Nový widget Bilancia požiadaviek, citlivé prílohy v požiadavkách, schvaľovanie nadriadeným a ďalšie nové funkcie

12. apríla 2023

Nový widget Bilancia požiadaviek s denným prírastkom a úbytkom požiadaviek

Na Úvodný prehľad je odteraz možné si pridať nový widget Bilancia požiadaviek. Ten informuje o priebežnom prírastku a úbytku požiadaviek. Widget poskytuje dva typy zobrazení – tabuľkové a stĺpcový graf. Stĺpcový graf graficky zobrazuje množstvo požiadaviek, ktoré boli prijaté, ukončené alebo posunuté ďalej. V tabuľkovom zobrazení sú tieto bilancie zapísané číslami.

Nový widget – bilancia požiadaviek
Obrázok: Nový widget – bilancia požiadaviek

Zaviedol sa nový typ príloh na nahrávanie dôverných súborov obsahujúcich citlivé dáta

Update 3.1.8 prináša nový element pre zvýšenie bezpečnosti údajov v CDESKu vďaka novému typu príloh – citlivé prílohy umožňujúce nahrávať dôverné súbory obsahujúce citlivé dáta. Tie sú prístupné na stiahnutie len pre používateľov, ktorí takéto prílohy nahrali a pre používateľov s oprávnením zobrazovať / sťahovať citlivé prílohy od iných používateľov.

Hlavným rozdielom oproti už používaným interným prílohám je v tom, že v prípade citlivých príloh, viditeľnosť zoznamu príloh používateľa ešte neoprávňuje na prístup k cudzím prílohám. Interné prílohy sú primárne určené pre riešiteľov požiadavky a nie sú prístupné pre zákaznícke kontá. Obyčajné prílohy sú prístupné pre všetky kontá s oprávnením na prístup k tomuto typu príloh.

Citlivé prílohy vo formulári požiadavky sú s fialovým pozadím
Obrázok: Citlivé prílohy vo formulári požiadavky sú s fialovým pozadím
Oprávnenie pre prístup k citlivým prílohám, v špeciálnych oprávneniach sa udeľuje prístup k cudzím citlivým prílohám
Obrázok: Oprávnenie pre prístup k citlivým prílohám, v špeciálnych oprávneniach sa udeľuje prístup k cudzím citlivým prílohám

Schvaľovanie nadriadeným – V schvaľovacom pravidle je možné definovať, aby sa k premetu schvaľovania najskôr vyjadril nadriadený používateľ

Pri konfigurácii schvaľovacieho pravidla je odteraz možné definovať, aby sa k schvaľovaniu najskôr vyjadril nadriadený. Meno nadriadeného (CDESK účet) sa dynamicky vyberá z nastavenia používateľa, ktorý zadával požiadavku, žiadosť o voľno alebo vytvoril voľné schvaľovanie. V prípade, že do CDESKu je synchronizovaná organizačná štruktúra, napríklad z Active Directory, tak nadriadený môže byť automaticky vyčítaný z organizačnej štruktúry.

Krok schvaľovania nadriadeným je predradený ostatným krokom schvaľovacieho procesu. V praxi to znamená, že ak nadriadený zamietne schvaľovanie, tak celý schvaľovací proces je ukončený ako zamietnutý. V prípade kladného vyjadrenia zo strany nadriadeného, sa schvaľovací proces posunie na ďalšie kroky schvaľovania, kde sa určí či je schvaľovanie akceptované alebo zamietnuté.

Schvaľovací proces, ktorý bol v prvom kroku zamietnutý nadriadeným
Obrázok: Schvaľovací proces, ktorý bol v prvom kroku zamietnutý nadriadeným
Nastavenie Povinné schválenie nadriadeným vo formulári schvaľovacieho pravidla
Obrázok: Nastavenie Povinné schválenie nadriadeným vo formulári schvaľovacieho pravidla

Nové oprávnenie pre čítanie / editáciu doplnkových vlastností

S novou verziou CDESKu pribudla možnosť nastaviť oprávnenia pre viditeľnosť a editáciu doplnkových vlastností. Oprávnenia je možné nastaviť zvlášť pre každú z doplnkových vlastností.

Oprávnenia pre čítanie a editáciu doplnkových vlastností
Obrázok: Oprávnenia pre čítanie a editáciu doplnkových vlastností
Nastavenie oprávnení zvlášť pre každú z doplnkových vlastností
Obrázok: Nastavenie oprávnení zvlášť pre každú z doplnkových vlastností

V zozname zákaziek je možné zobraziť doplnkové vlastnosti a vyhľadávať podľa nich

Nové funkcie boli doplnené aj v moduly Zákazky. V zozname zákaziek je teraz možné zobraziť stĺpce s doplnkovými vlastnosťami. Na základe týchto stĺpcov je možné filtrovať a tiež môžu byť zahrnuté do exportu.

Stĺpce s doplnkovými vlastnosťami v zozname zákaziek
Obrázok: Stĺpce s doplnkovými vlastnosťami v zozname zákaziek
Prečítajte si viac aj k ďalším novinkám verzie 3.1.8

Kontakty

Doplnená hromadná editácia v zozname kontaktov

Hromadná editácia kontaktov doposiaľ chýbala, s updatom 3.1.8 sme túto funkciu implementovali, vďaka čomu bude práca s kontaktami pohodlnejšia a rýchlejšia.

Hromadná editácia zoznamu kontaktov
Obrázok: Hromadná editácia zoznamu kontaktov
V zozname kontaktov je možné zobraziť stĺpce s vlastnosťami kontaktu a filtrovať podľa nich

Výber stĺpcov pre zoznam kontaktov bol rozšírený o stĺpce, ktoré zobrazujú doplnkové vlastnosti kontaktov. Na základe týchto stĺpcov je možné v zozname filtrovať a tiež môžu byť zahrnuté do exportu.

Doplnkové vlastnosti v zozname kontaktov
Obrázok: Doplnkové vlastnosti v zozname kontaktov

Požiadavky

Príjemcovia mailu zo správy na spracovanie uvedení v Komu a Kópia, sa môžu do novej požiadavky pridávať ako manuálne pridaní príjemcovia notifikácií

Pre požiadavky vytvorené z emailov cez spracovanie správ pribudla nová funkcia, kedy sa z mailu vytiahnu adresy z políčok Komu, Kópia a následne sa do vytvorenej požiadavky tieto adresy vložia ako manuálne pridaní príjemcovia. Cieľom tejto úpravy bolo, aby ste si mohli vybrané notifikácie o požiadavkách posielať aj na ostatné adresy uvedené v maili.

Túto funkciu môžete zapnúť zvlášť pre každú mailovú adresu v Globálnych nastavenia -> Správy na spracovanie ->  ozubené koliesko pri vybranej mailovej adrese.

Zapnutie funkcie Adresy Komu:, Kópia: spracované ako Manuálne pridané vo vytvorených požiadavkách pre konkrétnu adresu
Obrázok: Zapnutie funkcie Adresy Komu:, Kópia: spracované ako Manuálne pridané vo vytvorených požiadavkách pre konkrétnu adresu
Výber stĺpcov do hlavného vyhľadávania v zozname požiadaviek sa zobrazuje aj pri používaní pokročilého filtra

Ikona v hlavnom vyhľadávacom poli umožňujúca určiť, v ktorých základných poliach zoznamu požiadaviek sa má vyhľadávať, bola doposiaľ dostupná iba pri používaní jednoduchého filtra. Od verzie 3.1.8 je možné túto funkciu používať aj s pokročilým filtrom. Pridaná tiež bola pre zoznam pracovných príkazov.

Nastavenie, kedy sa určuje, v ktorých stĺpcoch sa vyhľadáva, je dostupné aj pri používaní pokročilého filtra
Obrázok: Nastavenie, kedy sa určuje, v ktorých stĺpcoch sa vyhľadáva, je dostupné aj pri používaní pokročilého filtra
Ponechanie vyhľadávacieho poľa jednoduchého filtra na obrazovke, aj keď je prázdna hodnota

Pre zrušenie podmienky v jednoduchom filtri sa používa ikona krížika . V predošlých verziách CDESKu sa po kliknutí na túto ikonu zrušila daná podmienka a bolo zbytočné ju opätovne konfigurovať. Teraz po kliknutí na ikonu sa zruší najprv hodnota vybraná v podmienke, vďaka čomu je možné pre danú podmienku vybrať novú hodnotu. Napríklad ak v podmienke Stav je vybraná hodnota Otvorené, tak kliknutím na ikonu  sa zruší iba hodnota Otvorené. Pre úplné zrušenie podmienky je potrebné kliknúť ešte raz na ikonu .

Rýchla zmena podmienky v jednoduchom filtri pri kliknutí na ikonu pre zrušenie filtra
Obrázok: Rýchla zmena podmienky v jednoduchom filtri pri kliknutí na ikonu pre zrušenie filtra
Otočenie logiky oprávnenia pre sprístupnenie / zneprístupnenie požiadaviek podľa zákaziek

V predošlých verziách CDESKu sa používalo oprávnenie Zobrazovať cudzie záznamy priradené neprístupným zákazkám, ktorým sa obmedzoval prístup k cudzím záznamom. S posledným updatom sme logiku tohto oprávnenia otočili, aby nastavenie bolo intuitívnejšie. Teraz slúži na sprístupnenie cudzích požiadaviek naviazaných na zákazky, ku ktorým má používateľ prístup. Tiež v nastaveniach oprávnení bolo toto oprávnenie premenované na Sprístupnenie záznamov z viditeľných požiadaviek.

Bližšie informácie k tomuto a všetkým ďalším oprávneniam používaným v požiadavkách nájdete v samostatnom manuáli.

Oprávnenie Sprístupnenie záznamov z viditeľných požiadaviek
Obrázok: Oprávnenie Sprístupnenie záznamov z viditeľných požiadaviek
Ukázanie názvu ikony v existujúcej dlaždici katalógu požiadaviek

Ako sme pred nedávnom výrazne rozšírili počet ikon dostupných pre dlaždice katalógu požiadaviek, v praxi sa ukázala komplikácia pri snahe opätovne použiť rovnakú ikonu v novej dlaždici. Nebolo totiž možné zistiť meno ikony v existujúcej dlaždici, podľa ktorého by ste si mohli danú ikonu znovu vyhľadať pre novú dlaždicu. Túto funkciu sme doplnili a názov sa vám ukáže pri otvorení existujúcej dlaždice, dáte si ju editovať a kliknete na výber ikony. Názov sa nachádza pod farebnými náhľadmi ikony.

Tooltip okno s názvom ikony
Obrázok: Tooltip okno s názvom ikony
V pokročilom filtri zoznamu požiadaviek a pracovných príkazov pribudla podmienka Dodávateľ, určený v stave Čakanie na 3. stranu / Čakanie na dodávateľa

V požiadavke v stave Čakanie na 3. stranu je možné vybrať dodávateľa. Rovnako je tomu aj v pracovnom príkaze, ktorý bol prepnutý do stavu Čakanie na dodávateľa. Aby bolo vyhľadanie takýchto požiadaviek a pracovných príkazov ľahšie, v zoznamoch oboch týchto modulov sme pre pokročilý filter doplnili podmienku Dodávateľ.

Filtrovanie zoznamu požiadaviek podľa podmienky Dodávateľ
Obrázok: Filtrovanie zoznamu požiadaviek podľa podmienky Dodávateľ
Na šablóne požiadavky je možné nastaviť, aby sa pri vytváraní požiadavky sa zobrazovalo pole, ktoré nie je prístupné na editáciu

Na šablóne požiadavky je možné pre jednotlivé polia definovať, pre ktoré typy kont budú viditeľné a prístupné na editáciu pri vytváraní požiadavky. S updatom  3.1.8 pribudla možnosť nastaviť, že ak pole je prístupné na editáciu pre vybraný typ konta, tak pre zvyšné typy kont sa môžu len zobrazovať bez možnosti editácie. Daným nastavením môžete dosiahnuť napríklad, že pri vytváraní požiadavky pre koncového používateľa bude vybrané pole editovateľné a po uložení bude viditeľné len na čítanie.

Nastavenie Zobrazovať pri vytváraní požiadavky ostatným kontám, ktoré sa nachádza v šablóne požiadavky
Obrázok: Nastavenie Zobrazovať pri vytváraní požiadavky ostatným kontám, ktoré sa nachádza v šablóne požiadavky
Zmeny vykonané v popise požiadavky sa prenášajú do popisu požiadavky vo schvaľovacom procese

Zmenený popis požiadavky sa už prenáša aj do schvaľovacieho procesu. V predošlých verziách CDESKu keď sa zmenil popis požiadavky, tak zmeny sa neprejavovali vo formulári schvaľovacieho procesu a zostával tam popis z času vytvorenia daného procesu.

Pracovné príkazy

Riešiteľovi pracovného príkazu je možné sprístupniť na editáciu doplnkové vlastnosti z požiadavky

V praxi môže nastať situácia, kedy formulár požiadavky obsahuje množstvo polí z doplnkových vlastností, pri ktorých vyplnení je vyžadovaná kooperácia s ďalšími používateľmi bez prístupu k danej požiadavke. Preto sme s posledným updatom zaviedli nové oprávnenie, vďaka ktorému môže riešiteľ z pracovného príkazu editovať doplnkové vlastnosti na naviazanej požiadavke.

Nové oprávnenie pre sprístupnenie editáciu doplnkových vlastností riešiteľom pracovných príkazov
Obrázok: Nové oprávnenie pre sprístupnenie editáciu doplnkových vlastností riešiteľom pracovných príkazov

Zákazky

Nové tlačidlo v zozname zákaziek, ktoré umožní zobraziť naviazané účtovné položky pod všetkými zákazkami naraz

V ekonomickom pohľade je možné v zozname zákaziek zobraziť účtovné položky pod vybranou zákazkou. Teraz bolo doplnené tlačidlo, vďaka ktorému je možné zobraziť naviazané účtovné položky naraz pod všetkými zákazkami v zozname.

Zobrazenie účtovných položiek pod všetkými zákazkami v zozname
Obrázok: Zobrazenie účtovných položiek pod všetkými zákazkami v zozname
V zákazke v poli Zodpovedná osoba je možné vybrať viacero používateľov

Podľa vzoru požiadaviek, už aj na zákazke v poli Zodpovedná osoba je možné vybrať viacero používateľov.

Zákazka, ktorá má nastavených viacerých používateľov ako zodpovednú osobu
Obrázok: Zákazka, ktorá má nastavených viacerých používateľov ako zodpovednú osobu
Farebné odlíšenie tlačidla pre pridanie interného plnenia cez hamburger menu v zozname účtovných položiek

Pri každej účtovnej položke v zozname účtovných položiek sa nachádza hamburger menu, prostredníctvom ktorého je možné na účtovnú položku, okrem iných, pridať aj interné plnenie. S posledným updatom sme zmenili farbu tlačidla na pridanie interného plnenia, vďaka čomu je lepšie odlíšené od zvyšných možností.

Tlačidlo na pridávanie interných plnení v zozname účtovných položiek
Obrázok: Tlačidlo na pridávanie interných plnení v zozname účtovných položiek

Fakturácia

Úpravy zobrazovania čerpania paušálu na drafte faktúry

S updatom 3.1.8 bolo upravené zobrazenie čerpania paušálu na drafte faktúry. Bola obnovená možnosť odškrtnúť ktorékoľvek plnenie, aby sa nefakturovalo. Pri odškrtnutí dôjde k prepočtu odčerpaného množstva z paušálu. Zároveň vďaka tejto možnosti je možné zaradiť do fakturácie plnenie, ktoré by sa nefakturovalo.

Plnenie, ktoré bolo v drafte faktúry odškrtnuté aby sa nefakturovalo
Obrázok: Plnenie, ktoré bolo v drafte faktúry odškrtnuté aby sa nefakturovalo
QR kód (zatiaľ slovenský) na platbu sa zobrazuje aj na faktúre bez väzby na zákazku

Po zapnutí konektora PayBySquare sa na vystavenej faktúre zobrazí QR kód umožňujúci zaplatiť danú faktúru. QR kód sa od posledného updatu zobrazuje aj na faktúre bez väzby na zákazku. V oboch prípadoch, pri faktúrach s väzbou na zákazku aj bez väzby, sa kód zobrazí, iba ak na faktúre je slovenský dodávateľ. V budúcej verzii CDESKu doplníme aj generovanie českého QR kódu.

QR kód na faktúre bez väzby na zákazku
Obrázok: QR kód na faktúre bez väzby na zákazku
Ak je na faktúru pridaných viacero účtov, zobrazujú sa aj v pdf forme faktúry

Na faktúru je možné pridať viacero účtov. S posledným updatom sme dopracovali, aby sa v pdf tlačovej zostave faktúry zobrazovali všetky účty naviazané na faktúru.

Nastavenie, aby faktúra obsahovala viacero bankových účtov
Obrázok: Nastavenie, aby faktúra obsahovala viacero bankových účtov
Vystavená faktúra s viacerými účtami
Obrázok: Vystavená faktúra s viacerými účtami

Plnenia

Zoraďovanie plnení podľa vybraného stĺpca funguje už aj pri zoskupení

Zoznam plnení je možné zobraziť v klasickom režime, alebo zoskupiť podľa dní, zákazníkov, účtovných položiek, riešiteľov, požiadaviek a úloh. V predošlých verziách CDESKu ak bolo zapnuté niektoré z týchto zoskupení, tak položky v rámci zoskupenia nebolo možné zoraďovať podľa stĺpcov. Táto funkcia bola dopracovaná vo verzii 3.1.8.

Zoraďovanie položiek v zozname plnení, aj keď je zoznam zoskupený podľa vybraného atribútu
Obrázok: Zoraďovanie položiek v zozname plnení, aj keď je zoznam zoskupený podľa vybraného atribútu
Kompaktnejšie rozloženie dialógového okna plnenia

Nová verzia CDESKu tiež priniesla zmeny v dialógovom okne plnenia, ktoré je teraz kompaktnejšie.

Porovnanie starého a nového dialógového okna plnení
Obrázok: Porovnanie starého a nového dialógového okna plnení
Pri zjednodušenom zadávaní termínu plnenia sa zobrazuje ikona, ktorá umožňuje, aby sa od nastaveného času odčítal čas trvania plnenia

Pri zjednodušenom zápise času plnenia sa ako čas začatia predvypĺňa čas kedy je plnenie zadávané. V update 3.1.8 bola doplnená ikona, ktorá od času začatia umožňuje odčítať čas trvania plnenia. Vďaka tomu je zadávanie plnení jednoduchšie a rýchlejšie.

Ikona, ktorá umožňuje, aby sa od nastaveného času odčítal čas trvania plnenia
Obrázok: Ikona, ktorá umožňuje, aby sa od nastaveného času odčítal čas trvania plnenia
V zozname plnení je možné zobraziť doplnkové vlastnosti

V zozname plnení boli doplnené stĺpce doplnkových vlastností. Na základe týchto stĺpcov je možné filtrovať a tiež môžu byť zaradené do exportu.

Doplnkové vlastnosti ako stĺpce v zozname plnení a filtrovanie podľa nich
Obrázok: Doplnkové vlastnosti ako stĺpce v zozname plnení a filtrovanie podľa nich
V pokročilom filtri zoznamu plnení boli pre podmienku Spoločnosť doplnené možnosti je / nie je

Okrem doplnkových vlastností boli v pokročilom filtri plnení pridané aj nové možnosti je / nie je pre podmienku Spoločnosť.

Možnosti je a nie je v podmienke Spoločnosť v pokročilom filtri zoznamu plnení
Obrázok: Možnosti je a nie je v podmienke Spoločnosť v pokročilom filtri zoznamu plnení
Zoznam plnení je možné zoraďovať podľa stĺpca Od-Do

V zozname plnení bola dopracovaná možnosť zoraďovania záznamov podľa stĺpca Od-Do.

Zoznam plnení zoradený podľa stĺpca Od-do.
Obrázok: Zoznam plnení zoradený podľa stĺpca Od-Do

Konfiguračná databáza CMDB

Možnosť priradiť konfiguračnú položku (CI) na viacero spoločností

Vo formuláru konfiguračnej položky (CI) pribudla nová záložka Priradené spoločnosti, kde je možné priradzovať CI na rôzne spoločnosti. Vďaka tomu je možné danú položku priradiť na viacero spoločností . Taktiež pre každú z vybraných spoločností je možné nastaviť, aby aj napriek priradeniu nebolo možné CI položku vybrať na záznamoch danej spoločnosti, napríklad na požiadavke.

Záložka Priradené k spoločnosti vo formulári konfiguračnej položky (CI)
Obrázok: Záložka Priradené k spoločnosti vo formulári konfiguračnej položky (CI)
Nová doplnková vlastnosť typu organizačná štruktúra

Update prináša nový typ základných doplnkových vlastností – organizačná štruktúra, ktorá umožňuje vyberať vetvu z organizačnej štruktúry. Doplnková vlastnosť je dostupná len v prostrediach so zapnutým AD / LDAP konektorom s načítanou organizačnou štruktúrou. Viac o jeho konfigurácií sa dočítate v samostatnom manuáli.

Doplnková vlastnosť typu organizačná štruktúra zobrazená vo formulári požiadavky
Obrázok: Doplnková vlastnosť typu organizačná štruktúra zobrazená vo formulári požiadavky
Možnosť obnoviť archivovanú konfiguračnú položku (CI)

Od verzie 3.1.8 je možné obnoviť archivovanú položku CI. V predošlých verziách CDESKu to nebolo možné.

Obnova archivovanej konfiguračnej položky (CI)
Obrázok: Obnova archivovanej konfiguračnej položky (CI)

Schvaľovanie

Zoznam doplnkových vlastností z požiadavky sa zobrazuje aj vo formulári schvaľovacieho procesu

Od posledného updatu sa do formulára schvaľovacieho procesu prenášajú doplnkové vlastnosti z požiadavky.

Doplnkové vlastnosti z požiadavky zobrazené vo formulári schvaľovacieho procesu
Obrázok: Doplnkové vlastnosti z požiadavky zobrazené vo formulári schvaľovacieho procesu