Úvod k novému modulu Projekty, schválenia počas riešenia požiadavky, ďalšie zjednodušenie v katalógu požiadaviek

5. júna 2023

Úvodné informácie k novému modulu, ktorý je určený na ekonomické riadenie projektov

Pripravili sme pre Vás nový modul Projekty – Obchodná agenda s CRM funkcionalitami. Primárne je určený na evidenciu realizácie väčších projektov, ktoré môžu byť rozdelené do viacerých etáp. V každej etape si môžete evidovať očakávané a reálne príjmy na základe vystavených faktúr. K nim je možné zaznamenávať plánované a reálne náklady, vrátane nákladov na vašich pracovníkov podľa odpracovaného času. Vďaka tomu máte pohľad na váš projekt v CDESKu od úplného začiatku, kedy sa len plánuje, až po jeho ukončenie s reálnou ziskovosťou.

Modul Projekty môžete použiť aj na evidenciu menších projektov. V rámci konfigurácie si dokážete zjednodušiť hierarchiu, k tomu vypnúť niektoré evidenčné polia, čím zjednodušíte formuláre.  

Do Projektov sa dostali CRM funkcionality, ako sú napríklad fáza vzťahu (príležitosť, ponuka, zazmluvnené…), pravdepodobnosť získania (vážny, slabý záujem…) s farebnou vizualizáciou, rozpočet a ziskovosť projektu, stav realizácie a chýbajúce k dokončeniu, personálna zodpovednosť.

Nakoľko pre projekty týmto novým modulom vznikol špecializovaný priestor, funkcionalita zákaziek sa bude ďalej špecializovať na opakovane poskytovaný servis, menšie jednorazové opravy s evidenciou materiálu k službám.

Vo verzii 3.1.9 je modul Projekty v CDESKu dostupný. Manuál k jeho používaniu sa pripravuje a bude uvoľnený v júli 2023. Súčasne prinesieme aktualizovaný cenník, kde budú Projekty zahrnuté.

Zoznam projektov evidovaných v CDESKu
Obrázok: Zoznam projektov evidovaných v CDESKu
Formulár projektu
Obrázok: Formulár projektu

Operatívne schvaľovanie – možnosť vyžiadať preddefinovaný schvaľovací proces počas riešenia požiadavky

Doposiaľ boli v CDESKu pre požiadavky dostupné dva typy schvaľovania, a to konkrétne schvaľovania zadefinované vopred v šablóne požiadavky a voľné schvaľovanie možné vyžiadať kedykoľvek počas riešenia požiadavky. Doposiaľ chýbala možnosť dodatočne vyžiadať schválenie, ktoré už v systéme bolo preddefinované. Voľné schvaľovanie nevyhovovalo, nakoľko používateľ nemohol zadefinovať zložitejšie scenáre schválenia.

Preto sme s updatom 3.1.9 zaviedli nové operatívne schvaľovanie, v rámci ktorého si používateľ vie vybrať z preddefinovaných schvaľovacích scenárov. Na šablóne požiadavky si vyberiete pravidlo, ktoré sa bude ponúkať v otvorenej požiadavke na dodatočné schválenie.

K aktivácii tejto funkcie je potrebné zapnúť v Globálne nastavenia -> Požiadavky -> Katalóg požiadaviek -> voľbu Schvaľovanie požiadaviek z katalógu.

Upozornenie: V požiadavkách vytvorených z dlaždice sa v menu tlačidla Akcia už nezobrazuje možnosť vytvoriť proces Voľného schvaľovania. Táto možnosť zostala už len pre manuálne vytvorené požiadavky.

Výber schvaľovacieho pravidla k dodatočnému schváleniu požiadavky, operatívne schválenie
Obrázok: Výber schvaľovacieho pravidla k dodatočnému schváleniu požiadavky, operatívne schválenie
Použitie schvaľovacieho pravidla počas riešenia požiadavky
Obrázok: Použitie schvaľovacieho pravidla počas riešenia požiadavky

Nové reporty plnení podľa účtovných položiek

S posledným updatom prišli aj nové reporty plnení podľa účtovných položiek. Tento report slúži na vyhodnotenie odpracovaného času z ekonomického pohľadu. Dáta do report je možné flexibilne filtrovať podľa zákaziek, riešiteľov, účtovných položiek a ďalších polí, pričom mnohé z nich môžete filtrovať buď priamym výberom alebo prostredníctvom textového vyhľadávania. Výsledný súbor je vo formáte xls.

Konfigurácia reportu plnení podľa účtovných položiek
Obrázok: Konfigurácia reportu plnení podľa účtovných položiek

V katalógu požiadaviek pribudli dlaždice určené pre určitú spoločnosť bez nutnosti spoločnosť vyberať

Verzia 3.1.9 tiež prináša vylepšenie v zadávaní požiadavky prostredníctvom katalógu požiadaviek. V šablóne požiadaviek je odteraz možné definovať jednu a viac preferovaných spoločností. Následne pri zadávaní požiadavky cez katalóg požiadaviek sa zobrazia dlaždice z preferovaných spoločností, ku ktorým má daný používateľ prístup. Vďaka tomu sa pri pridávaní požiadavky cez dlaždicu môže vynechať krok voľby spoločnosti v hornom výberovom poli. Okrem zrýchlenia zadávania sa vďaka preferovanej spoločnosti zabezpečí, že požiadavka bude zadaná na správnu spoločnosť.

Nastavenie preferovanej spoločnosti na šablóne požiadavky
Obrázok: Nastavenie preferovanej spoločnosti na šablóne požiadavky
Prečítajte si viac aj k ďalším novinkám verzie 3.1.9

Adresár

Doplnkové vlastnosti sa vo formulári spoločnosti zobrazujú v osobitnej záložke

V praxi môže nastať situácia, kedy vo formulári spoločností je zahrnuté množstvo doplnkových vlastností, ktoré dopĺňajú základné informácie o spoločnosti. Aby bol tento prehľad ďalších informácií prehľadný, s updatom 3.1.9 sme vo formulári spoločnosti pridali novú záložku Ostatné informácie, kde sa nachádzajú všetky doplnkové vlastnosti evidované pre spoločnosti. Okrem prehľadu už pridaných vlastností, na záložke je možné pridávať aj ďalšie doplnkové vlastnosti, ktoré sa neaplikujú na všetky registrované spoločnosti, ale evidujú sa iba nad danou spoločnosťou.

Nová záložka Ostatné informácie so zoznamom doplnkových vlastností na spoločnosti
Obrázok: Nová záložka Ostatné informácie so zoznamom doplnkových vlastností na spoločnosti
Poradie typov, kategórii a skupín spoločností je možné nastaviť

Typy, kategórie a skupiny spoločností sa vo formulároch zobrazujú v takom poradí, ako je nastavené v globálnych nastaveniach, pričom poradie doposiaľ nebolo možné meniť. Zmena poradia sa realizuje jednoducho cez Drag&Drop. Táto funkcionalita bola dopracovaná s posledným updatom 3.1.9.

Zmena poradia kategórii spoločností v globálnych nastaveniach spoločností
Obrázok: Zmena poradia kategórii spoločností v globálnych nastaveniach spoločností
Zobrazenie príznaku na spoločnosti, ktorý značí, že miesto na spoločnosti je archivované

Ak v konfiguračnej databáze CMDB bolo miesto archivované, tak príznak o tom, že je archivované, sa zobrazuje aj vo formulári spoločnosti.

Príznak, že miesto je archivované
Obrázok: Príznak, že miesto je archivované
V zozname kontaktov pribudli stĺpce Vytvoril, Vytvorené, Zmenil a Zmenené

V zozname kontaktov bola do stĺpcov pridaná informácia, kto a kedy daný kontakt vytvoril a zmenil. Tieto údaje sú v nových stĺpcoch Vytvoril, Vytvorené, Zmenil a Zmenené. Na základe týchto stĺpcov je možné filtrovať zozname a tiež môžu byť zahrnuté do exportu.  

Stĺpce Vytvoril, Vytvorené, Zmenil a Zmenené v zozname kontaktov
Obrázok: Stĺpce Vytvoril, Vytvorené, Zmenil a Zmenené v zozname kontaktov

Požiadavky

Do odchádzajúcej notifikácie z Ext-mailu pribudla možnosť vložiť doplnkové vlastnosti

S updatom 3.1.9 boli pridané nové funkcie aj na záložke Ext-mail vo formulári požiadaviek. Teraz pri odosielaní správy je možné vybrať, ktoré atribúty požiadavky sa vložia do mailovej notifikácie. Na výber sú Číslo a názov požiadavky, Popis požiadavky, Spoločnosť, Termín splnenia požiadavky a aj Doplnkové vlastnosti. Pri doplnkových vlastnostiach je možné vybrať konkrétne doplnkové vlastnosti, ktoré budú vložené.

Mailová notifikácia z Ext-mail obsahujúca atribúty vložené z požiadavky
Obrázok: Mailová notifikácia z Ext-mail obsahujúca atribúty vložené z požiadavky
Výber atribútov, ktoré budú vložené do mailovej notifikácie
Obrázok: Výber atribútov, ktoré budú vložené do mailovej notifikácie
Priradenie požiadavky z katalógu požiadaviek prihlásenému používateľovi v scenári s riešiteľskou skupinou

Na šablóne požiadavky je možné nastaviť kritérium, na základe ktorého sa na požiadavke nastaví riešiteľ. S posledným updatom bola dopracovaná funkcia, aby sa prihlásený používateľ uprednostnil aj v scenári s riešiteľskou skupinou. Avšak prihlásený používateľ sa predvolí, len ak je členom riešiteľskej skupiny nastavenej na šablóne.

Nové nastavenie pre priradenie požiadavky z katalógu požiadaviek prihlásenému používateľovi v scenári s riešiteľskou skupinou
Obrázok: Nové nastavenie pre priradenie požiadavky z katalógu požiadaviek prihlásenému používateľovi v scenári s riešiteľskou skupinou
V zozname požiadaviek nová podmienka v pokročilom filtri – Riešiteľom som ja

V pokročilom filtri zoznamu požiadaviek pre podmienku Na riešenie / žiadané pribudla nová možnosť Riešiteľom som ja. Výberom tejto možnosti sa v zozname vyfiltrujú požiadavky priradené iba na prihláseného riešiteľa. Možnosť Moje na riešenie, ktorá sa taktiež nachádza v pokročilom filtri, zase vyfiltruje požiadavky priradené prihlásenému riešiteľovi a jeho riešiteľským skupinám.

Podmienka Riešiteľom som ja v pokročilom filtri
Obrázok: Podmienka Riešiteľom som ja v pokročilom filtri
V šablónach požiadaviek je možné nastaviť obmedzenia pre výber stavov, dôvody ukončenia požiadavky, metódy riešenia pri ukončovaní požiadavky a príčiny požiadavky

Pri konfigurácii šablóny požiadavky doposiaľ nebolo možné nastaviť obmedzenie na výber stavov, dôvody ukončenia požiadavky, metódy riešenia pri ukončovaní požiadavky a príčiny požiadavky. Možnosť nastavovať obmedzenia pre tieto atribúty bola dopracovaná s posledným updatom. Vďaka týmto nastaveniam sa zabezpečí nižšia chybovosť pri zadávaní požiadaviek.

Nové obmedzenia pre výber stavov, dôvody ukončenia požiadavky, metódy riešenia pri ukončovaní požiadavky a príčiny požiadavky
Obrázok: Nové obmedzenia pre výber stavov, dôvody ukončenia požiadavky, metódy riešenia pri ukončovaní požiadavky a príčiny požiadavky
V šablónach požiadaviek pribudlo nové nastavenie povinnosti pre výber prevádzky a miesta

Okrem nastavovania obmedzení pre výber možností v niektorých poliach, pribudla tiež možnosť nastavenie povinnosti pre výber prevádzky a miesta. Ak je výber prevádzky a / alebo miesta nastavený ako povinný, požiadavku vytvorenú z danej šablóny nebude možné uložiť až kým v požiadavke nebudú vyplnené tieto polia.

Nové nastavenie povinnosti pre výber prevádzky a miesta v šablóne požiadavky
Obrázok: Nové nastavenie povinnosti pre výber prevádzky a miesta v šablóne požiadavky
Pri odoslaní diskusie so zákazníkom je možné zároveň prepnúť požiadavku do stavu Čakanie na zákazníka

Vo formulári pre odosielanie diskusie pribudlo tlačidlo, vďaka ktorému sa po odoslaní diskusie požiadavka automaticky prepne do stavu Čakanie na zákazníka. Nie je tak potrebné prechádzať na záložku Základné nastavenia a stav prepínať manuálne.

Tlačidlo na prepnutie požiadavky do stavu Čakanie na zákazníka po odoslaní diskusie
Obrázok: Tlačidlo na prepnutie požiadavky do stavu Čakanie na zákazníka po odoslaní diskusie
V zozname požiadaviek boli pridané stĺpce Riešenie a Interná poznámka

V zozname požiadaviek je odteraz možné si pridať stĺpce Riešenie a Interná poznámka. Na základe týchto stĺpcov je tiež možné zoznam filtrovať a zahrnuté môžu byť aj do exportu. V CDESKu existuje oprávnenie, dôsledkom ktorého niektorí používatelia môžu vidieť pole Interná poznámka iba pre požiadavky,  ku ktorým sú priradení. Toto oprávnenie bolo zohľadnené aj pre stĺpec Interná poznámka.

Polia Riešenie a Interná poznámka v zozname požiadaviek
Obrázok: Polia Riešenie a Interná poznámka v zozname požiadaviek
Vo formulári požiadavky boli zmenšené polia Riešenie a Interná poznámka

Zmenami prešli aj samotné polia Riešenie a Interná poznámka. Doposiaľ sa vo formulári požiadavky zobrazovali rovnako veľké ako napríklad pole pre popis požiadavky. Z dôvodu aby formulár bol čo najviac kompaktný, boli tieto polia zmenšené.

Zmenšené polia Riešenie a Interná poznámka
Obrázok: Zmenšené polia Riešenie a Interná poznámka

Zákazky

V zozname Fakturácia zákaziek bolo pridané zoraďovanie podľa dátumu poslednej fakturácie

V zozname Fakturácia zákaziek doposiaľ bolo možné záznamy zoraďovať podľa stĺpcov Kód, Číslo a Vytvorené. S posledným updatom bola doplnená možnosť zoraďovania podľa Dátumu poslednej fakturácie.

V zozname Fakturácia zákaziek bolo pridané zoraďovanie podľa dátumu poslednej fakturácie
Obrázok: V zozname Fakturácia zákaziek bolo pridané zoraďovanie podľa dátumu poslednej fakturácie

Fakturácia

Do vystavených faktúr bol pridaný dátum zdaniteľného plnenia

Od verzie 3.1.9 sa vo vystavených faktúrach bude zobrazovať aj dátum zdaniteľného plnenia. Pri manuálnej fakturácii sa tento dátum zobrazuje aj v modálnom okne na začiatku fakturácie a zobrazuje sa pri fakturácii jednej zákazky, alebo pri fakturácii viacerých zákaziek, ktoré majú nastavenú rovnakú účtovnú jednotku. Pri automatickej fakturácii sa používa nastavený dátum zdaniteľného plnenia, ktoré je naviazané na účtovnú jednotku fakturovanej zákazky.

Dátum zdaniteľného plnenia zobrazený počas vystavovania faktúry
Obrázok: Dátum zdaniteľného plnenia zobrazený počas vystavovania faktúry
Pribudla možnosť nastavenia loga a pečiatky v nastavení spoločnosti (účtovnej jednotky). Keď sú nastavené, použijú sa prednostne pred globálnymi nastaveniami

Vo formulári spoločnosti na záložke Fakturačné údaje je možné nastaviť logo a pečiatku / podpis, ktoré sa zobrazia na vystavenej faktúre. Logo a pečiatku / podpis je možné nastaviť ja v globálnych nastaveniach, pričom tie sú použité globálne pre všetky evidované spoločnosti, ktoré nemajú na záložke Fakturačné údaje nastavené vlastné logo a pečiatku. Logo a pečiatka nastavené vo formulári spoločnosti sa používajú prednostne.

Nastavenie loga a pečiatky vo formulári spoločnosti
Obrázok: Nastavenie loga a pečiatky vo formulári spoločnosti
Nastavenie loga a pečiatky v globálnych nastaveniach
Obrázok: Nastavenie loga a pečiatky v globálnych nastaveniach

Plnenia

V zozname plnení boli pridané nové stĺpce: Riešiteľ požiadavky a Stav požiadavky

Do zoznamu plnení pribudli nové stĺpce informujúce o riešiteľovi požiadavky a stave požiadavky, na ktoré sú plnenia naviazané. Tieto stĺpce môžu byť zahrnuté aj do exportu a taktiež je možné na základe nich filtrovať.

Nové stĺpce v zozname plnení Riešiteľ požiadavky a Stav požiadavky
Obrázok: Nové stĺpce v zozname plnení Riešiteľ požiadavky a Stav požiadavky

Konfiguračná databáza CMDB

Doplnené stĺpce do modálneho okna pri výbere počítačov z Konfiguračnej databázy, napríklad pri vkladaní do plnení

Výber počítačov z Konfiguračnej databázy pri vkladaní do niektorého z formulárov, sa uskutočňuje v modálnom okne. Toto okno sa po poslednom update zobrazuje väčšie. Tiež v ňom pribudli stĺpce Sieťové meno PC, Používateľ z CM a Email z CM (ako jeden stĺpec) a Posledné spojenie medzi Vlastníka a CI Maingroups.

Vylepšené modálne okno pre výber počítačov z Konfiguračnej databázy
Obrázok: Vylepšené modálne okno pre výber počítačov z Konfiguračnej databázy

Používatelia a skupiny

Obmedzenie výberu miesta a prevádzky pre používateľov s priradenou spoločnosťou

Vo formulári používateľa pribudla nová záložka, kde je možné nastaviť obmedzenie pre výber prevádzok a miest priradených spoločností. Záložka sa zobrazuje len ak používateľ má priradenú spoločnosť.

Nová záložka vo formulári používateľa, kde je možné nastaviť obmedzenie výberu miesta a prevádzky
Obrázok: Nová záložka vo formulári používateľa, kde je možné nastaviť obmedzenie výberu miesta a prevádzky

Všeobecné funkcie

V oknách, ktoré po uložení zmien ostávali otvorené a bolo žiaduce, aby sa aj zavreli, bolo doplnené tlačidlo Uložiť a zavrieť

S posledným updatom došlo k zjednoteniu správania plávajúceho tlačidla pre vytváranie nových záznamov. V niektorých moduloch Vytvoriť / Uložiť len uložilo záznam a zostal otvorený, napríklad v požiadavkách. Naproti tomu v module plnenia sa formulár automaticky zatváral po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť / Uložiť.
Teraz po prejdení kurzorom sa zobrazí tlačidlo Uložiť a zavrieť, na ktoré keď kliknete, formulár sa zatvorí. Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť / Uložiť formulár ostane otvorený. Aktuálne je toto správanie tlačidla Uložiť aplikované len na plávajúce tlačidlo, v ďalšej verzii bude implementovaná aj na tlačidlo na konci formulárov.

Zobrazenie tlačidla Uložiť a zavrieť pri ukladaní požiadavky
Obrázok: Zobrazenie tlačidla Uložiť a zavrieť pri ukladaní požiadavky