HLAVNÉ SKUPINY POLOŽIEK

Hierarchia CMDB

Hlavné skupiny položiek (Configuration Item Main groups) sú hlavné skupiny konfigurovateľných položiek. V hierarchi konfiguračnej databázy sa nachádzajú na jej vrchole:

 • Hlavné skupiny položiek (napríklad Zariadenia, Miesta, Vozidlá…), ktoré sú ďalej delené podskupinami. Viac v článku nižšie
  • Typy položiek – rozdelenie hlavných skupín na podskupiny, ktoré odlišujú množiny položiek s rovnakými vlastnosťami (napríklad hlavná skupina kategórie IT zariadenia, môže obsahovať podskupiny počítače, tlačiarne, servery, sieťové prvky…). Viac v samostatnom článku Typy položiek
   • Zoznam položiek – obsahuje samotné objekty triedené do podskupín (napríklad konkrétne zariadenia z podskupiny počítače). Viac v samostatnom článku Zoznam položiek

Zoznam definovaných hlavných skupín zobrazíte pomocou hlavného menu CMDB -> Hlavné skupiny položiek. Pokiaľ s CDESK začínate, pravdepodobne bude zoznam skupín prázdny a najskôr bude potrebné definovať hlavné skupiny pre vybrané kategórie.

Zoznam definovaných hlavných skupín
Obrázok: Zoznam definovaných hlavných skupín

Kategórie hlavných skupín

Každá hlavná skupina patrí do jednej z kategórií:

 • Zariadenia – slúži pre evidenciu zariadení, môže byť definovaná niekoľkokrát pre rozličné kategórie zariadení (napríklad pre IT zariadenia, obrábacie stroje, klimatizácie…)
 • Miesta – definícia skupiny tejto kategórie je nutná pre evidenciu miest zákazníka, čím sa zároveň sprístupní možnosť prideľovať miesta požiadavkám, plneniam a položkám. Skupinu kategórie Miesta je možné definovať najviac jedenkrát
 • Prevádzky – definícia skupiny tejto kategórie je nutná pre evidenciu prevádzok zákazníka, čím sa zároveň sprístupní možnosť prideľovať prevádzky požiadavkám a položkám. Skupinu kategórie Prevádzky je možné definovať najviac jedenkrát
 • Katalóg prevádzkovaných služieb – skupinu tejto kategórie je možné definovať najviac jedenkrát. Jednotlivé položky môžu byť vytvárané automaticky zo zmlúv, alebo manuálne
 • Všeobecná kategória – je ponímaná rovnako ako kategória Zariadenia, v rámci ktorej je vhodné evidovať objekty nezaraditeľné pod ostatné kategórie (napríklad licencie, bazény) tiež môže byť definovaná niekoľkokrát
 • Spotrebný materiál – skupinu tejto kategórie nie je možné vytvoriť manuálne. Tento modul je zatiaľ predmetom vývoja, detaily budú doplnené po jeho dokončení
 • Osoby – slúži pre evidenciu osôb, môže byť definovaná najviac jedenkrát
 • Vozidlá – slúži pre evidenciu vozidiel, môže byť definovaná najviac jedenkrát
 • IT Monitoring – skupinu tejto kategórie nie je možné definovať manuálne. Sprístupní sa po zapnutí funkcionality CM IT Monitoring v Globálnych nastaveniach a môže byť definovaná najviac jedenkrát. Objektami tejto skupiny sú registrované počítače a servery v Customer Monitor, pridávané automaticky po registrácii do CM, ako aj ďalšie zariadenia na sieti, alebo pripojené k týmto počítačom

Jednotlivé kategórie sa od seba líšia aj dostupnosťou volieb a nastavení u položiek, podľa nasledovnej tabuľky:

Kategória hlavnej skupiny:

SLA

Prepojenia

Hierarchia

Pravidelné požiadavky

História

Ostatné

Zariadenia

 
Miesta

Miesto dopravy
Prevádzky

Miesta
Katalóg prevádzkovaných služieb

Zmluva
Všeobecná kategória

 
Spotrebný materiál

 

 

 

Zariadenia
Osoby

 

 
Vozidlá

 

 
IT monitoring

Zóny

Viac o jednotlivých nastaveniach objektov jednotlivých kategórií sa dočítate v článku CI list.

Definícia hlavnej skupiny

Niektoré funkcie CDESK sa odvolávajú na CMDB a nebude možné ich využívať do doby, než zadefinujete potrebné skupiny. Ak zatiaľ príslušnú skupinu nemáte definovanú, pomocou tlačidla  +Pridať skupinu  v CMDB -> Hlavné skupiny položiek, vytvoríte novú skupinu. Existujúcu skupinu môžete upraviť dvojitým kliknutím na príslušný riadok, alebo voľbou z kontextového menu  Editovať.

Vo formulári vyplňte nasledovné:

Kategória – vyberte spomedzi kategórií. Jednotlivé kategórie majú svoje špecifiká, ktoré sú vymenované v odstavci Kategórie hlavných skupín vyššie

Zapnuté – ak si neprajete, aby sa skupina a jej objekty ponúkali vo výberoch, nastavte prepínač do polohy vypnutý

Názov – uveďte názov pre skupinu položiek

Popis – môžete uviesť popis skupiny, ktorý sa objaví v zozname CI Main groups

Slug (alias) – alias pre ID – umožňuje prácu s hlavnými skupinami  v API rozhraní CDESK, bez potreby poznať ich ID v databáze. Používajte výrazy bez diakritiky a medzier – miesto medzier použite pomlčku. Slug má byť jedinečný, tj. smie byť použitý v rámci hlavných skupín maximálne raz

Zapnúť archivovanie – pre všetky objekty priradené pod skupinu sa sprístupní možnosť archivácie – tj. umožní „vymazať“ objekt z CMDB bez straty jeho histórie

V závislosti od vybranej kategórie, sú prístupné ďalšie voľby:

Väzba na prevádzku – vypnuté/nepovinné/povinné – voľba sa sprístupní, ak je definovaná hlavná skupina z kategórie Prevádzky. Zapnutím voľby bude možné/vyžadované pridelenie prevádzky každej položke kategórie Zariadenia, Všeobecná kategória, IT Monitoring, Miesta (povinné), Katalóg prevádzkovaných služieb, Osoby, Vozidlá

Väzba na vlastníka – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu vlastníka pri hlavných skupinách z kategórií Zariadenia, IT Monitoring, Všeobecná kategória, Katalóg prevádzkovaných služieb

Väzba na IT manažéra služby – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu IT manažéra služby pri hlavných skupinách z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb

Väzba na obchodného garanta – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu obchodného garanta pri hlavných skupinách z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb

Väzba na technického garanta – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu technického garanta pri hlavných skupinách z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb

Väzba na kľúčového používateľa – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu kľúčového používateľa pri hlavných skupinách z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb

Väzba na miestovypnuté/nepovinné/povinné – voľba sa sprístupní, ak je definovaná hlavná skupina z kategórie Miesta. Zapnutím voľby bude možné/vyžadované pridelenie miesta každej položky kategórie Zariadenia, Všeobecná kategória, IT Monitoring

Väzba na administratívneho riešiteľa – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu administratívneho riešiteľa pri hlavných skupinách z kategórií Zariadenia, Miesta, Prevádzky, IT Monitoring, Všeobecná kategória, Katalóg prevádzkovaných služieb, Osoby, Vozidlá

Väzba na technického riešiteľa – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu technického riešiteľa pri hlavných skupinách z kategórií Zariadenia, Miesta, Prevádzky, IT Monitoring, Všeobecná kategória, Katalóg prevádzkovaných služieb, Osoby, Vozidlá

Nová hlavná skupina kategórie Zariadenia
Obrázok: Nová hlavná skupina kategórie Zariadenia

Pre vytvorenie skupiny, alebo uloženie vykonaných zmien kliknite na Vytvoriť/Uložiť.

Uložením novej hlavnej skupiny sa automaticky vytvorí všeobecná podskupina (Typ položky), ktorú je možné upraviť, alebo doplniť o ďalšie podskupiny na záložke Typ položiek. Viac o podskupinách a práci s nimi sa dočítate v samostatnom článku Typy položiek.