Vlastné stavy požiadaviek, nový modul na registráciu dokumentov, schvaľovanie plnení a mnoho ďalších funkcií

10. novembra 2023

Je možné si nakonfigurovať vlastné stavy pre otvorené požiadavky

CDESK obsahuje množstvo preddefinovaných stavov požiadaviek, ktoré charakterizujú najčastejšie možné stavy požiadavky, tak aby bol zachytený jej celý životný cyklus. Doposiaľ ale nebolo možné si konfigurovať vlastné stavy požiadavky pre špecifické scenáre používania. Túto možnosť sme dopracovali s verziou 3.1.12. Ide o stavy charakterizujúce otvorenú požiadavku.

Pre vlastné stavy je možné nastaviť, ktorý z nich je často používaný, či sa započíta TTAS (Čas náhradného riešenia) a tiež či sa započíta TTR (Čas splnenia). Vlastné stavy je možné premenovať a vypnúť. Maximálne je možné pridať desať vlastných stavov požiadaviek.

Nastavenie vlastných stavov v globálnych nastaveniach
Obrázok: Nastavenie vlastných stavov v globálnych nastaveniach

Schvaľovanie plnení a voliteľná fakturácia plnení podľa schválenia

Do verzie 3.1.12 bolo dokončené schvaľovanie už aj pre plnenia. Schvaľovanie prebieha priamo v zozname Schvaľovanie plnení. Prostredníctvom tohto zoznamu je možné plnenia schváliť, zamietnuť alebo editovať. Plnenia je možné schvaľovať aj hromadne podľa zvoleného zoskupenia, tj. napríklad po spoločnostiach, riešiteľoch …

Schvaľovanie plnení môže súvisieť aj s ich fakturáciou. Ak je zapnuté schvaľovanie plnení, je možné nastaviť, aby sa fakturovali iba schválené plnenia.

Zoznam Schvaľovanie plnení
Obrázok: Plnenia -> Schvaľovanie plnení

Nový modul na jednoduché registrovanie dokumentov

Posledný update priniesol aj nový modul Register dokumentov, umožňujúci jednoduchú registratúru odoslaných a prijatých dokumentov alebo pošty. Dokumenty je možné evidovať samostatne, alebo naviazať na Projekty. Vďaka tomu môžete Register dokumentov použiť napríklad na registráciu všetkých faktúr, objednávok, protokolov a ďalších dokumentov spojených s riešením projektu.

Dokumenty naviazané na projekt sa zobrazujú priamo na danom projekte pod záložkou Dokumenty. Súhrnný zoznam všetkých prijatých a aj odoslaných dokumentov sa nachádza v zozname Register dokumentov, ktorý je umiestnený pod menu Dokumenty.

Záložka Dokumenty na projekty
Obrázok: Záložka Dokumenty v otvorenom projekte
Zoznam dokumentov v Registri dokumentov
Obrázok: Zoznam dokumentov v Dokumenty -> Registri dokumentov

Pipeline – sumárny ekonomický prehľad všetkých projektových zákaziek

S novým updatom boli rozšírené aj reportovacie možnosti modulu Projekty. V časti Reporty pribudol nový typ reportu Pipeline, v ktorom sa nachádzajú prehľadné tabuľky poskytujúce sumárny ekonomický prehľad všetkých projektových zákaziek. Report poskytuje sumárne čísla za projektové zákazky v naplánovaní a v reálnych nákladoch. Tieto prehľady sú pre každú projektovú zákazku zobrazené po jednotlivých mesiacoch. Vďaka tomu budete mať prehľad o výnosnosti svojich projektov za obdobie, podľa ktorého si prajete vyhodnocovať. Reporty je navyše možné exportovať vo formáte XLSX.

Modul Pipeline
Obrázok: Modul Reporty -> Pipeline
XLSX export z modulu Pipeline
Obrázok: XLSX export z modulu Pipeline

Príprava pre obmedzenie CDESK Silver licencií od ďalšej verzie

Od ďalšej verzie 3.1.13 bude vypnutá možnosť prihlásiť sa na webportál s licenciou CDESK Silver aj pri vyčerpaní povoleného počtu prihlásení ostatných používateľov s CDESK SILVER licenciou. Pripomenieme, že na web sa v jednom čase môže prihlásiť maximálne 25% používateľov s CDESK SILVER licenciou.  Na druhej strane tiež pribudla možnosť prioritizovať využívanie prístupu na web pre používateľov s CDESK Silver licenciami. Používateľov je možné rozdeliť do skupín. Týmto skupinám je možné nastaviť počet používateľov, ktorí budú môcť pristupovať do web rozhrania. Celkovo je možné rozdeliť počet vyplývajúci z celkového počtu CDESK Silver licencií.

Napríklad ak máte 16 CDESK Silver licencií, naraz do web rozhrania môžu pristupovať štyria operátori. Predpokladajme, že si budete priať, že 12 používateľov nepotrebuje prístup na web a zostávajúci štyria musia mať stály prístup k web rozhraniu. V takom prípade odporúčame vytvoriť dve skupiny s CDESK Silver licenciami. V jednej sa budú nachádzať 4 používatelia so stálym prístupom do web rozhrania a v druhej budú zvyšní používatelia bez prístupu do web rozhrania.

Skupiny pre CDESK Silver licencie si viete nastaviť v Globálnych nastaveniach -> Používatelia. 

Skupiny CDESK Silver licencií
Obrázok: Skupiny CDESK Silver licencií
Prečítajte si viac aj k ďalším novinkám verzie 3.1.12

Spoločnosti

Nastavenie jazyka pre vystavované účtovné doklady je určené predvoleným jazykom prostredia

Pri vytvorení novej spoločnosti sa nastavenie jazyka pre mailovú komunikáciu riadi predvoleným jazykom prostredia. S posledným updatom 3.1.12 bolo dopracované, aby sa podľa predvoleného jazyka prostredia nastavil aj jazyk pre vystavované účtovné doklady.

Nastavenie jazyka pre účtovné doklady
Obrázok: Nastavenie jazyka pre účtovné doklady

Projekty

Vo všetkých modálnych oknách pre výber projektovej zákazky sa zobrazuje aj názov naviazaného projektu

Ak sú v globálnych nastaveniach zapnuté Projekty, tak v každom modálnom okne na výber projektovej zákazky sa zobrazuje aj názov projektu, na ktorý je daná zákazka naviazaná.

Zobrazenie názvu projektu v modálnom okne pre výber projektovej zákazky
Obrázok: Zobrazenie názvu projektu v modálnom okne pre výber projektovej zákazky
Zoznam projektových zákaziek je možné exportovať vo formáte XLSX

V zozname projektových zákaziek bolo doplnené tlačidlo pre export do XLSX súboru, vďaka čomu môžete využívať Excel funkcie nad týmto zoznamom.

Tlačidlo pre XLS export zo zoznamu projektových zákaziek
Obrázok: Tlačidlo pre XLSX export zo zoznamu projektových zákaziek

Požiadavky

Pole Prevádzka sa na požiadavke zobrazuje, len ak spoločnosť má priradené prevádzky v konfiguračnej databáze

Pole Prevádzka sa doposiaľ na požiadavke zobrazovalo vždy, keď bolo v globálnych nastaveniach zapnuté. S posledným updatom 3.1.12 bolo dopracované, aby sa zobrazovalo iba v prípadoch, kedy spoločnosť, na ktorú sa požiadavka zadáva, má priradenú prevádzku. V opačnom prípade sa toto pole v požiadavke nezobrazí.

Nové oprávnenie na editáciu poľa typ požiadavky na ukončenej požiadavke

Vo verzii 3.1.12 pribudlo oprávnenie umožňujúce meniť typ požiadavky, aj keď požiadavka bola ukončená. Toto oprávnenie je predvolene zapnuté pre administrátorov.

Nové oprávnenie na editáciu poľa typ požiadavky na ukončenej požiadavke
Obrázok: Nové oprávnenie na editáciu poľa typ požiadavky na ukončenej požiadavke

Plnenia

Filtrácia v zozname plnení podľa väzby

V pokročilom filtri zoznamu plnení bola dopracovaná možnosť filtrácie podľa väzby. Pri filtrovaní je možné vybrať z možností obsahuje / neobsahuje a následne zadať názov položky, napríklad názov zákazky.

Filtrovanie v zozname plnení podľa väzby
Obrázok: Filtrovanie v zozname plnení podľa väzby

Pracovné príkazy

Pracovné príkazy sa môžu automaticky generovať aj po vytvorení skladovej výdajky a po editácii položiek skladovej výdajky

Pre prípady, že na základe vydaného materiálu alebo určitého zariadenia potrebujete odštarovať (napr. fakturačný) proces, na to od verzie 3.1.12 slúži nová funkcia vytvoriť pracovný príkaz po vložení výdajky do plnenia naviazané na určitú požiadavku.  Na šablóne požiadavky je možné definovať podmienky pre vygenerovanie pracovných príkazov na požiadavke založenej z danej šablóny. Doposiaľ bolo možné vybrať nasledovné podmienky pre generovanie: Nevytvárať automaticky, Automaticky, Po vytvorení používateľom definovaného poľaNastavenie konkrétnej hodnoty používateľom definovaného poľa. S posledným updatom pribudli podmienky: Vytvorenie skladovej výdajkyEditácia položiek skladovej výdajky.

  • Vytvorenie skladovej výdajky – pracovný príkaz sa vygeneruje ak bola vytvorená skladová výdajka na plnení s väzbou na požiadavku, ktorá bola založená zo šablóny požiadavky.
  • Editácia položiek skladovej výdajky – pracovný príkaz sa vygeneruje ak bola editovaná aspoň jedna položka skladovej výdajky na plnení s väzbou na požiadavku, ktorá bola založená zo šablóny požiadavky.
Nastavenie generovania pracovných príkazov podľa skladových výdajok na plnení
Obrázok: Nastavenie generovania pracovných príkazov podľa skladových výdajok na plnení

Zákazky

Zmena – Názov zákazky sa predvolene nezobrazuje vo výbere účtovnej položky v plnení

V detaile účtovnej položky pribudlo nastavenie, ktoré umožňuje, aby sa názov zákazky zobrazoval aj pri výbere účtovnej položky na plnení. Došlo súčasne k zmene, že sa názov zákazky predvolene nezobrazuje a ak si ho naďalej prajete, je potrebné ho dodatočne zapnúť. V súčasnosti je to možné len jednotlivo priamo v nastavení účtovnej položky, ak to potrebujete hromadne na veľa účtovných položkách, kontaktujte náš support, spravíme to programátorským zásahom nad databázou.

Nastavenie, aby sa názov zákazky zobrazoval pri výbere účtovnej položky na plnení
Obrázok: Nastavenie, aby sa názov zákazky zobrazoval pri výbere účtovnej položky na plnení

Fakturácia

Prijaté faktúry je možné exportovať vo formáte ISDOC

S updatom 3.1.12 bol v zozname prijatých faktúr pridaný export vo formáte ISDOC, ktorý je kompatibilný s fakturačnými softvérmi.  Tj. do vášho účtovného softvéru si môžete preniesť zaevidované prijaté faktúry. 

Tlačidlo pre export do ISDOC v zozname prijatých faktúr
Obrázok: Tlačidlo pre export do ISDOC v zozname prijatých faktúr
Pri prijatých faktúrach sa kontroluje unikátnosť čísla došlej faktúry u rovnakého dodávateľa

Pri ukladaní prijatej faktúry sa odteraz kontroluje duplicita v Čísle došlej faktúry u daného dodávateľa. Pri zaznamenaní duplicity sa zobrazí okno s upozornením, že už existuje prijatá faktúra s daným číslom a minimalizuje sa tak riziko duplicitného zaevidovania faktúry od vašich dodávateľov. 

Na prijatých aj vystavených faktúrach bol konštantný symbol zmenený na číselník

V globálnych nastaveniach účtovania pribudla sekcia Konštantné symboly, kde sa definujú konštantné symboly používané na prijatých a vystavených faktúrach. Konštantné symboly sú definované globálne, na prijatých a vystavených faktúrach sa vyberajú z číselníka.

Definovanie konštantých symbolov v nastaveniach účtovania
Obrázok: Definovanie konštantých symbolov v nastaveniach účtovania

Ponuky

Pre ponuky pribudlo pole Predpokladaný termín začatia

Od verzie 3.1.12 sa v detaile ponuky nachádza aj pole Predpokladaný termín začatia.

Pole Predpokladaný termín začatia v detaile ponuky
Obrázok: Pole Predpokladaný termín začatia v detaile ponuky
Na položkách ponuky je možné evidovať Predpokladaný termín naskladnenia

Okrem Predpokladaný termín začatia je možné pre každú položku evidovať aj Predpokladaný termín naskladnenia. To, či sa bude toto pole evidovať sa určuje v globálnych nastaveniach ponúk.

Zapnutie poľa Predpokladaný termín naskladnenia v globálnych nastaveniach ponúk
Obrázok: Zapnutie poľa Predpokladaný termín naskladnenia v globálnych nastaveniach ponúk

Konfiguračná databáza

Konfiguračnú položku je možné naviazať na záznamy (napríklad požiadavky) ktorejkoľvek spoločnosti

Posledný update 3.1.12  tiež priniesol možnosť naviazať konfiguračnú položku (CI) na záznamy ktorejkoľvek spoločnosti. Potrebné je to napríklad v prípade poskytovania služieb s jedným vybavením pre viac spoločností a chcete mať toto vybavenie evidované na požiadavkách pre rôzne spoločnosti.  

V zozname konfig. položiek je možné nastaviť východzie zobrazenie zvlášť pre každú Hlavnú skupinu a Typ položiek

V predošlých verziách CDESK bolo možné nastaviť východzie zobrazenie zoznamu pre operátorské kontá a pre ostatné kontá, iba v globálnych nastaveniach. Dôsledkom toho toto nastavenie platilo globálne. S posledným updatom bola dopracovaná funkcia nastavenia východzieho zoznamu zvlášť pre každú Hlavnú skupinu.

Nastavenie východzieho zoznamu pre vybranú Hlavnú skupinu
Obrázok: Nastavenie východzieho zoznamu pre vybranú Hlavnú skupinu

Schvaľovanie

Automatické vytvorenie schvaľovacieho procesu počas riešenia požiadavky

Ak je na šablóne požiadavky definované schvaľovanie počas riešenia požiadavky, toto schvaľovanie je možné manuálne vyvolať kedykoľvek počas riešenia požiadavky. S verziou 3.1.12 bola doplnená funkcia automatického generovania schvaľovania počas riešenia požiadavky, ak sú splnené vybrané podmienky. Podmienky pre automatické vygenerovania schvaľovacieho procesu sú: Zmena stavu požiadavky na UkončenéUkončenie všetkých úloh na požiadavke.

Definovanie podmienok pre automatické generovanie schvaľovacieho procesu počas riešenia požiadavky
Obrázok: Definovanie podmienok pre automatické generovanie schvaľovacieho procesu počas riešenia požiadavky
Možnosť vytvoriť ďalšie schvaľovanie aj na požiadavke, ktorá je v stave Čaká na schválenie

Doposiaľ bolo možné schvaľovací proces na požiadavke vytvoriť iba ak predošlý schvaľovací proces bol akceptovaný alebo zamietnutý – to znamená, ak požiadavka nebola v stave Čaká na schválenie. Od verzie 3.1.12 sa schvaľovací proces môže vytvoriť aj v takom prípade.

Pre voľné schvaľovanie je už možné definovať viacero schvaľovacích pravidiel

Voľné schvaľovanie bolo až doteraz riadené vždy jedným pravidlom. Ak už bolo vytvorené pravidlo pre voľné schvaľovanie, nebolo možné vytvoriť ďalšie. Aby bola zvýšená flexibilita voľného schvaľovania, doplnili sme možnosť vytvoriť viaceré schvaľovacie pravidlá pre voľné schvaľovanie.

Schvaľovacie kroky boli doplnené o nové role schvaľovateľov, ktoré sa berú z konfiguračných položiek, ako napríklad zodpovedná osoba za oblasť majetku

V schvaľovacom kroku sa definujú používatelia alebo pracovné pozície, ktoré môžu daný krok schvaľovať. S verziou 3.1.12 bolo doplnené, aby sa k danému kroku mohli vyjadrovať aj role používateľov. Aktuálne sú na výber nasledujúce možnosti: Zodpovedná osoba za oblasť majetku, Zodpovedná osoba za nákladové strediskoNadriadení zodpovednej osoby za nákladové stredisko.

Výber role schvaľovateľa na kroku schvaľovania
Obrázok: Výber role schvaľovateľa na kroku schvaľovania
Pre schvaľovací krok je možné nastaviť náhradného schvaľovateľa

Okrem určenia rolí schvaľovateľa, pri konfigurácii kroku schvaľovania je už možné nastaviť aj Náhradného schvaľovateľa. Náhradný schvaľovateľ sa bude k danému kroku vyjadrovať keď žiaden schvaľovateľ nevyhovuje podmienkam nastaveným na kroku. Napríklad ak na kroku je nastavené, že vyjadrovať sa bude zodpovedná osoba za oblasť majetku, avšak na požiadavke nie je pridaný žiaden konfiguračný objekt, na ktorý je naviazaná zodpovedná osoba za oblasť majetku.

Nastavenie náhradného schvaľovateľa na schvaľovacom kroku
Obrázok: Nastavenie náhradného schvaľovateľa na schvaľovacom kroku
Počas procesu schvaľovania je možné voliteľne editovať používateľom definované polia

Na šablóne požiadavky je možné povoliť, aby sa používateľom definované polia (pred tým doplnkové vlastnosti) mohli editovať počas schvaľovania. Toto nastavenie s určuje pre každé používateľsky definované pole zvlášť.

Nastavenie, aby bolo možné editovať doplnkovú vlastnosť počas schvaľovania požiadavky
Obrázok: Nastavenie, aby bolo možné editovať doplnkovú vlastnosť počas schvaľovania požiadavky

Všeobecné funkcie

Prehľadnejšie zobrazenie ikon CDESK a CM pre prepínanie záložiek menu v ľavom hornom rohu

Zobrazenie ikony CDESK a CM dostalo nový dizajn, ktorý je prehľadnejší.

Prehľadnejšie zobrazenie ikon CDESK a CM pre prepínanie záložiek menu v ľavom hornom rohu
Obrázok: Prehľadnejšie zobrazenie ikon CDESK a CM pre prepínanie záložiek menu v ľavom hornom rohu