Prehľad
aktualizácií

Skrátený prehľad zmien a vylepšení CDESKu

Prehľad
aktualizácií

Skrátený prehľad zmien a vylepšení CDESKu
CDESK 3.2.2 - aktuálna verzia / 3.6.2024
 • Požiadavky
  • Je možné vytvoriť CDESK konto z voľne zapísaného textu v poliach Kto žiada a Pre koho žiada.
  • V zozname požiadaviek je možné vyhľadávať podľa diskusie a Ext-mailov.
  • Do Ext-mailu je možné pripojiť internú poznámku.
  • Interná poznámka z pracovného príkazu sa zapisuje do internej poznámky na požiadavke.
  • V jednom diskusnom príspevku je možné použiť viacej šablón. Diskusný príspevok bude obsahovať texty zo viacerých šablón.
 • Plnenia
  • Vo filtri v zozname plnení pribudli komparátory: aktuálny / predošlý týždeň, aktuálny / predošlý mesiac.
  • V XLSX exporte zoznamu plnení sa nachádza sumár hodnôt.
 • Pracovné príkazy
  • Pracovné príkazy, ktoré sú na požiadavke vygenerované podľa predpisu šablóny požiadavky, sa môžu automaticky ukončiť po vyplnení používateľom definovaných polí. TOP
 • Úlohy
  • V zozname úloh pribudla možnosť zakladania automatizovaných reportov.
 • Projekty a Projektové zákazky
  • Manažérsky pohľad v Gantt diagrame.
  • V Gantt diagrame panel so zoznamom projektov.
  • V Projektovom denníku v poliach Aktuálny stav a Nasledujúce kroky bol pridaný editor s formátovaním textu.
 • Kontakty
  • Z kontaktu je možné vytvoriť CDESK konto.
 • Dokumenty
  • V zozname Bločkov pribudol stĺpec Popis.
 • Schvaľovanie
  • Ak je schvaľovací proces zamietnutý a vrátený na doplnenie, tak v mailovej notifikácii sa zobrazí vysvetľujúca poznámka schvaľovateľa.
 • Používateľom definované polia
  • V detaile konfigurácie používateľom definovaného poľa sa zobrazuje informácia o tom, v ktorých moduloch sa toto pole používa.
 • Objednávky
  • Na vystavenej objednávke sa v poli Vystavil automaticky predvyplní práve prihlásený používateľ.
  • Na prijatej objednávke sa v poli Kontaktná osoba dodávateľa ponúkajú iba kontakty a kontá evidované pod spoločnosťou objednávateľa.
  • Do tlačovej zostavy vystavenej objednávky pribudol dátum vytvorenia objednávky a podpis používateľa, ktorý je v poli Vystavil.
 • Všeobecné funkcie
  • V hlavičke vo väčšine CDESK modulov bol pridaný infobox, ktorý zobrazuje a umožňuje editovať najdôležitejšie informácie. TOP
  • V zoznamoch požiadaviek, plnení, konfiguračný položiek, projektov, projektových zákaziek a subdodávok pribudol XLSX export s predpripraveným filtrovaním. TOP
  • V zoznamoch pribudla možnosť meniť šírku stĺpcov. TOP
  • Úprava, aby nepoužívané záložky nespôsobovali odhlásenie zo systému.

Viac o TOP novinkách verzie 3.2.2>
Zoznam opráv verzie 3.2.2>

CDESK 3.2.1 - 5.4.2024
 • Požiadavky
  • Z diskusného príspevku je možné uložiť záznam do Ext-mail.  
  • Pri písaní Ext-mailov sa už vytvárajú drafty.  
  • Vo widgete Moje požiadavky v časti Som zadávateľom medzi Neukončenými požiadavkami sa pridali požiadavky v stave Ukončené, ak je zapnutý stav Akceptované ukončenie.  
  • Na šablóne požiadaviek pribudla nová sekcia pre vlastné nastavenie viditeľnosti a povinnosti termínov.  
  • Zobrazenie zoznamu prevádzok v detaile požiadavky bolo optimalizované aj na menšie rozlíšenie.  
 • Plnenia  
  • Do pdf exportu zoznamu plnení je možné zahrnúť aj žiadosti o voľno zobrazené v zozname plnení.  
 • Úlohy 
  • V module Úlohy pribudol jednoduchý filter. TOP
 • Projekty a Projektové zákazky 
  • V Ganttovom diagrame bola ukotvená horná lišta. Pri scrolovaní sa stále zobrazuje navrchu.  
  • V Ganttovom diagrame pribudlo plávajúce tlačidlo Uložiť.  
  • V projektovej dokumentácii sa zobrazuje zóna na nahratie prílohy aj keď nie je nahraná žiadna projektová dokumentácia.   
  • Na prijatej faktúre sa automaticky predvyplní subdodávka, ak naviazaná projektová zákazka má naviazanú práve jednu subdodávku.  
  • Keď je zákazník na projektovej zákazke zmenený automaticky, zmena sa zapíše do histórie projektovej zákazky.  
 • Ponuky  
  • Úprava exportu ponuky aby obsahoval iba akceptované položky.    
  • V detaile ponuky boli preusporiadané stĺpce k jednotlivým položkám. Najprv sa zobrazuje ponúkané množstvo / cena a potom akceptované množstvo / cena. 
 • Spracovanie správ
  • Pri spracovaní správ sa automaticky založí požiadavka aj zo správy, ktorá neobsahuje text. Do popisu požiadavky sa automaticky dopíše: „ ~empty message ~ “.  
 • Konfiguračná databáza 
  • Pre konfiguračné položky bola pridaná nová funkcionalita Pripomienkovač, ktorá pripomína termíny ako napríklad vypršanie platnosti podpory, certifikátu, blížiaci sa termín revízie… TOP
  • V detaile konfiguračnej položky sa popis zobrazuje pri jej názve na začiatku obrazovky.
 • Dokumenty
  • V zozname Prijatých faktúr a bločkov bola zapracovaná možnosť výberu stĺpcov. 
  • V stĺpcoch Názov projektovej zákazky a Kód projektovej zákazky v zozname Vystavených faktúr, sa zobrazujú názvy / kódy všetkých projektových zákaziek prepojených s danou projektovou zákazkou.  
  • V zozname Vystavených faktúr sa zapamätáva naposledy nastavený filter.  
 • Žiadosti o voľno  
  • Bolo doplnené upozornenie pre prípad, že zastupovanie na žiadosti nevykrýva celé trvanie žiadosti.  
  • Úprava zobrazenia žiadosti o voľno v kalendári na tvar Celé meno používateľa a Typ voľna.  
 • Vlastné tlačové zostavy  
  • Do vlastných tlačových zostáv je možné zahrnúť Používateľom definované polia z Adresár -> Spoločnosť  
 • Používateľom definované polia 
  • Názvy checkboxov sa úhľadnejšie zobrazujú hneď vedľa zaškrtávacieho políčka.  
 • Schvaľovanie  
  • Pri zadávaní voľného schvaľovania sa predvyplní šablóna, ak je vytvorená iba jedna šablóna pre voľné schvaľovanie.  
 • Všeobecné funkcie 
  • Nové Automatizované reporty pre väčšinu modulov. Umožňujú automatické odosielanie mailom alebo ukladanie do súboru podľa rozvrhu. TOP

Viac o TOP novinkách verzie 3.2.1>
Zoznam opráv verzie 3.2.1>

CDESK 3.2.0 - 15.3.2024
Nové moduly
 • VoIP v CDESK – Uvádzame prvý spôsob komunikácie v rámci Omnichannel – telefonické hovory. TOP 
 • Vlastné tlačové formuláre z požiadaviek a plnení. TOP
 • Požiadavky
  • Používateľom definované polia sa môžu zobrazovať na rôznych miestach v požiadavke. TOP
  • Požiadavka sa otvorí v novej karte prehliadača ak sa počas kliknutia stlačí klávesa Ctrl.
  • V zozname požiadaviek sa pri požiadavke s voľným schvaľovaním zobrazuje tooltip informujúci o stave schvaľovania a názve schvaľovacieho procesu.
  • Na šablóne požiadavky pribudla konfigurácia pre výber projektovej zákazky.
  • Boli upravené podmienky pre zobrazenie záznamov pri použití filtra Moje na riešenie.
  • Ak má spoločnosť naviazanú iba jednu prevádzku alebo miesto a na požiadavke je jej výber povinný, prevádzka / miesto sa predvyplní.
 • Pravidelné požiadavky
  • Do exportu zoznamu pravidelných požiadaviek bol doplnený stĺpec Najbližšie generovanie.
  • V zozname pravidelných požiadaviek bol pridaný stĺpec informujúci o perióde generovania.
 • Plnenia
  • Do zoznamu plnení je možné zahrnúť čerpané voľno. TOP
 • Úlohy
  • V notifikácii o zmene popisu úlohy je farebne označený nový text.
 • Projekty a Projektové zákazky
  • Pri ukončovaní Projektu / Projektovej zákazky sa kontroluje, či naviazaná zákazka neobsahuje neukončené záznamy, ako napríklad požiadavky.
  • Bolo upravené zobrazenie hodnoty v stĺpci Aktuálny stav k dátumu. Ak je text dlhý, nezobrazí sa v zozname celý.
  • V Ganttovom diagrame boli pridané tlačidlá na priblíženie / oddialenie.
  • Pribudli oprávnenia na viditeľnosť a editáciu vlastných kódov Projektov / Projektových zákaziek.
 • Ponuky
  • Bola pridaná možnosť nakonfigurovať si predvolenú platnosť ponuky, ktorá sa automaticky predvyplní pri zadávaní nových ponúk.
 • Konfiguračná databáza
  • Pre voliteľné pomenovania pre Konfiguračnú databázu je možné pridať aj preklady do aktívnych jazykov.
 • Žiadosti o voľno
  • Bolo do zoznamu plnení pridané čerpanie voľna. Viac sa dočítate v sekcii Plnenia.
  • V zozname žiadosti o voľno bol doplnený filter umožňujúci rýchlo zistiť, ktorí používatelia práve čerpajú voľno.
  • Je možné editovať žiadosť o voľno, ktorá je práve čerpaná.
 • Používatelia a skupiny
  • Do exportu zoznamu skupín bol pridaný stĺpec Popis skupiny.
 • Konektory, API
  • Pre LDAP konektor bol doplnený nastaviteľný Interval synchronizácie.
 • Zastupovanie
  • Boli pridané notifikácie pre pripomenutie nadchádzajúceho zastupovania.
 • Všeobecné funkcie
  • Pribudla modrá schéma. TOP
  • Bol implementovaný nový nástroj na voľný výber farieb (colorpicker) s lepším fungovaním a zobrazovaním čísla farby.

Viac o TOP novinkách verzie 3.2.0>
Zoznam opráv verzie 3.2.0>

CDESK 3.1.13 - 28.1.2024
 • Spoločnosti
  • V detaile spoločnosti pribudlo pole Emailová adresa pre zasielanie faktúr.
 • Projekty a Projektové zákazky
  • Pribudol Ganttov diagram na grafické plánovanie Projektov / Projektových zákaziek s naviazanými požiadavkami a úlohami. TOP
  • Pribudla nová záložka Projektový denník, ktorá slúži na zaznamenávanie priebehu Projektu alebo Projektovej zákazky. TOP 
  • Vlastné kódy Projektov, Projektových zakáziek a nadväzujúcich objektov TOP 
  • Bola doplnená nová záložka Projektová dokumentácia, kde sa nachádzajú všetky prílohy pridané na Projekt / Projektovú zákazku.
  • Na Projektoch a Projektových zákazkách pribudlo nové pole Počet dní trvania.
  • Prístup k cudzím projektom a Projektovým zákazkám je odteraz riadený oprávnením.
  • Na Projektoch a Projektových zákazkách je možné nastaviť projektový tím, ktorý sa bude podieľať na plnení Projektu / Projektovej zákazky.
  • Projektové zákazky je možné exportovať vo formáte xlsx.
  • Na záložke Úlohy v detaile Projektovej zákazky pribudla možnosť filtrácie.
  • Pribudlo nové pole, ktoré udáva na koľko percent je splnený daný Projekt alebo Projektová zákazka.
  • V zozname Projektových zákaziek bol zlúčený základný a ekonomický pohľad.
  • Ak je na Projekte zmenený zákazník, táto zmena sa automaticky aplikuje aj na každú naviazanú Projektovú zákazku.
 • Servis zariadení

  • Nová funkcionalita Servis zariadení eviduje priebeh servisu zariadení – od prevzatia, cez samotnú opravu až po odovzdanie zákazníkovi. TOP
 • Požiadavky
  • V poliach Kto žiada a Pre koho žiada za zákazníka môže byť vyplnený aj kontakt. Doposiaľ bolo len zákaznícke konto.
  • Polia Kto žiada a Pre koho žiada sa zmenia pri zmene spoločnosti na požiadavke, ak nová spoločnosť ich nemá dostupné.
  • Úprava prednastavenia riešiteľa do požiadavky, ak má nastavené zastupovanie alebo žiadosť o voľno. Zohľadňujú sa ďalší priradení riešitelia a preferovaný zastupujúci k spoločnosti.
  • V zozname pravidelných požiadaviek pribudli stĺpce Typ požiadavky a Oblasť služby.
 • Zákazky
  • Vytváranie zákaziek v požiadavkách je odteraz rýchlejšie vďaka šablónam zákaziek. TOP
  • Doplnená notifikácia pri prekročení termínu ukončenia zákazky.
 • Fakturácia
  • Povolená fakturácia do budúcnosti, riešenie pre odfakturovanie mesačného paušálu počas mesiaca.
  • Pribudli možnosti na zaradenie / vynechanie nulových položiek z faktúry.
  • Je možné nastaviť, aby sa číslo faktúry nezobrazovalo na výpise prác.
  • Z mailu s výpisom prác bez faktúry boli odstránené údaje o faktúre.
 • Dokumenty
  • Bol optimalizovaný pdf export vystavených objednávok. Ak je text dlhší, tak sa plynulo rozdelí.
  • V zozname Objednávok a v zozname Protokolov sú záznamy predvolene zoradené zostupne podľa dátumu vytvorenia.
 • Plnenia
  • Šablóny plnení v pravidelných požiadavkách vytvárajúce draft vo vygenerovanej požiadavke – jednoduchý checklist naplánovaných úkonov. TOP
 • Úlohy
  • Pribudla možnosť nastaviť, aby sa odoslali notifikácie aj pri zmene popisu úlohy alebo pri pridaní či odobraní prílohy na úlohe.
  • V zozname úloh boli pridané stĺpce s parametrami Projektu a Projektovej zákazky.
 • Používateľom definované polia
  • Pre používateľom definované polia je možné nastaviť predvolenú hodnotu, ktorá bude automaticky predvyplnená.
  • Je možné nastaviť, aby sa hodnota Používateľom definovaného poľa nezobrazovala v mobilnej aplikácii.
  • Je možné kopírovať vlastné číselníky.
 • Žiadosti o voľno
  • V kalendári sa zobrazuje informácia o tom, že žiadosť o voľno čaká na schválenie.
  • Pod ikonou lietadla v hornej lište systému CDESK sa zobrazujú aj žiadosti o voľno, ktoré čakajú na schválenie.
 • Znalostná báza
  • V textovom editore pribudlo tlačidlo na vloženie textu zo Znalostnej bázy.
 • Používatelia a skupiny
  • Je možné vykonať audit nad používateľskou skupinou.

Viac o TOP novinkách verzie 3.1.13>
Zoznam opráv verzie 3.1.13 >

CDESK 3.1.12 - 16.11.2023

UPOZORNENIE:

Aktuálna verzia softvéru CDESK je 3.1.12. Od ďalšej verzie 3.1.13 sa už budú dodržiavať licenčné podmienky k licencii CDESK Silver, podľa ktorej sa do web rozhrania môže naraz prihlásiť najviac 25% zakúpených kont. Neobmedzený prístup bude povolený iba cez mobilnúdesktop aplikáciu. V aktuálnej verzii 3.1.12 a v predošlých verziách je možné do web rozhrania CDESK pristúpiť aj pri prekročení tohto limitu z dôvodu prebiehajúceho vývoja nad desktop a mobilnou aplikáciou.

V rámci TOP noviniek nájdete tip, ako optimalizovať využívanie Silver licencií.

 • Spoločnosti
  • Pri vytváraní novej spoločnosti, nastavenie jazyka pre vystavované účtovné doklady je určená predvoleným jazykom prostredia.
 • Projekty
  • Pipeline – sumárny ekonomický prehľad všetkých projektových zákaziek. TOP
  • Vo všetkých modálnych oknách pre výber projektovej zákazky sa zobrazuje aj názov naviazaného projektu.
  • Zoznam projektových zákaziek je možné exportovať vo formáte XLSX.
 • Požiadavky
  • Je možné si nakonfigurovať vlastné stavy pre otvorené požiadavky. TOP
  • Pole Prevádzka sa na požiadavke zobrazuje, len ak spoločnosť má priradené prevádzky v konfiguračnej databáze.
  • Nové oprávnenie na editáciu poľa typ požiadavky na ukončenej požiadavke.
 • Plnenia
  • Schvaľovanie plnení a voliteľná fakturácia plnení podľa schválenia. TOP
  • Filtrácia v zozname plnení podľa väzby.
 • Pracovné príkazy
  • Pracovné príkazy sa môžu automaticky generovať aj po vytvorení skladovej výdajky a po editácii položiek skladovej výdajky.
 • Zákazky
  • Je možné nastaviť, aby sa názov zákazky nezobrazoval vo výbere účtovnej položky v plnení.
 • Dokumenty
  • Nový modul na jednoduché registrovanie dokumentov. TOP
 • Fakturácia
  • Prijaté faktúry je možné exportovať vo formáte ISDOC.
  • Pri prijatých faktúrach sa kontroluje unikátnosť čísla došlej faktúry u rovnakého dodávateľa.
  • Na prijatých aj vystavených faktúrach bol konštantný symbol zmenený na číselník.
 • Ponuky
  • Pre ponuky pribudlo pole Predpokladaný termín začatia.
  • Na položkách ponuky je možné evidovať Predpokladaný termín naskladnenia.
 • Konfiguračná databáza
  • Konfiguračnú položku je možné naviazať na záznamy (napríklad požiadavky) ktorúkoľvek spoločnosti.
  • V zozname konfiguračných položiek je možné nastaviť východzie zobrazenie zvlášť pre každú Hlavnú skupinu a Typ položiek.
 • Schvaľovanie
  • Automatické vytvorenie schvaľovacieho procesu počas riešenia požiadavky.
  • Možnosť vytvoriť ďalšie schvaľovanie aj na požiadavke, ktorá je v stave Čaká na schválenie.
  • Pre voľné schvaľovanie je už možné definovať viacero schvaľovacích pravidiel.
  • Schvaľovacie kroky boli doplnené o nové role schvaľovateľov, ktoré sa berú z konfiguračných položiek, ako napríklad zodpovedná osoba za oblasť majetku.
  • Pre schvaľovací krok je možné nastaviť náhradného schvaľovateľa.
  • Počas procesu schvaľovania je možné voliteľne editovať užívateľom definované polia.
 • Všeobecné funkcie
  • Príprava pre obmedzenie CDESK Silver licencií od ďalšej verzie. TOP
  • Prehľadnejšie zobrazenie ikon CDESK a CM pre prepínanie záložiek menu v ľavom hornom rohu.

Viac o TOP novinkách verzie 3.1.12 >
Zoznam opráv verzie 3.1.12 >

CDESK 3.1.11 - 11.9.2023
 • Požiadavky
  • Pri schvaľovacom procese je možné vrátiť požiadavku na doplnenie a následne vrátiť na schválenie. TOP
  • Stav krokov schvaľovacieho procesu na požiadavke sa zobrazuje aj na vytlačenej požiadavke.
  • Zmodernizovaný vizuál diskusií v požiadavke vo webportále.
  • Nová funkcionalita umožňujúca zobraziť záznamy plnení a zmeny stavov medzi diskusnými príspevkami na záložke Diskusia.
  • Termíny na požiadavke je možné zadávať do minulosti (oprávnení používatelia).
  • V poliach Kto žiadaPre koho žiada na predpise pravidelnej požiadavky je možné nastaviť aj voľný text.
  • Nová možnosť editovať doplnkové vlastnosti na požiadavke aj po jej ukončení.  
  • V histórii požiadaviek sa zapisuje kto a kedy potvrdil, že nie je potrebné odpovedať na diskusiu.
 • Spoločnosti
  • V XLS exporte spoločností sa zobrazuje všeobecný mail aj keď je prebratý z naviazaného kontaktu.
 • Fakturácia
  • Faktúry spolu s výpismi prác je možné hromadne odosielať mailom. TOP
  • Dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti faktúry sa určuje podľa nastavení v účtovnej jednotke.
  • Na vystavenej faktúre je možné zmeniť väzbu na prijatú objednávku.Poznámka: Doriešenie odpočítania z predplatenej dopravy bude v niektorom z najbližších updatov verzie 11.
 •  Dokumenty
  • Bola vylepšená tlačová zostava vystavenej objednávky.
  • V registri dokumentov bolo doplnené vyhľadávanie podľa stĺpcov Odosielateľ, Adresát, Kód projektuProjekt.  
 • Plnenia
  • Zadávanie plnení je možné aj za viacerých riešiteľov. TOP
  • Plnenia je možné editovať aj po fakturácii.
 • Spracovanie správ
  • Ak prijatý mail do CDESK prekročí povolenú veľkosť, nebude spracovaný a informuje sa odosielateľ.
 • Ponuky
  • Vylepšená funkcionalita, ale aj vizuál modulu Ponuky. TOP
  • Bol upravený spôsob výberu skladovej položky na ponuku.
 • Konfiguračná databáza (CMDB)
  • Pribudla nová základná vlastnosť Informácia vo formulári, ktorá sa o formulári zobrazuje ako vložený blok bez uvedenia názvu. TOP
  • Boli pridané nové Hlavné skupiny – Nákladové strediskoOblasť.
  • Existujúce prepojenia na konfiguračnej položke sa zobrazujú aj pri jej tlači.
 • Žiadosti o voľno
  • Aktuálne čerpané voľno sa sumárne zobrazuje pod ikonou lietadla na hornej lište. TOP
  • Žiadosti o voľno sa zobrazujú v kalendári. TOP
  • Ak používateľ má prečerpaný limit na náhradné voľno, nebude môcť o tento typ voľna požiadať.
  • Pre časové jednotky žiadostí o voľno boli doplnené hodnoty 30 minút a 15 minút.
  • Na každej šablóne žiadosti o voľno je možné zvlášť nastaviť časovú jednotku.
 • Schvaľovanie
  • Schvaľovacie kroky boli doplnené o nové roly schvaľovateľov – Zodpovedný za oblasť, Zodpovedný za nákladové stredisko, Nadriadení zodpovedného za nákladové stredisko.
 • Všeobecné funkcie
  • Pri nastavovaní farieb ikon a dlaždíc je možné si namiešať vlastnú farbu, dosiaľ bolo možné vybrať len z preddefinovanej palety.

Viac o TOP novinkách verzie 3.1.11 >
Zoznam opráv verzie 3.1.11 >

CDESK 3.1.10 - 17.7.2023
 • Adresár – Spoločnosti
  • Nová záložka Záznamy v detaily spoločnosti. Priamo zo spoločnosti máte prístupné požiadavky, úlohy, ponuky … TOP
  • Možnosť evidovať viac kontaktov na spoločnosť typu súkromná osoba.
 • Požiadavky
  • Nový dizajn zoznamu požiadaviek, ktorý je prehľadnejší a zjednodušuje prácu s požiadavkami. TOP
  • Vytvorenie novej požiadavky a pracovného príkazu z diskusného príspevku v požiadavke.
  • Nové nastavenie pre uprednostnenie riešiteľa v šablóne požiadavky – prvý priradený riešiteľ k spoločnosti.
  • Pri nastavovaní používateľa alebo používateľskej skupiny na šablóne požiadavky sa zobrazuje ikona oznamujúca o aký typ konta ide.
  • Pribudlo zoraďovanie požiadaviek podľa termínu priradenia v zozname požiadaviek.
  • Nové filtrovanie podľa čísla zákazky v zozname požiadaviek.
 • Zákazky
  • Nové usporiadané zobrazenie zoznamu plnení na zákazke. TOP
  • Možnosť Účtovné položky v menu sa automaticky sprístupní po sprístupnení zákaziek.
  • Vo formulári zákazky bolo pridané pole s číslom prijatej objednávky.
  • Poradie účtovných položiek na zákazke sa premietne aj do faktúry.
 • Projekty
  • V projektoch a projektových zákazkách bolo doplnené pole Projektový manažér.
  • Boli doplnené ďalšie stĺpce, v ktorých sa vyhľadáva pri jednoduchom vyhľadávaní v zozname projektov, projektových zákaziek a subdodávok.
 • Fakturácia
  • QR kód pre zaplatenie faktúr sa generuje aj pre českých odberateľov. TOP
  • Údaje o fixnej doprave sa zoskupujú a sú uvádzané ako súčet.
  • V náhľade pripravovanej faktúry sa zobrazuje použitý materiál na plneniach.
 • Dokumenty
  • Upravený dizajn výpisu prác k faktúre.
  • Na faktúre je možné meniť poradie položiek cez Drag&Drop.
  • Možnosť použitia premenných v poli Formát čísla v registri dokumentov.
 • Plnenia
  • Z formulára plnenia je možné otvoriť aj požiadavku, ktorá bola ukončená.
 • Spracovanie správ
  • Zoznam správ na spracovanie je už možné exportovať do XLS súboru.
  • Rýchlejšie vyhľadávanie v zozname správ na spracovania.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Miniatúry CI položiek, ktoré sa zobrazujú v zozname položiek. TOP
  • Rýchly výber stĺpcov, na základe ktorých sa má vyhľadávať v zozname CI položiek.
  • Zmena spoločnosti, ktorá je naviazaná na CI položku je možná aj keď na CI položku sú naviazané požiadavky.
  • Nastavenie oddeľovača v prípade, že názov CI položky sa vytvára automaticky podľa viacerých doplnkových vlastností.
 • Doplnkové vlastnosti
  • Bolo zrýchlené načítavanie číselníkov, ktoré obsahujú veľké množstvo položiek.
 • Žiadosti o voľno
  • V žiadosti o voľno sa zostatky voľna vypočítavajú a zobrazujú zrozumiteľnejšie.
 • Konektory, API
  • Možnosť zapnutia podrobnejšieho zápisu logov pre AD Azure
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť kopírovať oprávnenia podľa iného používateľa alebo používateľskej skupiny. TOP
  • Na záložke História sa zaznamenáva zmena CDESK licencie a ďalších licenčných parametrov.
  • V zozname používateľov bol doplnený stĺpec s informáciou o poslednom prihlásení používateľa.
 • Schvaľovanie
  • Informácia o schvaľovacom procese sa zaznamenávajú v histórii požiadavky a ďalšie vylepšenia spojené so schvaľovaním.
 • Všeobecné funkcie
  • Zobrazenie počtu záznamov v tlačidle s uloženým filtrom. TOP
CDESK 3.1.9 - 5. 6. 2023
 • Adresár
  • Doplnkové vlastnosti sa vo formulári spoločnosti zobrazujú v osobitnej záložke.
  • Poradie typov, kategórii a skupín spoločností je možné nastaviť.
  • Zobrazenie príznaku na spoločnosti, ktorý značí, že miesto je archivované.
  • V zozname kontaktov pribudli stĺpce Vytvoril, Vytvorené, Zmenil a Zmenené.
 • Projekty – Obchodná agenda
  • Úvodné informácie k novému modulu, ktorý je určený na ekonomické riadenie projektov. TOP
 • Požiadavky
  • V katalógu požiadaviek pribudli dlaždice určené pre určitú spoločnosť bez nutnosti spoločnosť vyberať. TOP
  • Do odchádzajúcej notifikácie z Ext-mailu pribudla možnosť vložiť doplnkové vlastnosti.
  • Priradenie požiadavky z katalógu požiadaviek prihlásenému používateľovi v scenári s riešiteľskou skupinou.
  • V zozname požiadaviek nová podmienka v pokročilom filtri – Riešiteľom som ja.
  • V šablónach požiadaviek je možné nastaviť obmedzenia pre výber stavov, dôvody ukončenia požiadavky, metódy riešenia pri ukončovaní požiadavky a príčiny požiadavky.
  • V šablónach požiadaviek pribudlo nové nastavenie povinnosti pre výber prevádzky a miesta.
  • Pri odoslaní diskusie so zákazníkom je možné zároveň prepnúť požiadavku do stavu Čakanie na zákazníka.
  • V zozname požiadaviek boli pridané stĺpce Riešenie aInterná poznámka.
  • Vo formulári požiadavky boli zmenšené polia Riešenie aInterná poznámka.
 • Zákazky
  • V zozname Fakturácia zákaziek bolo pridané zoraďovanie podľa dátumu poslednej fakturácie.
 • Fakturácia
  • Do vystavených faktúr bol pridaný dátum zdaniteľného plnenia.
  • Pribudla možnosť nastavenia loga a pečiatky v nastavení spoločnosti (účtovnej jednotky). Keď sú nastavené, použijú sa prednostne pred globálnymi nastaveniami.
 • Dokumenty
  • Tlačová zostava pre preberací protokol k zákazke.
 • Plnenia
  • V zozname plnení boli pridané nové stĺpce: Riešiteľ požiadavky Stav požiadavky.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Doplnené stĺpce do modálneho okna pri výbere počítačov z Konfiguračnej databázy, napríklad pri vkladaní do plnení.
 • Reporty
  • Nové reporty plnení podľa účtovných položiek. TOP
 • Používatelia a skupiny
  • Obmedzenie výberu miesta a prevádzky pre používateľov s priradenou spoločnosťou.
 • Schvaľovanie
  • Operatívne schvaľovanie – možnosť vyžiadať preddefinovaný schvaľovací proces počas riešenia požiadavky. TOP
 • Všeobecné funkcie
  • V oknách, ktoré po uložení zmien ostávali otvorené a bolo žiaduce, aby sa aj zavreli, bolo doplnené tlačidlo Uložiť a zavrieť.
CDESK 3.1.8 - 12. 4. 2023
 • Kontakty
  • Doplnená hromadná editácia v zozname kontaktov.
  • V zozname kontaktov je možné zobraziť stĺpce s vlastnosťami kontaktu a filtrovať podľa nich.
 • Požiadavky
  • Nový widget Bilancia požiadaviek s denným prírastkom a úbytkom požiadaviek. TOP
  • Zaviedol sa nový typ príloh na nahrávanie dôverných súborov obsahujúcich citlivé dáta. TOP
  • Príjemcovia mailu zo správy na spracovanie uvedení v Komu Kópia, sa môžu do novej požiadavky pridávať ako manuálne pridaní príjemcovia notifikácií.
  • Výber stĺpcov do hlavného vyhľadávania v zozname požiadaviek sa zobrazuje aj pri používaní pokročilého filtra.
  • Ponechanie vyhľadávacieho poľa jednoduchého filtra na obrazovke, aj keď je prázdna hodnota.
  • Otočenie logiky oprávnenia pre sprístupnenie / zneprístupnenie požiadaviek podľa zákaziek.
  • Ukázanie názvu ikony v existujúcej dlaždici katalógu požiadaviek.
  • V pokročilom filtri zoznamu požiadaviek a pracovných príkazov pribudla podmienka Dodávateľ, určený v stave Čakanie na 3. stranu / Čakanie na dodávateľa.
  • Na šablóne požiadavky je možné nastaviť, aby sa pri vytváraní požiadavky zobrazovalo pole, ktoré nie je prístupné na editáciu.
  • Zmeny vykonané v popise požiadavky sa prenášajú do popisu požiadavky vo schvaľovacom procese.
 • Pracovné príkazy
  • Riešiteľovi pracovného príkazu je možné sprístupniť na editáciu doplnkové vlastnosti z požiadavky.
 • Zákazky
  • V zozname zákaziek je možné zobraziť doplnkové vlastnosti a vyhľadávať podľa nich. TOP
  • Nové tlačidlo v zozname zákaziek, ktoré umožní zobraziť naviazané účtovné položky pod všetkými zákazkami naraz.
  • V zákazke v poli Zodpovedná osoba je možné vybrať viacero používateľov.
  • Farebné odlíšenie tlačidla pre pridanie interného plnenia cez hamburger menu v zozname účtovných položiek.
 • Fakturácia
  • Úpravy zobrazovania čerpania paušálu na drafte faktúry.
  • QR kód (zatiaľ slovenský) na platbu sa zobrazuje aj na faktúre bez väzby na zákazku.
  • Ak je na faktúru pridaných viacero účtov, zobrazujú sa aj v pdf forme faktúry
 • Plnenia
  • Zoraďovanie plnení podľa vybraného stĺpca funguje už aj pri zoskupení.
  • Kompaktnejšie rozloženie dialógového okna plnenia.
  • Pri zjednodušenom zadávaní termínu plnenia sa zobrazuje ikona, ktorá umožňuje, aby sa od nastaveného času odčítal čas trvania plnenia.
  • V zozname plnení je možné zobraziť doplnkové vlastnosti.
  • V pokročilom filtri zoznamu plnení boli pre podmienku Spoločnosť doplnené možnosti je / nie je.
  • Zoznam plnení je možné zoraďovať podľa stĺpca Od-Do.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Nové oprávnenie pre čítanie / editáciu doplnkových vlastností. TOP
  • Možnosť priradiť konfiguračnú položku (CI) na viacero spoločností.
  • Nová doplnková vlastnosť typu organizačná štruktúra.
  • Možnosť obnoviť archivovanú konfiguračnú položku (CI).
 • Schvaľovanie
  • Schvaľovanie nadriadeným – V schvaľovacom pravidle je možné definovať, aby sa k premetu schvaľovania najskôr vyjadril nadriadený používateľ. TOP
  • Zoznam doplnkových vlastností z požiadavky sa zobrazuje aj vo formulári schvaľovacieho procesu.
CDESK 3.1.6 - 17. 2. 2023

Novinky CDESK k verzii 3.1.6

 • Úvodný prehľad
  • Nastavenia úvodného prehľadu pre nové kontá sa aplikuje aj v prípade, že konto bolo vytvorené klonovaním.
 • Adresár
  • Nastavenie loga v Spoločnosti pre faktúry.
 • Požiadavky
  • Pri hromadnej úprave požiadaviek je možné meniť aj doplnkové vlastnosti. TOP
  • Pokiaľ v požiadavke nie sú dostupné žiadne konfiguračné položky, nezobrazí sa tlačidlo pre ich výber a ani záložka Položky z CMDB.
  • Položku do konfiguračnej databázy (CMDB) je možné vytvoriť aj z draftu požiadavky.
  • Nové oprávnenie pre prístup k poľu prílohy v požiadavkách a v pracovných príkazoch.
  • Pridanie oprávnenia pre editáciu poľa riešiteľ.
  • Dátumové polia v jednoduchom filtri je možné nastavovať aj výberom dátumu cez ikonu kalendára.
  • Kopírovanie pravidelných požiadaviek.
  • Filtrovanie zoznamu požiadaviek podľa názvu príloh.
  • V ext-maily je možné vložiť podpis rovnakým spôsobom ako pri diskusii.
  • Doplnenie všetkých riešiteľov do ponúkaných adries v novom príspevku ext-mailu.
  • Pri rýchlom ukončení požiadavky sa prihlásený používateľ nenastaví ako riešiteľ, v prípade, že požiadavka už má priradeného riešiteľa.
 • Zákazky
  • Nový zoznam účtovných položiek. TOP
  • Nové stĺpce zo zákaziek do zoznamu požiadaviek a zoznamu plnení – názov, kód a typ zákazky.
  • Voliteľné poradie účtovných položiek na zákazke.
  • Ďalší spôsob sprístupnenia zákazky, vymenovaním používateľov na záložke Viditeľnosť.
 • Fakturácia
  • Príloha k faktúram s výpisom prác a dopravy. TOP
  • Na faktúry bez väzby na zákazku je možné pridať skladové výdajky. TOP
  • Samostatné číselné rady faktúr podľa účtovných jednotiek.  
 • Účtovné jednotky
  • CDESK už má Internú peňažnú menu, ktorá je aktuálne implementovaná vo faktúrach a objednávkach.
  • Kurzový lístok pre výpočet internej sumy v dokladoch.
 • Dokumenty
  • Protokoly – nová položka v menu, ktorá slúži na evidenciu odovzdania a prebratia ukončenej zákazky. TOP
  • Prepracovaný zoznam objednávok s možnosťou výberu stĺpcov a zoraďovania.
 • Plnenia
  • Zoznam plnení je možné filtrovať podľa Typu spoločností.
 • Úlohy
  • V úlohách pribudla možnosť definície druhej úrovne typu. TOP
 • Spracovanie správ
  • Pri automatickom spracovaní správy ako draft bola pridaná možnosť výberu vlastníka draftu.
  • Ak sú z dvoch odlišných adries do CDESKu odoslané dve totožné správy, CDESK ich nevyhodnotí ako duplicitu, ale budú môcť byť spracované osobitne.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • V zozname položiek CMDB je možné vyhľadávať v doplnkových vlastnostiach. TOP
 • Všeobecné funkcie
  • Drag&Drop stiahnutie príloh.

 

CDESK 3.1.5 - 27. 12. 2022

Novinky CDESK k verzii 3.1.5

 • Spoločnosti a Kontakty
  • Vo formulári spoločnosti pribudlo pole na pridávanie príloh.
  • V zozname kontaktov už môžete vyhľadávať podľa typov a kategórie spoločnosti.
 • Požiadavky
  • Nové pole vo formulári – Kód požiadavky. Slúži na lepšiu identifikáciu požiadavky.
  • Ako pomocného riešiteľa je možné nastaviť celú riešiteľskú skupinu.
  • V ext-maily sa pri adrese zobrazuje o aký typ konta ide.
  • V oprávneniach pre požiadavky pribudla nová sekcia Operácie nad požiadavkami.
  • V zozname požiadaviek je možné filtrovať podľa zmeškaného termínu priradenia.
  • Pokiaľ diskusný príspevok vznikol prostredníctvom spracovania správ, príspevok obsahuje odkaz na zobrazenie celej mailovej komunikácie.
  • Doplnené oprávnenie na editáciu poľa Zákazky vo formulári požiadavky.
  • Možnosť vyhľadávania v centrálnom číselníku oblastí služieb.
 • Zákazky
  • Účtovné položky na zákazke je možné kopírovať.
  • Nové stĺpce v zozname požiadaviek a plnení s informáciami o zákazkách.
 • Fakturácia
  • Vylepšenie zobrazenia čerpania paušálu pri fakturácii. TOP
 • Dokumenty
  • Pod modul Dokumenty boli presunuté faktúry a objednávky, ktoré sa doposiaľ nachádzali pod modulom Zákazky.
  • Nové oprávnenie pre nastavenie prístupu k modulu Dokumenty.
 • Plnenia
  • Používateľ môže na plnení nastaviť účtovnú položku aj keď nemá prístup k zákazkám, v ktorých sú účtovné položky zadefinované.
 • Spracovanie správ
  • Funkciu, ktorá pri preposlanej správe nastaví ako zadávateľa pôvodného odosielateľa správy, je možné vypnúť.
  • Z dôvodu zvýšenia prehľadnosti pre niektoré možnosti pod tlačidlom Akcia boli zmenené farby pozadia.
 • Doplnkové vlastnosti
  • Povinnosť vyplniť doplnkovú vlastnosť v závislosti od stavu požiadavky. TOP
  • Viacúrovňové číselníky – ku každej položke číselníka je možné pridať ďalšie úrovne položiek. TOP
  • K položkám vo vlastných číselníkoch je možné pridať preklady.
 • Reporty
  • Do reportu požiadaviek pribudla filtrácia podľa termínu priradenia riešiteľa.
 • Konektory a API
  • Active Directory konektor
   • Bola pridaná možnosť zaraďovania do CDESK skupín na základe zvoleného atribútu.
   • V základných nastaveniach konektora pribudla možnosť nastavenia viacerých časov synchronizácie Active Directory s CDESKom.
   • V nastaveniach pre vytváranie CDESK účtov na základe Active Directory pribudla voľba pre synchronizáciu pracovnej pozície podľa atribútu v AD.
  • Prepojenie viacerých CDESKov
   • Prílohy pridané na ponuky z dodávateľského prostredia sa prenášajú do ponúk v zákazníckom prostredí.
 • Všeobecné funkcie
   • Evidencia identity, sledovanie zmien v údajoch o používateľovi TOP
   • Premenovanie tlačidla Uložiť.

 

CDESK 3.1.4 - 18. 11. 2022

Novinky CDESK k verzii 3.1.4

 • Požiadavky
  • Kategórie požiadaviek – používateľom už je možné sprístupňovať cudzie požiadavky podľa nového parametra TOP
  • Riadenie prístupu k požiadavkám na základe organizačnej štruktúry TOP
  • V prehľade čerpania účtovných položiek vo formulári požiadavky sa zobrazuje aj súčet interných plnení
  • Poznámka pre riešiteľov bola premenovaná na Internú diskusiu
  • Nové farby pre dlaždice katalógu požiadaviek
  • Pre pole Riešenie je už možné nastaviť jeho povinné vyplnenie pri ukončovaní požiadavky.
  • V zozname požiadaviek pribudla filtrácia podľa zmeškaného termínu odozvy
  • V zozname predpisov pravidelných požiadaviek nová podmienka filtrácie Generovanie požiadaviek pre najbližší/posledný dátum generovania.
  • V jednoduchom filtri pre pole Riešiteľ bola pridaná podmienka Všetci
  • Nápovedy v globálnych nastaveniach požiadaviek
  • Pred odoslaním diskusného príspevku alebo príspevku v Ext-mail sa kontroluje, či mailová adresa je zapísaná v správnom tvare.
  • Modul Požiadavky bol v menu presunutý nad modul Zákazky
 • Diskusia k požiadavkám
  • Meno konta a voliteľný reťazec ako meno odosielateľa v diskusii. TOP
  • Oprava chyby so strácaním dodatočne pridaných príjemcov pri ďalších príspevkoch.
 • Plnenia
  • V pokročilom filtri v zozname plnení bola pridaná podmienka Dátum fakturácie plnenia
 • Účtovanie
  • Posilnenie väzby medzi spoločnosťou v adresári a účtovnou jednotkou. Viac informácií sa preberá z údajov v adresári.
 • Faktúry
  • Posielanie vystavených faktúr mailom priamo z CDESKu TOP
  • Na vystavenej faktúre bola pridaná záložka Prepojenie s ERP. Pri zapnutom Abra Flexi konektore obsahuje odkaz na presmerovanie do softvéru Abra Flexi
 • Spoločnosti
  • Vo formulári spoločnosti v časti Bankové účty pribudli nové stĺpce : Názov účtu, IBAN / Tuzemský, Číslo účtuPeňažná mena
 • Spracovanie správ
  • Manuálne spracovanie správy ako ext-mail na požiadavke
 • Doplnkové vlastnosti
  • Možnosť zobraziť doplnkové vlastnosti v záložkách
  • Vo formulári konkrétneho záznamu sa už nezobrazuje nadpis Doplnkové vlastnosti
  • Z formulárov konkrétnych záznamov bolo odstránené tlačidlo pre pridávanie doplnkových vlastností. Tie je možné pridávať iba cez nastavenia pre daný modul, prípadne prostredníctvom šablón – napríklad cez šablóny požiadaviek.
 • Žiadosti o voľno
  • Pre nastavenie oprávnení Ponúknuť ako schvaľovateľa bolo pridané nové oprávnenie Schvaľovanie žiadosti o voľno
 • Konektory a API
  • V JIRA konektore je možné k jednému JIRA projektu pridať viacero CDESK zákaziek
 • Všeobecné funkcie
  • Zmenšenie poľa pre nahrávanie príloh

 

CDESK 3.1.3 / 20. 09. 2022

NOVINKY CDESK k verzii 3.1.3

 • Adresár
  • Zoraďovanie zoznamu spoločnosti podľa stĺpca Platnosť členstva do.
  • Zmeny v evidencii členstva spoločnosti sa zapisujú na záložke História.
 • Zákazky a Fakturácia
  • Možnosť kopírovať zákazky. TOP
  • Ekonomický pohľad v zozname zákaziek. TOP
  • Hromadná fakturácia zákaziek. TOP
 • Dokumenty
  • Nová záložka Dokumenty zjednocujúca obchodné dokumenty .
 • Požiadavky
  • Workload kalendár TOP
  • Archív požiadaviek. TOP
  • Prepočet termínu splnenia pri znovuotvorení požiadavky.
  • Zobrazenie príloh z interných plnení medzi prílohami požiadavky .
  • Obmedzenie výberu objektov z konfiguračnej databázy na požiadavke podľa nastavení šablóny.
  • Nové roly pre uprednostnenie riešiteľa .
  • Odosielanie mailových notifikácií na adresy zadané v poliach Kto žiada a Pre koho žiada.
  • Zobrazenie zastupujúceho vo výbere riešiteľov.
  • Filtrovanie zoznamu požiadaviek podľa súvisiacich požiadaviek.
  • Hyperlink v zozname požiadaviek.
 • Plnenia
  • Limity pre vytváranie plnení do minulosti. TOP
  • Možnosť vypnúť pole Ostatný čas.
 • Konfiguračná databáza
  • Vytváranie základných vlastností z otvorenej Vlastnosti .
  • Zmena poradia položiek v menu pod Doplnkovými vlastnosťami.
 • Konektory a API
  • Konektor Pay by Square pre generovanie QR kódu pre platby. TOP
 • Používatelia. a skupiny
  • Klonovanie používateľov. TOP
  • Doplnené podmienky pre filtráciu v zozname používateľov. Ide o podmienky:
   • Externé ID
   • Zastupovaný/á
   • Zastupuje
  • Rozšírený výber stĺpcov pre export zoznamu používateľov.

 

CDESK 3.1.2 / 28. 07. 2022

NOVINKY CDESK k verzii 3.1.2

  • Adresár – Spoločnosti
   • Poznámka k zákazníkovi, ktorá sa zobrazuje ako nápoveda vo formulári požiadavky.
   • Pridané v rozšírenom filtri:
    • Pridané podmienky filtrovania – Platnosť členstva, Právna forma.
    • Doplnené možnosti filtrácie u podmienok: Zmenené, Vytvorené, Vytvoril, Zmenil.
  • Zákazky
   • Evidencia typu zákaziek. Podľa typu je možné filtrovať v zozname zákaziek a požiadaviek. Taktiež je zahrnutý do XLS exportu zákaziek. TOP
   • Odstránenie blokácie pri ukončovaní zákazky kvôli neodfakturovaným plneniam, ktoré sú preväzbené na zákazku.
   • V zozname zákaziek je možné filtrovať podľa typu, kategórie a skupiny spoločností.
  • Požiadavky
   • Nové šablóny diskusných príspevkov. TOP
   • Nová možnosť sprístupňovať požiadavky v závislosti od viditeľnosti zákazky. TOP
   • Možnosť filtrovania zoznamu požiadaviek na všetky riešiteľské skupiny, ktorých je používateľ členom.
   • Prílohy pridané na naviazané plnenia sa zobrazia priamo medzi prílohami požiadavky.
   • Nový stĺpec v zozname požiadaviek – Kód zákazky. Stĺpec je možné vybrať v pokročilom filtri a zahrnúť do XLS exportu.
   • Výsledok testovania zákazníkom pri stave Testovanie zákazníkom sa zaznamená do histórie.
   • Sprístupnenie dlaždíc v katalógu požiadaviek podľa kategórie spoločností.
   • Oprávnenie Dátumové polia bolo rozdelené na samostatné položky: Termín odozvy, Termín priradenia, Termín náhradného riešeniaTermín splnenia.
   • V požiadavkách pribudlo obmedzenie výberu zákaziek podľa zvolenej oblasti služby v danej požiadavke.
   • Nastavenie Používať názov šablóny ako názov požiadavky bolo z globálnych nastavení presunuté priamo do šablóny požiadavky.
   • Pri zmene požiadavky z obyčajnej na internú, alebo naopak, sa zmeny automaticky uložia do draftu.
   • Možnosť zobrazovať detail o SLA pri výbere priority v požiadavke.
  • Pracovné príkazy
   • Ak sa v pracovnom príkaze zobrazuje interná diskusia z naväzbenej požiadavky, záznam obsahuje informáciu o tom, že pochádza z požiadavky.
  • Plnenia
   • Pridávanie nových skladových kariet je možné aj priamo vo výdajke pridanej cez formulár plnení.
   • Filtrovanie zoznamu plnení podľa dopravy a miesta.
   • Pole Miesto plnenia je možné nastaviť ako nepovinné, povinné alebo vypnuté.
  • Spracovanie správ
   • Nespracované správy je možné manuálne zaradiť do spracovania podľa pravidla. TOP
   • Pri zadávaní novej požiadavky z prijatej správy pribudli tlačidlá pre blokovanie notifikácií a pre pridanie príjemcov.
   • Drag&Drop zoraďovanie mailových schránok používaných v module Spracovanie správ.
   • Všetci používatelia budú mať prístup k .eml súboru, z ktorého bola požiadavka vytvorená.
  • Ponuky
   • Prílohu je možné pridať pre celú ponuku. TOP
   • Ak sa na ponuke vyplní pole Interný návrh na verifikáciu, tak sa tento údaj bude zobrazovať ako Verifikovaná doba plnenia pod Celková doba plnenia pri písaní plnenia na úlohu, ktorá vznikla na základe realizácie ponuky.
  • Konfiguračná databáza – CMDB
   • Zrýchlený import do CMDB s odstránením počtu položiek na import. TOP
   • Nové polia pre objekty v databáze (v CMDB): TOP
    • Vlastník služby – dostupné iba pre Katalóg prevádzkových služieb.
    • Administratívny riešiteľ, Technický riešiteľ – dostupné pre všetky typy objektov.
   • Kontrola unikátneho názvu v rámci CI Type:
    • Pri importe.
    • Pri automatickej tvorbe názvu z doplnkových vlastností.
   • Nový typ základnej vlastnosti – desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami.
   • Možnosť pridávať popis k vlastnostiam, ktorý sa zobrazuje ako tooltip pri použitej doplnkovej vlastnosti.
  • Konektory, API
   • JIRA konektor – Obrázkové prílohy z požiadavky sa prenášajú do naviazanej JIRA úlohy.
   • Prepojenie viacerých CDESKov – diskusné príspevky medzi požiadavkami sa prenášajú aj po ukončení jednej z dvojice požiadaviek.
   • Prepojenie viacerých CDESKov – ak je jedna z prepojených požiadaviek ukončená, obe z prepojených požiadaviek sa v zozname zvýraznia šedou farbou.
  • Všeobecné funkcie
   • Možnosť zoskupovať tlačidlá s uloženým filtrom. TOP
   • Po úspešnom prihlásení sa vynuluje počítanie predošlých neúspešných pokusov o prihlásenie.
 •  
CDESK 3.1.1 – 17. 06. 2022

Nový typ komunikácie na požiadavke, stavový widget požiadaviek, zlepšenie prepojenia s JIRA a ďaľšie vylepšenia.

  • Úvodný prehľad
   • Nový Widget zobrazujúci aktuálny stav požiadaviek. TOP
  • Adresár
   • Ak riešiteľ bez plného prístupu k spoločnostiam vytvorí novú spoločnosť, tak túto spoločnosť bude mať automaticky sprístupnenú.
   • Do exportu zoznamu spoločností je možné zaradiť stĺpce GPS súradníc.
  • Zákazky a fakturácia
   • Zjednodušenie fakturácie TOP
    • Sprehľadnenie práce s draftom faktúry, ktorý je jeden pre jednu zákazku.
    • S draftom môžu robiť aj ďalší pracovníci.
    • Zmeny v drafte sa ukladajú.
    • Filtrácia zákaziek s rozpracovanou fakturáciou.
   • Hromadný export vystavených faktúr do PDF (do jedného súboru pre tlač aj jednotlivo pre iný typ spracovania).
   • Export vystavených faktúr do formátu ISDOC, ktorý je možný importovať do ERP systémov.
  • Požiadavky
   • Nová záložka Ext-mail, kde je možné viesť multivláknovú komunikáciu ako z mailového klienta. TOP
   • Zobrazovanie schválených ponúk v zozname požiadaviek, filtrovanie podľa výskytu ponúk a sumy na ponukách, export údajov. TOP
   • Kopírovanie šablón požiadaviek. TOP
   • V požiadavke sa zobrazujú detaily čerpania účtovných položiek. TOP
   • Doplnenie tagov do pravidelných požiadaviek.
   • Do exportu zoznamu požiadaviek je zahrnuté číslo šablóny.
   • Zlepšené rozloženie stĺpcov v otvorenej požiadavke v záložke Plnenia.
   • Výber prevádzky a miesta na požiadavke je možné nastaviť ako Povinný, nepovinný a vypnutý.
   • Zákaznícke konto so sprístupnenou editáciou požiadaviek nebude môcť upravovať polia: Riešiteľská skupina, Riešiteľ a Stav.
   • Časy plnení sú v XLS exporte zoznamu požiadaviek upravené tak, aby sa s nimi dalo ďalej pracovať v Exceli.
   • Rozšírenie jednoduchého filtra v požiadavkách.
    • Bolo pridané vyhľadávanie podľa čísla požiadavky.
    • V stĺpci Vytvoril bolo doplnené voľné textové vyhľadávanie.
  • Plnenia
   • Signalizácia platnosti evidencie členstva pri zadávaní plnenia. TOP
  • Úlohy
   • V zozname úloh bol pridaný stĺpec Príloha, ktorý informuje o umiestnení prílohy na úlohe.
  • Spracovanie správ
   • Akcie na spracovanie prijatej správy sa zobrazujú aj priamo v zozname správ na spracovanie v kontextovom menu.
  • Konfiguračná databáza (CMDB)
   • Zakázaný presun CI objektu medzi spoločnosťami, ak sa objekt už používa na požiadavke alebo na inej položke.
   • V nastavení CI Typu je možné zobraziť skrátený výpis vlastností obsahujúci len ich názvy, vďaka čomu sa budú jednoduchšie zoraďovať.
   • Ak doplnková vlastnosť na CI Type vytvára väzbu na iný CI Type, tak v zozname objektov CMDB je možné zapnúť, aby sa zobrazil iba naväzbený CI Type.
  • Žiadosti o voľno
   • Možnosť automatickej aktivácie zastupovania iným riešiteľom v žiadosti o voľno, ktorá nebola zatiaľ schválená, ale už nastal začiatok jej čerpania.
  • Používatelia a skupiny
   • Osamostatnenie oprávnenie k nastaveniu emailov v Profile používateľov.
  • Konektory a API
   •  JIRA Konektor – prenos notifikácií riešiteľovi požiadavky z JIRA úloh prepojených v danej požiadavke. (prostredníctvom akcií na taskom a cez Webhook službu v JIRA). TOP
  • Všeobecné funkcie
   • Po kliknutí na link v ľubovoľnom CDESK zázname, sa link otvorí na novej karte prehliadača.
   • Automatické odpamätávanie posledného jednoduchého filtra v požiadavkách a plneniach.
 •  
CDESK 3.1.0 – 14. 02. 2022
 • Úvodný prehľad
  • Nové widgety pre znázornenie odpracovaných hodín na plneniach za týždeň a mesiac. TOP
 • Adresár
  • Doplnené vyhľadávanie v záložke Kontakty v Detaile spoločnosti.
 • Požiadavky
  • Jednoduchý filter pre zoznam požiadaviek – nasadenie prvej fázy riešenia. TOP
  • Nový responzívny dizajn formulára na akceptáciu / neakceptáciu ukončenia požiadavky z mailovej notifikácie bez prihlasovania sa do CDESKu. TOP
  • Nová podmienka pre pokročilý filter: Riešitelia – členovia skupiny. TOP
  • Tlačidlá na posúvanie sa medzi požiadavkami v náhľade detailu požiadavky v zozname požiadaviek. TOP
  • Blokácia SMS notifikácie pri tvorbe požiadavky. Dosiaľ bolo možné blokovať SMS notifikácie až po uložení požiadavky.
  • Doplnené oprávnenie na zobrazenie záložky CMDB v otvorenej požiadavke.
  • Doplnkové vlastnosti priradené na šablónach požiadaviek je možné editovať priamo zo šablóny.
  • Oprava filtrácie v zozname požiadaviek v rozšírenom filtri podľa tagov.
 • Spracovanie správ
  • Výber tagov pri akcii vytvorenia novej požiadavka z prijatej správy.
 • Žiadosti o voľno
  • Otvorenie formulára na priame schválenie / zamietnutie žiadosti o voľno priamo z emailovej notifikácie.
 • Konektory, API
  • Konektor umožňujúci prepojenie viacerých CDESKov. TOP
  • Dokončenie prvej fázy prepojenia s JIRA. TOP
 • Používatelia a skupiny
  • Do zoznamu používateľov (Používatelia a Skupiny -> Používatelia) boli pridané filtrovanie a export do XLS.
 • Outlook Plugin
  • Pri vytváraní požiadavky z mailovej správy pribudla možnosť rozhodnúť, kto je zakladateľom požiadavky. Môže ísť o odosielateľa správy, alebo prihláseného používateľa.
 • Všeobecné funkcie
  • Voľné schvaľovanie – nová funkcionalita na prehľadnú evidenciu udelených súhlasov k vyskytnutým situáciám. TOP
  • Obľúbené položky – v režime vysúvacieho menu pribudla možnosť zobraziť položky v prvej úrovni a mať funkcie dostupné na jeden klik. TOP
  • Vylepšené tlačidlá s uloženými podmienkami filtrovania. TOP
  • Možná zmena ikony v záložke prehliadača. TOP
  • Tlačidlána jednoduchý prechod medzi kontaktom a spárovaným zákazníckym kontom.  
  • Reset používateľa, ktorý bol automaticky zablokovaný po opakovanom zadaní nesprávneho hesla. V momente zablokovania sa odošle mail, ktorý umožní odblokovanie účtu.
  • Výber modulu, ktorý sa má zobraziť po prihlásení. Nastavuje sa v profile používateľa.
  • Úprava výberu jazyka pre zobrazenie, aby nedochádzalo k samovoľnému prepínaniu do iného jazyka.
 •  
CDESK 3.0.194 – 21. 12. 2021
 • Úvodný prehľad
  • Verzia 3.0.194 prináša nový konektor na určenie GPS súradníc, vylepšenia v ovládaní pokročilého filtra, či diskusie na požiadavkách a mnoho ďalších užitočných funkcií.
 • Požiadavky
  • Do histórie sa zapisuje zmena zákazníckej diskusie na internú a opačne.
  • V zozname požiadaviek boli modrou farbou odlíšene interné požiadavky od obyčajných. Farebné odlíšenie pribudlo aj v detaile požiadavky. TOP
  • Zmeny v tlačidlách v diskusii a nová funkcia na mazanie rozpísaného príspevku. TOP
  • V pokročilom filtri pre podmienky Zmenené / Nezmenené bola pridaná nová podmienka Za posledných. TOP
  • Akceptácia internej požiadavky z mailovej notifikácie je možná len po prihlásení do CDESKu.
 • Plnenia
  • Možnosť pridávať globálne doplnkové vlastnosti, ktoré sa použijú vo všetkých novovytvorených plneniach.
 • Konektory
  • Google Maps konektor na určenie GPS súradníc k spoločnosti alebo CI objektu typu Miesta. TOP
 • Licencie
  • Sprístupnenie denných a mesačných reportov o využívaní CDESK pre členov skupiny administrátori. Doposiaľ bol takýto report prístupný len pre administrátora – správcu prostredia.
 • Používatelia a skupiny
  • Filtrovanie podľa pracovnej pozície.
 • Všeobecné funkcie
  • Možnosť meniť poradie tlačidiel s pokročilým filtrom pomocou Drag&Drop.TOP
  • Link na prepojenie s Waze obsahuje GPS súradnice spoločnosti / objektu. Ak GPS súradnice nie sú zadané, link sa vytvorí na základe názvu.
 •  Mobilná aplikácia
  • Nová doplnková vlastnosť typu podpis, ktorá umožňuje vkladať vlastnoručne napísaný podpis.
  • V detaile plnení sa zobrazujú globálne doplnkové vlastnosti, ktoré boli pridané cez web.
 •  
CDESK 3.0.193 - 4. 11. 2021
 • Úvodný prehľad
  • Vylepšený widget Moje aktivity. Boli pridané prepínače, vďaka ktorým rýchlo odfiltrujete záznamy, napr. tie, ktoré máte splniť dnes a zajtra, s vysokou prioritou (1,2), omeškané. TOP
 • Nástenka
  • Pridané oprávnenia na editáciu a odstránenie príspevku.
 • Požiadavky
  • Nový prehliadač obrázkov s galériou pre súbory vložené v požiadavke. TOP
  • Nové voliteľné zobrazenie zoznamu požiadaviek s ukotvenými názvami stĺpcov. TOP
  • Možnosť nastaviť počet záznamov, ktoré sa budú zobrazovať na jednej stránke zoznamu požiadaviek.
  • Zobrazenie náhľadu požiadavky priamo v zozname požiadaviek po kliknutí na ikonu troch bodiek v krúžku.
  • V zákazníckej notifikácii k diskusii bolo doplnené tlačidlo pre priamy vstup do diskusie.
  • Do Easyclick požiadavky sa vložia informácie o používateľovi vyčítané z Active Directory na miesto údajov z registrácie. Funkciu je potrebné zapnúť v nastavení C-Monitora na konkrétny počítač.
  • V šablónach požiadaviek bol rozšírený výber rolí pre nastavenie, kto môže dané pole editovať. TOP
  • Drag&Drop presúvanie príloh medzi prílohami a internými prílohami.
  • Tlačidlo pre znovu-načítanie otvorenej požiadavky. Záznam sa znovu načíta bez potreby obnovovania celého okna v prehliadači.
  • Možnosť editovať urgenciu požiadavky po uložení záznamu. Platí pre nastavovanie priority cez Urgenciu a Dopad.
  • V pravidelných požiadavkách boli doplnené polia Kto žiada a Pre koho žiada.
  • V zozname požiadaviek boli pridané nové stĺpce: Typ spoločnosti a Kategória spoločnosti. Ide o spoločnosti, na ktoré sú požiadavky naviazané.
  • Pri zmene typu požiadavky sa nezmení riešiteľ, ak je platný aj pre nový typ požiadavky.
  • Presmerovanie na konkrétnu požiadavku z https linku pri súčasnom prihlásení do CDESKu cez Azure AD (Office365).
 • Plnenia
  • Rýchle ukončenie požiadavky priamo z formulára plnenia. TOP
  • Možnosť odriadkovať popis plnenia zobrazený v zozname plnení. TOP
 • Sklad
  • Možnosť stanovenia minimálneho množstva položiek v rámci skladovej karty.
 • Spracovanie správ
  • Voľba, či zodpovedné osoby za spracovanie správ, majú byť notifikované.
 • SLA
  • Nová záložka, kde sa zobrazuje, ku ktorým spoločnostiam je daná SLA priradená. TOP
 • Notifikácie
  • Prepojenie so systémom Waze – umožňuje zobrazenie prevádzky, miesta a spoločnosti na mape a následnú navigáciu. TOP
  • Akcia Zmena pomocného riešiteľa na požiadavke už nie je zahrnutá do nastavenia Ostatné zmeny v požiadavke, ale jej bolo vyčlenené osobitné nastavenie.
 • Profil používateľa
  • Pridané odkazy na dokumentáciu a podporu CDESKu. TOP
 • Všeobecné funkcie
  • Podpora pre poľský jazyk. TOP
 • Zobrazenie CDESKu na mobilnom zariadení
  • Optimalizácia zobrazenia úvodného prehľadu a rozšíreného filtra.
CDESK Mobilná aplikácia
 • Požiadavky
  • Upravená notifikácia z vypršania termínu splnenia. Notifikácia obsahuje tieto informácie: číslo požiadavky, názov spoločnosti, názov požiadavky, kedy vypršal termín splnenia, riešiteľ / riešiteľská skupina.
  • Doplnená podmienka, kedy sa kontroluje povinnosť výberu objektu na požiadavke v závislosti od nastavenej oblasti služby.
 • Úlohy
  • Optimalizácia nahrávania príloh do formulára.
  • Vo formulári bol pridaný preklik na naväzbený objekt z konfiguračnej databázy.
 • Notifikácie
  • Sprehľadnenie notifikácií.
  • Optimalizácia otvárania záznamu z notifikácie.
  • Upravené notifikácie na zamknutej obrazovke. Ide o nasledovné úpravy:
   • Číslo a názov požiadavky sa zobrazujú hneď v prvom riadku.
   • V prípade diskusie k požiadavke s prioritou č.1 a č.2 sa ikona obálky zobrazuje v červenej farbe.
   • Pri založení novej požiadavky sa vedľa termínu splnenia zobrazuje aj priorita.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.193 >

CDESK 3.0.192 – 6. 9. 2021
 • Požiadavky
  • Požiadavka vytvorená z prijatého mailu (zo spracovania správ) cez katalóg požiadaviek, ktorá je priradená riešiteľovi, automaticky vygeneruje aj pracovné príkazy.
  • Predvypĺňanie políKto žiada / Pre koho žiada na požiadavkách vytvorených cez Spracovanie správ.
  • Obmedzenie výberu typu na šablóne požiadavky.
  • Prihlásený používateľ sa ponúka na prvom mieste v zozname riešiteľov.
 • Pracovné príkazy
  • Vypnutie a nastavenie povinnosti pre termíny na pracovnom príkaze. Nastavenie sa týka políTermín priradenia Termín splnenia.
 • Plnenia
  • Optimalizácia zápisov časov pomocou klávesnice v režime bez zjednodušeného zápisu.
 • CMDB
  • Pridaná nová funkcia umožňujúca tlač formulára CI.
 • Žiadosti o voľno
  • Nové typy notifikácií – Schválenie žiadosti a Zamietnutie žiadosti.
 • Reporty
  • Report k plánovaniu kapacít z otvorených požiadaviek s ponukou.
  • Sumárny report požiadaviek za podriadených používateľov.
  • Nový stĺpec v Reporte požiadaviek – Odkaz na požiadavku. V stĺpci sa nachádza číslo požiadavky s odkazom na požiadavku v CDESKu.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.192 >

CDESK 3.0.191 – 9. 8. 2021
 • Požiadavky
  • Nová voliteľná funkcia pre vkladanie súborov do požiadavky Interné prílohy, ktoré predvolene nie sú prístupné pre zákazníkov. 
   • Do interných príloh sa automaticky zaraďujú prílohy pridané do poľa Interná poznámka a tiež prílohy pridané do internej diskusie. 
  • Prílohy pridané do diskusného príspevku a do poľa Riešenie sa automaticky pridajú ako prílohy na požiadavke. Vďaka tomu budú v mailovej notifikácií pridané ako príloha, ktorú možno ľahko stiahnuť.
  • Súvisiace požiadavky sa už zobrazujú v zozname požiadaviek formou rozkliknuteľného “+” na začiatku riadku.
  • Možnosť rýchleho ukončenia požiadaviek bola pridaná aj do widgetu Moje aktivity. 
  • Pridané zobrazenie náhľadu popisu požiadavky a zoznamu príloh priamo zo zoznamu požiadaviek cez tri bodky v krúžku.  
  • Pridaná filtrácia zoznamu požiadaviek podľa viacerých hodnôt v číselníku doplnkovej vlastnosti.  
  • Zapínateľné predvypĺňanie spoločnosti pri vytváraní požiadavky, ak je takýto názov uvedený vo filtri v zozname požiadaviek. 
  • Úpravy v odkomunikovaní chýb pre akceptovanie požiadavky bez prihlásenia do CDESKu. Pri ukončení požiadavky sa zobrazí informácia o tom, prečo už nie je možné akceptovať ukončenie požiadavky.
  • V pravidelných požiadavkách bola pridaná voľba blokácie všetkej a zákazníckej notifikácie. Netreba už vytvárať  interné požiadavky, aby neboli notifikovaní zákazníci o vytvorení a ďalšej práci s pravidelnou požiadavkou. 
  • Možnosť nastavenia termínov pravidelnej požiadavky podľa SLA. Dosiaľ  to boli pevné nastavené termíny.
  • Skompaktnenie hlavičky diskusných príspevkov v záložke diskusia v otvorenej požiadavke.
 • Pracovné príkazy 
  • Možnosť práce s pracovnými príkazmi aj po ukončení požiadavky.
  • Možnosť nastaviť, či požiadavka vytvorená mimo katalógu požiadaviek sa automaticky ukončí po splnení posledného pracovného príkazu. 
 • Plnenia 
  • Nová komplexná funkcionalita Schvaľovanie plnení.
  • V zozname plnení a aj v exporte je možné pridať stĺpce s popisom požiadavky, úlohy a pracovného príkazu.
 • Konfiguračná databáza 
  • Priame preväzbenie ďalších údajov z IT nástroja Customer Monitor do CMDB v CDESK3. Ide o hardwarové údaje z evidencie, podľa ktorých je už možné aj vyhľadávať.
 • Výpadky služieb 
  • Zavedenie nových pojmov – Začiatok, TrvanieKoniec udalosti. 
  • Prepínač v zozname výpadkov služieb, pomocou ktorého je možné nastaviť, či sa budú zobrazovať všetky udalosti, alebo len výpadky. 
 • Notifikácie 
  • Odstránenie neželaných notifikácií z vlastných zmien. Zrušené In-app, SMS notifikácie a notifikácie do mobilnej aplikácie. 
  • V zákazníckej mailovej notifikácii z požiadaviek sa už zobrazujú iba príjemcovia zákazníckej notifikácie. Boli tam uvedení aj riešitelia, čo nie je žiadúce. 
 • Active Directory 
  • Načítavanie používateľských skupín / používateľov z AD je možné obmedziť len na vybraný typ objektu v Active Directory, na základe atribútu objectClass. Môže ísť napríklad o vybrané skupiny alebo organizačné jednotky. 
 • Všeobecné funkcie 
  • Kopírovanie linku na otvorený záznam bolo rozšírené o možnosť kopírovania iba skráteného linku priamo na záznam, alebo kompletného linku. Kompletný link obsahuje aj informácie o použitom filtri, zoradení, ktorý sa použije, keď prejdete na zoznam položiek. 

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.191 >

CDESK 3.0.190 – 12. 6. 2021
 • Adresár  
  • Ak sa spoločnosť zakladá pri vytváraní požiadavky zo správy na spracovanie, email odosielateľa sa automaticky predvyplní ako všeobecný email spoločnosti. 
 • Zákazky 
  •  Nové pole pre vkladanie poznámky, ktorá sa zobrazuje aj na naviazanej požiadavke.**
 • Požiadavky 
  •  Je možné nastaviť meno odosielateľa v odpovediach v diskusii so zákazníkom. **
  •  Pridaná voľba, kedy odpoveď na notifikáciu k ukončenej požiadavke sa nespracováva ako diskusia, ale ostane v CDESKu ako správa na spracovanie. **
  •  Preusporiadanie rolí pre príjem notifikácií z požiadavky. Zmenil sa význam rolí Riešiteľ Riešiteľská skupina.** 
  • Automatické zmeny zo vzťahu k ponukám: 
   • Do stavu Ponuka po tom, čo sa naviazaná ponuka prepne do stavu Na akceptáciu.
   • Zo stavu Ponuka na V riešení po tom, čo zákazník akceptuje naviazanú ponuku.  
  • Po prijatí diskusného príspevku do ukončenej požiadavky sa v prípade automatického otvorenia mení aj termín splnenia nastaviteľný v dňoch od pridania diskusného príspevku. 
  •  Podmienka Názov zákazky v pokročilom filtri bola doplnená o možnosť Nie je vyplnené.   
  • V zozname požiadaviek je možné vyhľadávať podľa skráteného názvu spoločnosti. Túto informáciu možno  zahrnúť aj do exportu. 
 • Pracovné príkazy 
  • Preusporiadanie rolí pre príjem notifikácií z pracovného príkazu. Zmenil sa význam rolí Riešiteľ Riešiteľská skupina.** 
 • Plnenia 
  • Rozpracované plnenia, ktoré neboli uložené sa automaticky ukladajú ako drafty. **
  • Skompaktnený formulár plnení s novými funkciami.**  
 • Spracovane správ
  • Možnosť vypnúť odosielanie zákazníckych notifikácii pri pridaní diskusného príspevku zo správy na spracovanie. **
 • Úlohy 
  •  Do úlohy naviazanej na požiadavke je možné vkladať názov a popis požiadavky. **
  • Preusporiadanie rolí pre príjem notifikácií z úlohy Zmenil sa význam rolí Riešiteľ Riešiteľská skupina.** 
 • Ponuky 
  •  Vylepšený modul ponúk. **

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.190 >

CDESK 3.0.189 – 20. 5. 2021
 • Úvodný prehľad
  • Nastavenie povolených widgetov podľa typu používateľského konta.
 • Adresár
  • Vo formulári spoločnosti možnosť vybrať východziu adresu pre odosielateľa CDESK notifikácií.
 • Požiadavky
  • Priamo v menu sa zobrazuje informácia o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek.
  • Pri tlači požiadavky sú do záznamu zahrnuté aj všetky vyplnené / schválené doplnkové vlastnosti pripojené na danú požiadavku.
  • Vyhľadávanie v zozname požiadaviek podľa tagov požiadaviek.
  • Pri duplikácii požiadavky sa medzi duplikátom a duplikovanou požiadavkou vytvorí väzba Kopíruje / Je kópia z. Informácia o tejto väzbe sa nachádza v záložke Súvisiace požiadavky.
  • Nové roly pre príjem notifikácií z požiadaviek. Ide o roly: Kontakt na zákazníka zo zákazky a Zodpovedný riešiteľ zo zákazky.
  • Sumárny report otvorených požiadaviek riešiteľskej skupiny.
 • Ponuky
  • Po verifikácií všetkých riadkov ponuky sa zobrazí dialógové okno informujúce o vykonaných zmenách.
  • Nové tlačidlo na zobrazenie sumáru ponuky priamo v zozname ponúk.
  • Odoslanie notifikácie sa zaznamenáva na záložke História.
 • Žiadosti o voľno
  • Nová konfigurácia notifikácií pre modul Žiadosti o voľno.
 • Používatelia a skupiny
  • Individuálne nastavenie pre viditeľnosť, priradenosť a voliteľnosť pri spoločnosti zdedenej z nadriadenej skupiny.
 • Schvaľovanie
  • Pridaná informácia o prílohe vo formulári o schvaľovacom procese na požiadavku a pracovný príkaz.
 • Prepojenie s Active Directory
  • Možnosť určenia viacerých OU (vetiev Organizational unit) pre načítanie používateľov z Active Directory.
 • Prihlasovanie cez Azure Active Directory
  • Nahradenie Azure AD za Azure email používateľa.
 • Zlepšenia v ovládaní CDESKu
  • Možnosť prejsť na daný záznam kliknutím na toast notifikáciu.
  • Posilnené ovládanie cez klávesnicu pri vytváraní rozšíreného filtra.
  • Navigácia pomocou šípok na klávesnici v dátumovom polí v rozšírenom filtri.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.189 >

CDESK 3.0.187 / 11. 4. 2021
 • Outlook Plugin
  • Vytváranie požiadaviek, úloh a diskusných príspevkov priamo z mailu v aplikácii MS Outlook.
 • Prihlasovanie cez Azure Active Directory
  • Prepojenie kont v CDESKu s kontami v Azure Active Directory a využitie pre prihlasovanie.
 • Požiadavky
  • Priamy prístup k počítaču cez Easyclick požiadavku.
  • Generovanie novej pravidelnej požiadavky v intervale počítanom od termínu uzavretia predošlej požiadavky
 • Plnenia
  • Zosúladenie výberu riešiteľa podľa ponúkaných riešiteľov v požiadavke.
  • Hlásenie o zadávaní plnenia do minulosti sa zobrazí len ak je prekročený nastavený čas.
 • Nástenka
  • Pri nastavení skupiny ako príjemcu príspevku sa vo formulári medzi príjemcami zobrazia všetci členovia vybranej skupiny.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.187 >

CDESK 3.0.186 / 25. 2. 2021
 • Požiadavky
  • Automatické zaradenie mailovej konverzácie do diskusie bez identifikátora k požiadavke
  • Posielanie SMS notifikácií pre všetkých členov riešiteľskej skupiny pri vytvorení požiadavky
  • Do poľa Kto žiada je možné vložiť voľný text
 • Pracovné príkazy
  •  SLA notifikácie k termínom priradenia a splnenia pracovných príkazov
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Kontrola unikátnej hodnoty doplnkovej vlastnosti
 • Plánovaná práca
  • Pridanie nových polí Informácia pre zákazníka a Interný popis
 • Žiadosti o voľno
  • Nový modul slúžiaci na evidovanie a schvaľovanie žiadostí o voľno
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť nastavovať voliteľných riešiteľov / riešiteľské skupiny pre iných riešiteľov / riešiteľské skupiny podľa kategórie a typu spoločnosti

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.186 >

CDESK 3.0.185 / 11.1.2021
 • Všeobecné funkcie
  • Kontrola kvality hesla.
  • Zabezpečenia v prípade neplatných pokusov o prihlásenie.
  • Možnosť nastaviť dvojfaktorovú autentifikáciu.
 • Požiadavky
  • Možnosť vypnutia Termínu odozvy.
  • Farebné odlíšenie diskusných príspevkov v závislosti od toho, či ide o diskusiu so zákazníkom alebo internú diskusiu.
  • V zozname požiadaviek sa pri názve požiadavky zobrazuje text o tom, či požiadavka obsahuje ponuky. Farba textu sa mení podľa aktuálneho stavu ponuky.
  • Export zoznam požiadaviek do DOCX súboru.
 • Plnenia
  • V plnení odoslanom cez mail sa zobrazuje obrázok podpisu.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Pridané nové stĺpce do zoznamu výpadkov služieb. Stĺpce je možné zahrnúť aj do exportu.
 • Reporty
  • Do reportov na kontrolu rozpočtu je možné manuálne pridávať položky bez ponuky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.185 >

CDESK 3.0.184 / 17.11.2020
 • Zákazky a Fakturácia
  • Možnosť meniť poradie prác a paušálov priradených na zákazke. Zmena poradia sa zohľadňuje aj pri vystavovaní faktúry.
 • Požiadavky
  • Nový stĺpec v zozname požiadaviek, v ktorom sa zaznamenáva naposledy zmenený údaj na požiadavke. Túto informáciu možno zahrnúť aj do exportu, alebo použiť pri pokročilom filtrovaní.
  • Predvypĺňanie prihláseného operátora v poli Riešiteľ, ak nie je definované iným kritériom.
  • V šablónach požiadaviek pribudlo nastavenie Viditeľnosť. Umožňuje zvoliť, či požiadavka vytvorená zo šablóny bude prístupná ako Interná alebo Obyčajná.
  • Možnosť zobraziť doplnkové vlastnosti v zozname požiadaviek.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Zasielanie mailových notifikácií podľa typu požiadavky.
 • Pracovné príkazy
  • Nová záložka Poznámka pre riešiteľa (interná diskusia). Riešiteľom pracovného príkazu umožňuje viesť diskusiu, ktorá nie je prístupná pre zákazníka.
 • Plnenia
  • Pridávanie a editácia účtovnej položky priamo z plnenia.
  • Doplnený nový stĺpec Celkový čas plnenia. Zaznamenáva súčet doby plnenia a ostatného času.
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť zadať alternatívne prihlasovacie meno. Tiež  bolo pridané nastavenie, aby sa ako alternatívne prihlasovacie meno použil kontaktný email.
  • Možnosť nahrať fotku s ručne písaným podpisom, ktorý sa bude zobrazovať vo faktúrach a reportoch generovaných CDESKom.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.184 >

CDESK 3.0.183 / 17.9.2020
 • Fakturácia
  • Skladová výdajka sa bude fakturovať spoločne s plnením. Tiež je možné povoliť, aby sa výdajka fakturovala aj keď má nastavenú nulovú cenu.
  • Pridanie QR kódu na faktúru, ktorý slúži na platbu.
 • Zákazky
  • Možnosť archivovať účtovné položky. Archivovanú položku nie je možné fakturovať a ani vyberať v plneniach. Neodfaktúrované plnenia v archivovanej účt. položke sa pri ďalšej fakturácii zobrazia.
 • Plnenia
  • V zozname plnení sa zobrazuje aj typ a oblasť služby naviazanej požiadavky.
 • Kalendár
  • Zadanie šablón sviatkov, ktoré sa použijú aj v SLA a SLO.
 • Znalostná báza
  • Nový modul v CDESKu na evidenciu a zdieľanie poznatkov medzi určenými osobami.
 • Plánovaná práca
  • Pri ukladaní nového záznamu je možné založiť do oznamov informáciu o plánovanej práci.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.183 >

CDESK 3.0.182 / 21.7.2020
 • Fakturácia
  • Pridaná možnosť vkladania vlastných príloh k faktúram.
 • Požiadavky
  • Úprava kritérií pre zaradenie požiadaviek do skupiny Moje čakajúce na odozvu pri prioritnom zobrazení.
  • Pri zaznamenávaní poslednej zmeny na požiadavke sa teraz počíta aj pridávanie diskusií. Tento dátum sa zobrazuje aj v zozname požiadaviek pod stĺpcom Zmenené.
  • Do pokročilého filtra pre filtrovanie záznamov podľa riešiteľskej skupiny bola pridaná funkcia „obsahuje.“ Tá sprístupni pole pre zadanie voľného textu.
 • Plnenia
  • Ak má plnenie ako účtovnú položku hodinovú sadzbu, ktorá je priradená k paušálu, v zozname plnení sa v stĺpci Účtovná položka bude okrem názvu účtovnej položky zobrazovať aj paušál, ku ktorému je položka priradená. To platí aj o zoznamoch plnení na  zákazkách, požiadavkách a aj úlohách.
 • Spracovanie správ
  • Do pravidla na spracovanie správy ako novej alebo internej požiadavky bolo zaradené pole pre výber zákazky na zvoleného zákazníka.
 • Notifikácie k ponukám
  • Nová funkcia aby zákaznícky kontakt dostával kópie ponúk na zákazníka, ktorý je jemu priradený. Funkciu možno vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Automatická tvorba miesta pri zadávaní novej spoločnosti.
  • Možnosť hromadne editovať doplnkové vlastnosti nad objektami v konfiguračnej databáze.
 • Plánovaná práca
  • V Globálnych nastaveniach pribudlo nastavenie, či výber šablóny notifikácie bude na zázname plánovanej práce povinný alebo nepovinný.
 • Všeobecné funkcie
  • Zavedenie avatarov (piktogramy ku kontám) v CDESKu. Možnosť vybrať si z preddefinovaných avatarov, alebo nahrať vlastnú fotku. Používa sa najmä v notifikáciách k diskusiám.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.182 >

CDESK 3.0.181 / 22.6.2020
 • Zákazky
  • XLS report prílohy k faktúre z náhľadu fakturácie.
  • Editácia vystavenej faktúry, vrátane položiek na faktúre.
 • Požiadavky
  • Možnosť nastaviť, aby sa pole Želaný termín zobrazovalo iba pre vybrané typy požiadaviek.
  • Náhľad diskusie požiadavky sa zákazníkovi zobrazuje podľa nastavení jeho e-mailovej notifikácie, ktorá je odlišná od operátorskej notifikácie.
  • Nastavenie pre posunutia Termínu splnenia, ak ukončená požiadavka bola uvedená do riešenia po pridaní diskusného príspevku.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • V rámci zákazníckych notifikácií pribudla nová premenná, ktorá zobrazí celú históriu diskusie na požiadavke, aj s úvodným zadaním (zatiaľ v čistom texte).
 • Plnenia
  • Možnosť vytvoriť fakturačné plnenie z viacerých interných plnení priamo na požiadavke.
  • Pre interné plnenia je možné zapnúť pole Ostatný čas.
 • Úlohy
  • Možnosť filtrovať položky v zozname podľa toho, či úloha obsahuje / neobsahuje miesto.
 • Ponuky
  • Do formulára ponúk pribudla záložka História, ktorá informuje o založení a vykonaných zmenách nad záznamom.
  • Pre jednotlivé položky na ponuky je možné v Globálnych nastaveniach definovať vlastné jednotky a aj poradie, v akom sa budú ponúkať. Jednotlivé jednotky sa tiež dajú vypínať, aby sa v položkách na ponukách nemohli vyberať.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.181 >

CDESK 3.0.179 / 11.5.2020
 • Adresár
  • Záložka História bola rozdelená na dve časti:
   • Spoločnosť – obsahuje všetky zmeny na zázname o spoločnosti
   • Požiadavky – obsahuje zoznam požiadaviek, ktoré boli vytvorené na danú spoločnosť.
 • Požiadavky
  • Nové tlačidlo na rýchle ukončenie požiadavky.
  • V profile používateľa CDESKu je možné nastaviť meno odosielateľa pre diskusiu so zákazníkom.
  • Prílohy z diskusie so zákazníkom sa môžu zobrazovať vo formulári požiadavky medzi ostatnými prílohami. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
  • Pri vytváraní požiadavky, ak spoločnosť (zákazník) má v CDESKu evidovanú práve jednu zákazku, táto zákazka sa prednastaví do požiadavky. Zákazka musí byť v inom stave než zamietnutá, ukončená. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Plnenia
  • Nové tlačidlo pre vkladanie názvu a popisu požiadavky alebo pracovného príkazu do plnení.
 • Ponuky
  • Zákazník nemôže odvolať akceptáciu položky na ponuke.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.179 >

CDESK 3.0.177 / 31.3.2020
 • Zákazky a fakturácia
  • Zlepšená fakturácia – plnenia je možné vyfakturovať priamo v CDESKu.
  • Doplnená fakturácia paušálov s predplatenými hodinami.
  • Pridaná voľba manuálnej fakturácie paušálu.
  • Nový export k náhľadu faktúry, plnení faktúry a sumáru podľa požiadaviek.
  • Nová možnosť výberu na akých typoch plnení sa má účtovná položka ponúkať : všetky /  nereklamačné / reklamačné. Funkcia je dostupná ak sú v globálnych nastaveniach zapnuté reklamačné plnenia.
 • Požiadavky
  • V stave Testovanie zákazníkom pribudli  tlačidlá pre vyhodnotenie testovania.
  • Pri hodnotení testovania požiadavky zákazníkom je možné vložiť poznámku k testovaniu.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Objednané po akceptácii, alebo čiastočnej akceptácii ponuky na požiadavke. Ak je ponuka zamietnutá, požiadavka sa prepne do stavu Priradené.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Ponuka po zaslaní ponuky zákazníkovi na akceptáciu.
  • V module Šablóny požiadaviek bolo doplnené tlačidlo pre export do XLS.
  • V stave požiadavky Čakanie na 3. stranu je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
  • Možnosť vytvoriť novú požiadavku z kontextového menu prílohy na požiadavke.
  • Nastavenie aby sa VIP Servis uplatnil iba pri vybraných typoch požiadaviek a oblastí služieb.
  • Možnosť z požiadavky založiť plánovanú prácu, ktorá sa následne zobrazuje v kalendári všetkým oprávneným používateľom, nie len zodpovedným riešiteľom.
  • Na záložke Súvisiace požiadavky pribudla možnosť pridania požiadavky prostredníctvom katalógu požiadaviek.
  • V notifikáciách k požiadavkám možno nastaviť ako príjemcu aj rolu Priradený operátor.
  • Na požiadavke možno zobraziť detail priradenej spoločnosti.
 • Pre požiadavky a pracovné príkazy – nové Servisné interaktívne formuláre
  • Z pripojeného CI objektu na požiadavke a pracovného príkazu je možné generovať interaktívne servisné protokoly. Slúžia na záznam servisných prác vo vami žiadanej forme (vypĺňanie predpísaných políčok, zaškrtávanie určitých možností a podobne).
  • Interaktívne servisné protokoly je možné exportovať vo formáte PDF alebo archivovať k danej servisnej požiadavke / pracovnému príkazu v CDESKu.
  • Veľmi dobre fungujú responzívne aj na mobilných telefónoch/tabletoch.
 • Pracovné príkazy
  • V stave pracovného príkazu Čakanie na dodávateľa je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
 • Plnenia
  • Na požiadavke v záložke Plnenia sa zobrazuje sumár akceptovaných hodín, odpracovaných (ak sú zapnute interné plnenia) a fakturovaných hodín z ponuky na požiadavke.
  • Nová možnosť vytvárať fakturačné plnenia z interných plnení zo zoznamov na záložkách modulov, ku ktorým sú interné plnenia priradené.
  • Nové filtrovanie podľa toho, či fakturačné plnenia má / nemá väzbu na interné plnenie.
  • Nové filtrovanie plnenia podľa stavu požiadavky a fakturačného dátumu na požiadavke.
  • Nová možnosť voľby, ktoré plnenia sa automaticky budú zahŕňať do fakturácie.
   • Podľa stavu požiadavky sú na výber tieto možnosti:
    • všetky
    • z ukončených požiadaviek
    • z ukončených akceptovaných požiadaviek
    • z požiadaviek ukončených bez akceptácie
   • Podľa dátumu sú na výber tieto možnosti:
    • dátum vytvorenie plnenia
    • fakturačný dátum v požiadavke
  • Nová funkcia automatického vytvárania reklamačného plnenia pre vybraný typ požiadavky.
  • Nová možnosť ponúkať pre reklamačné plnenia odlišné účtovné položky.
  • Pridaná možnosť povinnej voľby účtovnej položky.
  • Pri účtovnej položke typu paušál sa zohľadňuje dátum plnenia voči dátumu platnosti paušálu.
 • Spracovanie správ
  • V pravidle pre spracovanie správ už možno definovať tagy pre požiadavku vytvorenú z tohto pravidla.
 • Kalendár
  • V novom kalendári pribudla funkcia automatického vytvárania úloh pri Drag&Drop požiadaviek v kalendári.
  • Pribudlo zobrazenie plánovanej prace, ktorá sa zobrazuje všetkým oprávneným používateľom, nielen zodpovedným riešiteľom.
 • Ponuky
  • Doplnené zobrazovanie sumárov pre množstvá z položiek na ponuke rozlíšených podľa jednotiek.
 • Reporty
  • Nový report – Kontrola rozpočtu požiadaviek.
  • Doplnený report – Záznamy o dostupnosti služieb za vybrané obdobie.
  • Nový report – Štatistika zadaných a akceptovaných ukončených požiadaviek (vrátane ukončených bez akceptácie).
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Predvolený filter a rozloženie stĺpcov v zozname CI je už zvlášť pre riešiteľov a zvlášť pre ostatných používateľov.
  • Hromadná editácia konfiguračných objektov – pribudla možnosť editácie doplnkových vlastností.
 • Všeobecné funkcie
  • Ak používate nepodporovaný webový prehliadač, po prihlásení na to budete upozornení.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.177 >

CDESK 3.0.175 / 28.2.2020
 • Zákazky
  • Možnosť pridávať neúčtovanú prácu ako účtovnú položku. K tejto položke sa nenastavuje cena, slúži len na evidenciu.
 • Požiadavky
  • Nová funkcia Váha požiadavky.
  • Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa váhy požiadavky.
  • Hromadná editácia požiadaviek priamo v zozname.
  • V zozname požiadaviek ostáva zapamätaný naposledy zadaný filter a aj vyhľadávanie.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Možnosť vytvoriť vlastnú šablónu k mailovým notifikáciám z diskusných príspevkov.
 • Pracovné príkazy
  • Nový filter Na riešenie. Filter ponúka tieto možnosti:
   • Moje na riešenie 
   • Na riešenie tímom
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Možnosť nastaviť, aby notifikácie ohľadom pracovných príkazov dostávali aj používatelia vyplnení v poliach Kto žiada a Pre koho žiada.
 • Plnenia
  • Nastavenia podmienok pre fakturáciu plnení.
  • Nové nastavenie zjednodušeného zadávania časov..
  • V zozname plnení na požiadavke pribudli sumarizačné súčty hodín z interných plnení, fakturačných plnení a hodín, ktoré boli akceptované zákazníkom z ponúk
 • Úlohy
  • Možnosť filtrovať záznamy podľa poľa Pomocný riešiteľ.
 • Ponuky
  • Nastavenie spôsobu akceptácie
   • 1 úrovňová akceptácia
   • 2 úrovňová akceptácia
  • Zavedenie stavov ponúk
   • V príprave 
   • Na verifikáciu 
   • Na schválenie 
   • Čiastočne schválená a zamietnutá
   • Schválená 
   • Zamietnutá
   • Vybavená 
   • Zrušená
  • Vytváranie požiadaviek a úloh z ponuky.
  • Možnosť kopírovať ponuky na iných zákazníkov.
  • Notifikácie o vytvorení novej ponuky a zmenách na ponuke.
  • Pri zmene riešiteľa sa na ponuke zobrazí číselník s výberom správy pre nového riešiteľa. Funkcia je voliteľná.
  • Možnosť exportovať ponuku do PDF.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Pri reporte nad zmenou CI sa zohľadňuje viditeľnosť záznamov podľa viditeľnosti zákazníka.
  • Možnosť definovať predvolený filter a zoznam stĺpcov pre CI List. Nastavuje sa zvlášť pre administrátor / operátor / riešiteľ a ostatné kontá. Nastavuje sa v Globálne nastavenia -> CMDB, sekcia Východzie nastavenia zoznamu CI.
 • In-app notifikácie (zvonček vpravo hore)
  • Obsahujú aj správu pre nového riešiteľa z požiadavky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.175 >

CDESK 3.0.172 / 27.1.2020
 • Adresár
  • Doplnené nové vlastnosti pre zákaznícke konto : Kontakt pre upomienky a Kontakt pre odosielanie faktúr
 • Požiadavky
  • Možnosť prepájania súvisiacich požiadaviek
  • Určenie priority podľa urgencie a dopadu. Urgenciu a dopad je možné definovať pre každý typ požiadavky zvlášť
  • Možnosť filtrovať záznamy v zozname požiadaviek podľa toho či obsahujú / neobsahujú úlohu
  • Posielanie notifikácií k hodnoteniu požiadavky
  • Nastavenie, či pri prepnutí požiadavky do stavu Čaká na 3. stranu sa na požiadavke dá vybrať dodávateľ
  • Automatické prepnutie zo stavu Priradené do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku so zákazníkom alebo pridaní plnenia
  • Automatické prepnutie zo stavu Čakanie na zákazníka do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku od zákazníka
  • Predikcia pravidelných požiadaviek do budúcnosti
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny sa v poli riešiteľ ponúka voľba Moje riešiteľské skupiny
  • Pripojenie e-mailovej adresy ku kontu pri filtrovaní v zozname požiadaviek – pri filtrovaní podľa používateľov sa zobrazia aj tie požiadavky, na ktorých nie je uvedené meno daného používateľa ale pochádzajú z modulu Spracovanie správ
  • Pripomínanie termínov k požiadavkám a pracovným príkazom pred / po termíne v nastavených intervaloch
  • Úprava filtrov v zozname požiadaviek pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
   • Sprístupní sa možnosť filtrovať podľa riešiteľskej skupiny
   • Pri filtrovaní podľa riešiteľa sa zobrazujú iba používatelia registrovaný ako riešiteľ alebo operátor
  • Úpravy v nastaveniach notifikácii pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Diskusia k požiadavkám
  • Možnosť zobrazenia náhľadu mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním
 • Šablóny požiadaviek
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny v reporte, ktorý sa nachádza v šablónach požiadaviek pribudli stĺpce :
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre Operátorov
 • Požiadavky a pracovné príkazy
  • Oprávnenie pre sprístupnenie / skrytie internej poznámky používateľom, ktorí nie sú riešiteľmi záznamu
 • Pracovné príkazy
  • Možnosť počítania času otvorenia pracovného príkazu
 • Plnenia
  • Interné plnenia už nemajú povinnú väzbu na fakturačné plnenia – môžu byť zadané na nezávisle od fakturačných, čím sa zjednodušujú zápisy pre práce, ktoré sa nemajú účtovať
 • Spracovanie správ
  • Príloha z prijatého mailu sa presunie aj do vytvoreného záznamu, napr. do požiadavky
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Zmena farby v zozname konfiguračných objektov podľa dátumového poľa
  • Nová funkcia Obmedzené filtrovanie nad zoznamom CI. Umožňuje vypnúť vyhľadávanie podľa hlavnej skupiny a typu
  • Nová funkcia Vyhľadávania v cudzích záznamoch. Používateľovi je možné sprístupniť objekty, ktoré patria iným používateľom na základe vyhľadania a následnej presnej zhody určitej vlastnosti, napríklad sériového čísla.
  • V rozšírenom filtri sa v zozname stĺpcov ponúkajú iba tie vlastnosti, ktoré prináležia vybranému CI typu
 • Reporty
  • Možnosť nastaviť oprávnenia  pre reporty nad Konfiguračnou databázou CMDB
  • Do reportov nastavení zo šablón požiadaviek je možné pridať stĺpce
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto v Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre operátorov
 • Možnosť je dostupná iba pri zapnutí funkcie Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Používatelia a skupiny
  • VIP servis – možnosť klasifikovať používateľa ako VIP používateľa, ktorý môže mať vyššiu prioritu pri riešení požiadaviek
 • Všeobecné funkcie
  • Nové menu – nový vzhľad a ovládanie menu zapnuteľné v Beta funkciách. Možnosť voľby obľúbených položiek. Tie si nastavuje každý používateľ vlastné
  • Voľba formátu dátumu a času v profile operátora. Podpora medzinárodného formátu dátumu a času

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.172 >

CDESK 3.0.167 / 4.11.2019
 • Požiadavky
  • Voľba jednotne nastaviť riešiteľa v oblasti služby pre zákaznícke konto/Easyclick a Operátor/Riešiteľ
  • Možnosť tlačiť požiadavku v rozsahu základných informácií
  • Zmena poradia stavov pri nastavovaní stavu v požiadavke
  • Zmenené prioritné zobrazenie požiadaviek a pracovných príkazov v zozname
  • Obrázok vložený do popisu požiadavky sa pridá aj ako príloha v požiadavke
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Mailovú notifikáciu o vytvorení novej požiadavky zo správy na spracovanie dostanú všetci príjemcovia uvedení v poliach Komu a aj Kópia. Tieto adresy budú tiež automaticky vkladané medzi príjemcov diskusných príspevkov
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Nové rozhranie pre nastavenie notifikácii. Príjemcov môžete určovať podľa vlastných potrieb
 • Plnenia
  • Nová funkcia automatického predvypĺňania miesta v plnení v prípade že plnenie má väzbu na úlohu/požiadavku s vyplneným miestom
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Voliteľné pomenovanie položiek v menu pod modulom CMDB
  • CI List (zoznam konfiguračných položiek) bol rozšírený o tieto stĺpce :
   • Vytvorené – dátum a čas vytvorenia CI
   • Vytvoril – používateľ, ktorý CI vytvoril
   • Zmenené – dátum a čas poslednej zmeny na CI
   • Zmenil –  používateľ, ktorý CI naposledy zmenil
 • Voliteľné vlastnosti
  • Nová základná vlastnosť – textové pole s formátovaním
 • Notifikácie k plánovanej práci
  • Pridaná notifikácia o plánovanej práci vo zvolených termínoch, vrátane zákazníckej notifikácie
 • Reporting
  • Reporting o zmene hodnôt CI objektov za zvolené obdobie
 • Notifikácie
  • Možnosť nastaviť mailovú doménu odosielateľa pri resete hesla a notifikácií pre zastupovanie a schvaľovanie. Pri všetkých troch možnostiach je tiež možné nastaviť meno odosielateľa
 • Notifikácie zo zastupovania
  • Nový vzhľad
 • In-app notifikácie
  • Možnosť naraz vyčistiť všetky notifikácie
 • Všeobecné funkcie
  • Prístup k položkám v zozname cez jednoklik na názov. Funkcia sa nachádza v moduloch : Adresár, Zákazky, Požiadavky, Úlohy, Cenníky, Konfiguračná databáza CMDB, DMS, Používatelia a skupiny. Postupne bude doplnená na ďalšie miesta.
 • Licencie
  • Nastavenie licencie do používateľského konta. Ide o prvý krok k nasadzovaniu licenčnej politiky. V budúcnosti budete vyzvaní, aby ste všetkým vašim používateľom nastavili licenciu.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.167 >

CDESK 3.0.166 / 7.10.2019
 • Scoreboard
  • Nový modul v CDESKu. Umožňuje zobraziť ucelený prehľad počtu záznamov požiadaviek a pracovných príkazov podľa preferencií vašej spoločnosti
 • Adresár
  • Do importu spoločností pribudla voľba inej ako Globálnej SLA
 • Nástenka
  • Možnosť hromadného mazania príspevkov
 • Požiadavky a pracovné príkazy
  • Pri vytváraní bežných požiadaviek a súčasne požiadaviek z katalógu možnosť určiť, ktorý typ záznamov môže používateľ vytvárať
  • Doplnená možnosť výberu riešiteľa v závislosti od vybratej riešiteľskej skupiny
  • U pravidelných požiadaviek pribudla možnosť generovať požiadavku v predstihu
  • Rozšírená funkcionalita filtra v požiadavkách. Vo filtroch, v ktorých vystupuje čas je možné vybrať časovú jednotku: minúty, hodiny, dni.
  • Nová voľba, či bude možné editovať požiadavku pred pridelením riešiteľovi
  • Možnosť nastaviť, či dodatočnou zmenou priority požiadavky sa majú prepočítať termíny
 • Plnenia
  • Zoskupovanie po požiadavkách v zozname plnení zobrazuje aj úlohy
 • Úlohy
  • V oprávneniach pre úlohy pridaná možnosť vytvárať úlohy do minulosti
 • Kalendár
  • Pridané kalendárne týždne a nový dvojtýždňový pohľad
  • Zobrazenie záznamov požiadaviek v kalendári aj pomocným riešiteľom
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Možnosť hromadnej úpravy všeobecných vlastností CI záznamov
 • Plánovaná práca
  • Nový modul v CDESKu. Evidencia a notifikácia plánovaných prác a odstávok.
 • Schvaľovanie
  • Voľba pre vloženie dôvodu schválenia/zamietnutia do popisu požiadavky
  • Nový vzhľad mailovej notifikácie
 • Mobilná aplikácia
  • Možnosť výberu miesta v úlohe

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.166 >

CDESK 3.0.164 / 5.8.2019
 • Adresár – Import spoločností z podporovaných formátov XLS, XLSX, CSV.
 • Požiadavky – Zoznam požiadaviek obsahuje nové stĺpce pre zobrazenie, filtre aj export.
 • Požiadavky – Predvolený pohlaď používateľa v zozname požiadaviek. Je možné navoliť východzí filter a zoznam stĺpcov.
 • Požiadavky – Pribudol nový stav – Pozastavené. Pri uvedení požiadavky do tohto stavu sa nepočíta SLA.
 • Pracovné príkazy – Možnosť nastavenia poradia vykonávania pracovných príkazov – paralelno-sériové.
 • Pracovné príkazy – Možnosť posúvania termínov v čase keď sa nepočíta čas do splnenia napríklad pre stavy čakanie na zákazníka, čakanie na schválenie.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Rozšírenie základných informácii CI o stav konfiguračnej položky s voliteľným číselníkov stavov pre jednotlivé CI Types.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Pridanie nového nastavenia do CI Type – Unikátny názov v rámci CI Typu.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Funkcia automatického generovania názvu CI bola rozšírená o generovanie podľa vzoru (prefix + automatické číslovanie).
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť voľby či sa zoznam CI má načítavať automaticky alebo až po výbere Hlavnej skupiny a Typu. Nastavenie zrýchli načítavanie zoznamu CI pri veľkom počte položiek.
 • Notifikácie – Upravený vzhľad odosielaných emailov z CDESK.
 • Notifikácie SLA – Možnosť nastaviť odoslanie notifikácie nielen pre vypršaný termín ale aj vo zvolený čas pred vypršaním termínu.
 • Schvaľovanie – Oprávnenia pre prístup ku schvaľovacím procesom (moje / cudzie).
 • Zastupovanie – Rozšírenie funkcionality zastupovania s možnosťou centrálneho nastavenia.
 • Schvaľovanie – Dôvod schválenia resp. zamietnutia je možné vpísať do popisu požiadavky.
 • Mobilná aplikácia – Pribudla podpora pre viditeľnosť polí zloženej vlastnosti v závislosti od vybranej položky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.164 >

CDESK 3.0.163 / 1.7.2019
 • Požiadavky – Možnosť určiť, ku ktorému typu požiadavky sa budú vytvárať pracovne príkazy.
 • Pracovné príkazy – Nový stav pracovného príkazu : Zrušený
 • Pracovné príkazy – Možnosť nastavenia stavov.
 • Pracovné príkazy – Automatické priradenie CI do pracovného príkazu podľa požiadavky.
 • Plnenia – V zozname plnení je možné zoskupenie položiek podľa požiadavky a filtrovania podľa požiadavky.
 • Úlohy – možnosť pridávania plnení a väzieb na miesta.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť nastavenia oprávnení k CI záznamom podľa hlavných skupín.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť zakázať prístup k niektorým CI, okrem tých, ku ktorým je používateľ uvedený ako vlastník.
 • Voliteľné vlastnosti – Nový typ základnej vlastnosti – Hyperlink.
 • Voliteľné vlastnosti – Možnosť pridania voliteľných vlastností k profilu používateľa.
 • Používatelia a skupiny – Nastavenie prístupu k profilu používateľa. Je možné nastaviť, ktoré informácie si používateľ bude môcť vo svojom profile upravovať a ktoré budú len na čítanie.
 • Reporting – Report dostupnosti služieb po zákazníkoch za vybraný mesiac.
CDESK 3.0.159 / 15.5.2019
 • Požiadavky – výber CI – voliteľné stĺpce ako vlastnosti z CMDB
 • SLA / Evidencia a vyhodnocovanie dostupnosti služieb (SLO)
 • EasyClick – pridaná voľba „Zobraz moje požiadavky z CM“ (doteraz boli viditeľné všetky požiadavky)
CDESK 3.0.156 / 20.3.2019
 • Mobilné aplikácie – integrácia pokročilejšieho textového editora
 • Možnosť akceptovania/neakceptovania Požiadavky priamo z email notifikácie o ukončení
 • Možnosť push notifikácií pre mobilnú a desktopovú appku
 • Zoznam plnení – možnosť zoskupovať podľa účtovnej položky
 • Optimalizácia načítavania zmlúv s detailami služieb
 • Diskusia so zákazníkom – zobrazenie iba súvisiacich kontaktov a používateľov pri vytváraní príspevkov
 • Zoznam Požiadaviek – farebné odlíšenie záznamov podľa typov požiadaviek
 • Informácie o používateľovi – pridaný menný zoznam nadriadených
 • Zoznam kontaktov – pridané voliteľné stĺpce, filtrovanie podľa kategórie a export do Excelu
 • Požiadavky – pridaný link na správu, z ktorej bola požiadavka vytvorená
 • Plnenia – oprava chyby, ktorá mohla spôsobiť nesprávne prepočítanie dátumov
 • Požiadavky – pridanie nových termínových polí
CDESK 3.0.152 / 18.1.2019
 • Výber CI v Požiadavke – zohľadňovanie používateľov z polí Kto žiada a Pre koho (podľa Vlastníka CI)
 • PDF export plnení – pridaná možnosť zoskupovať strany podľa zákazníkov
 • Pridávanie plnenia – zjednodušené zadávanie plnenia (namiesto zadávania času ukončenia, možnosť zadať iba čas trvania)
 • Nastavovanie termínov v SLA – pridaná kontrola nastavených termínov podľa logiky TTO<RT<TTAS<TTR
 • Pridané vyhľadávanie podľa dátumu zmeny v históriách Požiadaviek a Zákaziek
 • Možnosť nevyplniť poznámku pri Akceptovaní riešenia
 • Pridaná možnosť vytvoriť Pracovný príkaz aj zo zoznamu Pracovných príkazov
 • Implementovana podpora vytvárania draftov Pracovných príkazov
 • Zoznam plnení – pridané ďalšie stĺpce do výpisu na webe
 • Zoznam pracovných príkazov – pridaná možnosť zoradiť záznamy podľa stĺpcov
 • Možnosť pridávať nové objekty (požiadavka, plnenie, úloha atď.) kdekoľvek v systéme z hornej lišty
 • Mobilné aplikácie – pridaná informácia o prihlásení (server atď.)
 • Zoznam zákazníkov – pridaná možnosť voliteľných stĺpcov a zoraďovania podľa stĺpcov
CDESK 3.0.148 / 18.12.2018
 • Pridané notifikácie pre riešiteľov WO
 • Oprávnenia k požiadavkám – pridaná možnosť Prístup k záznamom podriadených
 • Zoznam vystavených faktúr – pridané pokročilé filtrovanie
 • Schvaľovací proces – zmena definícia poľa Poznámka na povinné
 • Schvaľovací proces – pridané zobrazenie detailov požiadavky a voliteľných vlastností
 • Zoznam požiadaviek – optimalizácia načítania tagov a úloh/WO
 • Optimalizácia GUI katalógu požiadaviek pre IE11 a Edge
 • Automatické ukončovanie Požiadavky po ukončení všetkých WO
 • Blokovanie odstránenia Požiadavky ak sa na nej nachádza WO
 • Vylepšenia notifikácií pri Požiadavkách podliehajúcich schvaľovaniu
 • Úlohy – pridaný pokročilejší HTML editor
 • Plnenia – Pridávanie plnení – pridané súčty za vypísané plnenia
 • Zoznam požiadaviek – pridané nové možnosti filtrovania
 • Neoprávnená reklamácia požiadavky – pridané povinné uvádzanie dôvodu
CDESK 3.0.146 / 15.11.2018
 • Úvodný prehľad – pridaná možnosť prednastaviť používateľom defaultné zobrazenie widgetov, s možnosťou zamknutia editácie.
 • Zamietnutá požiadavka – považuje sa za definitívne uzavretú a nezobrazuje sa viac v zozname otvorených požiadaviek (pokiaľ nie je odvolaný stav zamietnutia).
 • Pridaný prepínač Zmena stavu ukončenej požiadavky, ktorý umožňuje zakázať jej znovuotvorenie.
 • Pravidlá spracovania správ – pridaná možnosť notifikovať vlastníka draftu.
 • Pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ pre oprávnene reklamované požiadavky.
 • Template požiadavka/pracovný príkaz – pridaná možnosť nastaviť defaultný stav po zamietnutí.
CDESK 3.0.145 / 10.10.2018
 • CMDB – do základných vlastností CI pridané pole Vlastník
 • Dynamické zobrazenie položiek v CMDB podľa vyplneného vlastníka CI
 • CMDB – import CI z XLS, s automatickým párovaním stĺpcov
 • Zoznam požiadaviek – možnosť filtrovať iba reklamované požiadavky
 • Vytváranie WO na základe schválených položiek požiadavky
 • Možnosť ponechať termín (odozvy, priradenia, náhradneho riešenia, splnenia) požiadavky prázdny
 • Oprávnená reklamácia požiadavky – pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ
 • Pridané plávajúce tlačidlá do editácie detailu užívateľa
 • Spracovanie správ – umožnenie editovania internej adresy na IP adresu servera
CDESK 3.0.144 / 26.9.2018
 • Globálne nastavenia – pridané zákaznícke notifikácie
 • CMDB – do CI listu pridané stĺpce Prevádzka a Miesto pre zariadenia
 • CMDB – vyhľadávanie podľa ID v zozname CI objektov
 • Adresár –  grafické odlíšenie skupín od používateľov pri pridávaní Operátorov
 • Možnosť pridávať súbory aj cez mobilné apky
CDESK 3.0.143 / 10.9.2018
 • Pridaný konektor pre FinStat a predvypĺňanie údajov zákazníka pomocou tejto služby
 • GUI Katalóg požiadaviek – zobrazenie zoznamu templatov, keď sa ich pod jednou dlaždicou nachádza viac
 • Požiadavky – pridané pole Pre koho
 • Pridané tlačidlo pre priamočiare overenie IČDPH
 • Skladové karty – pridanie poľa Množstvo s dátumom
 • Pracovné príkazy – pridané dynamické schvaľovanie
 • Pridaná možnosť fakturácie predajcom (partner, reseller)
 • Pridanie možnosti exportu voliteľných vlastností do XLS
 • Pridanie možnosti zriadenia služby v inom ako aktuálnom čase
 • Mobilná apka – pridané ďalšie zvuky pre notifikáciu
 • Automatický výber jedinej povinnej položky pri tvorbe nových objektov
 • Požiadavky – automatická zmena stavu na „v riešení“  po obdržaní odpovede od zákazníka
 • Možnosť určenia reakčných termínov s kratším časovým úsekom ako 1 hodina
CDESK 3.0.142 / 27.8.2018
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pridané pole Želaný termín
 • Požiadavky – umožnená editácia polí Riešenie a Poznámka riešiteľa oprávneným používateľom
 • Zaznamenávanie všetkých zmien vykonaných na objekte Spoločnosť  do záložky História
 • CMDB – obmedzenie výberu CI objektov podľa zvolenej prevádzky
 • Možnosť poslať plnenie aj z mobilnej apky (iOS, Android)
CDESK 3.0.141 / 12.8.2018
 • Notifikácie k dynamickým schvaľovacím procesom
 • Export CI so všetkými vlastnosťami do Excelu
 • CMDB – vyhľadávanie a pokročilé filtrovanie CI záznamov aj podľa atribútov
 • Plnenia – možnosť poslať plnenie e-mailom jedným kliknutím
 • Logovanie oprávnenej / neoprávnenej reklamácie
 • Pridané hodnotenie riešiteľa s možnosťami vypnuté / nepovinné / povinné
 • Zverejnenie CDESK 3 apky – iOS, Android (prechod z testovania do ostrej prevádzky)
 • Obmedzenie oblasti služby podľa typu požiadavky
 • Spracovanie správy – rýchle založenie požiadavky podľa katalógu požiadaviek (dlaždice), s predvyplnením polí podľa dat v e-maile
 • Zozname plnení filtrácia plnení, ktoré majú zapísaný použitý materiál
 • Fakturácia – vylepšenia pre variabilný / konštantný / špecifický symbol a generovanie číselných radov
 • Požiadavky – pridanie blokovania notifikácií z diskusií
 • Požiadavka – pridané pole Poznámka riešiteľa neviditeľné zákazníckym kontám
 • Úlohy – poslanie notifikácie pri vypršaní termínu úlohy
 • Pridané blokovanie notifikácií do mobilnej apky CDESK 3
 • Možnosť zoraďovať v Požiadavkách podľa termínu splnenia / termínu do splnenia
 • Zobrazovanie vypnutých / vymazaných používateľov v naviazaných poliach objektov
 • Zoznam kontaktov – pridaný stĺpec Kategória kontaktu s možnosťou filtrovania
 • Adresár – vyhľadávanie na základe kategórie a typu zákazníka
CDESK 3.0.138 / 1.7.2018
 • Pridanie stavu požiadavky Reklamácia
 • Pridanie možnosti evidovať voliteľné vlastnosti k používateľským kontám
 • Pri výbere CI v Plneniach / Požiadavkách / Zákazkách / Pracovných príkazoch pridané filtrovanie podľa atribútov
 • Možnosť definovať časovú zónu pre administrátora a jednotlivých operátorov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pod poľom Riešiteľ zjednodušujúci link Prevziať na seba
 • Pridaná možnosť Prevziať na seba do kontextových menu v zoznamoch Požiadaviek / Pracovných príkazov
 • Zastavovanie počítania času vo vybraných stavoch
 • Zavedenie GUI katalógu požiadaviek (dlaždice) pre rýchle a prehľadné zadávanie požiadavky
 • Vytváranie šablón pre GUI katalóg požiadaviek (dlaždice)
 • Zozname príkazov filtrovanie podľa všetkých stĺpcov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pri dostatočnej šírke okna zobrazenie obsahu záložky Objekty (pre rýchly prístup)
 • Kalendár – vytváranie rezervácií
CDESK 3.0.137 / 17.6.2018
 • Do voliteľných vlastností v Požiadavkách pridanie poľa typu Multiselect
 • Zavedenie možnosti tvoriť pracovné príkazy
 • Dynamické vytváranie schvaľovacieho procesu
 • Šablóny pracovných príkazov
 • Štátne sviatky – zobrazenie v Kalendári, pridávanie do GN, logika pre SLA, dovolenky
 • Zoznam Požiadaviek / Zákaziek / Pracovných príkazov – indikácia času zostávajúceho do termínu splnenia
 • Rozšírenie API pre vkladanie diskusie a interných poznámok
 • Pridanie stavu požiadavky Ukončená bez akceptácie
 • CMDB – ukladanie voliteľných vlastností do histórie k objektom, na ktoré sú naviazané
 • Adresár – kategorizácia spoločností pomocou tagov
CDESK 3.0.135 / 23.5.2018
 • Doplnenie políčka Použitý materiál do plnení a jeho využitie
 • Viditeľnosť spoločnosti cez kategórie
 • Aktivácia SMS z CDESK serverov
 • Vkladanie súborov do diskusie so zákazníkom a internej poznámky pre riešiteľa
 • Zobrazovanie interných plnení na mobilnej apke
 • Odstránenie padania mobilnej apky pri štarte na Androide 7/8
 • Pre jedno miesto plnenia možnosť výberu viacerých variantov dopravy
 • Dokumentovanie procesu riešenia požiadavky – možnosť pridať pole Riešenie 
 • Export do XLS – predvýber stĺpcov a doplnenie popisu jednotiek
 • Možnosť vkladania príloh do plnení
Okrem uvedených vybraných položiek obsahuje každá verzia aj ďalšie drobné vylepšenia, korekcie a úpravy.

História verzií

Skrátený prehľad zmien a vylepšení CDESKu

CDESK 3.0.189 – aktuálna verzia

20.5.2021
 • Úvodný prehľad
  • Nastavenie povolených widgetov podľa typu používateľského konta.
 • Adresár
  • Vo formulári spoločnosti možnosť vybrať východziu adresu pre odosielateľa CDESK notifikácií.
 • Požiadavky
  • Priamo v menu sa zobrazuje informácia o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek.
  • Pri tlači požiadavky sú do záznamu zahrnuté aj všetky vyplnené / schválené doplnkové vlastnosti pripojené na danú požiadavku.
  • Vyhľadávanie v zozname požiadaviek podľa tagov požiadaviek.
  • Pri duplikácii požiadavky sa medzi duplikátom a duplikovanou požiadavkou vytvorí väzba Kopíruje / Je kópia z. Informácia o tejto väzbe sa nachádza v záložke Súvisiace požiadavky.
  • Nové roly pre príjem notifikácií z požiadaviek. Ide o roly: Kontakt na zákazníka zo zákazky a Zodpovedný riešiteľ zo zákazky.
  • Sumárny report otvorených požiadaviek riešiteľskej skupiny.
 • Ponuky
  • Po verifikácií všetkých riadkov ponuky sa zobrazí dialógové okno informujúce o vykonaných zmenách.
  • Nové tlačidlo na zobrazenie sumáru ponuky priamo v zozname ponúk.
  • Odoslanie notifikácie sa zaznamenáva na záložke História.
 • Žiadosti o voľno
  • Nová konfigurácia notifikácií pre modul Žiadosti o voľno.
 • Používatelia a skupiny
  • Individuálne nastavenie pre viditeľnosť, priradenosť a voliteľnosť pri spoločnosti zdedenej z nadriadenej skupiny.
 • Schvaľovanie
  • Pridaná informácia o prílohe vo formulári o schvaľovacom procese na požiadavku a pracovný príkaz.
 • Prepojenie s Active Directory
  • Možnosť určenia viacerých OU (vetiev Organizational unit) pre načítanie používateľov z Active Directory.
 • Prihlasovanie cez Azure Active Directory
  • Nahradenie Azure AD za Azure email používateľa.
 • Zlepšenia v ovládaní CDESKu
  • Možnosť prejsť na daný záznam kliknutím na toast notifikáciu.
  • Posilnené ovládanie cez klávesnicu pri vytváraní rozšíreného filtra.
  • Navigácia pomocou šípok na klávesnici v dátumovom polí v rozšírenom filtri.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.189 >

CDESK 3.0.187

11.4.2021
 • Outlook Plugin
  • Vytváranie požiadaviek, úloh a diskusných príspevkov priamo z mailu v aplikácii MS Outlook.
 • Prihlasovanie cez Azure Active Directory
  • Prepojenie kont v CDESKu s kontami v Azure Active Directory a využitie pre prihlasovanie.
 • Požiadavky
  • Priamy prístup k počítaču cez Easyclick požiadavku.
  • Generovanie novej pravidelnej požiadavky v intervale počítanom od termínu uzavretia predošlej požiadavky
 • Plnenia
  • Zosúladenie výberu riešiteľa podľa ponúkaných riešiteľov v požiadavke.
  • Hlásenie o zadávaní plnenia do minulosti sa zobrazí len ak je prekročený nastavený čas.
 • Nástenka
  • Pri nastavení skupiny ako príjemcu príspevku sa vo formulári medzi príjemcami zobrazia všetci členovia vybranej skupiny.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.187 >

CDESK 3.0.186

25.2.2021
 • Požiadavky
  • Automatické zaradenie mailovej konverzácie do diskusie bez identifikátora k požiadavke
  • Posielanie SMS notifikácií pre všetkých členov riešiteľskej skupiny pri vytvorení požiadavky
  • Do poľa Kto žiada je možné vložiť voľný text
 • Pracovné príkazy
  •  SLA notifikácie k termínom priradenia a splnenia pracovných príkazov
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Kontrola unikátnej hodnoty doplnkovej vlastnosti
 • Plánovaná práca
  • Pridanie nových polí Informácia pre zákazníkaInterný popis
 • Žiadosti o voľno
  • Nový modul slúžiaci na evidovanie a schvaľovanie žiadostí o voľno
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť nastavovať voliteľných riešiteľov / riešiteľské skupiny pre iných riešiteľov / riešiteľské skupiny podľa kategórie a typu spoločnosti

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.186 >

CDESK 3.0.185

11.1.2020
 • Všeobecné funkcie
  • Kontrola kvality hesla.
  • Zabezpečenia v prípade neplatných pokusov o prihlásenie.
  • Možnosť nastaviť dvojfaktorovú autentifikáciu.
 • Požiadavky
  • Možnosť vypnutia Termínu odozvy.
  • Farebné odlíšenie diskusných príspevkov v závislosti od toho, či ide o diskusiu so zákazníkom alebo internú diskusiu.
  • V zozname požiadaviek sa pri názve požiadavky zobrazuje text o tom, či požiadavka obsahuje ponuky. Farba textu sa mení podľa aktuálneho stavu ponuky.
  • Export zoznam požiadaviek do DOCX súboru.
 • Plnenia
  • V plnení odoslanom cez mail sa zobrazuje obrázok podpisu.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Pridané nové stĺpce do zoznamu výpadkov služieb. Stĺpce je možné zahrnúť aj do exportu.
 • Reporty
  • Do reportov na kontrolu rozpočtu je možné manuálne pridávať položky bez ponuky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.185 >

 

CDESK 3.0.184

17.11.2020
 • Zákazky a Fakturácia
  • Možnosť meniť poradie prác a paušálov priradených na zákazke. Zmena poradia sa zohľadňuje aj pri vystavovaní faktúry.
 • Požiadavky
  • Nový stĺpec v zozname požiadaviek, v ktorom sa zaznamenáva naposledy zmenený údaj na požiadavke. Túto informáciu možno zahrnúť aj do exportu, alebo použiť pri pokročilom filtrovaní.
  • Predvypĺňanie prihláseného operátora v poli Riešiteľ, ak nie je definované iným kritériom.
  • V šablónach požiadaviek pribudlo nastavenie Viditeľnosť. Umožňuje zvoliť, či požiadavka vytvorená zo šablóny bude prístupná ako Interná alebo Obyčajná.
  • Možnosť zobraziť doplnkové vlastnosti v zozname požiadaviek.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Zasielanie mailových notifikácií podľa typu požiadavky.
 • Pracovné príkazy
  • Nová záložka Poznámka pre riešiteľa (interná diskusia). Riešiteľom pracovného príkazu umožňuje viesť diskusiu, ktorá nie je prístupná pre zákazníka.
 • Plnenia
  • Pridávanie a editácia účtovnej položky priamo z plnenia.
  • Doplnený nový stĺpec Celkový čas plnenia. Zaznamenáva súčet doby plnenia a ostatného času.
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť zadať alternatívne prihlasovacie meno. Tiež  bolo pridané nastavenie, aby sa ako alternatívne prihlasovacie meno použil kontaktný email.
  • Možnosť nahrať fotku s ručne písaným podpisom, ktorý sa bude zobrazovať vo faktúrach a reportoch generovaných CDESKom.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.184 >

CDESK 3.0.183

17.9.2020
 • Fakturácia
  • Skladová výdajka sa bude fakturovať spoločne s plnením. Tiež je možné povoliť, aby sa výdajka fakturovala aj keď má nastavenú nulovú cenu.
  • Pridanie QR kódu na faktúru, ktorý slúži na platbu.
 • Zákazky
  • Možnosť archivovať účtovné položky. Archivovanú položku nie je možné fakturovať a ani vyberať v plneniach. Neodfaktúrované plnenia v archivovanej účt. položke sa pri ďalšej fakturácii zobrazia.
 • Plnenia
  • V zozname plnení sa zobrazuje aj typ a oblasť služby naviazanej požiadavky.
 • Kalendár
  • Zadanie šablón sviatkov, ktoré sa použijú aj v SLA a SLO.
 • Znalostná báza
  • Nový modul v CDESKu na evidenciu a zdieľanie poznatkov medzi určenými osobami.
 • Plánovaná práca
  • Pri ukladaní nového záznamu je možné založiť do oznamov informáciu o plánovanej práci.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.183 >

CDESK 3.0.182

21.7.2020
 • Fakturácia
  • Pridaná možnosť vkladania vlastných príloh k faktúram.
 • Požiadavky
  • Úprava kritérií pre zaradenie požiadaviek do skupiny Moje čakajúce na odozvu pri prioritnom zobrazení.
  • Pri zaznamenávaní poslednej zmeny na požiadavke sa teraz počíta aj pridávanie diskusií. Tento dátum sa zobrazuje aj v zozname požiadaviek pod stĺpcom Zmenené.
  • Do pokročilého filtra pre filtrovanie záznamov podľa riešiteľskej skupiny bola pridaná funkcia „obsahuje.“ Tá sprístupni pole pre zadanie voľného textu.
 • Plnenia
  • Ak má plnenie ako účtovnú položku hodinovú sadzbu, ktorá je priradená k paušálu, v zozname plnení sa v stĺpci Účtovná položka bude okrem názvu účtovnej položky zobrazovať aj paušál, ku ktorému je položka priradená. To platí aj o zoznamoch plnení na  zákazkách, požiadavkách a aj úlohách.
 • Spracovanie správ
  • Do pravidla na spracovanie správy ako novej alebo internej požiadavky bolo zaradené pole pre výber zákazky na zvoleného zákazníka.
 • Notifikácie k ponukám
  • Nová funkcia aby zákaznícky kontakt dostával kópie ponúk na zákazníka, ktorý je jemu priradený. Funkciu možno vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Automatická tvorba miesta pri zadávaní novej spoločnosti.
  • Možnosť hromadne editovať doplnkové vlastnosti nad objektami v konfiguračnej databáze.
 • Plánovaná práca
  • V Globálnych nastaveniach pribudlo nastavenie, či výber šablóny notifikácie bude na zázname plánovanej práce povinný alebo nepovinný.
 • Všeobecné funkcie
  • Zavedenie avatarov (piktogramy ku kontám) v CDESKu. Možnosť vybrať si z preddefinovaných avatarov, alebo nahrať vlastnú fotku. Používa sa najmä v notifikáciách k diskusiám.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.182 >

CDESK 3.0.181

22.6.2020
 • Zákazky
  • XLS report prílohy k faktúre z náhľadu fakturácie.
  • Editácia vystavenej faktúry, vrátane položiek na faktúre.
 • Požiadavky
  • Možnosť nastaviť, aby sa pole Želaný termín zobrazovalo iba pre vybrané typy požiadaviek.
  • Náhľad diskusie požiadavky sa zákazníkovi zobrazuje podľa nastavení jeho e-mailovej notifikácie, ktorá je odlišná od operátorskej notifikácie.
  • Nastavenie pre posunutia Termínu splnenia, ak ukončená požiadavka bola uvedená do riešenia po pridaní diskusného príspevku.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • V rámci zákazníckych notifikácií pribudla nová premenná, ktorá zobrazí celú históriu diskusie na požiadavke, aj s úvodným zadaním (zatiaľ v čistom texte).
 • Plnenia
  • Možnosť vytvoriť fakturačné plnenie z viacerých interných plnení priamo na požiadavke.
  • Pre interné plnenia je možné zapnúť pole Ostatný čas.
 • Úlohy
  • Možnosť filtrovať položky v zozname podľa toho, či úloha obsahuje / neobsahuje miesto.
 • Ponuky
  • Do formulára ponúk pribudla záložka História, ktorá informuje o založení a vykonaných zmenách nad záznamom.
  • Pre jednotlivé položky na ponuky je možné v Globálnych nastaveniach definovať vlastné jednotky a aj poradie, v akom sa budú ponúkať. Jednotlivé jednotky sa tiež dajú vypínať, aby sa v položkách na ponukách nemohli vyberať.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.181 >

CDESK 3.0.179

11.5.2020
 • Adresár
  • Záložka História bola rozdelená na dve časti:
   • Spoločnosť – obsahuje všetky zmeny na zázname o spoločnosti
   • Požiadavky – obsahuje zoznam požiadaviek, ktoré boli vytvorené na danú spoločnosť.
 • Požiadavky
  • Nové tlačidlo na rýchle ukončenie požiadavky.
  • V profile používateľa CDESKu je možné nastaviť meno odosielateľa pre diskusiu so zákazníkom.
  • Prílohy z diskusie so zákazníkom sa môžu zobrazovať vo formulári požiadavky medzi ostatnými prílohami. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
  • Pri vytváraní požiadavky, ak spoločnosť (zákazník) má v CDESKu evidovanú práve jednu zákazku, táto zákazka sa prednastaví do požiadavky. Zákazka musí byť v inom stave než zamietnutá, ukončená. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Plnenia
  • Nové tlačidlo pre vkladanie názvu a popisu požiadavky alebo pracovného príkazu do plnení.
 • Ponuky
  • Zákazník nemôže odvolať akceptáciu položky na ponuke.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.179 >

CDESK 3.0.177

31.3.2020
 • Zákazky a fakturácia
  • Zlepšená fakturácia – plnenia je možné vyfakturovať priamo v CDESKu.
  • Doplnená fakturácia paušálov s predplatenými hodinami.
  • Pridaná voľba manuálnej fakturácie paušálu.
  • Nový export k náhľadu faktúry, plnení faktúry a sumáru podľa požiadaviek.
  • Nová možnosť výberu na akých typoch plnení sa má účtovná položka ponúkať : všetky /  nereklamačné / reklamačné. Funkcia je dostupná ak sú v globálnych nastaveniach zapnuté reklamačné plnenia.
 • Požiadavky
  • V stave Testovanie zákazníkom pribudli  tlačidlá pre vyhodnotenie testovania.
  • Pri hodnotení testovania požiadavky zákazníkom je možné vložiť poznámku k testovaniu.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Objednané po akceptácii, alebo čiastočnej akceptácii ponuky na požiadavke. Ak je ponuka zamietnutá, požiadavka sa prepne do stavu Priradené.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Ponuka po zaslaní ponuky zákazníkovi na akceptáciu.
  • V module Šablóny požiadaviek bolo doplnené tlačidlo pre export do XLS.
  • V stave požiadavky Čakanie na 3. stranu je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
  • Možnosť vytvoriť novú požiadavku z kontextového menu prílohy na požiadavke.
  • Nastavenie aby sa VIP Servis uplatnil iba pri vybraných typoch požiadaviek a oblastí služieb.
  • Možnosť z požiadavky založiť plánovanú prácu, ktorá sa následne zobrazuje v kalendári všetkým oprávneným používateľom, nie len zodpovedným riešiteľom.
  • Na záložke Súvisiace požiadavky pribudla možnosť pridania požiadavky prostredníctvom katalógu požiadaviek.
  • V notifikáciách k požiadavkám možno nastaviť ako príjemcu aj rolu Priradený operátor.
  • Na požiadavke možno zobraziť detail priradenej spoločnosti.
 • Pre požiadavky a pracovné príkazy – nové Servisné interaktívne formuláre
  • Z pripojeného CI objektu na požiadavke a pracovného príkazu je možné generovať interaktívne servisné protokoly. Slúžia na záznam servisných prác vo vami žiadanej forme (vypĺňanie predpísaných políčok, zaškrtávanie určitých možností a podobne).
  • Interaktívne servisné protokoly je možné exportovať vo formáte PDF alebo archivovať k danej servisnej požiadavke / pracovnému príkazu v CDESKu.
  • Veľmi dobre fungujú responzívne aj na mobilných telefónoch/tabletoch.
 • Pracovné príkazy
  • V stave pracovného príkazu Čakanie na dodávateľa je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
 • Plnenia
  • Na požiadavke v záložke Plnenia sa zobrazuje sumár akceptovaných hodín, odpracovaných (ak sú zapnute interné plnenia) a fakturovaných hodín z ponuky na požiadavke.
  • Nová možnosť vytvárať fakturačné plnenia z interných plnení zo zoznamov na záložkách modulov, ku ktorým sú interné plnenia priradené.
  • Nové filtrovanie podľa toho, či fakturačné plnenia má / nemá väzbu na interné plnenie.
  • Nové filtrovanie plnenia podľa stavu požiadavky a fakturačného dátumu na požiadavke.
  • Nová možnosť voľby, ktoré plnenia sa automaticky budú zahŕňať do fakturácie.
   • Podľa stavu požiadavky sú na výber tieto možnosti:
    • všetky
    • z ukončených požiadaviek
    • z ukončených akceptovaných požiadaviek
    • z požiadaviek ukončených bez akceptácie
   • Podľa dátumu sú na výber tieto možnosti:
    • dátum vytvorenie plnenia
    • fakturačný dátum v požiadavke
  • Nová funkcia automatického vytvárania reklamačného plnenia pre vybraný typ požiadavky.
  • Nová možnosť ponúkať pre reklamačné plnenia odlišné účtovné položky.
  • Pridaná možnosť povinnej voľby účtovnej položky.
  • Pri účtovnej položke typu paušál sa zohľadňuje dátum plnenia voči dátumu platnosti paušálu.
 • Spracovanie správ
  • V pravidle pre spracovanie správ už možno definovať tagy pre požiadavku vytvorenú z tohto pravidla.
 • Kalendár
  • V novom kalendári pribudla funkcia automatického vytvárania úloh pri Drag&Drop požiadaviek v kalendári.
  • Pribudlo zobrazenie plánovanej prace, ktorá sa zobrazuje všetkým oprávneným používateľom, nielen zodpovedným riešiteľom.
 • Ponuky
  • Doplnené zobrazovanie sumárov pre množstvá z položiek na ponuke rozlíšených podľa jednotiek.
 • Reporty
  • Nový report – Kontrola rozpočtu požiadaviek.
  • Doplnený report – Záznamy o dostupnosti služieb za vybrané obdobie.
  • Nový report – Štatistika zadaných a akceptovaných ukončených požiadaviek (vrátane ukončených bez akceptácie).
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Predvolený filter a rozloženie stĺpcov v zozname CI je už zvlášť pre riešiteľov a zvlášť pre ostatných používateľov.
  • Hromadná editácia konfiguračných objektov – pribudla možnosť editácie doplnkových vlastností.
 • Všeobecné funkcie
  • Ak používate nepodporovaný webový prehliadač, po prihlásení na to budete upozornení.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.177 >

CDESK 3.0.175

28.2.2020
 • Zákazky
  • Možnosť pridávať neúčtovanú prácu ako účtovnú položku. K tejto položke sa nenastavuje cena, slúži len na evidenciu.
 • Požiadavky
  • Nová funkcia Váha požiadavky.
  • Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa váhy požiadavky.
  • Hromadná editácia požiadaviek priamo v zozname.
  • V zozname požiadaviek ostáva zapamätaný naposledy zadaný filter a aj vyhľadávanie.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Možnosť vytvoriť vlastnú šablónu k mailovým notifikáciám z diskusných príspevkov.
 • Pracovné príkazy
  • Nový filter Na riešenie. Filter ponúka tieto možnosti:
   • Moje na riešenie 
   • Na riešenie tímom
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Možnosť nastaviť, aby notifikácie ohľadom pracovných príkazov dostávali aj používatelia vyplnení v poliach Kto žiada a Pre koho žiada.
 • Plnenia
  • Nastavenia podmienok pre fakturáciu plnení.
  • Nové nastavenie zjednodušeného zadávania časov..
  • V zozname plnení na požiadavke pribudli sumarizačné súčty hodín z interných plnení, fakturačných plnení a hodín, ktoré boli akceptované zákazníkom z ponúk
 • Úlohy
  • Možnosť filtrovať záznamy podľa poľa Pomocný riešiteľ.
 • Ponuky
  • Nastavenie spôsobu akceptácie
   • 1 úrovňová akceptácia
   • 2 úrovňová akceptácia
  • Zavedenie stavov ponúk
   • V príprave 
   • Na verifikáciu 
   • Na schválenie 
   • Čiastočne schválená a zamietnutá
   • Schválená 
   • Zamietnutá
   • Vybavená 
   • Zrušená
  • Vytváranie požiadaviek a úloh z ponuky.
  • Možnosť kopírovať ponuky na iných zákazníkov.
  • Notifikácie o vytvorení novej ponuky a zmenách na ponuke.
  • Pri zmene riešiteľa sa na ponuke zobrazí číselník s výberom správy pre nového riešiteľa. Funkcia je voliteľná.
  • Možnosť exportovať ponuku do PDF.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Pri reporte nad zmenou CI sa zohľadňuje viditeľnosť záznamov podľa viditeľnosti zákazníka.
  • Možnosť definovať predvolený filter a zoznam stĺpcov pre CI List. Nastavuje sa zvlášť pre administrátor / operátor / riešiteľ a ostatné kontá. Nastavuje sa v Globálne nastavenia -> CMDB, sekcia Východzie nastavenia zoznamu CI.
 • In-app notifikácie (zvonček vpravo hore)
  • Obsahujú aj správu pre nového riešiteľa z požiadavky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.175 >

CDESK 3.0.172

27.1.2020
 • Adresár
  • Doplnené nové vlastnosti pre zákaznícke konto : Kontakt pre upomienky a Kontakt pre odosielanie faktúr
 • Požiadavky
  • Možnosť prepájania súvisiacich požiadaviek
  • Určenie priority podľa urgencie a dopadu. Urgenciu a dopad je možné definovať pre každý typ požiadavky zvlášť
  • Možnosť filtrovať záznamy v zozname požiadaviek podľa toho či obsahujú / neobsahujú úlohu
  • Posielanie notifikácií k hodnoteniu požiadavky
  • Nastavenie, či pri prepnutí požiadavky do stavu Čaká na 3. stranu sa na požiadavke dá vybrať dodávateľ
  • Automatické prepnutie zo stavu Priradené do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku so zákazníkom alebo pridaní plnenia
  • Automatické prepnutie zo stavu Čakanie na zákazníka do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku od zákazníka
  • Predikcia pravidelných požiadaviek do budúcnosti
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny sa v poli riešiteľ ponúka voľba Moje riešiteľské skupiny
  • Pripojenie e-mailovej adresy ku kontu pri filtrovaní v zozname požiadaviek – pri filtrovaní podľa používateľov sa zobrazia aj tie požiadavky, na ktorých nie je uvedené meno daného používateľa ale pochádzajú z modulu Spracovanie správ
  • Pripomínanie termínov k požiadavkám a pracovným príkazom pred / po termíne v nastavených intervaloch
  • Úprava filtrov v zozname požiadaviek pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
   • Sprístupní sa možnosť filtrovať podľa riešiteľskej skupiny
   • Pri filtrovaní podľa riešiteľa sa zobrazujú iba používatelia registrovaný ako riešiteľ alebo operátor
  • Úpravy v nastaveniach notifikácii pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Diskusia k požiadavkám
  • Možnosť zobrazenia náhľadu mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním
 • Šablóny požiadaviek
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny v reporte, ktorý sa nachádza v šablónach požiadaviek pribudli stĺpce :
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre Operátorov
 • Požiadavky a pracovné príkazy
  • Oprávnenie pre sprístupnenie / skrytie internej poznámky používateľom, ktorí nie sú riešiteľmi záznamu
 • Pracovné príkazy
  • Možnosť počítania času otvorenia pracovného príkazu
 • Plnenia
  • Interné plnenia už nemajú povinnú väzbu na fakturačné plnenia – môžu byť zadané na nezávisle od fakturačných, čím sa zjednodušujú zápisy pre práce, ktoré sa nemajú účtovať
 • Spracovanie správ
  • Príloha z prijatého mailu sa presunie aj do vytvoreného záznamu, napr. do požiadavky
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Zmena farby v zozname konfiguračných objektov podľa dátumového poľa
  • Nová funkcia Obmedzené filtrovanie nad zoznamom CI. Umožňuje vypnúť vyhľadávanie podľa hlavnej skupiny a typu
  • Nová funkcia Vyhľadávania v cudzích záznamoch. Používateľovi je možné sprístupniť objekty, ktoré patria iným používateľom na základe vyhľadania a následnej presnej zhody určitej vlastnosti, napríklad sériového čísla.
  • V rozšírenom filtri sa v zozname stĺpcov ponúkajú iba tie vlastnosti, ktoré prináležia vybranému CI typu
 • Reporty
  • Možnosť nastaviť oprávnenia  pre reporty nad Konfiguračnou databázou CMDB
  • Do reportov nastavení zo šablón požiadaviek je možné pridať stĺpce
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto v Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre operátorov
 • Možnosť je dostupná iba pri zapnutí funkcie Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Používatelia a skupiny
  • VIP servis – možnosť klasifikovať používateľa ako VIP používateľa, ktorý môže mať vyššiu prioritu pri riešení požiadaviek
 • Všeobecné funkcie
  • Nové menu – nový vzhľad a ovládanie menu zapnuteľné v Beta funkciách. Možnosť voľby obľúbených položiek. Tie si nastavuje každý používateľ vlastné
  • Voľba formátu dátumu a času v profile operátora. Podpora medzinárodného formátu dátumu a času

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.172 >

CDESK 3.0.167

4.11.2019
 • Požiadavky
  • Voľba jednotne nastaviť riešiteľa v oblasti služby pre zákaznícke konto/Easyclick a Operátor/Riešiteľ
  • Možnosť tlačiť požiadavku v rozsahu základných informácií
  • Zmena poradia stavov pri nastavovaní stavu v požiadavke
  • Zmenené prioritné zobrazenie požiadaviek a pracovných príkazov v zozname
  • Obrázok vložený do popisu požiadavky sa pridá aj ako príloha v požiadavke
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Mailovú notifikáciu o vytvorení novej požiadavky zo správy na spracovanie dostanú všetci príjemcovia uvedení v poliach Komu a aj Kópia. Tieto adresy budú tiež automaticky vkladané medzi príjemcov diskusných príspevkov
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Nové rozhranie pre nastavenie notifikácii. Príjemcov môžete určovať podľa vlastných potrieb
 • Plnenia
  • Nová funkcia automatického predvypĺňania miesta v plnení v prípade že plnenie má väzbu na úlohu/požiadavku s vyplneným miestom
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Voliteľné pomenovanie položiek v menu pod modulom CMDB
  • CI List (zoznam konfiguračných položiek) bol rozšírený o tieto stĺpce :
   • Vytvorené – dátum a čas vytvorenia CI
   • Vytvoril – používateľ, ktorý CI vytvoril
   • Zmenené – dátum a čas poslednej zmeny na CI
   • Zmenil –  používateľ, ktorý CI naposledy zmenil
 • Voliteľné vlastnosti
  • Nová základná vlastnosť – textové pole s formátovaním
 • Notifikácie k plánovanej práci
  • Pridaná notifikácia o plánovanej práci vo zvolených termínoch, vrátane zákazníckej notifikácie
 • Reporting
  • Reporting o zmene hodnôt CI objektov za zvolené obdobie
 • Notifikácie
  • Možnosť nastaviť mailovú doménu odosielateľa pri resete hesla a notifikácií pre zastupovanie a schvaľovanie. Pri všetkých troch možnostiach je tiež možné nastaviť meno odosielateľa
 • Notifikácie zo zastupovania
  • Nový vzhľad
 • In-app notifikácie
  • Možnosť naraz vyčistiť všetky notifikácie
 • Všeobecné funkcie
  • Prístup k položkám v zozname cez jednoklik na názov. Funkcia sa nachádza v moduloch : Adresár, Zákazky, Požiadavky, Úlohy, Cenníky, Konfiguračná databáza CMDB, DMS, Používatelia a skupiny. Postupne bude doplnená na ďalšie miesta.
 • Licencie
  • Nastavenie licencie do používateľského konta. Ide o prvý krok k nasadzovaniu licenčnej politiky. V budúcnosti budete vyzvaní, aby ste všetkým vašim používateľom nastavili licenciu.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.167 >

CDESK 3.0.166

7.10.2019
 • Scoreboard
  • Nový modul v CDESKu. Umožňuje zobraziť ucelený prehľad počtu záznamov požiadaviek a pracovných príkazov podľa preferencií vašej spoločnosti
 • Adresár
  • Do importu spoločností pribudla voľba inej ako Globálnej SLA
 • Nástenka
  • Možnosť hromadného mazania príspevkov
 • Požiadavky a pracovné príkazy
  • Pri vytváraní bežných požiadaviek a súčasne požiadaviek z katalógu možnosť určiť, ktorý typ záznamov môže používateľ vytvárať
  • Doplnená možnosť výberu riešiteľa v závislosti od vybratej riešiteľskej skupiny
  • U pravidelných požiadaviek pribudla možnosť generovať požiadavku v predstihu
  • Rozšírená funkcionalita filtra v požiadavkách. Vo filtroch, v ktorých vystupuje čas je možné vybrať časovú jednotku: minúty, hodiny, dni.
  • Nová voľba, či bude možné editovať požiadavku pred pridelením riešiteľovi
  • Možnosť nastaviť, či dodatočnou zmenou priority požiadavky sa majú prepočítať termíny
 • Plnenia
  • Zoskupovanie po požiadavkách v zozname plnení zobrazuje aj úlohy
 • Úlohy
  • V oprávneniach pre úlohy pridaná možnosť vytvárať úlohy do minulosti
 • Kalendár
  • Pridané kalendárne týždne a nový dvojtýždňový pohľad
  • Zobrazenie záznamov požiadaviek v kalendári aj pomocným riešiteľom
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Možnosť hromadnej úpravy všeobecných vlastností CI záznamov
 • Plánovaná práca
  • Nový modul v CDESKu. Evidencia a notifikácia plánovaných prác a odstávok.
 • Schvaľovanie
  • Voľba pre vloženie dôvodu schválenia/zamietnutia do popisu požiadavky
  • Nový vzhľad mailovej notifikácie
 • Mobilná aplikácia
  • Možnosť výberu miesta v úlohe

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.166 >

CDESK 3.0.164

5.8.2019
 • Adresár – Import spoločností z podporovaných formátov XLS, XLSX, CSV.
 • Požiadavky – Zoznam požiadaviek obsahuje nové stĺpce pre zobrazenie, filtre aj export.
 • Požiadavky – Predvolený pohlaď používateľa v zozname požiadaviek. Je možné navoliť východzí filter a zoznam stĺpcov.
 • Požiadavky – Pribudol nový stav – Pozastavené. Pri uvedení požiadavky do tohto stavu sa nepočíta SLA.
 • Pracovné príkazy – Možnosť nastavenia poradia vykonávania pracovných príkazov – paralelno-sériové.
 • Pracovné príkazy – Možnosť posúvania termínov v čase keď sa nepočíta čas do splnenia napríklad pre stavy čakanie na zákazníka, čakanie na schválenie.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Rozšírenie základných informácii CI o stav konfiguračnej položky s voliteľným číselníkov stavov pre jednotlivé CI Types.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Pridanie nového nastavenia do CI Type – Unikátny názov v rámci CI Typu.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Funkcia automatického generovania názvu CI bola rozšírená o generovanie podľa vzoru (prefix + automatické číslovanie).
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť voľby či sa zoznam CI má načítavať automaticky alebo až po výbere Hlavnej skupiny a Typu. Nastavenie zrýchli načítavanie zoznamu CI pri veľkom počte položiek.
 • Notifikácie – Upravený vzhľad odosielaných emailov z CDESK.
 • Notifikácie SLA – Možnosť nastaviť odoslanie notifikácie nielen pre vypršaný termín ale aj vo zvolený čas pred vypršaním termínu.
 • Schvaľovanie – Oprávnenia pre prístup ku schvaľovacím procesom (moje / cudzie).
 • Zastupovanie – Rozšírenie funkcionality zastupovania s možnosťou centrálneho nastavenia.
 • Schvaľovanie – Dôvod schválenia resp. zamietnutia je možné vpísať do popisu požiadavky.
 • Mobilná aplikácia – Pribudla podpora pre viditeľnosť polí zloženej vlastnosti v závislosti od vybranej položky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.164 >

CDESK 3.0.163

1.7.2019
 • Požiadavky – Možnosť určiť, ku ktorému typu požiadavky sa budú vytvárať pracovne príkazy.
 • Pracovné príkazy – Nový stav pracovného príkazu : Zrušený
 • Pracovné príkazy – Možnosť nastavenia stavov.
 • Pracovné príkazy – Automatické priradenie CI do pracovného príkazu podľa požiadavky.
 • Plnenia – V zozname plnení je možné zoskupenie položiek podľa požiadavky a filtrovania podľa požiadavky.
 • Úlohy – možnosť pridávania plnení a väzieb na miesta.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť nastavenia oprávnení k CI záznamom podľa hlavných skupín.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť zakázať prístup k niektorým CI, okrem tých, ku ktorým je používateľ uvedený ako vlastník.
 • Voliteľné vlastnosti – Nový typ základnej vlastnosti – Hyperlink.
 • Voliteľné vlastnosti – Možnosť pridania voliteľných vlastností k profilu používateľa.
 • Používatelia a skupiny – Nastavenie prístupu k profilu používateľa. Je možné nastaviť, ktoré informácie si používateľ bude môcť vo svojom profile upravovať a ktoré budú len na čítanie.
 • Reporting – Report dostupnosti služieb po zákazníkoch za vybraný mesiac.

 

CDESK 3.0.159

15.5.2019
 • Požiadavky – výber CI – voliteľné stĺpce ako vlastnosti z CMDB
 • SLA / Evidencia a vyhodnocovanie dostupnosti služieb (SLO)
 • EasyClick – pridaná voľba „Zobraz moje požiadavky z CM“ (doteraz boli viditeľné všetky požiadavky)

 

CDESK 3.0.156

20.3.2019
 • Mobilné aplikácie – integrácia pokročilejšieho textového editora
 • Možnosť akceptovania/neakceptovania Požiadavky priamo z email notifikácie o ukončení
 • Možnosť push notifikácií pre mobilnú a desktopovú appku
 • Zoznam plnení – možnosť zoskupovať podľa účtovnej položky
 • Optimalizácia načítavania zmlúv s detailami služieb
 • Diskusia so zákazníkom – zobrazenie iba súvisiacich kontaktov a používateľov pri vytváraní príspevkov
 • Zoznam Požiadaviek – farebné odlíšenie záznamov podľa typov požiadaviek
 • Informácie o používateľovi – pridaný menný zoznam nadriadených
 • Zoznam kontaktov – pridané voliteľné stĺpce, filtrovanie podľa kategórie a export do Excelu
 • Požiadavky – pridaný link na správu, z ktorej bola požiadavka vytvorená
 • Plnenia – oprava chyby, ktorá mohla spôsobiť nesprávne prepočítanie dátumov
 • Požiadavky – pridanie nových termínových polí

CDESK 2:

 • Zoznam Požiadaviek  – pridaný stĺpec Aktuálny stav riešenia
 • Diskusné príspevky – pridaná kontrola, či existuje aspoň jeden príjemca

 

CDESK 3.0.152

18.1.2019
 • Výber CI v Požiadavke – zohľadňovanie používateľov z polí Kto žiada a Pre koho (podľa Vlastníka CI)
 • PDF export plnení – pridaná možnosť zoskupovať strany podľa zákazníkov
 • Pridávanie plnenia – zjednodušené zadávanie plnenia (namiesto zadávania času ukončenia, možnosť zadať iba čas trvania)
 • Nastavovanie termínov v SLA – pridaná kontrola nastavených termínov podľa logiky TTO<RT<TTAS<TTR
 • Pridané vyhľadávanie podľa dátumu zmeny v históriách Požiadaviek a Zákaziek
 • Možnosť nevyplniť poznámku pri Akceptovaní riešenia
 • Pridaná možnosť vytvoriť Pracovný príkaz aj zo zoznamu Pracovných príkazov
 • Implementovana podpora vytvárania draftov Pracovných príkazov
 • Zoznam plnení – pridané ďalšie stĺpce do výpisu na webe
 • Zoznam pracovných príkazov – pridaná možnosť zoradiť záznamy podľa stĺpcov
 • Možnosť pridávať nové objekty (požiadavka, plnenie, úloha atď.) kdekoľvek v systéme z hornej lišty
 • Mobilné aplikácie – pridaná informácia o prihlásení (server atď.)
 • Zoznam zákazníkov – pridaná možnosť voliteľných stĺpcov a zoraďovania podľa stĺpcov

CDESK 2:

 • Mobilné aplikácie – pridaná informácia o prihlásení (server atď.)
 • Povolená editácia plnenia v požiadavke (vykonávateľ plnenia, zapisovateľ plnenia)
 • Položka „Mobil“ z detailov zákazníka sa prenáša na prijímací protokol

 

CDESK 3.0.148

18.12.2018
 • Pridané notifikácie pre riešiteľov WO
 • Oprávnenia k požiadavkám – pridaná možnosť Prístup k záznamom podriadených
 • Zoznam vystavených faktúr – pridané pokročilé filtrovanie
 • Schvaľovací proces – zmena definícia poľa Poznámka na povinné
 • Schvaľovací proces – pridané zobrazenie detailov požiadavky a voliteľných vlastností
 • Zoznam požiadaviek – optimalizácia načítania tagov a úloh/WO
 • Optimalizacia GUI katalogu poziadaviek pre IE11 a Edge
 • Automatické ukončovanie Požiadavky po ukončení všetkých WO
 • Blokovanie odstránenia Požiadavky ak sa na nej nachádza WO
 • Vylepšenia notifikácií pri Požiadavkách podliehajúcich schvaľovaniu
 • Úlohy – pridaný pokročilejší HTML editor
 • Plnenia – Pridávanie plnení – pridané súčty za vypísané plnenia
 • Zoznam požiadaviek – pridané nové možnosti filtrovania
 • Neoprávnená reklamácia požiadavky – pridané povinné uvádzanie dôvodu

CDESK 2:

 • Pridané tlačidlo pre aktualizáciu názvov už existujúcich CI objektov.

CDESK 3.0.146

15.11.2018
 • Úvodný prehľad – pridaná možnosť prednastaviť používateľom defaultné zobrazenie widgetov, s možnosťou zamknutia editácie.
 • Zamietnutá požiadavka – považuje sa za definitívne uzavretú a nezobrazuje sa viac v zozname otvorených požiadaviek (pokiaľ nie je odvolaný stav zamietnutia).
 • Pridaný prepínač Zmena stavu ukončenej požiadavky, ktorý umožňuje zakázať jej znovuotvorenie.
 • Pravidlá spracovania správ – pridaná možnosť notifikovať vlastníka draftu.
 • Pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ pre oprávnene reklamované požiadavky.
 • Template požiadavka/pracovný príkaz – pridaná možnosť nastaviť defaultný stav po zamietnutí.

CDESK 2:

 • Mobilná aplikácia Android – odstránenie chýb (nezobrazenie hlavného menu, pád po stlačení „Odfoť foto“)
 • Odstránenie problému s mazaním ručne pridaných zariadení
 • Evidencia dokumentov – pridanie päty stránky pre zobrazenie kontaktných údajov na faktúre.

CDESK 3.0.145

10.10.2018
 • CMDB – do základných vlastností CI pridané pole Vlastník
 • Dynamické zobrazenie položiek v CMDB podľa vyplneného vlastníka CI
 • CMDB – import CI z XLS, s automatickým párovaním stĺpcov
 • Zoznam požiadaviek – možnosť filtrovať iba reklamované požiadavky
 • Vytváranie WO na základe schválených položiek požiadavky
 • Možnosť ponechať termín (odozvy, priradenia, náhradneho riešenia, splnenia) požiadavky prázdny
 • Oprávnená reklamácia požiadavky – pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ
 • Pridané plávajúce tlačidlá do editácie detailu užívateľa
 • Spracovanie správ – umožnenie editovania internej adresy na IP adresu servera

CDESK 2:

 • Zálohovanie – oprava chýb pri generovaní XLS reportov (prázdny súbor, chýbajúce grafy)

 

CDESK 3.0.144

26.09.2018
 • Globálne nastavenia – pridané zákaznícke notifikácie
 • CMDB – do CI listu pridané stĺpce Prevádzka a Miesto pre zariadenia
 • CMDB – vyhľadávanie podľa ID v zozname CI objektov
 • Adresár –  grafické odlíšenie skupín od používateľov pri pridávaní Operátorov
 • Možnosť pridávať súbory aj cez mobilné apky

CDESK 2:

 • Oprava chyby započítavania času v reporte plnení k faktúre

 

CDESK 3.0.143

10.09.2018
 • Pridaný konektor pre FinStat a predvypĺňanie údajov zákazníka pomocou tejto služby
 • GUI Katalóg požiadaviek – zobrazenie zoznamu templatov, keď sa ich pod jednou dlaždicou nachádza viac
 • Požiadavky – pridané pole Pre koho
 • Pridané tlačidlo pre priamočiare overenie IČDPH
 • Skladové karty – pridanie poľa Množstvo s dátumom
 • Pracovné príkazy – pridané dynamické schvaľovanie
 • Pridaná možnosť fakturácie predajcom (partner, reseller)
 • Pridanie možnosti exportu voliteľných vlastností do XLS
 • Pridanie možnosti zriadenia služby v inom ako aktuálnom čase
 • Mobilná apka – pridané ďalšie zvuky pre notifikáciu
 • Automatický výber jedinej povinnej položky pri tvorbe nových objektov
 • Požiadavky – automatická zmena stavu na „v riešení“  po obdržaní odpovede od zákazníka
 • Možnosť určenia reakčných termínov s kratším časovým úsekom ako 1 hodina

CDESK 2:

 • Možnosť vytvoriť oprávnenie na read-only prístup ku všetkým dovolenkám

 

CDESK 3.0.142

27.08.2018
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pridané pole Želaný termín
 • Požiadavky – umožnená editácia polí Riešenie a Poznámka riešiteľa oprávneným používateľom
 • Zaznamenávanie všetkých zmien vykonaných na objekte Spoločnosť  do záložky História
 • CMDB – obmedzenie výberu CI objektov podľa zvolenej prevádzky
 • Možnosť poslať plnenie aj z mobilnej apky (iOS, Android)

CDESK 2:

 • WEBSOCKET – notifikovanie PC po blokoch (aby nebolo notifikovaných príliš veľa PC)
 • Nastavenie splatnosti – čiastka – možnosť zadať aj väčšie ako 5 ciferné číslo

 

CDESK 3.0.141

12.08.2018
 • Notifikácie k dynamickým schvaľovacím procesom
 • Export CI so všetkými vlastnosťami do Excelu
 • CMDB – vyhľadávanie a pokročilé filtrovanie CI záznamov aj podľa atribútov
 • Plnenia – možnosť poslať plnenie e-mailom jedným kliknutím
 • Logovanie oprávnenej / neoprávnenej reklamácie
 • Pridané hodnotenie riešiteľa s možnosťami vypnuté / nepovinné / povinné
 • Zverejnenie CDESK 3 apky – iOS, Android (prechod z testovania do ostrej prevádzky)
 • Obmedzenie oblasti služby podľa typu požiadavky
 • Spracovanie správy – rýchle založenie požiadavky podľa katalógu požiadaviek (dlaždice), s predvyplnením polí podľa dat v e-maile
 • V Zozname plnení filtrácia plnení, ktoré majú zapísaný použitý materiál
 • Fakturácia – vylepšenia pre variabilný / konštantný / špecifický symbol a generovanie číselných radov
 • Požiadavky – pridanie blokovania notifikácií z diskusií
 • Požiadavka – pridané pole Poznámka riešiteľa neviditeľné zákazníckym kontám
 • Úlohy – poslanie notifikácie pri vypršaní termínu úlohy
 • Pridané blokovanie notifikácií do mobilnej apky CDESK 3
 • Možnosť zoraďovať v Požiadavkách podľa termínu splnenia / termínu do splnenia
 • Zobrazovanie vypnutých / vymazaných používateľov v naviazaných poliach objektov
 • Zoznam kontaktov – pridaný stĺpec Kategória kontaktu s možnosťou filtrovania
 • Adresár – vyhľadávanie na základe kategórie a typu zákazníka

 

CDESK 3.0.138

01.07.2018
 • Pridanie stavu požiadavky Reklamácia
 • Pridanie možnosti evidovať voliteľné vlastnosti k používateľským kontám
 • Pri výbere CI v Plneniach / Požiadavkách / Zákazkách / Pracovných príkazoch pridané filtrovanie podľa atribútov
 • Možnosť definovať časovú zónu pre administrátora a jednotlivých operátorov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pod poľom Riešiteľ zjednodušujúci link Prevziať na seba
 • Pridaná možnosť Prevziať na seba do kontextových menu v zoznamoch Požiadaviek / Pracovných príkazov
 • Zastavovanie počítania času vo vybraných stavoch
 • Zavedenie GUI katalógu požiadaviek (dlaždice) pre rýchle a prehľadné zadávanie požiadavky
 • Vytváranie šablón pre GUI katalóg požiadaviek (dlaždice)
 • V Zozname príkazov filtrovanie podľa všetkých stĺpcov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pri dostatočnej šírke okna zobrazenie obsahu záložky Objekty (pre rýchly prístup)
 • Kalendár – vytváranie rezervácií

 

CDESK 3.0.137

17.06.2018
 • Do voliteľných vlastností v Požiadavkách pridanie poľa typu Multiselect
 • Zavedenie možnosti tvoriť pracovné príkazy
 • Dynamické vytváranie schvaľovacieho procesu
 • Šablóny pracovných príkazov
 • Štátne sviatky – zobrazenie v Kalendári, pridávanie do GN, logika pre SLA, dovolenky
 • Zoznam Požiadaviek / Zákaziek / Pracovných príkazov – indikácia času zostávajúceho do termínu splnenia
 • Rozšírenie API pre vkladanie diskusie a interných poznámok
 • Pridanie stavu požiadavky Ukončená bez akceptácie
 • CMDB – ukladanie voliteľných vlastností do histórie k objektom, na ktoré sú naviazané
 • Adresár – kategorizácia spoločností pomocou tagov

 

CDESK 3.0.135

23.05.2018
 • Doplnenie políčka Použitý materiál do plnení a jeho využitie
 • Viditeľnosť spoločnosti cez kategórie
 • Aktivácia SMS z CDESK serverov
 • Vkladanie súborov do diskusie so zákazníkom a internej poznámky pre riešiteľa
 • Zobrazovanie interných plnení na mobilnej apke
 • Odstránenie padania mobilnej apky pri štarte na Androide 7/8
 • Pre jedno miesto plnenia možnosť výberu viacerých variantov dopravy
 • Dokumentovanie procesu riešenia požiadavky – možnosť pridať pole Riešenie 
 • Export do XLS – predvýber stĺpcov a doplnenie popisu jednotiek
 • Možnosť vkladania príloh do plnení
Okrem uvedených vybraných položiek obsahuje každá verzia aj ďalšie drobné vylepšenia, korekcie a úpravy.