Zmeny, ktoré CDESK približujú k používateľovi

14. februára 2022

Verzia 3.1.0 pre CDESK prináša množstvo užitočných funkcií, ale aj redizajn vybraných súčastí systému.

Jednoduchý filter pre zoznam požiadaviek – úvodná verzia

Od verzie 3.1.0 je možné v zozname požiadaviek používať dva typy filtrov – pokročilý a jednoduchý filter. Na rozdiel od pokročilého filtra, jednoduchý filter obsahuje iba tie podmienky filtrovania, ktoré sa najčastejšie používajú pri práci s požiadavkami. Taktiež konfigurácia jednotlivých podmienok je jednoduchšia a rýchlejšia.

Konfigurácia podmienok jednoduchého filtra
Konfigurácia podmienok jednoduchého filtra

 

Pri aktivácii jednoduchého filtra sa tiež zmení panel na vyhľadávanie. Zobrazia sa v ňom tlačidla na nastavenie kritérií, na základe ktorých sa bude vyhľadávať.

Tlačidla na nastavenie kritérií, na základe ktorých sa bude vyhľadávať
Tlačidla na nastavenie kritérií, na základe ktorých sa bude vyhľadávať

 

Podmienky nastaveného v rámci jednoduchého filtra sa môžu prenášať do pokročilého filtra. Avšak, dôsledkom množstva podmienok na filtrovanie a možností ich nastavenia nefunguje spätná kompatibilita pokročilého filtra do jednoduchého. Tiež podmienky v jednoduchom filtri možno previazať jedine podmienkou AND.

Nová verzia CDESKu tiež ale prináša možnosť filtrovať výsledky v zozname požiadaviek bez potreby priameho nastavovania filtra – či už jednoduchého alebo pokročilého. Kliknutím na názov stĺpca sa zobrazia podmienky ako pri používaní jednoduchého filtra. To umožní rýchle vyfiltrovanie záznamov na základe jedného kritéria prislúchajúceho k danému stĺpcu.

Filtrovanie v zozname požiadaviek na základe podmienky nastavenej priamo cez stĺpec
Filtrovanie v zozname požiadaviek na základe podmienky nastavenej priamo cez stĺpec

Vo vývoji jednoduchého filtra aj naďalej pokračujeme, aby sme dosiahli čo najjednoduchšie riešenie vyhľadávania a filtrácie údajov v zoznamoch. V ďalších verziách vás budeme o zlepšeniach informovať.

Vylepšené tlačidlá s uloženými podmienkami filtrovania

Zmenami prešli aj samotné tlačidlá, pomocou ktorých sa aktivuje uložený filter. Ich poradie je možné jednoducho meniť pomocou Drag&Drop. Zmenený bol aj spôsob farebného odlíšenia aktívneho tlačidla. Po kliknutí sa tlačidlo celé zafarbí farbou, ktorú má nastavenú.

Aktívne tlačidlo pokročilého filtra sa teraz zafarbí celé
Aktívne tlačidlo pokročilého filtra sa teraz zafarbí celé

Každé tlačidlo tiež obsahuje menu, ktoré umožňuje editovať, poslať nastavený filter a tiež ho vymazať.

Menu zobrazené v tlačidle uloženého filtra
Menu zobrazené v tlačidle uloženého filtra

Zmeny je možné vykonávať aj na filtri, ktorý nie je práve aktivovaný, bez toho, aby sa prepisovali podmienky vyhľadávania.

Okno pre vykonanie zmien filtra
Okno pre vykonanie zmien filtra

 

Voľné schvaľovanie

S posledným updatom boli rozšírené aj možnosti schvaľovania o voľné schvaľovanie. Na rozdiel od schvaľovania, ktoré sa v CDESKu už nachádza, nie je viazané na šablónu požiadavky alebo pracovného príkazu. Vďaka tomu funkcia voľného schvaľovania ponúka dynamické a jednoduché riešenie pre každú situáciu, ktorá si vyžaduje schválenie. Voľné schvaľovanie si vyžaduje definíciu iba jedného pravidla, ktoré si definujete v module Pravidlá Schvaľovania. Toto pravidlo bude následne používané na všetky schvaľovacie procesy voľného schvaľovania.

 

Definícia pravidla pre voľné schvaľovanie
Definícia pravidla pre voľné schvaľovanie

 

Voľné schvaľovanie je možné vytvoriť bez väzby na akýkoľvek modul, alebo priamo v požiadavke s väzbou na danú požiadavku.

Tvorba voľného schvaľovania bez väzby na akýkoľvek modul
Tvorba voľného schvaľovania bez väzby na akýkoľvek modul
Tvorba voľného schvaľovania na požiadavke
Tvorba voľného schvaľovania na požiadavke

Ak je voľné schvaľovanie viazané na požiadavku, informácia o ňom sa zobrazuje priamo vo formulári požiadavky.

 Informácia o schvaľovaní na požiadavke
Informácia o schvaľovaní na požiadavke

Po vytvorení schvaľovania, či už s väzbou na požiadavku alebo bez, sú schvaľovatelia oboznámení prostredníctvom mailovej notifikácie a tiež push notifikácie priamo v systéme. Následne schvaľovanie v oboch prípadoch prebieha rovnakým spôsobom ako pri schvaľovaní cez šablónu požiadavky alebo pracovného príkazu.

 Formulár voľného schvaľovania
Formulár voľného schvaľovania

Widgety pre znázornenie odpracovaných hodín na plneniach za týždeň a mesiac

Do Úvodného prehľadu zaraďujeme prvé widgety, ktoré sú zamerané na sledovanie vykázaného času na fakturačných plneniach. Ide o Plnenia v týždniPlnenia v mesiaci. Oba widgety graficky porovnávajú plnenia v pracovnom čase a mimo pracovného času pre vybraných riešiteľov za zvolený týždeň, respektíve mesiac. V nasledujúcich updatoch pribudnú widgety pre požiadavky, widgety pre plnenia budú rozšírené o interné plnenia.

Widgety Plnenia za týždeň a Plnenia za mesiac
Widgety Plnenia za týždeň a Plnenia za mesiac

Nový responzívny dizajn formulára na akceptáciu / zamietnutie ukončenia požiadavky z mailovej notifikácie

Update 3.1.0 prináša vylepšenie dizajnu mnohých funkcií a súčastí CDESKu. Jednou z nich je aj formulár na vyjadrenie sa k ukončeniu požiadavky, ktorý sa otvorí po kliknutí na tlačidlo Akceptovať ukončenie / Neakceptovať ukončenie v mailovej notifikácie. Funkcie tohto formulára neboli zmenené. Aj naďalej umožňuje rýchle a jednoduché ukončenie požiadavky bez potreby prihlasovania sa do CDESKu.

Nový dizajn formulára na akceptáciu / neakceptáciu ukončenia požiadavky z mailovej notifikácie
Nový dizajn formulára na akceptáciu / neakceptáciu ukončenia požiadavky z mailovej notifikácie

 

Formulár je tiež optimalizovaný pre zobrazenie na mobilných zariadeniach. Vďaka tomu sa môžete k ukončeniu požiadavky vyjadriť aj cez mobil.

Zobrazenie formulára pre vyjadrenie sa k ukončeniu požiadavky na mobilnom zariadení
Zobrazenie formulára pre vyjadrenie sa k ukončeniu požiadavky na mobilnom zariadení

 

Obľúbené položky – vo vysúvacom menu pribudla možnosť zobraziť položky v prvej úrovni a mať funkcie dostupné na jeden klik

 

Funkcia Obľúbené položky je už dlhšie súčasťou vysúvacieho menu. S posledným updatom bola ale výrazne vylepšená. Položky sa medzi obľúbené môžu zaraďovať automaticky, na základe toho, ako často k ním používateľ pristupuje. Používateľ má tiež možnosť si vybrať, ktoré moduly sa nebudú takto automaticky radiť medzi obľúbené. Tiež je možné vypnúť takéto automatické radenie položiek medzi obľúbené a položky si pridávať manuálne.

Nové nastavenia obľúbených položiek
Nové nastavenia obľúbených položiek

Obľúbené položky sa môžu zobrazovať priamo v prvej úrovni menu, pričom je možné nastaviť, aby sa zvyšné položky menu zbaľovali.

Obľúbené položky v prvej úrovni menu, pričom zvyšné položky hlavného menu sú zbalené
Obľúbené položky v prvej úrovni menu, pričom zvyšné položky hlavného menu sú zbalené

Bližšie informácie o obľúbených položkách a možnostiach ich nastavenia nájdete v osobitnom článku.

 

Možná zmena ikony v záložke prehliadača (favicon)

Nový update tiež priniesol možnosť nastavenia vlastnej ikony, ktorá sa bude zobrazovať v karte prehliadača.

Vlastná ikona v karte prehliadača
Vlastná ikona v karte prehliadača

Ikonu je možné nastaviť v Globálne nastavenia -> Logá, doména, súbory. Pre nastavenie ikony je najskôr potrebné zapnúť vlastnú doménu CM servera a následne môžete nastaviť vlastnú ikonu v časti Favicon – ikona zobrazujúca sa na začiatku záložky vo web prehliadači.

Zapnutie vlastnej domény CM servera a zmena faviconu
Zapnutie vlastnej domény CM servera a zmena faviconu

Zapnutie vlastnej domény CM servera je priplatková funkcia podľa cenníka CDESK.  Po zmene ikony sa vám môže stať, že ešte bude preblikovať pôvodná ikona. Nemusí pomôcť odstránenie súborov cachce, pretože tento súbor má svoj vlastný manažment podľa prehliadača. Zatiaľ sme nenašli jednoduchý spoľahlivý spôsob na odstránenie pôvodnej ikony z úložiska a odporúčame ponechať odstránenie na vlastný manažment prehliadača. Možným riešením je premenovať adresár, kde má prehliadač používateľské dáta. Vďaka tomu si prehliadač začne znovu ukladať nové dáta s už novou ikonou.

 

Nová podmienka pre pokročilý filter: Riešitelia – členovia skupiny

S verziou 3.1.0 pribudla aj nová podmienka pre pokročilý filter: Riešitelia – členovia skupiny. Podmienka umožňuje vyfiltrovať požiadavky s priradeným riešiteľom, ktorý je / nie je členom skupiny nastavenej vo filtri.

Konfigurácia podmienky Riešitelia – členovia skupiny
Konfigurácia podmienky Riešitelia – členovia skupiny

 

Tlačidlá na posúvanie medzi požiadavkami v náhľade detailu požiadavky v zozname požiadaviek

Kliknutím na ikonu troch bodiek vedľa názvu požiadavky je možné zobraziť jej náhľad priamo v zozname požiadaviek. S posledným updatom v tomto náhľade pribudli tlačidlá umožňujúce posúvanie medzi požiadavkami, ktoré sa budú zobrazovať v tomto náhľade. Požiadavky sa pri posúvaní zobrazujú na základe ich poradia v zozname.

Tlačidlá na prepínanie medzi požiadavkami v náhľade požiadavky
Tlačidlá na prepínanie medzi požiadavkami v náhľade požiadavky

 

Dokončenie prvej fázy prepojenia s JIRA

Možnosti práce s požiadavky boli rozšírené aj vďaka JIRA konektoru, ktorý poskytuje obojstranné prepojenie CDESKu a systému JIRA. Po aktivácii a konfigurácii konektoru v Globálnych nastaveniach, sa na požiadavke zobrazí záložka JIRA. Na záložke sa nachádzajú tlačidlá pre vytvorenie novej JIRA úlohy, alebo priamo pre pripojenie existujúcej.

 

Formulár pre vytvorenie novej JIRA úlohy priamo z požiadavky
Formulár pre vytvorenie novej JIRA úlohy priamo z požiadavky

 

Pripojenie JIRA úlohy na požiadavku
Pripojenie JIRA úlohy na požiadavku

Jedným z cieľov tohto prepojenia je, aby v CDESKu pracovníci poskytujúci podporu k softvérovým projektom videli v akom stave sú riešené úlohy súvisiace s požiadavkou. Dané informácie sa dajú sprístupniť aj koncovým zákazníkom.

Prepojenie s JIRA môže byť doplnené aj na iné účely, napríklad práca supportného tímu bude robiť záznamy o vykonanej práci do CDESKu a následne sa budú prenášať do worklogu v JIRA.

Prepojenie s JIRA zobrazené v zozname požiadaviek
Prepojenie s JIRA zobrazené v zozname požiadaviek
Záložka JIRA
Záložka JIRA

 

Konektor umožňujúci prepojenie viacerých CDESKov

Ak zákazník a aj dodávateľ používajú CDESK, nový konektor prináša možnosť ich vzájomného prepojenia. Vďaka tomu môžu obaja používatelia pracovať na požiadavkách vo vlastnom prostredí bez potreby vytvárať nové kontá v iných prostrediach. Vykonané zmeny na požiadavkách sa prejavujú na oboch stranách. Či už ide o pridanie diskusie, vytvorenie a schválenie ponuky, alebo zmenu stavu požiadavky.

Zákazník zadá požiadavku vo svojom CDESKu. Po uložení požiadavky sa vo formulári zobrazí ikona, ktorá umožňuje, aby sa táto požiadavka automaticky vytvorila aj v prostredí dodávateľa. Takto vytvorené požiadavky sú v zozname odlíšené príznakom.

Zmeny v tlačidlách v diskusii
Zoznam požiadaviek s automaticky vytvorenými požiadavkami z iného CDESK prostredia

 

Parametre automaticky vytvorenej požiadavky na strane zákazníka sa zobrazujú aj v požiadavke dodávateľa. Ak dodávateľ na svojej požiadavke pridá ponuku, zákazník ju môže schváliť v tej svojej. Tak isto sa zákazník môže vyjadriť, keď dodávateľ požiadavku prepne do stavu Testovanie zákazníkom a tiež Ukončené.

Automaticky vytvorená požiadavka vďaka prepojeniu dvoch CDESKov
Automaticky vytvorená požiadavka vďaka prepojeniu dvoch CDESKov
obrazenie výzvy na vyjadrenie sa k ukončeniu požiadavky v požiadavke zákazníka
Zobrazenie výzvy na vyjadrenie sa k ukončeniu požiadavky v požiadavke zákazníka

 

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.1.0 >