Workload kalendár, ekonomický pohľad v zákazkách a ďaľšie inovácie

20. septembra 2022

Workload kalendár

Vo formulári požiadaviek bol pridaný nový komponent – Workload kalendár, ktorý zobrazuje pracovné vyťaženie jednotlivých riešiteľov z riešiteľskej skupiny. Kalendár je možné zobraziť pomocou tlačidla nachádzajúceho sa pod poľom Riešiteľ.

Tlačidlo pre zobrazenie workload kalendáru
Obrázok: Tlačidlo pre zobrazenie workload kalendáru

Kalendár obsahuje číselné údaje o požiadavkách, pracovných príkazoch a úlohách na jednotlivých riešiteľov, pričom sa zobrazuje množstvo otvorených záznamov, záznamov s termínom splnenia, záznamov s termínom splnenia dnes a po termíne splnenia.

Workload kalendár v zozname požiadaviek
Obrázok: Workload kalendár v zozname požiadaviek

Kliknutím na konkrétne číslo sa zobrazia všetky záznamy vyhovujúce danej podmienke pre vybraného riešiteľa. Navyše v zozname je možné nastaviť, či sa zobrazia iba požiadavky alebo úlohy alebo pracovné príkazy alebo všetko naraz. To isté je možné nastaviť aj priamo pre workload kalendár.

Príklad zobrazenia záznamov prostredníctvom workload kalendára
Obrázok: Príklad zobrazenia záznamov prostredníctvom workload kalendára

Okrem číselných údajov o jednotlivých záznamoch, pri menách riešiteľov sa zobrazuje či sú aktuálne prihlásený do CDESKu, t.j. či sú online alebo off-line.

 

Kopírovanie zákaziek

V prípade, že chcete vytvoriť novú zákazku, ktorá bude mať v záložkách Základné údaje, Účtovanie, rovnaké údaje, ako už existujúca zákazka, využite novú funkciu kopírovania zákazky. Táto funkcia je dostupná cez zoznam zákaziek v kontextovom menu.

Tlačidlo pre skopírovanie zákazky
Obrázok: Tlačidlo pre skopírovanie zákazky

Po výbere možnosti kopírovať sa vytvorí draft novej zákazky, pričom sa skopírujú všetky údaje na záložke Základné údaje, okrem poľa Zákazník. Taktiež zo záložky Účtovanie sa skopíruje účtovná jednotka, sadzby za dopravu a účtovné položky, t.j. práce a paušály. Pri kopírovaní sa nevytvoria kópie pôvodných plnení naviazaných na účtovné položky a rovnako tak sa neskopírujú ani skladové doklady.

Kópia zákazky otvorená na záložke Základné údaje
Obrázok: Kópia zákazky otvorená na záložke Základné údaje

Ekonomický pohľad v zozname zákaziek

Update 3.1.3 priniesol ekonomický pohľad, ktorý v zozname zákaziek umožňuje zobraziť aktívne účtovné položky. Vďaka tomu nie je potrebné zákazku otvárať a kontrolovať záložku Účtovanie. Tento režim je možné zapnúť pomocou prepínača nad zoznamom. Po jeho zapnutí sa pri každej zákazke objaví tlačidlo, ktoré umožňuje zobraziť všetky aktívne účtovné položky pod danou zákazkou.

Prepínač umožňujúci zapnúť ekonomický pohľad a zobrazenie účtovných položiek priamo v zozname zákaziek
Obrázok: Prepínač umožňujúci zapnúť ekonomický pohľad a zobrazenie účtovných položiek priamo v zozname zákaziek

Pri ekonomickom pohľade je možné účtovné položky editovať alebo nalinkovať na ne plnenia a aj ich archivovať.

Úkony, ktoré je možné na účtovných položkách vykonať priamo cez zoznam zákaziek ak je zapnutý ekonomický pohľad
Obrázok: Úkony, ktoré je možné na účtovných položkách vykonať priamo cez zoznam zákaziek ak je zapnutý ekonomický pohľad

Archív požiadaviek

V module Archív pribudla položka Požiadavky. Obsahuje zoznam odstránených požiadaviek. Zoznam je totožný so zoznamom aktívnych požiadaviek, neobsahuje jedine prioritné zobrazenie a neumožňuje vytvárať exporty. Požiadavky z archívu je možné presunúť medzi aktívne pomocou funkcie Obnoviť.

Zoznam archivovaných požiadaviek
Obrázok: Zoznam archivovaných požiadaviek

Prístup a úprava záznamov v archíve požiadaviek je riadený osobitnými oprávneniami.

Oprávnenia k archívu požiadaviek
Obrázok: Oprávnenia k archívu požiadaviek

Limity pre vytváranie plnení do minulosti

S updatom 3.1.3 sme do CDESKu priniesli nastavenie, vďaka ktorému je možné zabezpečiť, aby si riešitelia zapisovali plnenia včas. V globálnych nastaveniach plnení pribudla sekcia Vytváranie plnení do minulosti, kde je možné určiť koľko dní do minulosti možno nastaviť začiatok plnenia a taktiež po koľkých dňoch v aktuálnom mesiaci už nemožno zapisovať plnenia do predošlého mesiaca.

V prípade, že sa používateľ pokúsi uložiť plnenie so začiatkom do minulosti, ktorý presahuje povolený limit, zobrazí sa hlásenie o povolenom začiatku plnení v minulosti. Ak zadaný dátum nespadá do tohto intervalu, plnenie nebude možné uložiť. Kontrolu zadávania plnení do minulosti možno zapnúť aj pre interné plnenia.

Hlásenie o tom, že používateľ prekročil časový interval do minulosti, do kedy si mohol zapísať plnenie
Obrázok: Hlásenie o tom, že používateľ prekročil časový interval do minulosti, do kedy si mohol zapísať plnenie
Sekcia Vytváranie plnení do minulosti v globálnych nastaveniach
Obrázok: Sekcia Vytváranie plnení do minulosti v globálnych nastaveniach

S týmto nastavením pribudlo aj nové oprávnenie Vždy povoliť vytváranie do minulosti. Ak je toto oprávnenie zapnuté, obmedzenie pre vytváranie do minulosti nastavené v globálnych nastaveniach sa neaplikuje. Toto oprávnenie je zamýšľané pre riadiacich pracovníkov, ktorí musia korigovať plnenia aj za iných pracovníkov.

Oprávnenie, vďaka ktorému sa neaplikuje obmedzenie na vytváranie plnení do minulosti
Obrázok: Oprávnenie, vďaka ktorému sa neaplikuje obmedzenie na vytváranie plnení do minulosti

Hromadná fakturácia zákaziek

Pri fakturácii je bežné, že je potrebné pripraviť faktúru za všetky zákazky, ktorých posledná fakturácia bola minulý mesiac alebo je pripravená fakturácia na viacej zákazníkov a je potrebné pre všetkých vystaviť faktúry. Doposiaľ bolo možné toto dosiahnuť jedine manuálnym fakturovaním každej zákazky zvlášť. S posledným updatom ale v CDESKu pribudla možnosť označiť všetky zákazky, ktoré je možné fakturovať.

Hromadná fakturácia neodfakturovaných zákaziek
Obrázok: Hromadná fakturácia neodfakturovaných zákaziek

Konektor Pay by Square pre generovanie QR kódu pre platby

Služba Pay by Square umožňujúca platbu za faktúru cez slovenské banky prostredníctvom QR kódu, bola do CDESKu zavedená už skôr. S posledným updatom bol pridaný API konektor, vďaka ktorému sa tento kód generuje na podľa prihlasovacích údajov do služby Pay by Square. Prihlasovacie údaje získate na stránke https://bysquare.com, do 100 generovaní za mesiac je služba zdarma.

Používateľ pri konfigurácii konektoru zadá svoje prihlasovacie údaje do Pay by Square. Na základe týchto údajov bude CDESK komunikovať so službou, ktorá poskytne kód zobrazený vo faktúrach. Pre platby realizované českými spoločnosťami bude QR Pay kód pripravený čoskoro, nakoľko je rozdielny od slovenského. Postupne doriešime zjednodušené formy platieb aj pre ostatné krajiny.

Konfigurácia konektoru Pay by Square
Obrázok: Konfigurácia konektoru Pay by Square
Kód Pay by Square zobrazený vo faktúre
Obrázok: Kód Pay by Square zobrazený vo faktúre

Klonovanie používateľov

Ak potrebujete vytvoriť nového používateľa s rovnakými nastaveniami ako má už existujúci používateľ, môžete použiť novú funkciu klonovania používateľov. Túto funkciu oceníte predovšetkým pri manuálnom vytváraní používateľských účtov patriacich pod jednu spoločnosť.

Okrem osobných informácií sa kopírujú takmer všetky nastavenia. Na záložke Všeobecné nastavenia sa skopíruje iba pracovná pozícia. Zo záložky Použ. skupiny a licencia sa skopíruje priradenosť do používateľských skupín a následne prislúchajúca licencia. Zo záložky Žiadosti o voľno sa prenesie iba povolený typ voľna. Hodnoty vyplnené na zvyšných záložkách je možné skopírovať presne 1:1.

Formulár používateľa pri vytváraní nového používateľa prostredníctvom Klonovania používateľa
Obrázok: Formulár používateľa pri vytváraní nového používateľa prostredníctvom Klonovania používateľa

Možnosť klonovať používateľa nájdete v kontextovom menu zoznamu používateľov.

Možnosť klonovať používateľa v kontextovom menu
Obrázok: Možnosť klonovať používateľa v kontextovom menu
Prečítajte si viac aj k ďalším novinkám verzie 3.1.3.

Zoraďovanie zoznamu spoločnosti podľa stĺpca Platnosť členstva do

Ak je v CDESKu zapnutý konektor Evidencia platného členstva, tak v zozname spoločností sa zobrazuje stĺpec s informáciou o dĺžke trvania členstva. V novom update je možné spoločnosti v zozname zoraďovať podľa tohto stĺpca.

Zoraďovanie spoločností na základe stĺpca Platnosť členstva do
Obrázok: Zoraďovanie spoločností na základe stĺpca Platnosť členstva do

Zmeny v evidencii členstva spoločnosti sa zapisujú na záložke História

Okrem zoraďovania spoločností na základe platnosti členstva bola v update 3.1.3 pridaná funkcia, kedy všetky zmeny spojené s evidenciou členstva sa zapisujú na záložke História.

Zmeny v evidencii členstva zapísané v záložke História
Obrázok: Zmeny v evidencii členstva zapísané v záložke História

Nová záložka Dokumenty zjednocujúca obchodné dokumenty

S verziou 3.1.3 v CDESKu pribudla nová záložka Dokumenty, vďaka ktorej sú položky v CDESKu usporiadané prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie. Záložka obsahuje položky Vystavené faktúry, Prijaté faktúry a bločky, Evidencia objednávok. Tie boli presunuté spod modulu Zákazky.

: Nová záložka Dokumenty
Obrázok: Nová záložka Dokumenty

Prepočet termínu splnenia pri znovuotvorení požiadavky

Doposiaľ pri znovuotvorení požiadavky sa termín splnenia nemenil. Táto funkcionalita bola dopracovaná v poslednom update. Dĺžku posunutia termínu splnenia je možné stanoviť v globálnych nastavenia požiadaviek pomocou nastavenia Posun termínu pri otvorení uzavretej požiadavky.

Nastavenie pre určenie dĺžky posunu termínu pri znovuotvorení požiadavky
Obrázok: Nastavenie pre určenie dĺžky posunu termínu pri znovuotvorení požiadavky

Zobrazenie príloh z interných plnení medzi prílohami požiadavky

Ak je požiadavku naviazané interné plnenie, ktoré obsahuje prílohy, tak odteraz sa tieto prílohy zobrazia aj na požiadavke medzi internými prílohami.

Prílohy z interného plnenia medzi internými prílohami požiadavky
Obrázok: Prílohy z interného plnenia medzi internými prílohami požiadavky

Obmedzenie výberu konfiguračných objektov na požiadavke podľa nastavení šablóny

S novým updatom pribudla aj možnosť obmedziť výber konfiguračných objektov na požiadavke, ktorá je vytvorená podľa šablóny. Nastavenie je možné aplikovať pre každú šablónu zvlášť a upravuje sa priamo v šablóne. Na výber sú tieto možnosti:

 • Podľa nastavení k oblasti služby / globálnych nastavení – výber konfiguračných objektov nie je obmedzený šablónou. Výber objektov ponecháva podľa nastavení k oblasti služby, prípadne podľa globálnych nastavení požiadaviek, ak nie je oblasťou určené inak.
 • Vypnutý – výber objektov bude vypnutý a bude možné vyberať iba služby. Ak je v globálnych nastaveniach vypnutý aj výber služieb, na požiadavke sa ani nebude zobrazovať záložka Objekty z CMDB.
 • Nepovinný – pri výbere tejto možnosti je možné v šablóne definovať, ktoré hlavné skupiny a typy budú pre požiadavku dostupné. Požiadavku bude možné uložiť aj bez výberu objektu.

Povinný – rovnako ako pri výbere možnosti Nepovinný, avšak požiadavku nebude možné uložiť bez výberu objektu.

Obmedzenie výberu konfiguračných objektov na požiadavke podľa nastavení šablóny
Obrázok: Obmedzenie výberu konfiguračných objektov na požiadavke podľa nastavení šablóny

Nové roly pre uprednostnenie riešiteľa

Šablón požiadaviek sa týka aj ďalšia novinka. Pre pole Uprednostniť riešiteľa boli pridané nové voľby:  

 • Administratívny riešiteľ z CI / šablóna požiadavky
 • Administratívny riešiteľ z CI / oblasť služby / šablóna požiadavky
 • Technický riešiteľ z CI / šablóna požiadavky
 • Technický riešiteľ z CI / oblasť služby / šablóna požiadavky

Tieto nastavenia sú prístupné, len ak je pre danú šablónu zapnutý výber CI.

Nové roly pre uprednostnenie riešiteľa
Obrázok: Nové roly pre uprednostnenie riešiteľa

Odosielanie mailových notifikácií na adresy zadané v poliach Kto žiadaPre koho žiada

Ak je zapnutý režim zadávania voľného textu v poliach Kto žiadaPre koho žiada a v týchto poliach je okrem mena zadaná aj mailová adresa, na danú adresu sa už odošlú notifikácie.

Zobrazenie zastupujúceho vo výbere riešiteľov

Doposiaľ nebolo možné poznať, že riešiteľ vybraný na požiadavke má aktuálne nastaveného zastupujúceho. Tento údaj bol doplnený s posledným updatom. Priamo vo výbere riešiteľa sa pod menom riešiteľa zobrazuje aj meno zastupujúceho.

Meno zastupujúceho riešiteľa zobrazené vo výbere riešiteľov
Obrázok: Meno zastupujúceho riešiteľa zobrazené vo výbere riešiteľov

Filtrovanie zoznamu požiadaviek podľa súvisiacich požiadaviek

Pre pokročilý filter v zozname požiadaviek pribudla podmienka Súvisiace požiadavky s nasledovnými komparátormi:

 • Obsahuje – pri výbere tejto možnosti sa zobrazí pole pre zadanie čísla požiadavky. V zozname sa zobrazia všetky požiadavky, ktoré danú požiadavku majú uvedenú ako súvisiacu.
 • Neobsahuje – rovnako ako pri možnosti Obsahuje, avšak zobrazia sa všetky požiadavky, ktoré danú požiadavku nemajú uvedenú ako súvisiacu.
 • Je vyplnené – v zozname požiadaviek sa vyfiltrujú všetky požiadavky, ktoré majú uvedenú aspoň jednu súvisiacu požiadavku.

Nie je vyplnené – v zozname požiadaviek sa vyfiltrujú všetky požiadavky bez vybranej súvisiacej požiadavky.

Filter súvisiace požiadavky v zozname požiadaviek
Obrázok: Filter súvisiace požiadavky v zozname požiadaviek

Hyperlink v zozname požiadaviek

Doplnkové vlastnosti pridané na požiadavkách je možné zobraziť aj v zozname požiadaviek. S posledným updatom bola doplnená funkcia, že ak sa v zozname požiadaviek zobrazuje doplnková vlastnosť typu hyperlink, tak preklik bude možný aj priamo zo zoznamu. Doposiaľ sa táto vlastnosť v zozname zobrazovala iba ako obyčajný text a preklik bol možný až po otvorení formulára konkrétnej požiadavky.

Doplnková vlastnosť typu hyperlink v zozname požiadaviek
Obrázok: Doplnková vlastnosť typu hyperlink v zozname požiadaviek

Možnosť vypnúť pole Ostatný čas

V globálnych nastaveniach pre plnenia pribudlo nastavenie umožňujúce vypnúť pole Ostatný čas pre fakturačné plnenia.

Pole Ostatný čas vo formulári plnenia
Obrázok: Pole Ostatný čas vo formulári plnenia
Nastavenie pre vypnutie ostatného času vo fakturačných plneniach
Obrázok: Nastavenie pre vypnutie ostatného času vo fakturačných plneniach

Vytváranie základných vlastností z otvorenej Vlastnosti

Doposiaľ pri vytváraní Vlastnosti, čo sa vkladá priamo do formulárov položky konfiguračnej databázy, do šablóny požiadavky, bolo potrebné základnú vlastnosť mať vopred pripravenú.

Aktuálne už môžete vytvoriť Vlastnosť bez prípravy a základnú vlastnosť, vrátane založenia aj vlastného číselníka, si môžete vytvárať počas konfigurácie Vlastnosti.

Tlačidlo pre pridanie novej základnej vlastnosti cez formulár vlastnosti
Obrázok: Tlačidlo pre pridanie novej základnej vlastnosti cez formulár vlastnosti

Zmena poradia položiek v menu pod Doplnkovými vlastnosťami

Jednotlivé položky pod modulom Doplnkové vlastnosti boli preusporiadané tak, aby lepšie zodpovedali logike vytvárania doplnkových vlastností. Teraz sú v poradí:

 1. Vlastnosti
 2. Základné vlastnosti
 3. Vlastné číselníky
 4. Skupiny vlastnosti

Logika doplnkových vlastností je, že Vlastné číselníky sa vkladajú do Základných vlastností a Základné vlastnosti sa vkladajú do Vlastnosti.

Zmena poradia položiek v menu pod Doplnkovými vlastnosťami
Obrázok: Zmena poradia položiek v menu pod Doplnkovými vlastnosťami

Doplnené podmienky pre filtráciu v zozname používateľov

V zozname používateľov boli doplnené nové podmienky pre filtrovanie. Ide o:

 • Externé ID
 • Zastupovaný/á
 • Zastupuje
Nové podmienky filtrovania v zozname používateľov
Obrázok: Nové podmienky filtrovania v zozname používateľov

Rozšírený výber stĺpcov pre export zoznamu používateľov

Okrem doplnenia nových podmienok pre filtráciu v zozname používateľov boli rozšírené aj možnosti exportu v tomto zozname. Od posledného updatu je možné do exportu zahrnúť všetky stĺpce zo zoznamu.

Výber stĺpcov do exportu zoznamu používateľov
Obrázok: Výber stĺpcov do exportu zoznamu používateľov