pre-paid)
 • Voliteľné rozlíšenie interných a fakturačných prác
 • Skryté fakturačné položky pre evidenciu nákladov bez prístupu pre zákazníkov.
 • Účtovanie materiálu, služieb, dopravy, referenčných nákladov
 • Archív účtovania
 • Evidencia prác na konkrétnych objektoch z konfiguračnej databázy CMDB
 • Účtovanie zmlúv a zmluvných pokút
 • Refakturácia nákladov z prijatých faktúr a bločkov
Požiadavky s SLA - Helpdesk

Riešenie požiadaviek zákazníkov v stanovených termínoch, s notifikáciou o ich stave.

 • Evidencia otvorenej práce pracovníkov
 • Sledovanie termínov splnenia/odozvy, náhradné riešenia, vyhodnotenie SLA
 • Voľba druhu požiadavky – Helpdesk, objednávka, reklamácia
 • Možnosť priradiť objekty zákazníka, ku ktorým sa požiadavka vzťahuje (z CMDB)
 • Voliteľné vlastnosti
 • Diskusia so zákazníkom
 • Interná diskusia (skrytá pred zákazníkom)
 • Možnosť preddefinovať si vlastné podpisy zobrazované v diskusii
 • Automatické priradenie príjemcov notifikácií s uvedením dôvodu
 • Voliteľné pridávanie a odstraňovanie príjemcov notifikácií s históriou
 • Evidovanie histórie zmien v požiadavkách
 • Manažment zmien – Change management
 • Riešiteľom môže byť jednotlivec alebo skupina
 • Kategorizácia podľa typu či oblasti služby
 • Vytváranie a združovanie úloh ako čiastkových riešení
 • Pridávanie ponúk s možnosťou schválenia zákazníkom
 • Možnosť ponechať si rozpísanú požiadavku ako draft
 • Voliteľné filtre
 • SLA – nastavenie konkrétnych reakčných termínov na jednotlivé objekty alebo skupiny v CMDB
 • Katalóg požiadaviek so šablónami pre vytváranie úloh
 • Pravidelné požiadavky
Úlohy

Rýchle a jednoduché plánovanie povinností.

 • Úlohy môžu fungovať samostatne alebo deliť požiadavky, zákazky na menšie jednoduché činnosti. Jednoduchosť úloh spočíva v minimalizácií volieb, zobrazení len políčok, ktoré budete potrebovať k plneniu ľahšej práce.
 • Na druhej strane k úlohe si môžete evidovať plnenia, nastaviť ako riešiteľa skupinu, pridať pomocných riešiteľov.
 • Ak by ste sa rozhodli v CDESKu nepoužívať Požiadavky, aj samotný modul Úlohy umožní prevádzkovať jednoduchý taskovací systém s vykazovaním práce.
Plnenia

Evidencia odpracovanej práce pracovníkov

 • Získajte prehľad o vyťažení svojich pracovníkov na základe vykonanej práce.
 • V zlomku sekundy vytvárajte faktúry s presným rozpisom prác.
 • K plneniam môžete zaevidovať použitý materiál, dodaný tovar, dopravné náklady a parkovné.
Ponuky

Evidencia ponúk s akceptáciou zákazníkom.

 • Ponuky môže schvaľovať len nadriadený pracovník. Vyhnete sa tak zbytočnému plytvaniu s financiami.
 • Zákazník môže vašu ponuku schváliť alebo zamietnuť priamo v systéme. Nechýba ani priestor na diskusiu a pripomienky k jednotlivým ponukám, čo vám pomôže pri ďalšom zvyšovaní štandardov.
 • Všetky ponuky sú prehľadne zoradené v zozname. Ten je možné exportovať vo formáte XLS.
 • Práca s ponukami je rýchlejšia vďaka možnosti presúvania položiek priamo z cenníka.
Zmluvy

Centrálna evidencia zákazníckych zmlúv.

 • Všetky zmluvy mate vďaka modulu Zmluvy na jednom mieste.
 • Využijete ho naplno keď poskytujete služby založené na pravidelných poplatkoch, zákazníkom umožňujete využívať rôzne druhy zliav, spolupracujete s partnermi, ktorí služby predávajú a mate viazané služby.
 • Každý z vašich zákazníkov bude mať jasne definované pravidlá týkajúce sa zmluvy.
 • Zmluvy sú prepojené s Konfiguračnou databázou a Cenníkmi.
 • Šetrite čas – CDESK dokáže zmluvy automaticky účtovať. Vy si len nastavíte čas a spôsob.
Rezervačný modul

Informujte každého o svojej rezervácií. Vyhnete sa zbytočným nedorozumeniam.

 • Umožňuje vytvárať rezervácie na ľubovoľné objekty vo firme.
 • Je prístupný pre vašich zamestnancov, aj pre zákazníkov.
 • Prácu s rezerváciami zjednodušuje možnosť triedenia do kategórií, ktoré si používateľ sám vytvára.
 • Môže definovať aj vlastné predmety rezervácie.
Kalendár

Prehľad termínov v interaktívnom kalendári.

 • Modul dáva jednoduchý prehľad o aktivitách v čase. Zobrazuje požiadavky, predpokladané termíny ukončenia úloh, zákazky, rezervácie a dovolenky.
 • Slúži na zobrazovanie stavu/prehľadu podľa jednotlivých riešiteľov. Zobrazuje dokedy mám danú úlohu vyriešiť.
 • Ide o nevyhnutný nástroj pre plánovanie práce.
Zastupovanie

Nenechajte svoje povinnosti ležať ľadom, keď nie ste v práci.

 • Zabezpečí presun otvorenej práce na zastupujúceho.
 • Voliteľne presunie schvaľovania na zastupujúceho.
 • Upraví oprávnenia, aby zastupujúci mohol prenesené povinnosti vykonávať.
 • Automaticky sa nastavuje zastupovanie aj pri zadaní voľna cez modul Dovolenky.
Dovolenky a zastupovania

Evidencia čerpania voľna so zastupovaním.

 • Môžete evidovať akékoľvek voľno, ktoré potrebujete v spoločnosti napríklad dovolenky, školenia, PN, návštevy u lekára a sledovať zostatok dovolenky.
 • Získajte kontrolu nad prideľovaním voľna viacúrovňovým schvaľovacím procesom.
 • Zastupovanie poskytuje možnosť prenášať oprávnenia z jedného operátora na zastupujúceho bez zbytočnej administratívy
Konfiguračná databáza CMDB

Evidencia všetkých objektov v používateľsky konfigurovateľnej databáze.

 • Konfiguračná databáza umožňuje evidovať objekty-zariadenia, na ktorých poskytujete vaše služby, prostredie vašich zákazníkov (prevádzky, pracovne miesta, budovy ) zmluvy, dodatky. Závisí len od vašej miery detailnosti.
 • CDESK sa vám prispôsobí – neobmedzujte sa na predkonfigurované šablóny. Môžete si vytvárať vlastné skupiny a typy objektov. Rovnako tak si môžete nastaviť oprávnenia, SLA a SLO pre každú skupinu či typ objektov zvlášť.
 • Plánované práce – prostredníctvom CDESKu informujte zákazníkov o plánovaných výpadkoch.
Schvaľovanie

Schvaľovacie procesy pre požiadavky, ponuky a dovolenky.

 • Ide o zadokumentovanie rozhodnutia. Jednoduchý nástroj na vyjadrenie sa k nejakému typu žiadosti – požiadavka alebo dovolenka.
 • Modul Schvaľovanie tiež informuje zainteresovaných o definitívnom rozhodnutí.
 • Máte viacero možnosti navrhnutia schvaľovacích scenárov, napríklad minimálny počet schvaľovateľ, postupne alebo súčasne schvaľovanie.
DMS

Jednoduchá evidencia príloh a dokumentov.

 • Prílohy z e-mailov nemusíte hľadať v správach. CDESK ich zhromažďuje na jednom mieste – v moduly DMS (Document Managment System).
 • Navyše ich triedi podľa zákazníkov a typu objektu, napríklad požiadavka, zákazka, plnenie.
 • Každý používateľ si tu môže pridávať aj vlastné prílohy, ktoré nepochádzajú zo správ.
Nákupný zoznam

Menej formálna, flexibilná evidencia nákupov.

 • Modul Nákupný zoznam predstavuje digitálnu obdobu lístkového nákupného zoznamu. Tento sa ale nikde nestratí ani sa nevymaže. Vďaka včas zakúpenému tovaru si vaši kolegovia budú môcť splniť svoje úlohy v dohodnutých termínoch.
 • Získajte prehľad o spoľahlivosti dodávateľa vďaka možnosti ohodnotenia dodávateľa, pretože vaša spoločnosť môže prosperovať jedine ak budete spolupracovať so serióznymi dodávateľmi.
Reporting

V CDESKu budete mať všetko zdokladované.

 • Export podľa potreby – väčšina modulov v CDESKu poskytuje možnosť exportu do XLS, pdf alebo HTML.
 • Široká škála prispôsobenia aj tej najšpecifickejšej požiadavke
 • Analytické reporty sa po objednaní dodávajú formou samostatného reportovacieho servera. Ten obsahuje replikáciu CDESK databázy, z ktorej k požadovanému pohľadu dopočítava údaje.
 • Údaje je možné prezentovať v ďalších nástrojoch – od Excelu po BI nástroje ako Power BI, Qlik
Cenník

Cenotvorba k poskytovaným službám, dodávanému tovaru a k sprievodným poplatkom.

 • Modul pokrýva všetky položky a služby, ktoré si vyžadujú cenotvorbu. Je rozdelený na tri časti : Cenníky služieb, Cenník práce a Cenník dopravy.
 • Položky z Cenníka sa vyberajú pri tvorbe nových Zákaziek a Plnení.
 • Cenníky služieb evidujú ceny poskytovaných služieb. Pritom nemusí ísť len o jednu službu ale aj o viacero služieb zoskúpených v jednom balíku.
 • Najmä vaši zákazníci ocenia možnosť rôznych typov zliav, ktoré môžete k službám zahrnúť.
 • V Cenníku práce stanovujete cenu práce, ktorú si zákazník u vás objedná. Prácu evidujete v hodinovej sadzbe, v sadzbe za jednotku alebo môžete poskytovať paušál na prácu.
 • Cenník dopravy poskytuje prehľad o cenách spojených s dopravou. Tie si môžete vytvárať pre každého zákazníka zvlášť.
Pracovné príkazy

Riadený priebeh realizácie požiadavky.

 • Ponúkajú možnosť ako rozdeliť prácu na požiadavkách. Je to samostatná položka pevne previazaná s požiadavkou a definuje časť práce, ktorú je potrebné vykonať k splneniu požiadavky.
 • Na rozdiel od Úloh ovplyvňuje počítanie SLA , je možné ich zoraďovať, riadiť viditeľnosť a eviduje viac parametrov slúžiacich k vyhodnocovaniu.
 • Je pevne previazaný s požiadavkou čím sa automatizujú niektoré činnosti. Do pracovných príkazov si môžete pridávať ľubovoľný objekt z Konfiguračnej databázy a sledovať tak prácu na danom objekte.
 • Vďaka možnosti zoraďovať sú pracovné príkazy predurčené k riešeniu požiadaviek, na ktorých sa zúčastňuje viacero pracovníkov. Pracovník uvidí zadanie (pracovný príkaz), až keď má pripravené prostredie vychádzajúce z predošlých činností – ukončené predchádzajúce pracovné príkazy.
Spracovanie správ

Smerovanie e-mailovej komunikácie cez verejné adresy, uchovávanie a spracúvanie všetkých správ v CDESKu.

 • Všetky správy na jednom mieste.
 • Modul spracovanie správ poskytuje usporiadaný zoznam emailov či už od zákazníkov alebo od vašich zamestnancov. Nemusíte tak kontrolovať viacej mailových schránok, ale všetky máte prehľadne zoradené v tomto moduly.
 • Prístup k správam zjednodušuje panel na vyhľadávanie.
 • Sami si nastavte ako sa správy budú triediť a ďalej spracovávať. CDESK potom bude automaticky vytvárať požiadavky alebo iné položky.
Doplnkové vlastnosti

Prispôsobte si formuláre v CDESKu podľa svojich potrieb.

 • V CDESKu sa neobmedzujete na preddefinované formuláre. Vďaka Doplnkovým vlastnostiam si ich môžete rozširovať o vlastnosti a číselníky, ktoré sami definujete.
 • Zaujímavým prvkom je možnosť kombinovať rôzne typy hodnôt do zložených vlastností. V zloženej vlastnosti je možné nastaviť viditeľnosť hodnôt v závislosti od iných, napríklad podmienené zobrazenie.
 • Text, číslo, dátum, zaškrtávacie pole, hyperlink, výberové pole, podmienené zobrazenie…
 • Modul Doplnkové vlastnosti poskytuje na výber širokú škálu typov hodnôt, aby pokryl vaše potreby.
 • Navyše sami si určite, ktoré položky sú povinné.
 • Predvyplnené zoznamy hodnôt, tj. číselníky, si môžete vytvárať sami vlastné alebo môžu byť automaticky napĺňané z existujúcich záznamov v aplikácii napr. z Konfiguračnej databázy CMDB alebo Používatelia. CDESK tiež ponúka možnosť nastavenia predvolenej hodnoty v číselníku.
Integrácia CM IT monitoring

Rozšírenie zákazníckeho servisu o prepracovaný IT manažment.

 • Monitoring zdravia a výkonnosti infraštruktúry, serverov, počítačov, aplikácií
 • SW audit
 • HW evidencia (CMDB)
 • Vzdialená správa a údržba
 • Automatizácia zálohovaní
 • Nasaditeľné do outsourcingových firiem, interných IT oddelení veľkých podnikov
Konektory a rozhranie API

API rozhranie pre výmenu údajov medzi CDESKom a inými systémami vo vašom prostredí.

 • Táto služba ďalej rozširuje široké možnosti CDESKu. Poskytuje prepojenie s ďalšími systémami a dáva vám priestor na tvorbu prispôsobených formulárov, prípadne celých portálových riešení.
 • V CDESKu sa už nachádzajú predpripravené prepojenia s integrovanou funkcionalitou ako sú Active directory /LDAP, Exchange/ Office365, SMS brána a FinStat.
 • Systémy, s ktorými sa CDESK prepojí môžu byť Ekonomické systémy ERP, systémy na riadenie projektov (JIRA), iné helpdesky a ďalšie portály z rôznych oblastí.
 • Na základe vašej objednávky je možné pridať ďalšie prepojenia do systémov.
SLA a SLO

Stanovte si termíny, ktoré budú vypovedať o kvalite vašich služieb.

SLA

 • V CDESKu SLA (Service level agreement) definuje pracovné časy a termíny spojené s podporou. Ide o termín odozvy, termín splnenia a termíny náhradných riešení.
 • Na jednotlivé objekty alebo skupiny v konfiguračnej databáze si nastavíte konkrétne reakčné termíny. Tie si môžete definovať pre každý deň zvlášť a osobitne aj pre dni pracovného pokoja.

SLO

 • V našom systéme SLO (Service level objective) definuje parametre pre dostupnosť služby. Ide o percentuálne vyjadrenie minimálnej dostupnosti služby za určité obdobie.
 • Tiež môžete dokumentovať maximálne trvania výpadkov a zohľadňovať plánované práce.
Nástenka

Všetky informácie určené pre vašich zamestnancov prehľadne usporiadané na jednom mieste.

 • Predstavuje informačnú schránku vo vašej spoločnosti. Každému používateľovi na viditeľnom mieste prinesie dôležité informácie. Tie pre vašich zákazníkov nebudú prístupné a udržíte si súkromie v rámci spoločnosti.
 • Obsah na nástenke má neobmedzenú časovú platnosť. Tvorca príspevku ho, ale môže vymazať. Príspevky možno priamo adresovať riešiteľom alebo operátorom.
 • Budete mať prehľad o dosahu informácie. CDESK eviduje kedy si pracovníci oznam prečítali.
 • Prehľadnosť Nástenky zvýšite vďaka možnosti triedenia do používateľských priečinkov.
Znalostná báza

Evidencia a zdieľanie know-how medzi určenými osobami. Register poznatkov a riešení

 • Znalostná báza obsahuje návody a manuály.
 • V prípade incidentu alebo akéhokoľvek problému používateľ bude vedieť kde hľadať riešenie.
 • Tieto informácie môžete sprístupniť aj svojím zákazníkom.
 • Modul je prepojený s Požiadavkami.
 • Aktuálna verzia Znalostnej bázy je v základnej verzii a pripravujeme pre vás rozšírenia. Jednotlivé príspevky sa budú triediť do kategórii, čím sa zvýši prehľadnosť. Tiež bude možné špecifikovať, pre koho sú príspevky určené, či pre riešiteľov alebo zákazníkov.
Mobilná aplikácia

Rýchly prístup k dátam do CDESKu z mobilného zariadenia aj v teréne.

 • Vďaka mobilnej aplikácií máte svoje údaje vždy so sebou. Túto možnosť ocenia najmä ľudia pracujúci v teréne.
 • Mobilná aplikácia vám pomôže pri výkone a zápisoch práce, pretože k potrebným informáciám môžete pristupovať priamo na svojom smartfóne či tablete.
 • Aj bez internetu – Mobilná aplikácia funguje aj offline. Po opätovnom pripojení na internet sa automaticky synchronizuje so všetkými používateľmi systému.
 • Aplikácia je podporovaná systémami Android a iOS.
Desktop aplikácia

Operatívna práca na veľkom počítači.

 • •Vďaka desktopovej aplikácii bude vaša práca ešte efektívnejšia. Venovali sme pozornosť aby bežné úkony ste mohli vykonať čo najrýchlejšie. Navyše môže pracovať aj offline.
 • Ak niektorí vaši pracovníci budú schopný pokryť väčšinu vašej práce desktopovou aplikáciou s minimálnym prístupom na web, máte priestor ako ušetriť. Pre takýchto pracovníkov môžete prideliť licenciu CDESK Silver. (viac o licencii CDESK Silver sa dozviete z cenníka – www.cdesk.sk/ceny)
Outlook plugin

Ľahký prenos e-mailov do CDESKu.

 • Prináša zjednodušenie s CDESKom a mailmi ak pracujete s MS Outlook v desktop verzii pre operačný systém Windows.
 • Z mailu, ktorý máte v Outlooku viete vytvoriť novú požiadavku, vytvoriť novú úlohu a daný mail pridať ako diskusiu alebo ako poznámku pre riešiteľa.
Adresár

Všetky potrebné údaje o spoločnostiach a zákazníkoch na jednom mieste.

 • Obsahuje prehľadný zoznam spoločností a kontaktov v takej flexibilnej štruktúre, že ku kontaktom by ste si mohli evidovať aj čísla topánok.
 • Evidujte si na jednom mieste kontakty len pre vašu potrebu a aj kontakty, ktoré aktívne pracujú so systémom. (majú pridelený login).
 • Pri vypĺňaní údajov sa neobmedzujete na preddefinované políčka. Môžete si vytvoriť aj vlastné. Tie nemusia byť u každého zákazníka rovnaké.
Oznamy

Vývesná tabuľa vo vašej spoločnosti.

 • Sú určené pre všetkých vašich pracovníkov a aj zákazníkov, zobrazujú sa priamo v Úvodnom prehľade.
 • Oznamy sa triedia do prehľadných kategórii, ktoré si sami vytvárate. Dôležitý oznam sa môže prednostne zobrazovať.
 • Na rozdiel od modulu Nástenka, správy v Oznamoch môžu mať obmedzenú časovú platnosť.