Nové radenie mailovej komunikácie

25. februára 2021

S verziou 3.0.186 bol od CDESKu pridaný nový modul Žiadosti o voľno. Update tiež prináša nový spôsob radenia mailovej komunikácie, skupinové riadenie výberu riešiteľa a mnoho ďalších užitočných funkcií.

TOP novinky – 25. februára 2021

Nový modul Žiadosti o voľno

Verzia 3.0.186 prináša nový modul Žiadosti o voľno, ktorým sa eviduje a schvaľuje čerpanie dovoleniek, PN, OČR a ďalších druhov voľna podľa vašej konfigurácie. Pre dovolenky sa ukazuje zostatkový počet dní. Môžete si zvoliť minimálny interval pre čerpanie – od jednej hodiny, čo spĺňa aj českú legislatívu. Zoznam žiadostí je pre používateľov prístupný na základe oprávnení.

Zoznam žiadostí o voľno
Zoznam žiadostí o voľno

Pri vytváraní novej žiadosti je možné nastaviť zastupujúceho, ktorý bude plniť úkony používateľa počas jeho neprítomnosti.

Formulár pre vytvorenie žiadosti a tlačidlo pre nastavenie zastupujúceho
Formulár pre vytvorenie žiadosti a tlačidlo pre nastavenie zastupujúceho

Predvolene je možné vytvárať šesť rôznych typov žiadostí o voľno. A to:

 • Dovolenka
 • Náhradné voľno
 • PN
 • OČR
 • Prekážka na strane zamestnanca (P)
 • Neplatené voľno
Typy žiadosti o voľno
Typy žiadosti o voľno

Používateľ si môže v Globálnych nastaveniach definovať aj ďalšie typy žiadostí. K jednotlivým typom voľna je tiež možné určiť, či daná žiadosť bude podliehať schvaľovaniu a aj jednotlivé kroky schvaľovania.

Nastavenie schvaľovania pre konkrétny typ žiadosti o voľno
Nastavenie schvaľovania pre konkrétny typ žiadosti o voľno

O vytvorení a potrebe schválenia žiadosti o voľno sú kompetentní používatelia informovaní prostredníctvom mailových notifikácií. Informácie o voľne sa tiež v CDESKu zaznamenávajú do kalendára. Zoznam žiadostí je tiež možné exportovať vo formáte XLS.

Export žiadostí o voľno
Export žiadostí o voľno
Automatické zaradenie mailovej konverzácie do diskusie bez identifikátora k požiadavke

Funkcia automatického radenia mailovej konverzácie do diskusie sa najlepšie vysvetlí na príklade. Používateľ poslal nový mail na adresu určitého príjemcu a súčasne na adresu CDESKu. Po automatickom spracovaní bola pravidlami vytvorená nová požiadavka.

V prípade pokračujúcej konverzácie medzi používateľom a príjemcom s kópiou do CDESKu boli stále vytvárané nové požiadavky, pretože predmet správy neobsahoval CDESK kód. Od verzie 3.0.186 sa takéto maily už automaticky priradia ako diskusné príspevky do požiadavky vytvorenej na základe prvého mailu.

Automatické zaradenie mailovej konverzácie do diskusie bez identifikátora k požiadavke
Automatické zaradenie mailovej konverzácie do diskusie bez identifikátora k požiadavke

Podmienkou úspešnosti zaradenia mailu k požiadavke je, že žiadna z komunikujúcich strán nezmení predmet správy a vždy budú používať funkciu Odpovedať. Ak by zvolili funkciu Preposlať, alebo zmenili predmet, opäť sa založí nová požiadavka. Ak požiadavka, ku ktorej sa viaže komunikácia je uzavretá, pri ďalšej odpovedi sa vytvorí nová.

Kontrola unikátnej hodnoty doplnkovej vlastnosti

S verziou pribudla funkcia pre kontrolu unikátnej hodnoty doplnkovej vlastnosti. Hodnota sa kontroluje pre objekty zaradené do rovnakého CI Typu, pričom sa nezohľadňujú archivované objekty.

Zapnutie kontroly unikátnej hodnoty doplnkovej vlastnosti pridanej na CI Typ
Zapnutie kontroly unikátnej hodnoty doplnkovej vlastnosti pridanej na CI Typ

Pri zapnutí tejto funkcii sa budú kontrolovať nasledovné typy hodnôt:

 • Dátum
 • Text – nezohľadňujú sa veľké a malé písmená
 • Číslo
 • Väzba
 • Číselník – kontroluje sa unikátnosť kombinácie hodnôt číselníku. Jednotlivé položky sa môžu v rôznych objektoch vybrať viackrát

Ak sa používateľ pokúsi vytvoriť CI Objekt s hodnotou doplnkovej vlastnosti, ktorá už bola pre daný CI Typ zaznamenaná, bude o tom informovaný prostredníctvom chybového hlásenia. Takýto Objekt nebude možné uložiť, až pokiaľ mu nebude zmenená hodnota doplnkovej vlastnosti.

Chybové hlásenie o tom, že hodnota doplnkovej vlastnosti sa už používa na inom CI Objekte
Chybové hlásenie o tom, že hodnota doplnkovej vlastnosti sa už používa na inom CI Objekte

Kontrola unikátnej hodnoty nie je dostupná pre zloženú vlastnosť.

Skupinové riadenie výberu riešiteľov pre ostatných riešiteľov
Od verzie 3.0.186 je možné skupinové riadenie tohto poľa
Od verzie 3.0.186 je možné skupinové riadenie tohto poľa

Pred verziou 3.0.186 boli možné nasledovné scenáre výberu riešiteľa:

 • Riešiteľ je priradený priamo k spoločnosti, čím je voliteľný.
 • Riešiteľ vidí všetky ostatné kontá riešiteľov v poli Riešiteľ vo formulároch pre požiadavky, pracovné príkazy a plnenia.
 • V prípade, že sa požiadavka vzťahovala k oblasti služby, tak v poli Riešiteľ boli viditeľní len riešitelia priradení k vybranej oblasti služby.
 • Pri zapnutej funkcii Globálne nastavenia→Požiadavky→Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny sa v poli Riešiteľ navzájom vidia riešitelia len z vybranej skupiny.

S novým updatom bol pridaná možnosť regulovať riešiteľov podľa zvolenej spoločnosti a prenáša sa to do plnení. Vďaka tomu sa zvýšila bezpečnosť ochrany údajov a znížila sa chybovosť zmeny na nesprávneho riešiteľa. Regulovaným zoznamom ponúkaných riešiteľov sa záznam nesprístupní k neoprávneným osobám.

Ide o funkciu, ktorú ocenia predovšetkým poskytovatelia služieb pracujúci s väčším množstvom spoločností, pričom zodpovednosť za dané spoločnosti sa prideľuje rôznym pracovníkom. Niektorí z nich môžu byť externí a vtedy je obzvlášť dôležité aby sa k ním nedostali citlivé informácie.

Schéma skupinového riadenia výberu riešiteľov
Schéma skupinového riadenia výberu riešiteľov

Táto nová funkcionalita prináša skupinové riadenie výberu riešiteľov. Skupiny je možné vytvoriť podľa typov a kategórií spoločností.

Skupinové riadenie výberu riešiteľov podľa typov a kategórií spoločností
Skupinové riadenie výberu riešiteľov podľa typov a kategórií spoločností
SLA notifikácie k vyhodnoteniu pracovných príkazov

Ďalšou novinkou je možnosť odosielať SLA notifikácie k termínu priradenia a termínu splnenia pracovných príkazov. Tiež je možné nastaviť ďalšie notifikácie v určitý čas pred alebo po danom termíne.

Nastavenie SLA notifikácií k pracovným príkazom
Nastavenie SLA notifikácií k pracovným príkazom
Mailová notifikácia o blížiacom sa ukončení termínu priradenia pracovného príkazu
Mailová notifikácia o blížiacom sa ukončení termínu priradenia pracovného príkazu
Nové polia vo formulári pre plánovanú prácu

S posledným updatom bol tiež vylepšený formulár pre registrovanie plánovaných prác. Pole Popis bolo nahradené dvoma novými poliami Informácia pre zákazníka a Interný popis s osobitnými oprávneniami.

Nové polia vo formulári pre evidenciu plánovanej práce
Nové polia vo formulári pre evidenciu plánovanej práce

Pole informácia pre zákazníka je určené pre zákazníka z priradenej požiadavky. Tiež sa zobrazuje v mailovej notifikácií pre daného zákazníka a v ozname, ktorý možno vytvoriť záznamu o plánovanej práci.

Interný popis nie je pre zákazníka prístupný. Slúži na evidenciu inštrukcií pre riešiteľov a operátorov. Ak je záznam o plánovanej práci vytváraný z požiadavky, do tohto poľa sa automaticky prekopíruje jej popis. Interný popis sa tiež zobrazuje v mailových notifikáciách pre riešiteľov a operátorov.

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.186 >