Nová funkcionalita Servis zariadení, Gantt diagramy k projektom, automatizácia plnení v pravidelných požiadavkách

23. januára 2024

Nová funkcionalita Servis zariadení eviduje priebeh vybavenia servisu – od prevzatia, cez samotnú opravu až po odovzdanie zákazníkovi

Verzia 3.1.13 prináša novú funkcionalitu Servis zariadení, ktorá prepája požiadavky, plnenia a skladové pohyby do workflow prispôsobenom potrebám servisných spoločností riešiacich opravy techniky. Umožňuje evidenciu zariadenia, ktoré príde na opravu. Pri preberaní sa zaznamenajú údaje zákazníka, informácie o prevzatom zariadení a vytvorí sa prijímací protokol.

Následne si technik zaznamená výmenu dielov cez skladové doklady a vykonanú prácu pomocou plnení. Keď je zariadenie opravené, zaznamená aj spôsob vyriešenia, čím je pripravené na odovzdanie zákazníkovi. Pri odovzdaní sa generuje odovzdávací protokol.

Detail hardvérového servisu
Obrázok: Detail hardvérového servisu

Funkcionalita Servis zariadení je vytvorená nad požiadavkami a preto sa zapína aj v globálnych nastaveniach požiadaviek. Keď je Servis zariadení zapnutý, tak v detaile požiadavky sa sprístupní pole Druh požiadavky, kde je možné vybrať možnosť Servis zariadení.

Zapnutie hardvérového servisu v globálnych nastaveniach požiadaviek
Obrázok: Zapnutie hardvérového servisu v globálnych nastaveniach požiadaviek

Pribudol Ganttov diagram na grafické plánovanie Projektov / Projektových zákaziek s naviazanými požiadavkami a úlohami

V zozname projektov pribudla nová ikona umožňujúca zobraziť Ganttov diagram. Ten ponúka prehľadne a interaktívne zobrazenie časového rozpätia trvania projektov, projektových zákaziek a naviazaných požiadaviek, aj úloh. Takéto zobrazenie predstavuje nástroj, ktorý pomôže pri plánovaní.

Jednotlivé položky sú farebne odlíšené. Potiahnutím po časovej osi sa môže jednoducho meniť časový rozsah plnenia danej položky, napríklad požiadavky. Zmeny vykonávané v grafickej časti sa ukladajú v danej položke.

Toto zobrazenie tiež ponúka možnosti exportu vo formátoch xlsx, pdf a csv. Formát pdf obsahuje aj grafickú časť.

Grafické zobrazenie Ganttovho diagramu
Obrázok: Grafické zobrazenie Ganttovho diagramu

Pribudla nová záložka Projektový denník, ktorá slúži na zaznamenávanie priebehu Projektu alebo Projektovej zákazky

Okrem Ganttovho diagramu pre Projekty pribudol aj Projektový denník. Na záložke sa zaznamenáva posledný stav projektu, ale môže slúžiť aj ako rýchly záznamník z porád.

Aktuálny stavNasledujúce kroky z projektového denníka sa zobrazujú v zozname Projektov a aj Projektových zákaziek ako samostatné stĺpce. Podľa týchto stĺpcov je tiež možné filtrovať.

Nová záložka Projektový denník
Obrázok: Nová záložka Projektový denník
Zobrazenie stĺpcov Aktuálny stav a Nasledujúce kroky v zozname projektov
Obrázok: Zobrazenie stĺpcov Aktuálny stav a Nasledujúce kroky v zozname projektov

Vlastné kódy Projektov, Projektových zákaziek a nadväzujúcich objektov

Od verzie 3.1.13 je možné na základe vybraných parametrov si nakonfigurovať vlastné kódy pre Projekty, Projektové zákazky a tiež pre Požiadavky a Úlohy. Pri konfigurácií kódu pre Projekty a Projektové zákazky je možné kód nakonfigurovať z vlastného textu, čísla, roku a poradového čísla. Pri nastavovaní kódu pre Požiadavky a Úlohy je možné okrem týchto základných parametrov, vybrať aj Kód projektu, Kód projektovej zákazkyKód zákazky, vďaka čomu je možné v zozname Požiadaviek / Úloh ľahko vyhľadať záznamy, ktoré majú naviazaný napríklad konkrétny Projekt.

Konfigurácia vlastného kódu pre úlohy
Obrázok: Konfigurácia vlastného kódu pre úlohy

Šablóny draftov plnení v pravidelných požiadavkách – automatizácia zápisov plnení a jednoduchý checklist naplánovaných úkonov

Na existujúcu funkcionalitu šablóny plnení sme nadviazali v pravidelných požiadavkách, kde si už môžete zadefinovať šablóny draftov plnení. Z nich sa vo vytvorených požiadavkách môžu automaticky generovať plnenia pri ukončení požiadavky alebo z draftov je možné manuálne uložiť plnenie. Manuálne uloženie môže dobre fungovať aj ako kontrola kompletnosti úkonov – checklist.

Drafty plnení na vygenerovanej požiadavke
Obrázok: Drafty plnení na vygenerovanej požiadavke
Šablóny plnení v predpise pravidelnej požiadavke, vďaka ktorým sa vytvoria drafty plnení
Obrázok: Šablóny plnení v predpise pravidelnej požiadavke, vďaka ktorým sa vytvoria drafty plnení

Vytváranie zákaziek v požiadavkách je odteraz rýchlejšie vďaka šablónam zákaziek

Okrem šablón plnení s verziou 3.1.13 prišli aj šablóny zákaziek. Tie urýchlia zadávanie nových zákaziek na požiadavke. Na šablóne zákazky je možné preddefinovať Zodpovednú osobu, Účtovnú jednotku, Práce a paušály, Sadzby za dopravu a viditeľnosť zákazky vytvorenej zo šablóny.

Pri vytváraní zákazky v otvorenej požiadavky je možné vybrať či zákazka bude vytvorená na základe šablóny alebo bude vytvorená manuálne. Stačí vybrať šablónu a zákazka sa automaticky založí, pretože na základe šablóny sa predvyplnia všetky povinné polia.

Vytvorenie zákazky zo šablóny
Obrázok: Vytvorenie zákazky zo šablóny
Definovanie šablóny zákazky
Obrázok: Definovanie šablóny zákazky
Prečítajte si viac aj k dalším novinkám verzie 3.1.13

Spoločnosti

V detaile spoločnosti pribudlo pole Emailová adresa pre zasielanie faktúr

V detaile spoločnosti v časti Všeobecné kontakty pribudlo pole Emailová adresa pre zasielanie faktúr. Táto adresa sa predvyplní pri zasielaní faktúr pre zvolenú spoločnosť.

Pole Emailová adresa pre zasielanie faktúr v detaile spoločnosti
Obrázok: Pole Emailová adresa pre zasielanie faktúr v detaile spoločnosti

Zároveň v Globálne nastavenia -> Notifikácie -> Základne nastavenia, časť Fakturácia bola pre akciu Vystavenie faktúry pridaná nová rola Všeobecná email adresa pre zasielanie faktúr. Pri výbere tejto role bude mailová notifikácia odoslaná na adresu vyplnenú v poli Emailová adresa pre zasielanie faktúr.

Nová rola pre odosielanie notifikácií. Všeobecná email adresa pre zasielanie faktúr
Obrázok: Nová rola pre odosielanie notifikácií. Všeobecná email adresa pre zasielanie faktúr

Projekty a Projektové zákazky

Bola doplnená nová záložka Projektová dokumentácia, kde sa nachádzajú všetky prílohy pridané na Projekt / Projektovú zákazku

Prílohy pridané na Projekt / Projektovú zákazku sú zoskupené na novej záložke Projektová dokumentácia. Túto záložku je možné zapnúť v Globálne nastavenia -> Projekty Obchodná agenda ->  Projektové zákazky. Po zapnutí sa zobrazuje v detaile Projektovej zákazky a aj v detaile Projektu.

Záložka obsahuje prílohy pridané priamo na Projekt / Projektovú zákazku, ale aj prílohy pridané na všetky naviazané moduly ako sú úlohy, plnenia, faktúry, subdodávky … Prílohy sa na záložke zobrazujú v prehľadnom zozname roztriedenom podľa zdroja danej prílohy.

Nová záložka Projektová dokumentácia zobrazená v detaile Projektu
Obrázok: Nová záložka Projektová dokumentácia zobrazená v detaile Projektu
Na Projektoch a Projektových zákazkách pribudlo pole Počet dní trvania

Na Projektoch a rovnako tak aj na Projektových zákazkách sa eviduje Termín začatiaTermín ukončenia. Ak sú obe z týchto polí vyplnené, tak sa zobrazí nové pole Počet dní trvania, kde je vypočítaná dĺžka trvania. Údaj v poli Počet dní trvania je možné zmeniť. Pri zmene trvania sa automaticky zmení dátum v poli Termín ukončenia.

Pole Počet dní trvania v detaile projektu
Obrázok: Pole Počet dní trvania v detaile projektu

 

Taktiež v zozname Projektov a Projektových zákaziek bol doplnený nový stĺpec Trvanie (deň), podľa ktorého je možné filtrovať a zoraďovať.

Stĺpec Trvanie (deň) v zozname projektov a filtrácia podľa tohto stĺpca
Obrázok: Stĺpec Trvanie (deň) v zozname projektov a filtrácia podľa tohto stĺpca
Na Projektoch a Projektových zákazkách je možné nastaviť projektový tím, ktorý sa bude podieľať na plnení Projektu / Projektovej zákazky

Pre Projekty a tiež pre Projektové zákazky je od verzie 3.1.13 dostupné nové pole Projektový tím. To má podobnú funkciu ako pole Pomocní riešitelia na požiadavke. V tomto poli sa vyberajú používatelia, ktorí sa majú podieľať na Projekte / Projektovej zákazke. Zároveň sa im sprístupní daný záznam. Podľa poľa Projektový tím je možné filtrovať v zoznamoch Projektov a Projektových zákaziek.

Pole Projektový tím v detaile Projektu
Obrázok: Pole Projektový tím v detaile Projektu

 

Pole Projektový tím sa zapína oddelene pre Projekty a pre Projektové zákazky. Nastavenie vykonáte v Globálne nastavenia -> Projekty Obchodná agenda -> Projekty / Projektové zákazky.

Konfigurácia poľa Projektový tím v globálnych nastaveniach Projektov
Obrázok: Konfigurácia poľa Projektový tím v globálnych nastaveniach Projektov
Prístup k cudzím projektom a Projektovým zákazkám je odteraz riadený oprávnením

Ak používateľ mal pridelený prístup k modulu Projekty alebo Projektové zákazky, tak až doposiaľ mohol pristupovať ku všetkým záznamom. Od verzie 3.1.13 je možné obmedziť prístup vďaka novému oprávneniu Prístup k cudzím. Toto oprávnenie bolo pridané pre Projekty ale aj pre Projektové zákazky.

Ak používateľ nemá pridelené oprávnenie Prístup k cudzím, bude môcť pristupovať iba k záznamom, kde je nastavený ako:

  • Zodpovedný za projekt / projektovú zákazku
  • Projektový manažér
  • Je členom Projektového tímu
Nové oprávnenie Prístup k cudzím
Obrázok: Nové oprávnenie Prístup k cudzím
Projektové zákazky je možné exportovať vo formáte xlsx

V zozname Projektových zákaziek pribudlo tlačidlo na vytvorenie exportu vo formáte xlsx. Po stlačení tohto tlačidla sa najskôr zobrazí modálne okno s výberom stĺpcov a následne sa vytvorí export.

Tlačidlo pre XLSX export v zozname Projektových zákaziek
Obrázok: Tlačidlo pre XLSX export v zozname Projektových zákaziek
Na záložke Úlohy v detaile Projektovej zákazky pribudla možnosť filtrácie a zoraďovania

Všetky úlohy naviazané na Projektovú zákazku sa zobrazujú v detaile Projektovej zákazky na záložke Úlohy. Keďže zoznam naviazaných úloh môže byť dlhší, s posledným updatom bolo v tomto zozname dopracované filtrovanie a zoraďovanie, aké sa používa aj v štandardnom zozname úloh.

Filtrovanie úloh v detaile Projektovej zákazky
Obrázok: Filtrovanie úloh v detaile Projektovej zákazky
Pribudlo pole, ktoré udáva na koľko percent je splnený daný Projekt alebo Projektová zákazka

Pre Projekty a Projektové zákazky pribudlo pole Percento hotovo, vďaka ktorému je možné vyhodnotiť ako sú splnené všetky úkony spojené s daným Projektom alebo Projektovou zákazkou.

Keď sa toto pole zapne v Globálne nastavenia -> Projekty – Obchodná agenda -> Projektové zákazky, zobrazí sa vo všetkých objektoch súvisiacich s Projektom. T. j. vstupné políčko Percento hotovo sa zobrazí v detaile Projektu, Projektovej zákazky a tiež v detaile naviazaných úloh, požiadaviek a pracovných príkazov, ktoré sú naviazané na požiadavky s väzbou na Projekt / Projektovú zákazku. Keď je úloha / požiadavka / pracovný príkaz ukončený, v poli Percento hotovo sa automaticky vyplní hodnota 100%. Následne sa na základe splnenia všetkých naviazaných položiek vypočítava percento splnenia na Projekte.

Zobrazenie poľa Percento hotovo v detaile Projektu
Obrázok: Zobrazenie poľa Percento hotovo v detaile Projektu
V zozname Projektových zákaziek bol zlúčený základný a ekonomický pohľad

V predošlých verziách sa v zozname Projektových zákaziek prepínalo medzi základným a ekonomickým pohľadom. S verziou 3.1.13 boli tieto dva pohľady zlúčené do jedného. Všetky stĺpce z oboch zobrazení budú dostupné v jednom zobrazení. Vlastnú kombináciu stĺpcov si môžete uložiť do filtra.

V zozname Projektových zákaziek sa už nezobrazuje prepínač na zapnutie ekonomického pohľadu
Obrázok: V zozname Projektových zákaziek sa už nezobrazuje prepínač na zapnutie ekonomického pohľadu
Ak je na Projekte zmenený zákazník, táto zmena sa automaticky aplikuje aj na každú naviazanú Projektovú zákazku

V predošlej verzii sa zákazník na Projektov zákazke nezmenil automaticky potom, čo bol zmenený zákazník na naviazanom Projekte. Zmenu zákazníka na Projektovej zákazke bolo potrebné vykonať manuálne. Automatická zmena zákazníka na Projektovej zákazke podľa Projektu bola dopracovaná vo poslednej verzii CDESK.

Požiadavky

V poliach Kto žiada a Pre koho žiada za zákazníka môže byť vyplnený aj kontakt. Doposiaľ bolo len zákaznícke konto

V Globálne nastavenia – > Požiadavky -> Základné nastavenia bola pre polia Kto žiadaPre koho žiada doplnená nová voľba: Používatelia CDESK + kontakty spoločnosti + voľný text. Pri výbere tejto možnosti bude možné v poliach Kto žiadaPre koho žiada vyplniť aj kontakt naviazaný na zákazníka. Zároveň sa pri týchto poliach zobrazujú tlačidlá na vytvorenie nového používateľského účtu a kontaktu.

Kontakt nastavený v poliach Kto žiada, Pre koho žiada a tlačidlá na vytvorenie nového používateľského účtu a kontaktu
Obrázok: Kontakt nastavený v poliach Kto žiada, Pre koho žiada a tlačidlá na vytvorenie nového používateľského účtu a kontaktu
Polia Kto žiada a Pre koho žiada na požiadavke sa zmenia pri zmene spoločnosti, ak nová spoločnosť ich nemá dostupné

S updatom 3.1.13 bola aj dopracovaná logika automatickej zmeny hodnoty v poliach Kto žiadaPre koho žiada pri zmene zákazníka na požiadavke Ak používatelia vyplnení v týchto poliach nie sú dostupní pre novú spoločnosť, nastaví sa v nich aktuálne prihlásený používateľ. Ak sú dostupní pre danú spoločnosť, prípadne ak v týchto poliach je vyplnený voľný text, nastavené hodnoty sa nezmenia pri zmene spoločnosti.

Úprava prednastavenia riešiteľa do požiadavky, ak má nastavené zastupovanie alebo žiadosť o voľno. Zohľadňujú sa ďalší priradení riešitelia a preferovaný zastupujúci k spoločnosti

V predošlej verzii systému CDESK bola pridaná možnosť uprednostnenia prvého priradeného riešiteľa k spoločnosti. V poslednej verzii bola táto logika doplnená o zastupovanie a preferovaného zastupujúceho.

Ak má prvý priradený riešiteľ v poradí nastavené zastupovanie a / alebo zadanú žiadosť o voľno v čase kedy sa zakladá požiadavka cez šablónu,  tak sa nastaví ďalší priradený riešiteľ v poradí. Avšak musí byť splnený predpoklad, že nemá nastavené zastupovanie a / alebo zadanú žiadosť o voľno.

Ak všetci z priradených riešiteľov majú nastavené zastupovanie a / alebo majú zadanú žiadosť o voľno, tak sa vyššie popísaná logika zasa aplikuje na preferovaných zastupujúcich riešiteľov nastavených na spoločnosti. Preferovaní zastupujúci sa nastavujú v Adresár -> Spoločnosti -> konkrétna spoločnosť – > záložka Riešitelia.

V prípade, že aj všetci preferovaní zastupujúci majú nastavené zastupovanie a / alebo majú zadanú žiadosť o voľno, tak sa na požiadavke nastaví riešiteľ zo šablóny požiadavky.

Pokiaľ ďalší riešiteľ v poradí je riešiteľská skupina, tak sa ako riešiteľ požiadavky rovno nastaví táto riešiteľská skupina.

V zozname Pravidelných požiadaviek pribudli stĺpce Typ požiadavky a Oblasť služby

Od verzie 3.1.13 sa v zozname Pravidelných požiadaviek nachádzajú aj stĺpce Typ požiadavkyOblasť služby. Podľa týchto stĺpcov je možné filtrovať záznamy a tiež môžu byť zahrnuté do XLS exportu.

Stĺpce Typ požiadavky a Oblasť služby v zozname pravidelných požiadaviek
Obrázok: Stĺpce Typ požiadavky a Oblasť služby v zozname pravidelných požiadaviek

Zákazky

Doplnená notifikácia v deň termínu ukončenia zákazky

V Globálne nastavenia -> Notifikácia -> Základné nastavenia -> časť Vyhodnotenie zákaziek bolo doplnené nastavenie pre notifikovanie ak nastal termín ukončenia zákazky.

Nové nastavenie pre notifikovanie keď je na zákazke prekročený termín ukončenia
Obrázok: Nové nastavenie pre notifikovanie keď je na zákazke prekročený termín ukončenia

Fakturácia

Povolená fakturácia do budúcnosti, riešenie pre odfakturovanie mesačného paušálu počas mesiaca

S verziou 3.1.13 bola pridaná možnosť fakturácie do budúcnosti. Vďaka tomu je vystaviť faktúru s mesačným paušálom počas mesiaca, aj keď daný mesiac ešte neskončil.

Pribudli možnosti na zaradenie / vynechanie nulových položiek z faktúry

V predošlých verziách systému CDESK bolo možné nastaviť, aby sa pri fakturácii blokovali riadky s nulovými cenami. S posledným updatom bolo doplnené nové nastavenie, aby sa tieto riadky neblokovali, ale zároveň budú vynechané z fakturácie. Na náhľade faktúry budú tieto položky zobrazené a bude možné ich manuálne zaradiť do fakturácie.

Nové nastavenie, aby sa z fakturácie vynechali riadky s nulovými cenami
Obrázok: Nové nastavenie, aby sa z fakturácie vynechali riadky s nulovými cenami
Je možné nastaviť, aby sa číslo faktúry nezobrazovalo na výpise prác

Bolo doplnené nastavenie, aby sa číslo faktúry nezobrazovalo vo výpise prác. Vďaka tomu sa predíde situácií, kedy by číslo faktúry, ktoré sa zobrazuje vo výpise prác a je vygenerované v CDESK, nebolo kompatibilné s číslom používanom v externom softvéri.

Nastavenie, aby sa číslo faktúry nezobrazovalo vo výpise prác
Obrázok: Nastavenie, aby sa číslo faktúry nezobrazovalo vo výpise prác
Z mailu s výpisom prác bez faktúry boli odstránené údaje o faktúre

Ak sa mailom posiela iba výpis prác k faktúre, bez faktúry, tak v maily sa nezobrazujú riadky: Číslo faktúry, Variabilný symbol, Konštantný symbol, Suma s DPH, Suma bez DPH, Dátum vystavenia a Dátum splatnosti.

Dokumenty

Bol optimalizovaný pdf export vystavených objednávok. Ak je text dlhší, tak sa plynulo rozdelí

Posledný update priniesol optimalizáciu pre pdf export vystavených objednávok. Ak je v predmete objednávky vložený dlhší text, tak sa plynulo rozdelí na druhú stranu. V predošlej verzii by sa text nerozdelil, ale celý by sa vložil na novú stranu.

Rozdelenie predmetu objednávky na dve strany
Obrázok: Rozdelenie predmetu objednávky na dve strany
V zozname Objednávok a v zozname Protokolov sú záznamy predvolene zoradené zostupne podľa dátumu vytvorenia

S posledným updatom bolo upravené, aby sa záznamy v zoznamoch objednávok a Protokolov predvolene zobrazovali zostupne podľa dátumu vytvorenia.

Predvolené zobrazenie záznamov v zozname Evidencia objednávok
Obrázok: Predvolené zobrazenie záznamov v zozname Evidencia objednávok

Úlohy

Pribudla možnosť nastaviť, aby sa odoslali notifikácie aj pri zmene popisu úlohy alebo pri pridaní či odobraní prílohy na úlohe

V Globálne nastavenia -> Notifikácie -> Základné nastavenia -> časť Úlohy pribudli nastavenia pre notifikovanie pri zmene popisu úlohy a pri zmene prílohy úlohy. Pri notifikovaní o zmene prílohy sa v maily vypíše, ktoré prílohy boli pridané a ktoré boli odobrané.

Nové nastavenia pre notifikovanie pri zmene popisu úlohy a pri zmene prílohy na úlohe
Obrázok: Nové nastavenia pre notifikovanie pri zmene popisu úlohy a pri zmene prílohy na úlohe
V zozname úloh boli pridané stĺpce s parametrami Projektu a Projektovej zákazky

S posledným updatom bol rozšírený aj zoznam úloh, v ktorom boli pridané stĺpce : Názov projektu, Názov projektovej zákazky, Kód projektuKód projektovej zákazky. Podľa týchto stĺpcov je možné filtrovať a tiež ich zahrnúť do XLS exportu zoznamu úloh. Dostupné sú ale len ak sú zapnuté Projekty, prípadne Projektové zákazky.

V zozname úloh boli pridané stĺpce s parametrami Projektu a Projektovej zákazky
Obrázok: V zozname úloh boli pridané stĺpce s parametrami Projektu a Projektovej zákazky

Používateľom definované polia

Pre používateľom definované polia je možné nastaviť predvolenú hodnotu, ktorá bude automaticky predvyplnená

S updatom 3.1.13 priniesol niekoľko vylepšení aj pre Používateľom definované polia. Jedným z takýchto vylepšení je možnosť definovať hodnotu, ktorá je v poli predvyplnená. Vďaka tomu sa urýchli vypĺňania formulárov, ktoré obsahujú väčšie množstvo používateľom definovaných polí.

Nastavenie hodnoty, ktorá bude predvyplnená v používateľom definovanom poli
Obrázok: Nastavenie hodnoty, ktorá bude predvyplnená v používateľom definovanom poli
Je možné nastaviť, aby sa hodnota Používateľom definovaného poľa nezobrazovala v mobilnej aplikácii

Ďalším vylepšením je možnosť nastaviť, aby sa dané používateľom definované pole nezobrazovalo v mobilnej aplikácii. Toto nastavenie je dostupné iba pre používateľom definované polia nastavených pre Typy položiek a tiež musí byť zapnutý konektor Servisné a inštalačné listy.

Nastavenie, aby sa používateľom definované pole nezobrazovalo v mobilnej aplikácii CDESK
Obrázok: Nastavenie, aby sa používateľom definované pole nezobrazovalo v mobilnej aplikácii CDESK
Je možné kopírovať vlastné číselníky

Pre vlastné číselníky bola doplnená možnosť kopírovať. Vďaka tomu sa urýchli definovanie vlastných číselníkov, ktoré obsahujú podobné položky.

Kopírovanie vlastných číselníkov
Obrázok: Kopírovanie vlastných číselníkov

Znalostná báza

V textovom editore pribudlo tlačidlo na vloženie textu zo Znalostnej bázy

V hornej časti textového editora, ktorý sa používa vo všetkých CDESK moduloch, sa zobrazujú tlačidlá na editáciu textu a na vkladanie rôznych komponentov. S posledným updatom bolo medzi tieto tlačidlá zaradené tlačidlo umožňujúce do vkladať články zo Znalostnej bázy.

Ak sa v Znalostnej báze napríklad nachádzajú postupy na riešenie rôznych problémov, tak vďaka tomu bude možné postup odoslať zákazníkovi v diskusii na požiadavke.

Tlačidlo na vloženie článku zo znalostnej bázy
Obrázok: Tlačidlo na vloženie článku zo znalostnej bázy,

Používatelia a skupiny

Je možné vykonať audit nad používateľskou skupinou

V predošlej verzii systému CDESK bolo možné audit vykonať iba nad konkrétnym používateľom. S posledným updatom bola táto možnosť pridaná aj pre celé používateľské skupiny.

Záložka Audit v detaile používateľskej skupiny
Obrázok: Záložka Audit v detaile používateľskej skupiny