Rozšírenia v doplnkových vlastnostiach, prehľad pred fakturáciou a zaznamenávanie identity používateľa

27. decembra 2022

Povinnosť vyplniť doplnkovú vlastnosť v závislosti od stavu požiadavky

Doposiaľ bolo možné pre doplnkovú vlastnosť nastaviť, aby jej vyplnenie bolo vždy povinné alebo nepovinné. V praxi, predovšetkým pri používaní požiadaviek, môže ale nastať situácia, kedy je žiadúce, aby vyplnenie doplnkovej vlastnosti bolo povinné iba pre určitý stav. Napríklad pri ukončení požiadavky.

Preto sme s posledným updatom pre doplnkové vlastnosti v požiadavkách pridali možnosť nastavenia povinnosti v závislosti od stavu záznamu. Povinnosť jednej doplnkovej vlastnosti sa môže viazať na viacero stavov. Toto nastavenie je možné uskutočniť globálne v globálnych nastaveniach pre všetky požiadavky, alebo v šablóne požiadavky. V takom prípade sa povinnosť bude týkať iba požiadaviek vytvorených z danej šablóny.

Výber stavov požiadavky, pre ktoré bude doplnková vlastnosť povinná
Obrázok: Výber stavov požiadavky, pre ktoré bude doplnková vlastnosť povinná

Viacúrovňové číselníky – ku každej položke číselníka je možné pridať ďalšie úrovne položiek

Okrem možnosti nastavenia povinnosti v závislosti od stavu, v doplnkových vlastnostiach pribudli aj takzvané viacúčelové číselníky. V predošlých verziách CDESKu vlastné číselníky obsahovali položky, ktoré sa už ďalej nerozvíjali. Je možné nastaviť, aby sa niektorá z vlastností zobrazila až po vyplnení položky v rámci číselníka, avšak nejde už o položku priamo v číselníku. Táto možnosť je súčasťou posledného updatu 3.1.5.

Pre každú položku v číselníku je možné definovať až 5 úrovní podpoložiek. Pri vypĺňaní formulára sa podpoložky zobrazia až po výbere položky, ku ktorej sa dané podpoložky viažu. To platí pre všetky úrovne podpoložiek.  

Konfigurácia ďalších položiek pre číselník a ich zobrazenie vo formulári
Obrázok: Konfigurácia ďalších položiek pre číselník a ich zobrazenie vo formulári

Vylepšenie zobrazenia čerpania paušálu pri fakturácii

S updatom 3.1.5 sme zlepšili zobrazenie čerpania paušálu počas prípravy faktúry a na vystavených faktúrach. V náhľade faktúry je zrozumiteľnejšie zobrazená informácia o prečerpaní paušálu. V sumárnom náhľade, v prípade prečerpania paušálu, sa v samostatnom riadku nachádza sumarizácia hodín a ceny prečerpania. Rozpis plnení zaradený do paušálu a do prečerpania nájdete po rozkliknutí riadku s paušálom.

Vylepšené zobrazenie čerpania paušálu pri fakturácii
Obrázok: Vylepšené zobrazenie čerpania paušálu pri fakturácii

Evidencia identity, sledovanie zmien v údajoch o používateľovi

V praxi môže nastať situácia, kedy sa napríklad zmení pracovná pozícia používateľa a je potrebné zachytiť na akej pracovnej pozícii používateľ vykonával zmeny nad danou požiadavkou. Preto sme zaviedli novú funkciu evidencie identity. Ak nie je táto funkcia zapnutá, aj v starých požiadavkách sa pri používateľovi zobrazujú aktuálne údaje o používateľovi a nie tie, ktoré platili v čase vykonávania zmien nad požiadavkou.

Všade, kde sa načítava meno používateľa na základe jeho ID sa zobrazuje aj jeho ikona. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí detail používateľa, kde je zaznamenaný kontaktný mail, pracovná pozícia, umiestnenie v organizačnej štruktúre a nadriadení používatelia. Pokiaľ došlo k zmene v niektorých z týchto parametrov, vrátane mena používateľa (užitočné pri zmene mena po uzavretí manželského zväzku), ikona bude farebne odlíšená a modálnom okne sa zobrazí aj informácia o danej zmene.

Farebné zvýraznenie ikony používateľa v prípade, že došlo k zmene v jeho zázname
Obrázok: Farebné zvýraznenie ikony používateľa v prípade, že došlo k zmene v jeho zázname
Zobrazenie detailu používateľa po kliknutí na jeho ikonu v zázname
Obrázok: Zobrazenie detailu používateľa po kliknutí na jeho ikonu v zázname

 

Funkcionalita zobrazovania detailu používateľa pomocou ikony je dostupná len ak je v globálnych nastaveniach používateľa zapnutá subindentita používateľa.

Zapnutie subidentity používateľa v globálnych nastaveniach
Obrázok: Zapnutie subidentity používateľa v globálnych nastaveniach
Prečítajte si viac aj k ďalším novinkám verzie 3.1.5

Vo formulári spoločnosti pribudlo pole na pridávanie príloh

Vo formulári spoločnosti pribudla nová sekcia Ostatné, kde sa nachádza pole na pridávanie príloh. Ide o štandardné pole na pridávanie príloh, aké sa používa aj v iných formulároch. 

Pole na pridávanie príloh vo formulári spoločnosti
Obrázok: Pole na pridávanie príloh vo formulári spoločnosti

V zozname kontaktov už môžete vyhľadávať podľa typov a kategórie spoločnosti

V zozname kontaktov boli pridané stĺpce Typ spoločnosti a Kategória spoločnosti. V stĺpcoch sa zobrazujú typy a kategórie spoločností, ku ktorým sú kontakty priradené. Tieto parametre boli pridané do filtra a taktiež je možné ich zahrnúť do exportu.

Stĺpce typ a kategória spoločnosti v zozname kontaktov a zaradenie týchto podmienok do filtra
Obrázok: Stĺpce typ a kategória spoločnosti v zozname kontaktov a zaradenie týchto podmienok do filtra

Nové pole vo formulári – Kód požiadavky. Slúži na lepšiu identifikáciu požiadavky

S updatom 3.1.5 sme pre požiadavky umožnili zapnúť nové štandardizované políčko Kód požiadavky, kde je možné zapísať referenciu na inú agendu. Kód požiadavky sa zadáva priamo vo formulári požiadavky a taktiež je možné ho preddefinovať pre šablónu požiadavky. Po zadaní sa kód zobrazuje v rámci názvu požiadavky ako jeho predpona a v zozname má vyčlenený vlastný stĺpec.

Pole pre zadanie kódu požiadavky a zobrazenie kódu v názve požiadavky
Obrázok: Pole pre zadanie kódu požiadavky a zobrazenie kódu v názve požiadavky

 

Do pokročilého filtra bola pridaná podmienka pre filtrovanie na základe kódu požiadavky. Taktiež je možné ho zahrnúť do exportu zoznamu požiadaviek.

Zobrazenie kódu požiadavky v zozname požiadaviek
Obrázok: Zobrazenie kódu požiadavky v zozname požiadaviek

 

Prístup ku kódu požiadaviek je riadený samostatnými oprávneniami a taktiež je možné ho zapnúť / vypnúť v globálnych nastaveniach.

Nastavenie pre kód požiadavky v globálnych nastaveniach
Obrázok: Nastavenie pre kód požiadavky v globálnych nastaveniach

Ako pomocného riešiteľa je možné nastaviť celú riešiteľskú skupinu

V poli pomocný riešiteľ bolo možné nastaviť riešiteľskú skupinu iba pri definovaní šablóny požiadavky. S updatom 3.1.5 sme pridali funkciu, že riešiteľskú skupinu bude možné nastaviť ako pomocného riešiteľa aj pri štandardnom zadávaní požiadavky.

Výber riešiteľskej skupiny v poli Pomocný riešiteľ
Obrázok: Výber riešiteľskej skupiny v poli Pomocný riešiteľ

V ext-maily sa pri adrese zobrazuje o aký typ konta ide

V Ext-maily sa pri adrese zobrazuje o aký typ konta ide, vďaka čomu sa zvýši prehľadnosť pri výbere konta. Značky sa nachádzajú pred menom. Pre nasledovné typ kont sa zobrazujú nasledovné značky:

  • Riešiteľ – W
  • Operátor – O+W
  • Administrátor – A
  • Zákazník – C
Zobrazenie značiek typov kont v ext-maily
Obrázok: Zobrazenie značiek typov kont v ext-maily

V oprávneniach pre požiadavky pribudla nová sekcia Operácie nad požiadavkami

V oprávneniach pre požiadavky pribudla nová sekcia Operácie nad požiadavkami. Umožňuje nastavenie oprávnení pre znovuotvorenie požiadavky, ukončenie požiadavky a akceptáciu ukončenia požiadavky.

Sekcia Operácie nad požiadavkami v oprávneniach požiadaviek
Obrázok: Sekcia Operácie nad požiadavkami v oprávneniach požiadaviek

V zozname požiadaviek je možné filtrovať podľa zmeškaného termínu priradenia

V pokročilom filtri v zozname požiadaviek pribudla možnosť filtrovať podľa termínu priradenia riešiteľa. Po výbere tejto podmienky vo filtri sa zobrazia tieto možnosti:

  • Zmeškaný – umožňuje zobraziť požiadavky, ktoré majú zmeškaný termín priradenia riešiteľa
  • V termíne – umožňuje zobraziť požiadavky, pri ktorých zaznamenaný dátum priradenia riešiteľa menší ako dátum nastavený v požiadavke.

Pokiaľ diskusný príspevok vznikol prostredníctvom spracovania správ, príspevok obsahuje odkaz na zobrazenie celej mailovej komunikácie

V prípade, že diskusný príspevok vznikol prostredníctvom spracovania správ a v maily, z ktorého príspevok vznikol bola pred tým vedená ďalšia komunikácia, diskusný príspevok obsahuje odkaz na zobrazenie celej mailovej komunikácie.

Odkaz v diskusnom príspevku na zobrazenie mailovej komunikácie
Obrázok: Odkaz v diskusnom príspevku na zobrazenie mailovej komunikácie

Doplnené oprávnenie na editáciu poľa Zákazky vo formulári požiadavky

V predošlých verziách CDESKu pre pole Zákazky na požiadavkách bolo možné nastaviť oprávnenie iba na prístup. S posledným updatom bolo pridané oprávnenie na editáciu tohto poľa.

Nové oprávnenie na editáciu poľa Zákazky na požiadavkách
Obrázok: Nové oprávnenie na editáciu poľa Zákazky na požiadavkách

Možnosť vyhľadávania v centrálnom číselníku oblastí služieb

Centrálny číselník oblastí služieb môže obsahovať veľké množstvo položiek a doposiaľ jediným spôsobom ako požadovanú položku vyhľadať bolo pomocou klávesovej skratky Ctrl+F. Preto sme s posledným updatom v centrálnom číselníku doplnili pole na vyhľadávanie.

Pole na vyhľadávanie v centrálnom číselníku oblastí služieb
Obrázok: Pole na vyhľadávanie v centrálnom číselníku oblastí služieb

Účtovné položky na zákazke je možné kopírovať

V niektorých prípadoch je potrebné na zákazke vytvoriť dve totožné, alebo veľmi podobné účtovné položky. Preto sme pridali funkciu umožňujúcu kopírovať účtovnú položku. Možnosť Kopírovať sa nachádza v hamburger menu účtovnej položky. V prípade, že sa kopíruje paušál obsahujúci hodinové sadzby, skopírujú sa aj tie.

Možnosť kopírovať účtovnú položku a skopírovaná účtovná položka označená príznakom Kópia
Obrázok: Možnosť kopírovať účtovnú položku a skopírovaná účtovná položka označená príznakom Kópia

Nové stĺpce v zozname požiadaviek a plnení s informáciami o zákazkách

V zozname požiadaviek a plnení pribudli stĺpce Názov zákazky, Kód zákazkyTyp zákazky. Tie boli pridané aj ako podmienky do pokročilého filtra a taktiež je možné ich zahrnúť do exportov.

Stĺpce Názov zákazky, Kód zákazky a Typ zákazky v zozname požiadaviek
Obrázok: Stĺpce Názov zákazky, Kód zákazky a Typ zákazky v zozname požiadaviek

Pod modul Dokumenty boli presunuté faktúry a objednávky, ktoré sa doposiaľ nachádzali pod modulom Zákazky

Prijaté faktúry a bločky spolu s Evidenciou objednávok sa doposiaľ nachádzali pod modulom Zákazky. Z dôvodu zlepšenia prehľadnosti sme ich s posledným updatom presunuli pod modul Dokumenty.

Prijaté faktúry a bločky a Evidencia objednávok pod modulom Dokumenty
Obrázok: Prijaté faktúry a bločky a Evidencia objednávok pod modulom Dokumenty

Nové oprávnenie pre nastavenie prístupu k modulu Dokumenty

Vo verzii 3.1.3 bol pridaný nový modul Dokumenty, ktorý zjednocuje obchodné dokumenty. V tejto verzii sme do stromu oprávnení pre tento modul pridali novú sekciu na riadenie prístupu priamo k modulu alebo položkám pod ním.

Nové sekcia oprávnení pre modul Dokumenty
Obrázok: Nové sekcia oprávnení pre modul Dokumenty

Používateľ môže na plnení nastaviť účtovnú položku aj keď nemá prístup k zákazkám, v ktorých sú účtovné položky zadefinované

Vo verzii 3.1.5 bola zrušená kontrola oprávnení pri načítavaní účtovných položiek zo zákaziek v plneniach. Táto zmena bola zavedená z dôvodu, aby účtovnú položku na plneniach mohol vypĺňať aj používateľ bez prístupu k zákazkám, v ktorých sú účtovné položky zadefinované. Predíde sa tak scenáru, kedy by používateľ bez prístupu k zákazkám nemohol vytvoriť plnenie na prostredí kde je povinný výber účtovanej položky na plnení.

Funkciu, ktorá pri preposlanej správe nastaví ako zadávateľa pôvodného odosielateľa správy, je možné vypnúť

Keď riešiteľ preposlal do CDESKu správu od zákazníka, tak pri spracovaní tohto emailu do požiadavky sa ako zadávateľ automaticky prednastavoval odosielateľ (zákazník) emailu riešiteľom. Toto sa ukázalo, že nebolo vždy žiadúce. S posledným updatom sme pridali funkciu, že ako zadávateľ sa prednastaví práve riešiteľ. Túto funkciu je možné vypnúť zvlášť pre každú CDESK adresu v globálnych nastaveniach spracovania správ.

Nastavenie, aby sa ako zadávateľ nenastavoval zákazník, ale riešiteľ
Obrázok: Nastavenie, aby sa ako zadávateľ nenastavoval zákazník, ale riešiteľ

Farebné zvýraznenia v tlačidle Akcia

Pri manuálnom spracovaní správ je možné zvoliť niekoľko možností, ktoré sa nachádzajú pod tlačidlom Akcia. Aby sa zvýšila presnosť, niektorým možnostiam sme zmenili farbu pozadia, tak aby farba čo najlepšie vystihovala danú akciu.

Zmena farieb pod tlačidlom Akcia pri manuálnom spracovaní správ
Obrázok: Zmena farieb pod tlačidlom Akcia pri manuálnom spracovaní správ

K položkám vo vlastných číselníkoch je možné pridať preklady

K jednotlivým položkám vo vlastnom číselníku je odteraz možné nastaviť preklady, vďaka čomu sa položky číselníka budú zobrazovať v jazyku, aký sa aktuálne v prostredí CDESK používa. Preklady je možné pridať pre jazyky, ktoré sú v CDESK prostredí aktívne.

Tlačidlo pre pridanie prekladov pre položky vo vlastnom číselníku
Obrázok: Tlačidlo pre pridanie prekladov pre položky vo vlastnom číselníku
Pridávanie prekladov je jednotlivé položky vo vlastnom číselníku
Obrázok: Pridávanie prekladov je jednotlivé položky vo vlastnom číselníku

Do reportu požiadaviek pribudla filtrácia podľa termínu priradenia riešiteľa

Do reportu požiadaviek pribudla filtrácia požiadaviek podľa termínu priradenia riešiteľa. Pri filtrácii je možné vybrať nasledujúce podmienky:

  • Len zmeškané – požiadavky, na ktorých je zaznamenaný dátum priradenia riešiteľa väčší ako je nastavené v SLA
  • Len v termíne – požiadavky, na ktorých je zaznamenaný dátum priradenia riešiteľa menší ako je nastavené v SLA
Filtrovanie podľa termínu priradenia riešiteľa v reporte požiadaviek
Obrázok: Filtrovanie podľa termínu priradenia riešiteľa v reporte požiadaviek

Vylepšenia v AD / LDAP konektore

S verziou 3.1.5 pribudli nové funkcie v Active Directory / LDAP konektore.

Synchronizácia používateľov do CDESK skupín bola doposiaľ možná iba na základe členstva v skupine v Active Directory. Teraz sme doplnili možnosť synchronizácie na základe hodnoty atribútu. Synchronizácia na základe zaradenia do skupín v AD ostáva naďalej zachovaná.

Synchronizácia používateľov do CDESK na základe hodnoty atribútu
Obrázok: Synchronizácia používateľov do CDESK na základe hodnoty atribútu

 

Taktiež pribudla možnosť synchronizácie pracovnej pozície podľa atribútu v AD.

Synchronizácia pracovných pozícii na základe hodnoty atribútu
Obrázok: Synchronizácia pracovných pozícii na základe hodnoty atribútu

 

Synchronizácia AD s CDESKom automaticky prebiehala o 7:00 UTC a používateľ nemal možnosť nastaviť iný čas synchronizácie. Preto sme v základných nastaveniach konektora pridali pole, kde je možné manuálne nastaviť vlastný čas synchronizácie.

Pole pre nastavenie vlastného času synchronizácie
Obrázok: Pole pre nastavenie vlastného času synchronizácie

Viac o AD / LDAP konektore sa dočítate v samostatnom manuáli.

Prílohy pridané na ponuky z dodávateľského prostredia sa prenášajú do ponúk v zákazníckom prostredí

Vďaka prepojeniu CDESKov sa môžu prenášať požiadavky medzi zákazníckym a dodávateľským CDESK prostredím. S požiadavkami sa taktiež prenášajú ponuky naviazané na požiadavky. S posledným updatom sme dopracovali, aby sa s ponukami prenášali aj ich prílohy.

Taktiež bola dopracovaná funkcia kontroly prenášaných merných jednotiek, ktoré sa používajú na položkách v ponuke. Teraz sa prenášajú len tie jednotky, ktoré sú v oboch CDESKoch totožné. V prípade, že na prostredí kde sa ponuka prenáša nebude dostupná jednotka používaná na ponuke, tak na prenesenej ponuke sa nenastaví žiadna jednotka.

Premenovanie tlačidla Uložiť

V prípade, že sa vytvára nový záznam, namiesto tlačidla Uložiť sa bude zobrazovať Vytvoriť. Tlačidlo Uložiť sa bude zobrazovať v prípade editácie už existujúceho záznamu.

Premenované tlačidlo Uložiť
Obrázok: Premenované tlačidlo Uložiť