Hlavné skupiny položiek - CDESK
 

HLAVNÉ SKUPINY POLOŽIEK

Hierarchia CMDB

Hlavné skupiny položiek (Configuration Item Main groups) sú hlavné skupiny konfigurovateľných položiek. V hierarchi konfiguračnej databázy sa nachádzajú na jej vrchole:

 • Hlavné skupiny položiek (napríklad Zariadenia, Miesta, Vozidlá…), ktoré sú ďalej delené podskupinami. Viac v článku nižšie
  • Typy položiek – rozdelenie hlavných skupín na podskupiny, ktoré odlišujú množiny položiek s rovnakými vlastnosťami (napríklad hlavná skupina kategórie IT zariadenia, môže obsahovať podskupiny počítače, tlačiarne, servery, sieťové prvky…). Viac v samostatnom článku Typy položiek
   • Zoznam položiek – obsahuje samotné objekty triedené do podskupín (napríklad konkrétne zariadenia z podskupiny počítače). Viac v samostatnom článku Zoznam položiek

Zoznam definovaných hlavných skupín zobrazíte pomocou hlavného menu CMDB -> Hlavné skupiny položiek. Pokiaľ s CDESK začínate, pravdepodobne bude zoznam skupín prázdny a najskôr bude potrebné definovať hlavné skupiny pre vybrané kategórie.

Zoznam definovaných hlavných skupín
Zoznam definovaných hlavných skupín

Kategórie hlavných skupín

Každá hlavná skupina patrí do jednej z kategórií:

 • Zariadenia – slúži pre evidenciu zariadení, môže byť definovaná niekoľkokrát pre rozličné kategórie zariadení (napríklad pre IT zariadenia, obrábacie stroje, klimatizácie…)
 • Miesta – definícia skupiny tejto kategórie je nutná pre evidenciu miest zákazníka, čím sa zároveň sprístupní možnosť prideľovať miesta požiadavkám, plneniam a položkám. Skupinu kategórie Miesta je možné definovať najviac jedenkrát
 • Prevádzky – definícia skupiny tejto kategórie je nutná pre evidenciu prevádzok zákazníka, čím sa zároveň sprístupní možnosť prideľovať prevádzky požiadavkám a položkám. Skupinu kategórie Prevádzky je možné definovať najviac jedenkrát
 • Katalóg prevádzkovaných služieb – skupinu tejto kategórie je možné definovať najviac jedenkrát. Jednotlivé položky môžu byť vytvárané automaticky zo zmlúv, alebo manuálne
 • Všeobecná kategória – je ponímaná rovnako ako kategória Zariadenia, v rámci ktorej je vhodné evidovať objekty nezaraditeľné pod ostatné kategórie (napríklad licencie, bazény) tiež môže byť definovaná niekoľkokrát
 • Spotrebný materiál – skupinu tejto kategórie nie je možné vytvoriť manuálne. Tento modul je zatiaľ predmetom vývoja, detaily budú doplnené po jeho dokončení
 • Osoby – slúži pre evidenciu osôb, môže byť definovaná najviac jedenkrát
 • Vozidlá – slúži pre evidenciu vozidiel, môže byť definovaná najviac jedenkrát
 • IT Monitoring – skupinu tejto kategórie nie je možné definovať manuálne. Sprístupní sa po zapnutí funkcionality CM IT Monitoring v Globálnych nastaveniach a môže byť definovaná najviac jedenkrát. Objektami tejto skupiny sú registrované počítače a servery v Customer Monitor, pridávané automaticky po registrácii do CM, ako aj ďalšie zariadenia na sieti, alebo pripojené k týmto počítačom

Jednotlivé kategórie sa od seba líšia aj dostupnosťou volieb a nastavení u položiek, podľa nasledovnej tabuľky:

Kategória hlavnej skupiny:

SLA

Prepojenia

Hierarchia

Pravidelné požiadavky

História

Ostatné

Zariadenia

 
Miesta

Miesto dopravy
Prevádzky

Miesta
Katalóg prevádzkovaných služieb

Zmluva
Všeobecná kategória

 
Spotrebný materiál

 

 

 

Zariadenia
Osoby

 

 
Vozidlá

 

 
IT monitoring

Zóny

Viac o jednotlivých nastaveniach objektov jednotlivých kategórií sa dočítate v článku CI list.

Definícia hlavnej skupiny

Niektoré funkcie CDESK sa odvolávajú na CMDB a nebude možné ich využívať do doby, než zadefinujete potrebné skupiny. Ak zatiaľ príslušnú skupinu nemáte definovanú, pomocou tlačidla  +Pridať skupinu  v CMDB -> Hlavné skupiny položiek, vytvoríte novú skupinu. Existujúcu skupinu môžete upraviť dvojitým kliknutím na príslušný riadok, alebo voľbou z kontextového menu  Editovať.

Vo formulári vyplňte nasledovné:

Kategória – vyberte spomedzi kategórií. Jednotlivé kategórie majú svoje špecifiká, ktoré sú vymenované v odstavci Kategórie hlavných skupín vyššie

Zapnuté – ak si neprajete, aby sa skupina a jej objekty ponúkali vo výberoch, nastavte prepínač do polohy vypnutý

Názov – uveďte názov pre skupinu položiek

Popis – môžete uviesť popis skupiny, ktorý sa objaví v zozname CI Main groups

Slug (alias) – alias pre ID – umožňuje prácu s hlavnými skupinami  v API rozhraní CDESK, bez potreby poznať ich ID v databáze. Používajte výrazy bez diakritiky a medzier – miesto medzier použite pomlčku. Slug má byť jedinečný, tj. smie byť použitý v rámci hlavných skupín maximálne raz

Zapnúť archivovanie – pre všetky objekty priradené pod skupinu sa sprístupní možnosť archivácie – tj. umožní „vymazať“ objekt z CMDB bez straty jeho histórie

V závislosti od vybranej kategórie, sú prístupné ďalšie voľby:

Väzba na prevádzku – vypnuté/nepovinné/povinné – voľba sa sprístupní, ak je definovaná hlavná skupina z kategórie Prevádzky. Zapnutím voľby bude možné/vyžadované pridelenie prevádzky každej položke kategórie Zariadenia, Všeobecná kategória, IT Monitoring, Miesta (povinné), Katalóg prevádzkovaných služieb, Osoby, Vozidlá

Väzba na vlastníka – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu vlastníka pri hlavných skupinách z kategórií Zariadenia, IT Monitoring, Všeobecná kategória, Katalóg prevádzkovaných služieb

Väzba na IT manažéra služby – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu IT manažéra služby pri hlavných skupinách z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb

Väzba na obchodného garanta – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu obchodného garanta pri hlavných skupinách z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb

Väzba na technického garanta – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu technického garanta pri hlavných skupinách z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb

Väzba na kľúčového používateľa – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu kľúčového používateľa pri hlavných skupinách z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb

Väzba na miestovypnuté/nepovinné/povinné – voľba sa sprístupní, ak je definovaná hlavná skupina z kategórie Miesta. Zapnutím voľby bude možné/vyžadované pridelenie miesta každej položky kategórie Zariadenia, Všeobecná kategória, IT Monitoring

Väzba na administratívneho riešiteľa – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu administratívneho riešiteľa pri hlavných skupinách z kategórií Zariadenia, Miesta, Prevádzky, IT Monitoring, Všeobecná kategória, Katalóg prevádzkovaných služieb, Osoby, Vozidlá

Väzba na technického riešiteľa – vypnuté/nepovinné/povinné – Zapnutím voľby budete môcť vybrať z ponúknutého zoznamu technického riešiteľa pri hlavných skupinách z kategórií Zariadenia, Miesta, Prevádzky, IT Monitoring, Všeobecná kategória, Katalóg prevádzkovaných služieb, Osoby, Vozidlá

Nová hlavná skupina kategórie Zariadenia
Nová hlavná skupina kategórie Zariadenia

Pre vytvorenie skupiny, alebo uloženie vykonaných zmien kliknite na Vytvoriť/Uložiť.

Uložením novej hlavnej skupiny sa automaticky vytvorí všeobecná podskupina (Typ položky), ktorú je možné upraviť, alebo doplniť o ďalšie podskupiny na záložke Typ položiek. Viac o podskupinách a práci s nimi sa dočítate v samostatnom článku Typy položiek.