Naše moduly

V rýchlom prehľade zistíte, ktoré moduly sú tie správne pre Vaše podnikanie.
Požiadavky s SLA - Helpdesk

Riešenie požiadaviek zákazníkov v stanovených termínoch, s notifikáciou o ich stave.

 • Evidencia otvorenej práce pracovníkov
 • Sledovanie termínov splnenia/odozvy, náhradné riešenia, vyhodnotenie SLA
 • Voľba druhu požiadavky – Helpdesk, objednávka, reklamácia
 • Možnosť priradiť objekty zákazníka, ku ktorým sa požiadavka vzťahuje (z CMDB)
 • Voliteľné vlastnosti
 • Diskusia so zákazníkom
 • Interná diskusia (skrytá pred zákazníkom)
 • Možnosť preddefinovať si vlastné podpisy zobrazované v diskusii
 • Automatické priradenie príjemcov notifikácií s uvedením dôvodu
 • Voliteľné pridávanie a odstraňovanie príjemcov notifikácií s históriou
 • Evidovanie histórie zmien v požiadavkách
 • Manažment zmien – Change management
 • Riešiteľom môže byť jednotlivec alebo skupina
 • Kategorizácia podľa typu či oblasti služby
 • Vytváranie a združovanie úloh ako čiastkových riešení
 • Pridávanie ponúk s možnosťou schválenia zákazníkom
 • Možnosť ponechať si rozpísanú požiadavku ako draft
 • Voliteľné filtre
 • SLA – nastavenie konkrétnych reakčných termínov na jednotlivé objekty alebo skupiny v CMDB
 • Katalóg požiadaviek so šablónami pre vytváranie úloh
 • Pravidelné požiadavky
Zákazky

Jednoduchá evidencia otvorenej a odvedenej práce podľa zákazníkov, s priamou fakturáciou, plánovaním nákladov a ľudských zdrojov.

 • Evidencia rozsiahlejších prác
 • Sledovanie rozpočtu zákazky, nákladov
 • Združovanie požiadaviek a úloh
 • Plánovanie interných aj externých nákladov
 • Plánovanie ľudských zdrojov
 • Evidencia vystavených a prijatých objednávok
 • Evidencia skladových dokladov
 • Fakturácia s možnosťou automatickej fakturácie s potvrdzovaním
 • Účtovanie služieb vo viacerých scenároch (post-paid/pre-paid)
 • Voliteľné rozlíšenie interných a fakturačných prác
 • Skryté fakturačné položky pre evidenciu nákladov bez prístupu pre zákazníkov.
 • Účtovanie materiálu, služieb, dopravy, referenčných nákladov
 • Archív účtovania
 • Evidencia prác na konkrétnych objektoch z konfiguračnej databázy CMDB
 • Účtovanie zmlúv a zmluvných pokút
 • Refakturácia nákladov z prijatých faktúr a bločkov
Plnenia

Evidencia odpracovanej práce pracovníkov

 • Získajte prehľad o vyťažení svojich pracovníkov na základe vykonanej práce.
 • V zlomku sekundy vytvárajte faktúry s presným rozpisom prác.
 • K plneniam môžete zaevidovať použitý materiál, dodaný tovar, dopravné náklady a parkovné.
Adresár

Všetky potrebné údaje o spoločnostiach a zákazníkoch na jednom mieste.

 • Obsahuje prehľadný zoznam spoločností a kontaktov v takej flexibilnej štruktúre, že ku kontaktom by ste si mohli evidovať aj čísla topánok.
 • Evidujte si na jednom mieste kontakty len pre vašu potrebu a aj kontakty, ktoré aktívne pracujú so systémom. (majú pridelený login).
 • Pri vypĺňaní údajov sa neobmedzujete na preddefinované políčka. Môžete si vytvoriť aj vlastné. Tie nemusia byť u každého zákazníka rovnaké.
Konfiguračná databáza CMDB

Evidencia všetkých objektov v používateľsky konfigurovateľnej databáze.

 • Konfiguračná databáza umožňuje evidovať objekty-zariadenia, na ktorých poskytujete vaše služby, prostredie vašich zákazníkov (prevádzky, pracovne miesta, budovy ) zmluvy, dodatky. Závisí len od vašej miery detailnosti.
 • CDESK sa vám prispôsobí – neobmedzujte sa na predkonfigurované šablóny. Môžete si vytvárať vlastné skupiny a typy objektov. Rovnako tak si môžete nastaviť oprávnenia, SLA a SLO pre každú skupinu či typ objektov zvlášť.
 • Plánované práce – prostredníctvom CDESKu informujte zákazníkov o plánovaných výpadkoch.
SLA a SLO

Stanovte si termíny, ktoré budú vypovedať o kvalite vašich služieb.

SLA

 • V CDESKu SLA (Service level agreement) definuje pracovné časy a termíny spojené s podporou. Ide o termín odozvy, termín splnenia a termíny náhradných riešení.
 • Na jednotlivé objekty alebo skupiny v konfiguračnej databáze si nastavíte konkrétne reakčné termíny. Tie si môžete definovať pre každý deň zvlášť a osobitne aj pre dni pracovného pokoja.

SLO

 • V našom systéme SLO (Service level objective) definuje parametre pre dostupnosť služby. Ide o percentuálne vyjadrenie minimálnej dostupnosti služby za určité obdobie.
 • Tiež môžete dokumentovať maximálne trvania výpadkov a zohľadňovať plánované práce.
Spracovanie správ

Smerovanie e-mailovej komunikácie cez verejné adresy, uchovávanie a spracúvanie všetkých správ v CDESKu.

 • Všetky správy na jednom mieste.
 • Modul spracovanie správ poskytuje usporiadaný zoznam emailov či už od zákazníkov alebo od vašich zamestnancov. Nemusíte tak kontrolovať viacej mailových schránok, ale všetky máte prehľadne zoradené v tomto moduly.
 • Prístup k správam zjednodušuje panel na vyhľadávanie.
 • Sami si nastavte ako sa správy budú triediť a ďalej spracovávať. CDESK potom bude automaticky vytvárať požiadavky alebo iné položky.
Reporting

V CDESKu budete mať všetko zdokladované.

 • Export podľa potreby – väčšina modulov v CDESKu poskytuje možnosť exportu do XLS, pdf alebo HTML.
 • Široká škála prispôsobenia aj tej najšpecifickejšej požiadavke
 • Analytické reporty sa po objednaní dodávajú formou samostatného reportovacieho servera. Ten obsahuje replikáciu CDESK databázy, z ktorej k požadovanému pohľadu dopočítava údaje.
 • Údaje je možné prezentovať v ďalších nástrojoch – od Excelu po BI nástroje ako Power BI, Qlik
Úlohy

Rýchle a jednoduché plánovanie povinností.

 • Úlohy môžu fungovať samostatne alebo deliť požiadavky, zákazky na menšie jednoduché činnosti. Jednoduchosť úloh spočíva v minimalizácií volieb, zobrazení len políčok, ktoré budete potrebovať k plneniu ľahšej práce.
 • Na druhej strane k úlohe si môžete evidovať plnenia, nastaviť ako riešiteľa skupinu, pridať pomocných riešiteľov.
 • Ak by ste sa rozhodli v CDESKu nepoužívať Požiadavky, aj samotný modul Úlohy umožní prevádzkovať jednoduchý taskovací systém s vykazovaním práce.
Pracovné príkazy

Riadený priebeh realizácie požiadavky.

 • Ponúkajú možnosť ako rozdeliť prácu na požiadavkách. Je to samostatná položka pevne previazaná s požiadavkou a definuje časť práce, ktorú je potrebné vykonať k splneniu požiadavky.
 • Na rozdiel od Úloh ovplyvňuje počítanie SLA , je možné ich zoraďovať, riadiť viditeľnosť a eviduje viac parametrov slúžiacich k vyhodnocovaniu.
 • Je pevne previazaný s požiadavkou čím sa automatizujú niektoré činnosti. Do pracovných príkazov si môžete pridávať ľubovoľný objekt z Konfiguračnej databázy a sledovať tak prácu na danom objekte.
 • Vďaka možnosti zoraďovať sú pracovné príkazy predurčené k riešeniu požiadaviek, na ktorých sa zúčastňuje viacero pracovníkov. Pracovník uvidí zadanie (pracovný príkaz), až keď má pripravené prostredie vychádzajúce z predošlých činností – ukončené predchádzajúce pracovné príkazy.
Doplnkové vlastnosti

Prispôsobte si formuláre v CDESKu podľa svojich potrieb.

 • V CDESKu sa neobmedzujete na preddefinované formuláre. Vďaka Doplnkovým vlastnostiam si ich môžete rozširovať o vlastnosti a číselníky, ktoré sami definujete.
 • Zaujímavým prvkom je možnosť kombinovať rôzne typy hodnôt do zložených vlastností. V zloženej vlastnosti je možné nastaviť viditeľnosť hodnôt v závislosti od iných, napríklad podmienené zobrazenie.
 • Text, číslo, dátum, zaškrtávacie pole, hyperlink, výberové pole, podmienené zobrazenie…
 • Modul Doplnkové vlastnosti poskytuje na výber širokú škálu typov hodnôt, aby pokryl vaše potreby.
 • Navyše sami si určite, ktoré položky sú povinné.
 • Predvyplnené zoznamy hodnôt, tj. číselníky, si môžete vytvárať sami vlastné alebo môžu byť automaticky napĺňané z existujúcich záznamov v aplikácii napr. z Konfiguračnej databázy CMDB alebo Používatelia. CDESK tiež ponúka možnosť nastavenia predvolenej hodnoty v číselníku.
Ponuky

Evidencia ponúk s akceptáciou zákazníkom.

 • Ponuky môže schvaľovať len nadriadený pracovník. Vyhnete sa tak zbytočnému plytvaniu s financiami.
 • Zákazník môže vašu ponuku schváliť alebo zamietnuť priamo v systéme. Nechýba ani priestor na diskusiu a pripomienky k jednotlivým ponukám, čo vám pomôže pri ďalšom zvyšovaní štandardov.
 • Všetky ponuky sú prehľadne zoradené v zozname. Ten je možné exportovať vo formáte XLS.
 • Práca s ponukami je rýchlejšia vďaka možnosti presúvania položiek priamo z cenníka.
Schvaľovanie

Schvaľovacie procesy pre požiadavky, ponuky a dovolenky.

 • Ide o zadokumentovanie rozhodnutia. Jednoduchý nástroj na vyjadrenie sa k nejakému typu žiadosti – požiadavka alebo dovolenka.
 • Modul Schvaľovanie tiež informuje zainteresovaných o definitívnom rozhodnutí.
 • Máte viacero možnosti navrhnutia schvaľovacích scenárov, napríklad minimálny počet schvaľovateľ, postupne alebo súčasne schvaľovanie.
Nástenka

Všetky informácie určené pre vašich zamestnancov prehľadne usporiadané na jednom mieste.

 • Predstavuje informačnú schránku vo vašej spoločnosti. Každému používateľovi na viditeľnom mieste prinesie dôležité informácie. Tie pre vašich zákazníkov nebudú prístupné a udržíte si súkromie v rámci spoločnosti.
 • Obsah na nástenke má neobmedzenú časovú platnosť. Tvorca príspevku ho, ale môže vymazať. Príspevky možno priamo adresovať riešiteľom alebo operátorom.
 • Budete mať prehľad o dosahu informácie. CDESK eviduje kedy si pracovníci oznam prečítali.
 • Prehľadnosť Nástenky zvýšite vďaka možnosti triedenia do používateľských priečinkov.
Oznamy

Vývesná tabuľa vo vašej spoločnosti.

 • Sú určené pre všetkých vašich pracovníkov a aj zákazníkov, zobrazujú sa priamo v Úvodnom prehľade.
 • Oznamy sa triedia do prehľadných kategórii, ktoré si sami vytvárate. Dôležitý oznam sa môže prednostne zobrazovať.
 • Na rozdiel od modulu Nástenka, správy v Oznamoch môžu mať obmedzenú časovú platnosť.
Cenník

Cenotvorba k poskytovaným službám, dodávanému tovaru a k sprievodným poplatkom.

 • Modul pokrýva všetky položky a služby, ktoré si vyžadujú cenotvorbu. Je rozdelený na tri časti : Cenníky služieb, Cenník práce a Cenník dopravy.
 • Položky z Cenníka sa vyberajú pri tvorbe nových Zákaziek a Plnení.
 • Cenníky služieb evidujú ceny poskytovaných služieb. Pritom nemusí ísť len o jednu službu ale aj o viacero služieb zoskúpených v jednom balíku.
 • Najmä vaši zákazníci ocenia možnosť rôznych typov zliav, ktoré môžete k službám zahrnúť.
 • V Cenníku práce stanovujete cenu práce, ktorú si zákazník u vás objedná. Prácu evidujete v hodinovej sadzbe, v sadzbe za jednotku alebo môžete poskytovať paušál na prácu.
 • Cenník dopravy poskytuje prehľad o cenách spojených s dopravou. Tie si môžete vytvárať pre každého zákazníka zvlášť.
Znalostná báza

Evidencia a zdieľanie know-how medzi určenými osobami. Register poznatkov a riešení

 • Znalostná báza obsahuje návody a manuály.
 • V prípade incidentu alebo akéhokoľvek problému používateľ bude vedieť kde hľadať riešenie.
 • Tieto informácie môžete sprístupniť aj svojím zákazníkom.
 • Modul je prepojený s Požiadavkami.
 • Aktuálna verzia Znalostnej bázy je v základnej verzii a pripravujeme pre vás rozšírenia. Jednotlivé príspevky sa budú triediť do kategórii, čím sa zvýši prehľadnosť. Tiež bude možné špecifikovať, pre koho sú príspevky určené, či pre riešiteľov alebo zákazníkov.
Dovolenky a zastupovania

Evidencia čerpania voľna so zastupovaním.

 • Môžete evidovať akékoľvek voľno, ktoré potrebujete v spoločnosti napríklad dovolenky, školenia, PN, návštevy u lekára a sledovať zostatok dovolenky.
 • Získajte kontrolu nad prideľovaním voľna viacúrovňovým schvaľovacím procesom.
 • Zastupovanie poskytuje možnosť prenášať oprávnenia z jedného operátora na zastupujúceho bez zbytočnej administratívy
Zastupovanie

Nenechajte svoje povinnosti ležať ľadom, keď nie ste v práci.

 • Zabezpečí presun otvorenej práce na zastupujúceho.
 • Voliteľne presunie schvaľovania na zastupujúceho.
 • Upraví oprávnenia, aby zastupujúci mohol prenesené povinnosti vykonávať.
 • Automaticky sa nastavuje zastupovanie aj pri zadaní voľna cez modul Dovolenky.
Mobilná aplikácia

Rýchly prístup k dátam do CDESKu z mobilného zariadenia aj v teréne.

 • Vďaka mobilnej aplikácií máte svoje údaje vždy so sebou. Túto možnosť ocenia najmä ľudia pracujúci v teréne.
 • Mobilná aplikácia vám pomôže pri výkone a zápisoch práce, pretože k potrebným informáciám môžete pristupovať priamo na svojom smartfóne či tablete.
 • Aj bez internetu – Mobilná aplikácia funguje aj offline. Po opätovnom pripojení na internet sa automaticky synchronizuje so všetkými používateľmi systému.
 • Aplikácia je podporovaná systémami Android a iOS.
Desktop aplikácia

Operatívna práca na veľkom počítači.

 • •Vďaka desktopovej aplikácii bude vaša práca ešte efektívnejšia. Venovali sme pozornosť aby bežné úkony ste mohli vykonať čo najrýchlejšie. Navyše môže pracovať aj offline.
 • Ak niektorí vaši pracovníci budú schopný pokryť väčšinu vašej práce desktopovou aplikáciou s minimálnym prístupom na web, máte priestor ako ušetriť. Pre takýchto pracovníkov môžete prideliť licenciu CDESK Silver. (viac o licencii CDESK Silver sa dozviete z cenníka – www.cdesk.sk/ceny)
Integrácia CM IT monitoring

Rozšírenie zákazníckeho servisu o prepracovaný IT manažment.

 • Monitoring zdravia a výkonnosti infraštruktúry, serverov, počítačov, aplikácií
 • SW audit
 • HW evidencia (CMDB)
 • Vzdialená správa a údržba
 • Automatizácia zálohovaní
 • Nasaditeľné do outsourcingových firiem, interných IT oddelení veľkých podnikov
Konektory a rozhranie API

API rozhranie pre výmenu údajov medzi CDESKom a inými systémami vo vašom prostredí.

 • Táto služba ďalej rozširuje široké možnosti CDESKu. Poskytuje prepojenie s ďalšími systémami a dáva vám priestor na tvorbu prispôsobených formulárov, prípadne celých portálových riešení.
 • V CDESKu sa už nachádzajú predpripravené prepojenia s integrovanou funkcionalitou ako sú Active directory /LDAP, Exchange/ Office365, SMS brána a FinStat.
 • Systémy, s ktorými sa CDESK prepojí môžu byť Ekonomické systémy ERP, systémy na riadenie projektov (JIRA), iné helpdesky a ďalšie portály z rôznych oblastí.
 • Na základe vašej objednávky je možné pridať ďalšie prepojenia do systémov.
Nákupný zoznam

Menej formálna, flexibilná evidencia nákupov.

 • Modul Nákupný zoznam predstavuje digitálnu obdobu lístkového nákupného zoznamu. Tento sa ale nikde nestratí ani sa nevymaže. Vďaka včas zakúpenému tovaru si vaši kolegovia budú môcť splniť svoje úlohy v dohodnutých termínoch.
 • Získajte prehľad o spoľahlivosti dodávateľa vďaka možnosti ohodnotenia dodávateľa, pretože vaša spoločnosť môže prosperovať jedine ak budete spolupracovať so serióznymi dodávateľmi.
DMS

Jednoduchá evidencia príloh a dokumentov.

 • Prílohy z e-mailov nemusíte hľadať v správach. CDESK ich zhromažďuje na jednom mieste – v moduly DMS (Document Managment System).
 • Navyše ich triedi podľa zákazníkov a typu objektu, napríklad požiadavka, zákazka, plnenie.
 • Každý používateľ si tu môže pridávať aj vlastné prílohy, ktoré nepochádzajú zo správ.
Rezervačný modul

Informujte každého o svojej rezervácií. Vyhnete sa zbytočným nedorozumeniam.

 • Umožňuje vytvárať rezervácie na ľubovoľné objekty vo firme.
 • Je prístupný pre vašich zamestnancov, aj pre zákazníkov.
 • Prácu s rezerváciami zjednodušuje možnosť triedenia do kategórií, ktoré si používateľ sám vytvára.
 • Môže definovať aj vlastné predmety rezervácie.
Kalendár

Prehľad termínov v interaktívnom kalendári.

 • Modul dáva jednoduchý prehľad o aktivitách v čase. Zobrazuje požiadavky, predpokladané termíny ukončenia úloh, zákazky, rezervácie a dovolenky.
 • Slúži na zobrazovanie stavu/prehľadu podľa jednotlivých riešiteľov. Zobrazuje dokedy mám danú úlohu vyriešiť.
 • Ide o nevyhnutný nástroj pre plánovanie práce.
Zmluvy

Centrálna evidencia zákazníckych zmlúv.

 • Všetky zmluvy mate vďaka modulu Zmluvy na jednom mieste.
 • Využijete ho naplno keď poskytujete služby založené na pravidelných poplatkoch, zákazníkom umožňujete využívať rôzne druhy zliav, spolupracujete s partnermi, ktorí služby predávajú a mate viazané služby.
 • Každý z vašich zákazníkov bude mať jasne definované pravidlá týkajúce sa zmluvy.
 • Zmluvy sú prepojené s Konfiguračnou databázou a Cenníkmi.
 • Šetrite čas – CDESK dokáže zmluvy automaticky účtovať. Vy si len nastavíte čas a spôsob.
Zákazníci a kontakty

Prehľadná databáza zákazníkov s kategorizáciou

 • Evidencia zákazníkov a kontaktov
 • Vytváranie skupín zákazníkov s rozdelením do vlastných kategórií ako región, oblasť pôsobenia a pod.
 • Oprávnenia pre prístup pracovníkov ku konkrétnym skupinám zákazníkov
 • Nastavovanie typu notifikácií
 • Možnosť definovania voliteľných vlastností pre zákazníkov
Outlook plugin

Ľahký prenos e-mailov do CDESKu.

 • Prináša zjednodušenie s CDESKom a mailmi ak pracujete s MS Outlook v desktop verzii pre operačný systém Windows.
 • Z mailu, ktorý máte v Outlooku viete vytvoriť novú požiadavku, vytvoriť novú úlohu a daný mail pridať ako diskusiu alebo ako poznámku pre riešiteľa.