Máme nový dizajn zoznamu požiadaviek, pridali sme počty záznamov v uložených filtroch, aj miniatúry v databáze

10. júla 2023

Nový dizajn zoznamu požiadaviek, ktorý je prehľadnejší a zjednodušuje prácu s požiadavkami

Hneď po otvorení zoznamu požiadaviek v CDESKu od verzie 3.1.10 si všimnete nový dizajn zoznamu požiadaviek, ktorý prináša kompaktnejšie a prehľadnejšie zobrazenie zoznamu. To sme dosiahli implementáciou nových grafických prvkov. Napríklad pri mene riešiteľa sa zobrazuje aj jeho avatar, prípadne fotografia, jednotlivé stavy požiadaviek sú farebne zvýraznené a pri názvoch priorít sa zobrazujú ikony. Tieto grafické zvýraznenia k stavom a ikony k prioritám si môžete nastaviť aj vlastné v globálnych nastaveniach.  

Tiež prinášame vylepšené zobrazenie stĺpcov s funkciou zoskupovania stĺpcov. Hodnoty v zoskupených stĺpcoch sa zobrazujú pod sebou v rámci jednej bunky, vďaka čomu môžu obsahovať viacej informácii na menšom priestore.

Okrem vizuálnej stránky, do zoznamu boli implementované nové funkcie, vďaka ktorým je možné upravovať požiadavky bez toho, aby ste ich otvárali. Kliknutím do poľa riešiteľ, stav, termín splnenia a priorita tieto polia zmeníte priamo v zozname. Pri vykonávaní zmien priamo zo zoznamu požiadaviek máte taktiež možnosť blokovať notifikácie.

Nový dizajn zoznamu požiadaviek
Obrázok: Nový dizajn zoznamu požiadaviek
Zmena riešiteľa priamo v zozname požiadaviek
Obrázok: Zmena riešiteľa priamo v zozname požiadaviek

Nový dizajn zoznamu požiadaviek prezentujeme v nasledujúcom videu:

Zobrazenie počtu záznamov v tlačidle s uloženým filtrom

S updatom 3.1.10 prišla nová funkcia aj pre pokročilý filter, ktorá bola implementovaná do väčšiny modulov v CDESKu. Pri ukladaní tlačidla pokročilého filtra je odteraz možné nastaviť, aby sa pri aktivácii filtra v tlačidle zobrazovalo číslo udávajúce počet záznamov vyhovujúcich danému filtru. Táto funkcia je voliteľná z dôvodu, že pri načítavaní veľkého množstva záznamov sa môže spomaliť načítavanie.

Do niektorej z najbližších verzií sa dostane automatická aktualizácia tohto počtu, t.j. zobrazený počet sa automaticky zmení bez toho aby ste vykonali aktualizáciu zoznamu.

Zobrazenie počtu záznamov v tlačidle s uloženým filtrom
Obrázok: Zobrazenie počtu záznamov v tlačidle s uloženým filtrom

Nová záložka Záznamy v detaily spoločnosti. Priamo zo spoločnosti máte prístupné požiadavky, úlohy, ponuky…

V detaile spoločnosti bola pridaná nová záložka Záznamy, na ktorej sa zobrazujú požiadavky naviazané na danú spoločnosť, úlohy, pracovné príkazy, zákazky, Plnenia, CI položky a Ponuky. Ide pritom o plnohodnotné zoznamy s vyhľadávaním, filtrami a s možnosťou vytvárať nové záznamy.

Prístup k záložke Záznamy je riadený oprávneniami a aj pri zobrazení jednotlivých záznamov na záložke sa zohľadňujú oprávnenia na prístup k jednotlivým modulom.

Nová záložka Záznamy, ktorá bola pridaná vo formulári spoločnosti
Obrázok: Nová záložka Záznamy, ktorá bola pridaná vo formulári spoločnosti

Nové usporiadané zobrazenie zoznamu plnení na zákazke

Update 3.1.10 priniesol aj nový dizajn pre zobrazenie plnení na zákazke, ktorý obsahuje viacero užitočných funkcií. Plnenia je možné zoskupovať podľa dní, požiadaviek, účtovných položiek, riešiteľov a úlohách. Pod každým zoskupením sa zobrazuje sumár za dané zoskupenie a pod celým zoznamom sa zobrazuje sumár za všetky plnenia naviazané na danú zákazku. Sumár obsahuje zhodnotenie počtu predplatených a prečerpaných hodín, súčty podľa ostatných účtovných položiek.

Nad zoznamom plnení sa nachádzajú prepínače, ktoré umožňujú vyfiltrovať fakturačné, interné, reklamačné plnenia a tiež plnenia, ktoré neboli odfakturované.

Nové zobrazenie zoznamu plnení na zákazke
Obrázok: Nové zobrazenie zoznamu plnení na zákazke

Miniatúry CI položiek, ktoré sa zobrazujú v zozname položiek

Nový grafický prvok prišiel aj do zoznamu CI položiek. V detaile CI položky pribudlo pole, kde je možné nahrať náhľad danej položky alebo vybrať z preddefinovaných ikon. Tento náhľad alebo ikona sa zobrazujú v zozname CI položiek, vďaka čomu zoznam sprehľadňujú a poskytujú rýchly náhľad danej položky.

Zobrazenie náhľadu položky v zozname CI položiek
Obrázok: Zobrazenie náhľadu položky v zozname CI položiek
Nastavenie náhľadu pre CI položku
Obrázok: Nastavenie náhľadu pre CI položku

QR kód pre zaplatenie faktúr sa generuje aj pre českých odberateľov

V CDESKu doposiaľ bolo možné na vystavené faktúry pridávať QR kód, ktorý však fungoval iba pre slovenské banky. Tento QR sa vám na faktúru pridáva ak máte zapnutý konektor PayBySquare.  S posledným updatom sme doplnili generovanie kódu aj pre české banky.

Rozhodujúcou podmienkou, ktorá určuje kedy sa vygeneruje slovenský a kedy český kód, je odberateľ uvedený na faktúre. Pokiaľ je odberateľ z Českej republiky, vygeneruje sa QR kód určený pre české banky.

Aktivácia generovania QR kódu pre české banky
Obrázok: Aktivácia generovania QR kódu pre české banky

 

Možnosť kopírovať oprávnenia podľa iného používateľa alebo používateľskej skupiny

Pri vytvorení používateľa sa oprávnenia automaticky nastavia na základe priradenosti do používateľskej skupiny. V praxi je ale častokrát potrebné oprávnenia donastaviť podľa špecifických podmienok priamo pre konto. Aby tento pracný proces nebolo potrebné opakovať pre používateľov, u ktorých sa vyžaduje rovnaké alebo podobné nastavenie oprávnení priamo na konte, s posledným updatom sme pridali možnosť kopírovať oprávnenia.

Možnosť kopírovať oprávnenia podľa iného používateľa alebo používateľskej skupiny
Obrázok: Možnosť kopírovať oprávnenia podľa iného používateľa alebo používateľskej skupiny
Prečítajte si viac aj k ďalším novinkám verzie 3.1.10

Adresár – spoločnosti

Možnosť evidovať viac kontaktov na spoločnosť typu súkromná osoba

Vo verzii 3.1.10 bola dopracovaná možnosť evidencie kontaktov na spoločnosť, ktorá je evidovaná ako súkromná osoba. Tiež bola vypracovaná logika zobrazenia kontaktných údajov pre takúto spoločnosť. Ak súkromná osoba má priradený iba jeden kontakt, tak v zozname spoločností sa zobrazia kontaktné údaje práve z tohto kontaktu. V prípade, že súkromná osoba má priradených viacero kontaktov, v zozname spoločností sa zobrazia údaje z kontaktu, ktorý je označený ako hlavný kontakt. Pokiaľ je viacero kontaktov označených ako hlavný, v zozname spoločnosti budú viditeľné údaje z hlavného kontaktu, ktorý je prvý.

Zobrazovanie kontaktných údajov pre súkromnú osobu v zozname spoločností
Obrázok: Zobrazovanie kontaktných údajov pre súkromnú osobu v zozname spoločností

Požiadavky

Vytvorenie novej požiadavky a pracovného príkazu z diskusného príspevku v požiadavke

Update 3.1.10 rozšíril možnosti používania diskusných príspevkov v požiadavkách. Po odoslaní príspevku je možné priamo z neho vytvoriť požiadavku alebo pracovný príkaz. Znenie diskusného príspevku sa v takom prípade vloží ako popis požiadavky alebo pracovného príkazu. Takto vytvorená požiadavka sa následne zobrazí na záložke Súvisiace požiadavky.

Tlačidla pre vytvorenie novej požiadavky / pracovného príkazu z diskusného príspevku na požiadavke
Obrázok: Tlačidlá pre vytvorenie novej požiadavky / pracovného príkazu z diskusného príspevku na požiadavke
Nové nastavenie pre uprednostnenie riešiteľa v šablóne požiadavky – prvý priradený riešiteľ k spoločnosti

Na šablóne požiadaviek v poli Uprednostniť riešiteľa pribudla nová možnosť Prvý priradený riešiteľ k spoločnosti/šablóna požiadavky. Pri výbere tejto možnosti sa najprv vyhodnocuje, či k danej spoločnosti je priradený riešiteľ. Ak áno, vyberie sa riešiteľ, ktorý je prvý v poradí v zozname priradených riešiteľov k spoločnosti. To platí aj keď na prvom mieste v je riešiteľská skupina. V prípade, že spoločnosť vybraná na požiadavke nemá priradeného riešiteľa, použije sa riešiteľ nastavený na šablóne požiadavky.

Nové nastavenie pre šablóny požiadavky, kedy sa uprednostní prvý priradený riešiteľ k spoločnosti
Obrázok: Nové nastavenie pre šablóny požiadavky, kedy sa uprednostní prvý priradený riešiteľ k spoločnosti
Pri nastavovaní používateľa alebo používateľskej skupiny na šablóne požiadavky sa zobrazuje ikona oznamujúca o aký typ konta ide

Na šablónach požiadaviek sa nachádzajú polia, v ktorých sa vyberajú používatelia alebo používateľské skupiny. Aby sme zlepšili prehľadnosť pri ich výbere, k používateľom / používateľským skupinám boli doplnené ikony oznamujúce o aký typ konta ide.

Zobrazenie ikony oznamujúca typ konta pri výbere riešiteľa / riešiteľskej skupiny na šablóne požiadavky
Obrázok: Zobrazenie ikony oznamujúca typ konta pri výbere riešiteľa / riešiteľskej skupiny na šablóne požiadavky
Pribudlo zoraďovanie požiadaviek podľa termínu priradenia v zozname požiadaviek

S updatom 3.1.10 bola v zozname požiadaviek pridaná možnosť zoraďovania záznamov podľa termínu priradenia.

Zoraďovanie zoznamu požiadaviek podľa termínu priradenia
Obrázok: Zoraďovanie zoznamu požiadaviek podľa termínu priradenia
Nové filtrovanie podľa čísla zákazky v zozname požiadaviek

Okrem zoraďovania záznamov podľa termínu splnenia, v zozname požiadaviek bola s posledným updatom pridaná aj možnosť filtrovania podľa čísla zákazky.

Filtrovanie zoznamu požiadaviek podľa čísla zákazky
Obrázok: Filtrovanie zoznamu požiadaviek podľa čísla zákazky

Zákazky

Možnosť Účtovné položky v menu sa automaticky sprístupní po sprístupnení zákaziek

V predošlej verzii CDESKu sme pre účtovné položky vytvorili súhrnný zoznam, ktorý je v menu dostupný ako samostatný modul Účtovné položky. S posledným updatom sme upravili prístup k tomuto modulu. Sprístupní sa automaticky po sprístupnení zákaziek. Prístup k tomuto modulu sa odteraz riadi rovnakým oprávnením ako pre prístup k záložke Účtovanie na zákazke. Prístup k modulu Účtovné položky bude možný, len ak používateľ má prístup k tejto záložke.

Oprávnenie na prístup k záložke Účtovanie určuje aj prístup k modulu Účtovné jednotky
Obrázok: Oprávnenie na prístup k záložke Účtovanie určuje aj prístup k modulu Účtovné jednotky
Vo formulári zákazky bolo pridané pole s číslom prijatej objednávky

Vo formulári zákazky na záložke Základne údaje pribudlo nové pole pre zadanie čísla prijatej objednávky. Tento údaj sa zobrazuje aj na faktúre.

Pole Číslo prijatej objednávky na zákazke
Obrázok: Pole Číslo prijatej objednávky na zákazke
Zobrazenie čísla prijatej objednávky na vystavenej faktúre
Obrázok: Zobrazenie čísla prijatej objednávky na vystavenej faktúre
Poradie účtovných položiek na zákazke sa premietne aj do faktúry

Možnosť zmeny poradia účtovných položiek na zákazkách sa v CDESKu nachádzala už skôr. S verziou 3.1.10 sme dopracovali, aby sa toto poradie zohľadnilo aj na vystavenej faktúre. Taktiež bol zmenený dizajn ikony na zmenu účtovných položiek.

Ikona pre aktiváciu zmeny poradia účtovných položiek na zákazke
Obrázok: Ikona pre aktiváciu zmeny poradia účtovných položiek na zákazke

Projekty

V projektoch a projektových zákazkách bolo doplnené pole Projektový manažér

V globálnych nastaveniach projektov pribudla nová možnosť pre zapnutie poľa Projektový manažér, ktoré sa bude zobrazovať vo formulároch projektov a projektových zákaziek. Je možné nastaviť, aby vyplnenie tohto poľa bolo povinné, nepovinné alebo aby sa pole nezobrazovalo vôbec. V prípade, že sa zobrazuje, vo formulároch bude ponúkať výber riešiteľských kont.

Toto pole je tiež možné nastaviť ako stĺpec v zoznamoch projektov a projektových zákaziek. Tiež sa dá podľa neho filtrovať. 

Zobrazenie poľa Projektových manažér vo formulári projektu
Obrázok: Zobrazenie poľa Projektových manažér vo formulári projektu
Zapnutie poľa Projektový manažér v globálnych nastaveniach projektov
Obrázok: Zapnutie poľa Projektový manažér v globálnych nastaveniach projektov
Boli doplnené ďalšie stĺpce, v ktorých sa vyhľadáva pri jednoduchom vyhľadávaní v zozname projektov, projektových zákaziek a subdodávok

Pri jednoduchom vyhľadávaní, pomocou vyhľadávacieho poľa, sa v zozname projektov už vyhľadáva aj v stĺpcoch Spoločnosť, Zodpovedný za projekt Tagy. V zozname projektových zákaziek sa pri jednoduchom vyhľadávaní vyhľadáva v Spoločnosť, Zodpovedný za projektovú zákazku, Pravdepodobnosť, Vytvoril, Zmenil, ProjektTagy. Pri zadaní textu do vyhľadávacieho poľa v zozname subdodávok sa vyhľadáva už j v stĺpcoch Dodávateľ, Zodpovedný, Vytvoril, Zmenil, Projekt, Projektová zákazka a Tagy.

Ukážka toho, ako sa pri jednoduchom vyhľadávaní v zozname projektov vyhľadala informácia zadaná v stĺpci Spoločnosť
Obrázok: Ukážka toho, ako sa pri jednoduchom vyhľadávaní v zozname projektov vyhľadala informácia zadaná v stĺpci Spoločnosť

Fakturácia

Údaje o fixnej doprave sa zoskupujú a sú uvádzané ako súčet

S posledným updatom bol zmenený spôsob akým sa na faktúre zobrazuje fixná doprava. Ak došlo k prečerpaniu počtu kusov predplatných dopráv, doprava sa zoskupuje podľa fixnej ceny dopravy. Napríklad ak sa na faktúre nachádza 2 ks dopravy po 100 eur a 1 ks po 300 eur, tak na faktúre sa zobrazia dva riadky s cenou 200 eur a 300 eur. Rovnakým spôsobom sa doprava zobrazuje v prípade fakturácie predplatnej ceny dopravy.

Ak nedošlo k prečerpaniu dopráv s fixnou cenou alebo predplatenej ceny dopravy, tak údaj o doprave sa zobrazuje iba v jednom riadku ako súčet s udaním počtu kusov.

V náhľade pripravovanej faktúry sa zobrazuje použitý materiál na plneniach

Počas prípravy zákazky na fakturáciu sa okrem čísla a textu plnenia najnovšie zobrazuje aj použitý materiál na plneniach.

Zobrazenie použitého materiálu z plnenia počas prípravy faktúry
Obrázok: Zobrazenie použitého materiálu z plnenia počas prípravy faktúry

Dokumenty

Upravený dizajn výpisu prác k faktúre

Vylepšený bol aj pdf formulár pre výpis prác k faktúre. Zmenený bol celkový dizajn formulára tak, aby bol čo najprehľadnejší. Taktiež do výberu stĺpcov, ktoré sa budú zobrazovať na výpise prác bola pridaná možnosť Sumár za použitý materiál + Sklad. výdajky. Po pridaní tohto stĺpca sa v reporte zobrazí tabuľka obsahujúca informáciu o materiály a skladových výdajkách použitých na všetkých plneniach.

Nový dizajn pdf formuláru výpisu prác k faktúre
Obrázok: Nový dizajn pdf formuláru výpisu prác k faktúre
Na faktúre je možné meniť poradie položiek cez Drag&Drop

S posledným updatom sme pridali aj možnosť zmeny poradia položiek na vystavenej faktúre. Táto zmena sa prejaví vo formulári vyexportovanej faktúry.

Zmena poradia položiek na faktúre
Obrázok: Zmena poradia položiek na faktúre
Možnosť použitia premenných v poli Formát čísla v registri dokumentov

V globálnych nastaveniach je možné nastaviť formát čísla pre register dokumentov. S verziou 3.1.10 sme pridali možnosť zahrnúť do formátu čísla premenné ako sú rok, mesiac a deň.

Konfigurácia formátu čísla s premennými pre register dokumentov
Obrázok: Konfigurácia formátu čísla s premennými pre register dokumentov

Plnenia

Z formulára plnenia je možné otvoriť aj požiadavku, ktorá bola ukončená

Vo formulári plnenia, ktoré je prepojené s požiadavkou, sa zobrazuje ikona pre zobrazenie tejto požiadavky. Avšak až doposiaľ nebolo možné takto otvoriť požiadavku, ak už bola ukončená. Túto funkciu sme doplnili s verziou 3.1.10 a je aktivovaná ak sa v globálnych nastaveniach plnení zapne možnosť Blokovať pridávanie / editáciu plnení pre ukončené požiadavky.

Možnosť Blokovať pridávanie / editáciu plnení pre ukončené požiadavky, ktorou sa zapne aj otváranie ukončených požiadaviek naviazaných na plnenia
Obrázok: Možnosť Blokovať pridávanie / editáciu plnení pre ukončené požiadavky, ktorou sa zapne aj otváranie ukončených požiadaviek naviazaných na plnenia
Ikona pre otvorenie požiadavky z plnenia
Obrázok: Ikona pre otvorenie požiadavky z plnenia

Spracovanie správ

Zoznam správ na spracovanie je už možné exportovať do XLS súboru

V zozname správ na spracovanie pribudla nová možnosť exportu zoznamu do XLS. Rovnako ako pri každom inom exporte, sa aj v tomto prípade najprv vyberá, ktoré stĺpce sa majú zahrnúť do exportovaného súboru.

Avšak pre lepšiu prehľadnosť niektoré stĺpce, ktoré sa zobrazujú v zozname správ na spracovanie, sú vo výslednom exporte rozdelené na dva stĺpce. Napríklad stĺpec Prijaté do CDESK obsahuje v zozname správ adresu odosielateľa a čas prijatia správy. V exporte sa tieto informácie zobrazujú v dvoch osobitných stĺpcoch. Adresa odosielateľa je zapísaná v stĺpci Správa doručená cez adresu a čas prijatia správy sa nachádza v stĺpci Dátum doručenia správy. Podobným spôsobom je v exporte rozdelený aj stĺpec Stav, ktorý v pôvodnom zozname taktiež obsahuje viacej informácií.

XLS export zoznamu správ na spracovanie
Obrázok: XLS export zoznamu správ na spracovanie
Rýchlejšie vyhľadávanie v zozname správ na spracovania

V zozname správ na spracovanie pribudla nová možnosť vyhľadávania. Vedľa vyhľadávacieho poľa sa nachádza ikona umožňujúca aktivovať indexové vyhľadávanie. To je rýchlejšie ako klasické fulltextové vyhľadávanie, vďaka čomu je vhodný na vyhľadávanie v dlhom zozname. Avšak, na rozdiel od fulltextového vyhľadávania, hľadá len celé slová a začiatky slov bez špeciálnych znakov.

Ikona pre aktivovanie indexového vyhľadávania v zozname správ na spracovanie
Obrázok: Ikona pre aktivovanie indexového vyhľadávania v zozname správ na spracovanie

Konfiguračná databáza CMDB

Rýchly výber stĺpcov, na základe ktorých sa má vyhľadávať v zozname konfiguračných položiek

V zozname konfiguračných položiek (CI) pribudla ikona umožňujúca nastaviť, v ktorých stĺpcoch sa má vyhľadávať výraz zadaný do poľa na vyhľadávanie. Vďaka tomu sa môže zrýchliť vyhľadávanie pri veľkom množstve položiek.

Výber stĺpcov, na základe ktorých sa má vyhľadávať v zozname CI položiek
Obrázok: Výber stĺpcov, na základe ktorých sa má vyhľadávať v zozname CI položiek
Zmena spoločnosti, ktorá je naviazaná na konfiguračnú položku je možná aj keď na položku sú naviazané požiadavky

V predchádzajúcich verziách CDESKu nebolo možné vykonať zmenu na spoločnosti prepojenú s konfiguračnou položkou, ktorá je naviazaná na požiadavku. Od verzie 3.1.10 je možné vykonávať zmeny aj v takom prípade.

Nastavenie oddeľovača v prípade, že názov konfiguračnej položky sa vytvára automaticky podľa viacerých doplnkových vlastností

Pre Typ konfiguračnej položky (CI Type) je možné nastaviť, aby sa automaticky vytvárali názvy všetkých položiek patriacich pod tento typ, pričom názov sa môže automaticky vytvárať aj podľa doplnkových vlastností. S posledným updatom sme vylepšili túto funkciu. Ak sa názov vytvára podľa doplnkovej vlastnosti, pričom sa vyberie viacej doplnkových vlastností, teraz je možné manuálne nastaviť oddeľovač medzi jednotlivými vlastnosťami. Taktiež je možné upraviť poradie doplnkových vlastností, podľa ktorého budú zaradené v automaticky vytvorenom názve.

Nastavenie oddeľovača v prípade, že názov CI položky sa vytvára automaticky podľa viacerých doplnkových vlastností
Obrázok: Nastavenie oddeľovača v prípade, že názov CI položky sa vytvára automaticky podľa viacerých doplnkových vlastností

Doplnkové vlastnosti

Bolo zrýchlené načítavanie číselníkov, ktoré obsahujú veľké množstvo položiek

V praxi môže nastať situácia, kedy vlastné číselníky obsahujú veľké množstvo položiek umiestnených v rôznych úrovniach. Pri používaní predošlej verzie CDESKu sa takéto číselníky dlho ukladali a pomerne dlho trvalo aj ich otváranie. Vo verzii 3.1.10 sú tieto úkony už optimalizované.

Žiadosti o voľno

V žiadosti o voľno sa zostatky voľna vypočítavajú a zobrazujú zrozumiteľnejšie

Nový update tiež prináša zrozumiteľnejšie zobrazovanie zostatkov voľna v žiadostiach o voľno. V zozname žiadosti o voľno pribudli dva stĺpce informujúce o zostatku pred žiadosťou o voľno a o zostatku po žiadosti o voľno.

Stĺpce zostatok pred a zostatok po žiadosti o voľno zobrazené v zozname žiadostí o voľno
Obrázok: Stĺpce zostatok pred a zostatok po žiadosti o voľno zobrazené v zozname žiadostí o voľno

Konektory, API

Možnosť zapnutia podrobnejšieho zápisu logov pre AD Azure  konektor

V nastaveniach konektora Azure AD pribudol prepínač Detailnejšie logovanie. Tento prepínač odporúčame zapnúť v prípade, že zaznamenáte chybu, pretože po jeho zapnutí sa do logov začne zapisovať viacej informácií. Vďaka tomu bude možné chybu ľahšie odhaliť. Výsledný log je prístupný len pre administrátorov CDESK servera cez SSH.

Prepínač Detailnejšie logovanie v nastaveniach Azure AD konektora
Obrázok: Prepínač Detailnejšie logovanie v nastaveniach Azure AD konektora

Používatelia a skupiny

Na záložke História sa zaznamenáva zmena CDESK licencie a ďalších licenčných parametrov

V histórii používateľa sa odteraz zaznamenáva aj zmena licencie a to, či má zapnutú fakturáciu.

Záznamy v histórii používateľa o zmene CDESK licencie a o zapnutí fakturácie
Obrázok: Záznamy v histórii používateľa o zmene CDESK licencie a o zapnutí fakturácie
V zozname používateľov bol doplnený stĺpec s informáciou o poslednom prihlásení používateľa

V zozname používateľov pribudli stĺpce Dátum posledného prihláseniaSpôsob posledného prihlásenia, v ktorých sa zaznamenáva čas posledného prihlásenia používateľa a spôsob akým sa prihlásil, napríklad webový formulár, Azure AD, mobilná aplikácia atď.

Stĺpce Dátum posledného prihlásenia a Spôsob posledného prihlásenia v zozname používateľov
Obrázok: Stĺpce Dátum posledného prihlásenia a Spôsob posledného prihlásenia v zozname používateľov
Informácia o schvaľovacom procese sa zaznamenávajú v histórii požiadavky a ďalšie vylepšenia spojené so schvaľovaním

Od verzie 3.1.10 sa v histórii požiadavky zaznamenáva kto a kedy z požiadavky vytvoril proces voľného schvaľovania. Tento údaj je tiež vypísaný vo formulári voľného schvaľovacieho procesu. V histórii požiadavky sa okrem toho zaznamenávajú aj mená a adresy používateľov, ktorí dostali notifikácie o voľnom schvaľovacom procese.

Záznam v histórii požiadavky o vytvorení voľného schvaľovacieho procesu
Obrázok: Záznam v histórii požiadavky o vytvorení voľného schvaľovacieho procesu
Údaj vo formulári voľného schvaľovacieho procesu o tom, kto a kedy daný proces vytvoril
Obrázok: Údaj vo formulári voľného schvaľovacieho procesu o tom, kto a kedy daný proces vytvoril