JIRA Konektor

Výhody používania JIRA konektoru

JIRA konektor rozširuje možnosti použitia CDESKu v IT firmách, ale aj iných spoločnostiach využívajúcich služby programátorov. Umožňuje totiž prepojenie so softvérom JIRA, ktorý je určený na organizáciu programátorskej práce a riadenia projektov. Vďaka tomuto prepojeniu je možné prepojiť CDESK požiadavku s existujúcou JIRA úlohou, alebo vytvoriť priamo z požiadavky novú úlohu.

V súčasnosti je prepojenie plne funkčné s JIRA nainštalovanou na lokálnom serveri. Spojenie s cloudovou verziou JIRA dopracujeme na základe dopytu.

Nastavenie prepojenia CDESKu a JIRA

Pridanie JIRA konektoru v CDESKu a aktivácia JIRA REST API

Aby bolo možné JIRA konektor používať, je potrebné ho najskôr pridať a nakonfigurovať. Pre pridanie JIRA konektoru prejdite do Globálne nastavenia -> Konektory, API a následne kliknite na tlačidlo +Pridať konektor.

Tlačidlo pre pridanie konektoru
Obrázok: Tlačidlo pre pridanie konektoru

Po kliknutí sa zobrazí okno s výberom typu konektora. Zvoľte možnosť JIRA. Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo ->Pokračovať.

Výber typu konektora
Obrázok: Výber typu konektora

Následne sa zobrazí formulár pre konfiguráciu konektora, ktorý obsahuje tieto polia:

Formulár pre konfiguráciu JIRA konektoru
Obrázok: Formulár pre konfiguráciu JIRA konektoru

Typ konektora – pri pridávaní JIRA konektoru sa v poli sa automaticky predvyplní JIRA ( Jira software). Toto nastavenie nie je možné meniť.

Názov – názov, pod ktorým sa konektor bude zobrazovať v zozname konektorov.

Zapnuté – aby bolo možné konektor používať, uveďte prepínač do polohy zapnutý .

Predvolený projekt – toto pole sa zobrazí až po synchronizácii JIRA a CDESKu. Umožňuje nastaviť, ktorý projekt bude predvyplnený pri zadávaní novej JIRA úlohy z požiadavky. Tento projekt bude tiež prednastavený vo filtri a pri prepájaní požiadavky s existujúcou JIRA úlohou.

Predvolený filter pre stav – toto pole sa zobrazí až po synchronizácii JIRA a CDESKu. Umožňuje nastaviť, ktoré JIRA úlohy podľa stavu sa budú predvolene zobrazovať v zozname pri prepájaní požiadavky s existujúcou JIRA úlohou.

JIRA REST API

Aby bolo možné CDESK JIRA konektor používať, je potrebné do vášho JIRA serveru nainštalovať dodatočné knižnice. Tie je možné stiahnuť kliknutím na tlačidlo Cdesk Jira plugin. Slúžia na to, aby CDESK server dokázal komunikovať so systémom JIRA.

Následne v časti Prihlasovacie údaje vyplňte adresu JIRA servera, číslo portu (štandardne sa používa 443) a meno a heslo administrátora pre prihlásenie do JIRI. Po vyplnení údajov sa sprístupní tlačidlo Test pripojenia. Po kliknutí sa vo formulári sprístupnia ďalšie polia pre spárovanie CDESK účtov a JIRA používateľov. Zároveň sa prepínač vedľa tlačidla uvedie do polohy zapnutý , čo signalizuje, že synchronizácia prebehla úspešne.

Mapovanie JIRA účtov a CDESK používateľov

Prepojenie CDESK používateľov s JIRA kontami je možné na záložke Používatelia. Používateľ, ktorý nebude mať svoje CDESK konto prepojené s JIRA kontom, nebude môcť z CDESKu vytvárať nové JIRA úlohy a ani prepájať požiadavky s existujúcimi JIRA úlohami.

Záložka Používatelia v JIRA konektore
Obrázok: Záložka Používatelia v JIRA konektore

Po úspešnej synchronizácii sa v záložke zobrazí zoznam všetkých používateľov JIRA. V pravom hornom rohu je umiestnený nástroj umožňujúci listovať medzi jednotlivými stránkami zoznamu. Konkrétneho používateľa je možné vyhľadať pomocou poľa na vyhľadávanie.

Pre prepojenie s používateľom v CDESKu kliknite na ikonu  na konci riadku používateľ, ktorého chcete prepojiť a následne v stĺpci Cdesk používateľ vyberte požadovaného používateľa. Nastavenie uložíte kliknutím na ikonu , ktorá sa nachádza na konci riadku používateľa.

Prepojenie JIRA účtu s CDESK používateľom
Obrázok: Prepojenie JIRA účtu s CDESK používateľom

Ak potrebujete nastavené prepojenie upraviť, kliknite na ikonu na konci riadka daného používateľa. Následne sa zobrazí pole ako pri nastavovaní prepojenia kont, pričom môžete vybrať nového CDESK používateľa. V prípade, že chcete prepojenie odstrániť, kliknite na ikonu .

Odstránenie prepojenia medzi JIRA kontom a CDESK používateľom
Obrázok: Odstránenie prepojenia medzi JIRA kontom a CDESK používateľom
Výber spoločností pre párovanie JIRA úloh

Prepájanie s JIRA úlohami je možné iba na požiadavkách zákazníkov, ktorí sú vybraní na záložke Spoločnosti v JIRA konektore. Pre priradenie spoločnosti kliknite na tlačidlo + Pridať spoločnosť.

Tlačidlo pre pridanie spoločnosti medzi priradené spoločnosti
Obrázok: Tlačidlo pre pridanie spoločnosti medzi priradené spoločnosti

Po kliknutí sa zobrazí zoznam spoločností, ktoré sú registrované v Adresár -> Spoločnosti. Spoločnosť vyberiete kliknutím na jej názov, čím sa zaradí do zoznamu priradených spoločností. Spoločnosť môže mať priradené len jedno JIRA prostredie. CDESK požiadavky viazané na spoločnosť budú mať prístup k priradenému JIRA prostrediu.

Zoznam priradených spoločností na záložke Spoločnosti v JIRA konektore
Obrázok: Zoznam priradených spoločností na záložke Spoločnosti v JIRA konektore

V prípade, že potrebuje spoločnosť zo zoznamu odobrať, kliknite na ikonu  na konci riadka danej spoločnosti.

Ikona pre odstránenie zo zoznamu priradených spoločností
Obrázok: Ikona pre odstránenie zo zoznamu priradených spoločností
Mapovanie JIRA projektov s CDESK zákazkami

CDESK JIRA konektor umožňuje preniesť plnenia z CDESKu do worklogu JIRA. To sa zabezpečí prepojením JIRA úlohy s účtovnými položkami pod zákazkami. Plnenia, ktoré majú prepojenie cez účtovnú položku na JIRA úlohu, budú synchronizované do worklogu. Aby ste to dosiahli, je potrebné prepojiť JIRA projekty s CDESK zákazkami a tiež je potrebné zapnúť párovanie JIRA úloh s účtovnými položkami.

Prepojenie JIRA projektov so zákazkami sa nastavuje na záložke Projekty v JIRA konektore.

Záložka Projekty v JIRA konektore
Obrázok: Záložka Projekty v JIRA konektore

V hornej časti záložky sa nachádza prepínač Povoliť párovanie JIRA úloh s účtovnými položkami zákazky. Uvedením prepínača do polohy zapnutý sa zabezpečí, že ak plnenia majú nastavenú rovnakú účtovnú položku ako je na prepojenej zákazke, čas zapísaný na týchto plneniach sa bude prenášať aj do worklogu JIRA úlohy. V prípade, že vypínač je uvedený v polohe vypnutý , takýto prenos nebude fungovať.

V záložke sa po synchronizácii načítajú všetky JIRA projekty. Pre vytvorenie novej CDESK zákazky, ktorá bude prepojená s JIRA projektom, kliknite na ikonu menu  na konci riadka daného projektu a vyberte možnosť Prepojiť s novou zákazkou. Po kliknutí sa zobrazí formulár pre zadanie novej zákazky. Viac informácii o vytváraní zákaziek nájdete v osobitnom článku.

Tlačidlo pre vytvorenie novej zákazky, ktorá bude prepojená s JIRA projektom
Obrázok: Tlačidlo pre vytvorenie novej zákazky, ktorá bude prepojená s JIRA projektom

Po založení zákazky sa jej názov zobrazí v stĺpci CDESK zákazka.

JIRA projekt s prepojenou zákazkou
Obrázok: JIRA projekt s prepojenou zákazkou

Pre prepojenie s existujúcou zákazkou, kliknite na ikonu menu  na konci riadka daného projektu a vyberte možnosť Prepojiť s existujúcou zákazkou. Po kliknutí sa zobrazí okno so zoznamom zákaziek. Zákazku vyberiete kliknutím na jej názov.

Tlačidlo pre prepojenie JIRA projektu s existujúcou zákazkou
Obrázok: Tlačidlo pre prepojenie JIRA projektu s existujúcou zákazkou

Po úspešnom prepojení zákazky s JIRA projektom je možné nastaviť prepojenie konkrétnej JIRA úlohy s účtovnou záložkou. Začnite dvojklikom na názov prepojenej zákazky v stĺpci CDESK zákazka. Po kliknutí sa zobrazí zoznam všetkých JIRA úloh patriacich pod daný JIRA projekt. V hornej časti okna sa nachádza pole na vyhľadávanie, ktoré umožňuje vyhľadať konkrétnu JIRA úlohu. V zozname je tiež možné používať pokročilý filter, ktorý umožňuje vyfiltrovať JIRA úlohy podľa vami zadaných kritérií. Viac o práci s pokročilým filtrom nájdete v osobitnom článku.

Po vyhľadaní konkrétnej úlohy je možné nastaviť prepojenie s novou alebo existujúcou účtovnou položkou. Pre prepojenie s novou účtovnou položkou kliknite na ikonu menu  na konci riadka danej JIRA úlohy a vyberte možnosť Prepojiť s novou účtovnou položkou. Po kliknutí sa zobrazí formulár pre zadanie novej účtovnej položky. Podrobnosti, ako postupovať pri zadávaní novej účtovnej položky, nájdete v tomto článku. Po zadaní parametrov novej účtovnej položky kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tlačidlo pre prepojenie JIRA úlohy s novou účtovnou položkou
Obrázok: Tlačidlo pre prepojenie JIRA úlohy s novou účtovnou položkou

Pre prepojenie s existujúcou účtovnou položkou, kliknite na ikonu menu  na konci riadka danej JIRA úlohy a vyberte možnosť Prepojiť s existujúcou účtovnou položkou.

Tlačidlo pre prepojenie JIRA úlohy s existujúcou účtovnou položkou
Obrázok: Tlačidlo pre prepojenie JIRA úlohy s existujúcou účtovnou položkou

Po kliknutí sa v stĺpci CDESK účtovná položka zobrazí výber účtovných položiek dostupných pre zákazníka, ktorý je nastavený na vybranej zákazke. Ak účtovná položka pochádza z inej zákazky, ako je vybraná, ale zákazník ju ma dostupnú, v zátvorke za názvom danej účtovnej položky sa nachádza informácia o tom, z akej zákazky bola účtovná položka prebraná. Účtovnú položku v zozname vyberiete kliknutím.

Výber existujúcich účtovných položiek pre prepojenie s JIRA úlohou
Obrázok: Výber existujúcich účtovných položiek pre prepojenie s JIRA úlohou

Po výbere účtovnej položky je potrebné toto nastavenie uložiť kliknutím na ikonu menu  na konci riadka danej JIRA úlohy a následne výberom možnosti Uložiť.

Uloženie prepojenia existujúcej účtovnej položky s JIRA úlohou
Obrázok: Uloženie prepojenia existujúcej účtovnej položky s JIRA úlohou

Po uložení prepojenia účtovnej položky s JIRA úlohou, sa názov účtovnej položky zobrazí v stĺpci CDESK účtovná položka.

Prepojenie CDESK účtovnej položky s JIRA úlohou
Obrázok: Prepojenie CDESK účtovnej položky s JIRA úlohou

V prípade, že potrebujete prepojenie s účtovnou položkou zrušiť, kliknite na ikonu menu na konci riadka danej JIRA úlohy a vyberte možnosť Zrušiť prepojenie s účtovnou položkou.

Tlačidlo pre zrušenie prepojenia účtovnej položky s JIRA úlohou
Obrázok: Tlačidlo pre zrušenie prepojenia účtovnej položky s JIRA úlohou

Ak potrebujete zrušiť prepojenie priamo so zákazkou, kliknite na ikonu menu  na konci riadka daného projektu a vyberte možnosť Zrušiť prepojenie so zákazkou.

Tlačidlo pre zrušenie prepojenia JIRA projektu s existujúcou zákazkou
Obrázok: Tlačidlo pre zrušenie prepojenia JIRA projektu s existujúcou zákazkou
Notifikácie o zmenách na pripojenej JIRA úlohe

Po prepojení CDESK požiadavky s JIRA úlohou, môže používateľ CDESKu dostávať notifikácie o zmenách vykonaných na JIRA úlohe. Aktivácia týchto notifikácií a nastavenie toho, aké zmeny sa majú notifikovať, sa konfigurujú v záložke Webhook v JIRA konektore.

Záložka Webhook
Obrázok: Záložka Webhook

Uvedením prepínača Aktualizácia zmien JIRA taskov do polohy zapnutý , sa zabezpečí, že CDESK bude dostávať informácie z JIRA o zmenách vykonaných na úlohách. Toto prepojenie je dôležité z toho dôvodu, aby CDESK mohol následne používateľom odosielať notifikácie. Ak je tento prepínač vypnutý , toto prepojenie nebude fungovať a v konečnom dôsledku nebudú môcť byť ani odosielané žiadne notifikácie. Pre nastavenie toho, kedy sa notifikácie budú odosielať, kliknite na tlačidlo +Pridať pravidlo.

Tlačidlo pre vytvorenie nového pravidla odosielania notifikácií z JIRA úloh
Obrázok: Tlačidlo pre vytvorenie nového pravidla odosielania notifikácií z JIRA úloh

Po kliknutí sa zobrazia polia pre zadanie parametrov pravidla:

Názov – zadajte názov, ktorý bude slúžiť na krátku charakteristiku pravidla.

Udalosť – vyberte zo zoznamu udalosť, pri ktorej budú odchádzať notifikácie. Na výber sú tieto možnosti:

  • Zmena stavu na – notifikácia odíde pri zmene stavu JIRA úlohy. Pri výbere tejto možnosti sa zobrazí pole pre výber stavu, ktorý ak bude v JIRA úlohe nastavený, tak používateľ bude notifikovaný. Ide o stavy, ktoré máte nastavené v JIRA. V prípade, že v tomto druhom poli nevyberiete žiaden konkrétny stav, notifikácie budú odosielané pri akejkoľvek zmene stavu.
  • Zmena riešiteľa – notifikácia bude odoslaná pri zmene riešiteľa na JIRA úlohe.

Akcia – vyberte možnosť Odoslanie notifikácie.

Projekty – vyberte projekt, v rámci ktorého budú notifikované zmeny na JIRA úlohách. Pre jedno pravidlo je možné vybrať viacero projektov.

Pravidlo uložíte kliknutím na ikonu  , ktorá sa nachádza na konci riadka daného pravidla.

Nastavenie pravidla pre odosielanie notifikácií z JIRA úlohy
Obrázok: Nastavenie pravidla pre odosielanie notifikácií z JIRA úlohy

CDESK umožňuje vytvoriť viacero pravidiel pre odosielanie notifikácií o zmenách na JIRA úlohe. Všetky vytvorené pravidlá sa zobrazujú v zozname na záložke Webhook v JIRA konektore. Ak potrebujete uložené pravidlo upraviť, kliknite na ikonu na konci riadka daného pravidla. V prípade, že chcete pravidlo odstrániť, kliknite na ikonu .

Ikony pre odstránenie a editáciu pravidla o odosielaní notifikácií
Obrázok: Ikony pre odstránenie a editáciu pravidla o odosielaní notifikácií

Nastavením pravidla na záložke Webhook sa nastavia iba podmienky, kedy budú notifikácie odosielané. Avšak na to, aby používateľ dostal notifikáciu, je potrebné ešte zapnúť notifikovanie z JIRA konektoru v Globálne nastavenie -> Notifikácie -> Základné nastavenia -> časť Požiadavky -> pole Jira konektor. V stĺpci Príjemcovia notifikácií je potrebné nastaviť role, ktoré budú notifikované a následne zapnúť prepínač v stĺpci E-mail. Pre Jira konektor sú v súčasnosti dostupné iba mailové notifikácie.

Nastavenie notifikácií pre JIRA konektor
Obrázok: Nastavenie notifikácií pre JIRA konektor

Zadávanie JIRA úlohy cez požiadavky v CDESKu

Po tom, čo je JIRA konektor nakonfigurovaný, ho možno použiť na vytváranie nových JIRA úloh z požiadaviek, alebo na prepájanie požiadaviek s existujúcimi úlohami. Tieto úkony možno vykonávať iba na uložených požiadavkách. Tiež musia byť na zákazníka, ktorý bol vybraný pri konfigurácii JIRA konektoru na záložke Spoločnosti.

Pridávanie a aj prepájanie s JIRA úlohami sa vykonáva na záložke Jira v CDESK požiadavke. Ak sa záložka v zozname nezobrazuje, skontrolujte oprávnenia v: Používatelia a skupiny -> Používatelia -> konkrétny používateľ -> záložka Oprávnenia -> Požiadavky -> Prístup k záložkám -> Jira.

Vytvorenie novej JIRA úlohy

Pre vytvorenie novej JIRA úlohy, ktorá bude prepojená s požiadavkou, kliknite v záložke Jira na tlačidlo +Vytvoriť.

Tlačidlo pre vytvorenie novej JIRA úlohy
Obrázok: Tlačidlo pre vytvorenie novej JIRA úlohy

Po kliknutí sa zobrazí formulár obsahujúci nasledujúce polia:

Formulár pre vytvorenie novej JIRA úlohy z požiadavky
Obrázok: Formulár pre vytvorenie novej JIRA úlohy z požiadavky

Požiadavka – v poli sa automaticky predvyplní číslo a názov požiadavky, z ktorej je JIRA úloha vytváraná. Kliknutím na ikonu   je možné zobraziť detail danej požiadavky. Opätovným kliknutím na ikonu  sa detail zatvorí.

Projekt – vyberte projekt, do ktorého bude JIRA úloha zaradená. V poli môže byť predvyplnený projekt, ktorý ste pri konfigurácii konektoru nastavili v poli Predvolený projekt.

Typ – vyberte typ JIRA úlohy. Po výbere typu požiadavky sa zobrazia ďalšie polia, aké sa pre daný typ používajú v JIRA.

Prílohy – v tejto časti je možné k JIRA úlohe pridať prílohy. Tiež sa tu prenesú prílohy pridané na pôvodnú CDESK požiadavku. Ak potrebujete niektorú z príloh odstrániť, kliknite na ikonu .

Novú JIRA úlohu vytvoríte kliknutím na tlačidlo Uložiť , ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu formulára. Vo vytvorenej JIRA úlohe sa nachádza informácia o prepojení s CDESK požiadavkou s možnosťou prekliku na danú požiadavku.

JIRA úloha vytvorená z CDESK požiadavky
Obrázok: JIRA úloha vytvorená z CDESK požiadavky
Prepojenie s existujúcou JIRA úlohou

Pre prepojenie požiadavky s existujúcou JIRA úlohou, kliknite v záložke Jira na tlačidlo +Pripojiť.

Tlačidlo pre prepojenie existujúcej JIRA úlohy s požiadavkou
Obrázok: Tlačidlo pre prepojenie existujúcej JIRA úlohy s požiadavkou

Po kliknutí sa zobrazí modálne okno s výberom JIRA úloh. V zozname môže byť predvyplnený filter obsahujúci stav úloh a projekt, ktorý ste mohli nastaviť pri konfigurácii JIRA konektoru v poliach Predvolený projektPredvolený filter pre stav. Prepojenie vytvoríte kliknutím na názov JIRA úlohy.

Zoznam JIRA úloh pre prepojenie s CDESK požiadavkou
Obrázok: Zoznam JIRA úloh pre prepojenie s CDESK požiadavkou

Po prepojení sa v JIRA úlohe sa nachádza informácia o prepojení s CDESK požiadavkou s možnosťou prekliku na danú požiadavku.

Zobrazenie a práca s prepojenými JIRA úlohami v CDESK

Informácia o prepojenej JIRA úlohe sa zobrazuje aj priamo v zozname požiadaviek, kde je možné pridať stĺpce JIRA-IDJIRA Fix version. Práca so zoznamom požiadaviek je popísaná v osobitnom texte Zoznam požiadaviek . Kliknutím na údaj v stĺpci JIRA-ID sa v novom okne prehliadača zobrazí prepojená JIRA úloha.

Požiadavka s prepojením na JIRA úlohu v zozname požiadaviek
Obrázok: Požiadavka s prepojením na JIRA úlohu v zozname požiadaviek

Po otvorení požiadavky sa v záložke Jira zobrazuje zoznam všetkých prepojených JIRA úloh. V zozname sa zobrazujú tieto stĺpce:

  • JIRA-ID
  • Projekt
  • Názov
  • Stav
  • Riešiteľ
  • Verzia s opravou
  • Posledná zmena
  • Posledný príspevok
Pripojené JIRA úlohy na požiadavke
Obrázok: Pripojené JIRA úlohy na požiadavke

V prípade potreby je možné zrušiť väzbu s JIRA úlohou. Pre zrušenie väzby kliknite na ikonu menu  na konci riadka danej úlohy a vyberte možnosť Zrušiť väzbu.

Tlačidlo pre zrušenie väzby s JIRA úlohou
Obrázok: Tlačidlo pre zrušenie väzby s JIRA úlohou