Typy zákaziek, šablóny pre diskusiu v požiadavkách, vylepšený import do konfiguračnej databázy a ďalšie nové funkcie

28. júla 2022

Verzia 3.1.2 prináša novú funkciu šablón v príspevkoch na požiadavkách, obsahuje zlepšenie importu položiek v konfiguračnej databáze, zavádza typy zákaziek a mnoho ďalších užitočných funkcií či vylepšení.

Typy zákaziek

Od verzie 3.1.2 je možné zákazky kategorizovať podľa typov. Ide o podobné nastavenie ako sa už používa v module požiadavky. Umožňuje rozdeliť zákazky do viacerých typov, na základe ktorých sa záznamy jednoduchšie filtrujú.

Typy zákaziek sa zapínajú v globálnych nastaveniach. Okrem možnosti, ktoré CDESK predvolene obsahuje, administrátor môže definovať nové typy podľa potrieb spoločnosti.

Nastavenie typov zákaziek v globálnych nastaveniach
Obrázok: Nastavenie typov zákaziek v globálnych nastaveniach
Pole Typ zákazky vo formulári zákazky
Obrázok: Pole Typ zákazky vo formulári zákazky

Pole Typ zákazky sa zobrazuje v zozname zákaziek aj požiadaviek, taktiež je možné podľa neho filtrovať a zahrnúť ho do XLS exportu.

Stĺpec Typ zákazky v zozname zákaziek
Obrázok: Stĺpec Typ zákazky v zozname zákaziek
Výber stĺpca Typ zákazky do XLS reportu
Obrázok: Výber stĺpca Typ zákazky do XLS reportu

Nové šablóny diskusných príspevkov

V prípade, že riešitelia používajú v diskusiách, alebo na záložke Ext-mail podobné odpovede, po novom update môžu začať využívať šablóny príspevkov. Správca prostredia môže v globálnych nastaveniach definovať znenie príspevku v šablóne. V šablóne je možné určiť dostupnosť pre diskusiu so zákazníkom, internú diskusiu a pre Ext-mail. Pri písaní nového príspevku je následne možné vybrať šablónu, podľa ktorej sa má text príspevku predvyplniť.

Definícia šablóny v globálnych nastaveniach
Obrázok: Definícia šablóny v globálnych nastaveniach
Použitie šablóny pri písaní diskusného príspevku so zákazníkom
Obrázok: Použitie šablóny pri písaní diskusného príspevku so zákazníkom

Sprístupňovanie požiadavky v závislosti od viditeľnosti zákazky

V praxi je potrebné, aby pracovníci s prístupom k zákazkám mali možnosť vidieť všetky požiadavky, ktoré sú k týmto zákazkám priradené. Doposiaľ bolo riešením povolenie oprávnenia Prístup k cudzím záznamom, čím sa sprístupnili všetky požiadavky viditeľných zákazníkov bez ohľadu na priradenú zákazku.

Zakázaním oprávnenia Zobrazovať cudzie záznamy priradené neprístupným zákazkám je možné obmedziť prístup k cudzím záznamom požiadaviek iba na tie, ktoré sú priradené k viditeľným zákazkám a k požiadavkám bez priradenej zákazky. Účinok tohto oprávnenia sa prejaví len ak používateľ nemá prístup ku všetkým zákazkám, a zároveň má prístup k cudzím záznamom požiadaviek.

V prípade, že je toto oprávnenie povolené, používateľ uvidí všetky cudzie záznamy viditeľných spoločnosti, ako doposiaľ.

Oprávnenie na prístup k požiadavke prostredníctvom zákazky
Obrázok: Oprávnenie na prístup k požiadavke prostredníctvom zákazky

Nespracované správy je možné manuálne zaradiť do spracovania podľa pravidla

Správu, ktorá nebola spracovaná automaticky podľa pravidla z dôvodu jeho absencie alebo neúplnej konfigurácie, je možné po vytvorení alebo úprave tohto pravidla opätovne odoslať na automatické spracovanie. Slúži na to voľba Zaradiť znovu na spracovanie v kontextovom menu správy.

Zaradenie nespracovanej správy do automatického spracovania
Obrázok: Zaradenie nespracovanej správy do automatického spracovania

Prílohu je možné pridať pre celú ponuku

Doposiaľ bolo možné v ponuke pridávať prílohy iba pre jednotlivé položky. S verziou 3.1.2 bolo vo formulári plnení pridané nové pole, v ktorom je možné pridávať prílohy pre celú ponuku. Prílohy pridané v tomto poli sa zobrazujú aj v mailových notifikáciách.

Pole pre pridávanie príloh pre celú ponuku
Obrázok: Pole pre pridávanie príloh pre celú ponuku

Vylepšený import do konfiguračnej databázy (CMDB)

Verzia 3.1.2 priniesla vylepšenia v import CI objektov v Konfiguračnej databáze. Pri doterajšom spôsobe importu bolo možné importovať maximálne 300 záznamov. Tento spôsob importu ostáva zachovaný, zároveň však pribudla funkcia Importovať na pozadí, ktorá:

  • Neobmedzuje počet naraz importovaných záznamov.
  • Umožňuje používateľovi prácu s CDESK aj počas importu.
  • Informuje o stave importu, v prípade neimportovaných položiek z dôvodu chybných hodnôt umožňuje úpravu týchto hodnôt priamo v CDESKu, alebo stiahnutie celého zoznamu neimportovaných položiek pre dopracovanie.
Spustenie importu na pozadí
Obrázok: Spustenie importu na pozadí
História importov na pozadí
Obrázok: História importov na pozadí

Nové polia pre objekty v konfiguračnej databáze (CMDB)

Pre konfiguračné objekty boli pridané nové polia Administratívny riešiteľ Technický riešiteľ. Polia sa zapínajú osobitne pre každú Hlavnú skupinu v konfiguračnej databáze. Ak sú zapnuté, poskytujú výber riešiteľských skupín a riešiteľov. Navyše pre objekty prislúchajúce pod Hlavnú skupinu Katalóg prevádzkových služieb bolo pridané pole Vlastník služby.

Polia Administratívny riešiteľ a Technický riešiteľ vo formulári konfiguračného objektu
Obrázok: Polia Administratívny riešiteľ a Technický riešiteľ vo formulári konfiguračného objektu

Pre polia Administratívny riešiteľ Technický riešiteľ boli vytvorené aj osobitné stĺpce v zozname konfiguračných objektov. Podľa týchto stĺpcov je možné filtrovať v zozname a boli pridané aj do exportu a importu záznamov.

Stĺpce Administratívny riešiteľ a Technický riešiteľ v zozname konfiguračných objektov
Obrázok: Stĺpce Administratívny riešiteľ a Technický riešiteľ v zozname konfiguračných objektov

Možnosť zoskupovať tlačidlá s uloženým filtrom

Verzia 3.1.2 vylepšuje aj možnosti filtrácie. Tlačidlá s uloženými filtrami je teraz možné jednoduchým Drag & Drop presúvaním zoskupovať do skupín. Kliknutím na skupinu sa zobrazí výber všetkých filtrov, ktoré skupina obsahuje. Výberom konkrétneho filtru sa už daný filter aktivuje v zozname.

Skupina filtrov v zozname požiadaviek
Obrázok: Skupina filtrov v zozname požiadaviek
Prečítajte si viac aj k ďalším novinkám verzie 3.1.2.

Poznámka k zákazníkovi zobrazená vo formulári požiadavky

Vo formulári spoločnosti je možné vpísať poznámku, ktorá slúži na lepšiu identifikáciu. Prvé znaky poznámky sa tiež zobrazujú ako nápoveda pod ikonou i priamo vo formulári požiadavky.

Nastavenie poznámky a tooltip vo formulári požiadavky.
Obrázok: Nastavenie poznámky a tooltip vo formulári požiadavky.

Po kliknutí na ikonu sa zobrazí celá poznámka v modálnom okne.

Zobrazenie celej poznámky v modálnom okne
Obrázok: Zobrazenie celej poznámky v modálnom okne

Zmeny v rozšírenom filtri spoločností

V zozname spoločností pribudli nové podmienky filtrovania – Platnosť členstva, Právna forma, Zmenené, Vytvorené, VytvorilZmenil. Platnosť členstva, Zmenené a Vytvorené sa filtrujú podľa časových podmienok, napríklad dnes, včera, posledný týždeň… Pre podmienku Právna forma sa ponúka výber dostupných právnych foriem. V prípade podmienok VytvorilZmenil sa ponúka výber dostupných používateľov.

Filtrovanie na základe platnosti členstva
Obrázok: Filtrovanie na základe platnosti členstva
Filtrovanie podľa právnej formy
Obrázok: Filtrovanie podľa právnej formy

Ukončenie zákazky napriek neodfakturovaným plneniam

Uviesť zákazku do stavu Ukončené bolo doposiaľ možné iba ak všetky naviazané fakturačné plnenia boli odfakturované. V novom update bolo toto obmedzenie odstránenie. Používateľ ale pri ukončovaní takejto zákazky bude upozornený, že obsahuje neodfakturované plnenia.

Upozornenie, že zákazka obsahuje neodfakturované plnenia
Obrázok: Upozornenie, že zákazka obsahuje neodfakturované plnenia

Nové možnosti filtrácie v zozname zákaziek

V pokročilom filtri, ktorý sa používa v zozname zákaziek boli pridané nové podmienky filtrovania. Podľa vzoru zoznamu požiadaviek, už aj v zozname zákaziek je možné filtrovať podľa typu, kategórie a skupiny spoločnosti.

Filtrácia podľa typu, kategórie a skupiny spoločnosti, v zozname zákaziek
Obrázok: Filtrácia podľa typu, kategórie a skupiny spoločnosti, v zozname zákaziek

Filtrácia zoznamu požiadaviek podľa riešiteľských skupín

Teraz bola v jednoduchom a aj pokročilom filtri pridaná nová podmienka – Moje riešiteľské skupiny, ktorá umožňuje naraz vyfiltrovať všetky požiadavky, ktorých je riešiteľ členom. Nemusí si tak manuálne vyberať všetky požadované skupiny.

V pokročilom filtri je podmienku možné vybrať v možnosti Na riešenie/žiadané a v jednoduchom filtri pod podmienkou Riešiteľ.

Filtrácia podľa riešiteľských skupín v jednoduchom filtri
Obrázok: Filtrácia podľa riešiteľských skupín v jednoduchom filtri

Zobrazenie príloh z plnení priamo v požiadavkách

Doposiaľ ak používateľ pridal v plnení prílohu a dané plnenie bolo naviazané na požiadavku, tak prílohu bolo možné zobraziť až po otvorení plnenia. V novej verzii CDESKu sme túto cestu skrátili a príloha pridaná na plnení sa priamo zobrazí medzi prílohami naviazanej požiadavky. Rieši sa tým tiež problém, kedy používateľ nemal prístup k plneniam a potreboval vidieť jedine prílohy plnení, ako výsledky práce.

Príloha z plnení zobrazená vo formulári požiadavky
Obrázok: Príloha z plnení zobrazená vo formulári požiadavky

Kód zákazky zobrazený v zozname požiadaviek

Do zoznamu požiadaviek bol doplnený nový stĺpec – Kód zákazky. Doteraz bolo možné filtrovať iba podľa čísla a názvu zákazky. Pri výbere podmienky Kód zákazky sa ponúkajú komparátori: je, nie je, obsahuje, je vyplnenénie je vyplnené. Tento stĺpec je tiež možné zahrnúť do XLS exportu.

Kód zákazky v pokročilom filtri zoznamu požiadaviek
Obrázok: Kód zákazky v pokročilom filtri zoznamu požiadaviek
Stĺpec Kód zákazky pridaný do XLS reportu zoznamu požiadaviek
Obrázok: Stĺpec Kód zákazky pridaný do XLS reportu zoznamu požiadaviek

Testovanie zákazníkom zaznamenané v histórii požiadavky

Požiadavka v stave Testovanie zákazníkom ponúka na výber tri tlačidlá na vyhodnotenie testu: Test úspešný, Test neúspešnýTest zrušený. Avšak ak zákazník vybral niektorú z týchto možnosti, zvolená hodnota sa nezaznamenala do histórie. To bolo pridané v update 3.1.2. Do histórie sa tiež zaznamená znenie poznámky, ktorú zákazník vloží k výsledku testovania.

Výsledok testovania a poznámka k testovaniu zaznamenaná v histórii požiadavky
Obrázok: Výsledok testovania a poznámka k testovaniu zaznamenaná v histórii požiadavky

Sprístupnenie dlaždíc v katalógu požiadaviek podľa kategórie spoločností

Sprístupnenie dlaždíc katalógu požiadaviek závisí od nastavení šablóny požiadavky, ktorá je k danej dlaždici priradená. Šablónu bolo doposiaľ možné priraďovať výberom konkrétnej spoločnosti, alebo na základe typu spoločnosti. S novou verziou bolo toto priraďovanie rozšírené aj o kategóriu spoločností.  To znamená, že dlaždica katalógu požiadaviek, ku ktorej je daná šablóna priradená, bude prístupná pre všetky spoločnosti vybranej kategórie.

Nastavenie šablóny požiadavky podľa kategórie spoločnosti
Obrázok: Nastavenie šablóny požiadavky podľa kategórie spoločnosti

Rozdelenie oprávnení pre dátumové polia na požiadavke

Prístup k poliam Termín odozvy, Termín priradenia, Termín náhradného riešeniaTermín splnenia vo formulári požiadavky, bol doposiaľ riadený jediným oprávnením – Dátumové polia. Po novom update je možné nastavovať oprávnenia zvlášť pre každé z týchto polí.

Rozdelenie oprávnení pre dátumové polia na požiadavkách
Obrázok: Rozdelenie oprávnení pre dátumové polia na požiadavkách

Obmedzenie výberu zákaziek na požiadavke podľa zvolenej oblasti služby

Zákazník obvykle nemá informácie o tom, ktorá zákazka má byť na požiadavku priradená. Obvykle pole s výberom zákazky nemá ani prístupné. Avšak vie, akej oblasti služby sa jeho problém dotýka. Preto bola zavedená nová funkcionalita. K zákazke je možné priradiť oblasti služby. Toto priradenie bolo doteraz používané na obmedzenie výberu oblastí služieb v závislosti od výberu zákazky. V poslednom update bolo zavedené obmedzovanie aj z druhého smeru. Ak zákazník vyberie oblasť služby, obmedzí sa tým výber zákazky. Následne už riešiteľ nastaví zákazku, ktorá sa hodí najlepšie k vybranej oblasti. Ak je k zvolenej oblasti priradená iba jedna zákazka, automaticky sa vyplní tá.

Názov požiadavky podľa šablóny požiadavky – presun nastavenia do šablóny požiadavky

Vo formulári šablóny požiadavky pribudol prepínač, ktorým sa zapína, aby sa názov šablóny použil ako názov novej požiadavky. Toto nastavenie sa predtým nachádzalo v globálnych nastaveniach. Dôsledkom toho nebolo možné túto voľbu zapnúť pre konkrétnu šablónu, ale iba globálne pre všetky.

Nastavenie Použiť názov šablóny ako názov novej požiadavky vo formulári konkrétnej šablóny
Obrázok: Nastavenie Použiť názov šablóny ako názov novej požiadavky vo formulári konkrétnej šablóny

Automatické ukladanie pri zmene viditeľnosti požiadavky

Pri zmene požiadavky z obyčajnej na internú, alebo naopak, sa zmeny automaticky uložia do draftu. Taktiež vyskočí hlásenie o tom, že vykonaná zmena vyžaduje pribežné uloženie a znovunačítanie záznamu.

Hlásenie o nutnosti znovunačítania záznamu pri zmene viditeľnosti požiadavky
Obrázok: Hlásenie o nutnosti znovunačítania záznamu pri zmene viditeľnosti požiadavky

Detail o SLA zobrazený pri výbere priority v požiadavke

Vo formulári požiadavky sa pri poli priorita nachádza ikona umožňujúca zobraziť detaily o používanej SLA. Po kliknutí na ikonu sa zobrazí modálne okno obsahujúce nasledovné informácie:

  • Názov použitej SLA
  • Použitie pracovnej doby pri výpočte termínov z vybranej SLA
  • Výpis používaných termínov v požiadavke a ich hodnoty.

Zobrazovanie detailu o SLA priamo vo formulári požiadavky je možné zapnúť / vypnúť v globálnych nastaveniach.

Detail SLA zobrazený z formulára požiadavky
Obrázok: Detail SLA zobrazený z formulára požiadavky

Informácia o pôvode internej diskusii v pracovnom príkaze

Do pracovných príkazov sa automaticky prenášajú príspevky internej diskusie z naviazanej požiadavky a naopak. Ak sa príspevok prenesie z pracovného príkazu do požiadavky, v nadpise sa zobrazuje údaj o pôvodnom pracovnom príkaze. V poslednom update bola pridaná funkcia, kedy sa takáto informácia zobrazuje aj v pracovnom príkaze, keď je diskusia prenesená z požiadavky.

Informácia o pôvode internej diskusii v pracovnom príkaze
Obrázok: Informácia o pôvode internej diskusii v pracovnom príkaze

Pridávanie nových skladových kariet priamo vo výdajke pridanej cez formulár plnení

Pri vytváraní nového plnenia je možné pridať fiktívnu výdajku. Po výbere tejto možnosti sa najskôr zobrazí formulár s výberom skladových kariet. V tomto formulári s novým updatom pribudlo tlačidlo na vytváranie nových skladových kariet.

Tlačidlo na pridanie skladovej karty cez vo výdajke cez formulár požiadaviek
Obrázok: Tlačidlo na pridanie skladovej karty vo výdajke cez formulár požiadaviek

Filtrovanie zoznamu plnení podľa dopravy a miesta

S verziou 3.1.2 bol pokročilý filter v zozname plnení doplnený o podmienky DopravaMiesto plnenia. V oboch podmienkach sa používajú komparátory je vyplnené / nie je vyplnené. V podmienke Miesto plnenia sa navyše používajú komparátory je / nie je, obsahuje / je vyplnené / nie je vyplnené. Pri voľbe možností je / nie je sa ponúka výber všetkých aktívnych CI prislúchajúcich do hlavnej kategórie Miesta.

Filtrovanie zoznamu plnení podľa dopravy a miesta
Obrázok: Filtrovanie zoznamu plnení podľa dopravy a miesta

Nové pole Väzba na miesto vo formulári plnenia

Vo formulári plnení, či už fakturačných alebo interných, bolo pridané nové pole Väzba na miesto. Pole ponúka na výber miesta, ktoré je v konfiguračnej databáze evidované pod zákazníkom vyplnením na plnení.

Pole Väzba na miesto vo formulári plnenia
Obrázok: Pole Väzba na miesto vo formulári plnenia

Vlastnosti poľa je možné konfigurovať v globálnych nastaveniach. Môže byť vypnuté, nepovinné, alebo povinné.

Nastavenia pre pole Väzba na miesto
Obrázok: Nastavenia pre pole Väzba na miesto

Tvorba požiadavky cez spracovanie správ – nové tlačidlá pre blokovanie notifikácií a pre pridanie príjemcov

Ak používateľ vytváral požiadavku zo správy na spracovanie, tak v predošlých verziách CDESKu sa vo formulári požiadavky nezobrazovali tlačidlá na blokovanie notifikácií a ani na pridávanie nových príjemcov. Táto funkcionalita bola dopracovaná v novej verzii CDESK 3.1.2.

Zobrazenie tlačidiel pre blokáciu notifikácií a pre pridanie nových príjemcov, vo formulári požiadavky vytvorenej cez spracovanie správ
Obrázok: Zobrazenie tlačidiel pre blokáciu notifikácií a pre pridanie nových príjemcov, vo formulári požiadavky vytvorenej cez spracovanie správ

Drag&Drop zoraďovanie mailových schránok používaných v module Spracovanie správ

V globálnych nastaveniach spracovania správ pribudla možnosť preusporiadať riadky s mailovými schránkami. Zmena poradia schránok prebieha jednoduchým spôsobom Drag&Drop. Pri preusporiadaní adries v globálnych nastaveniach sa zmení aj poradie adries zobrazených v moduloch Spracovanie správ a Pravidlá spracovania. Vyriešil sa tým problém, kedy dôležitejšia adresa bola evidovaná neskôr a tým pádom sa v zoznamoch zobrazovala nižšie.

Ikona pre zmenu poradia mailových schránok v globálnych nastaveniach správ na spracovanie
Obrázok: Ikona pre zmenu poradia mailových schránok v globálnych nastaveniach správ na spracovanie

Všetci používatelia budú mať prístup k .eml súboru, z ktorého bola požiadavka vytvorená

Ak je požiadavka vytvorená zo správ na spracovanie, v päte požiadavky sa zobrazuje riadok s odkazom na originálnu správu a s možnosťou stiahnutia .eml súboru. Tieto dve položky sa doposiaľ zobrazovali iba používateľom s oprávnením na prístup do modulu Spracovanie správ.

Po novom update je odkaz na stiahnutie .eml súboru dostupný pre všetkých používateľov. Zobrazenie odkazu s pôvodnou správou teraz závisí od oprávnení na prístup k modulu Spracovanie správ. Ak používateľ nemá oprávnenia k tomuto modulu, zobrazí sa len znenie predmetu mailu bez možnosti prístupu k pôvodnej správy.

Päta požiadavky, ktorá bola vytvorená cez spracovanie správ, ak používateľ nemá prístup k modulu spracovanie správ
Obrázok: Päta požiadavky, ktorá bola vytvorená cez spracovanie správ, ak používateľ nemá prístup k modulu spracovanie správ

Zobrazenie interného návrhu na verifikáciu v plnení

Ak sa na ponuke vyplní pole Interný návrh na verifikáciu, tak sa tento údaj bude zobrazovať ako Verifikovaná doba plnenia pod Celková doba plnenia pri písaní plnenia na úlohu, ktorá vznikla na základe realizácie ponuky.

Ak je na ponuke vyplnený interný návrh a následne sa prostredníctvom funkcie Realizovať ponuku z nej vytvorí úloha,  tak tento interný návrh sa zobrazuje iba na plnení s väzbou na takúto úlohu.

Keď sa cez realizáciu ponuky vytvorí aspoň jedna úloha, tak v zozname položiek na ponuke sa zobrazí nový stĺpec Úloha. Po kliknutí na názov úlohy sa zobrazí modálne okno s formulárom danej úlohy.

Zobrazenie stĺpca Úloha v zozname položiek na ponuke
Obrázok: Zobrazenie stĺpca Úloha v zozname položiek na ponuke

V zozname plnení tiež pribudol nový stĺpec Počet úloh, v ktorom sa zobrazuje číselný údaj o počte úloh na danej ponuke.

Stĺpec Počet úloh v zozname ponúk
Obrázok: Stĺpec Počet úloh v zozname ponúk

Kontrola unikátneho názvu v rámci CI Type

V CI Type je možné zapnúť voľbu Unikátny názov, ktorá má zabezpečiť, aby nebolo možné vytvoriť objekty s rovnakými názvami v rámci daného CI Type. V poslednom update bolo dopracované, že ak je táto funkcia zapnutá, unikátnosť názvu sa kontroluje aj pri importe. Kontrola unikátneho názvu bola pridaná aj pri automatickom vyskladaní názvu z doplnkových vlastností.

Nový typ základnej vlastnosti – desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami

S verziou 3.1.2 v boli základné vlastnosti rozšírené o novú vlastnosť – desatinné číslo s dvoma desatinnými číslami. Vlastnosť bola pridaná z dôvodu, že takýto formát čísel sa používa na zápis peňažných súm.

Číslo s dvoma desatinnými miestami vo formulári požiadavky
Obrázok: Číslo s dvoma desatinnými miestami vo formulári požiadavky

Zobrazenie popisu vlastností ako nápovedy

Pre vlastnosť a základnú vlastnosť bolo vytvorené nové pole Popis. Text vložený do tohto poľa sa zobrazuje ako nápoveda keď je vlastnosť / základná vlastnosť použitá vo formulári. Pole Popis sa používa aj vo vlastných číselníkoch, avšak táto funkcionalita bola zapracovaná už skôr.

Zobrazenie nápovedy základnej vlastnosti po vložení do formulára požiadavky
Obrázok: Zobrazenie nápovedy základnej vlastnosti po vložení do formulára požiadavky

JIRA konektor – Obrázkové prílohy z požiadavky sa prenášajú do naviazanej JIRA úlohy

Ak popis požiadavky obsahuje obrázky a z tejto požiadavky sa vytvorí JIRA úloha, tak v predošlých verziách CDESKu sa tieto obrázky neprenášali. Táto funkcionalita bola pridaná až s posledným updatom. Aby ste mohli z požiadaviek vytvárať JIRA úlohy, je potrebné si zapnúť JIRA konektor, ktorý je bližšie popísaný v osobitnom článku.

Prepojenie viacerých CDESKov – diskusné príspevky medzi požiadavkami sa prenášajú aj po ukončení jednej z dvojice požiadaviek

Pri prepojení požiadaviek z viacerých CDESKov sa doteraz prenášali diskusné príspevky len ak boli obe z dvojice požiadaviek otvorené, t.j. žiadna z nich nebola ukončená. Teraz bola dopracovaná funkcionalita, kedy sa diskusný príspevok prenesie do druhej požiadavky, aj napriek tomu, že už bola ukončená. Zároveň funguje logika ako pri bežných požiadavkách, kedy aj je daná funkcia aktivovaná, tak požiadavka bude po prijatí príspevku automaticky prepnutá do stavu V riešení.

Prepojenie viacerých CDESKov – zvýraznenie oboch požiadaviek pri ukončení jednej z nich

V prípade, že je jedna z dvojice prepojených požiadaviek ukončená, v zoznamoch požiadaviek oboch prostredí sa táto požiadavka zvýrazní šedou farbou. Vďaka tejto signalizácií sa predíde zbytočnej komunikácii, kedy používateľ z jedného prostredia musel zisťovať, či požiadavka z druhého prostredia je ukončená.

Zvýraznenie ukončenej požiadavky z prepojenia CDESKov
Obrázok: Zvýraznenie ukončenej požiadavky z prepojenia CDESKov

Zároveň boli v pokročilom filtri do podmienky Externé CDESK požiadavky pridané nové možnosti je otvorená a je ukončená.

Nové podmienky filtrovania pre prepojené požiadavky
Obrázok: Nové podmienky filtrovania pre prepojené požiadavky

Po úspešnom prihlásení sa vynuluje počítanie predošlých neúspešných pokusov o prihlásenie

Používateľ sa môže pri zadávaní hesla pomýliť päť krát a pri ďalšom neúspešnom prihlásení dôjde k zablokovaniu účtu. Počítanie neúspešných prihlásení sa teraz obnoví po správnom zadaní prihlasovacích údajov.