ŠABLÓNY PRACOVNÝCH PRÍKAZOV

Základné informácie o šablónach pracovných príkazov

Šablóny pracovných príkazov je možné používať iba ak je zapnutý katalóg požiadaviek. Šablóny sprístupňujú nové možnosti, ktoré umožňujú nasadenie modulu Pracovné príkazy aj pri špecifických scenároch:

  • šablóna môže mať preddefinovaného riešiteľa. Popis a dátumové polia môže prevziať z požiadavky. Tieto možnosti urýchlia proces vypĺňania nového príkazu
  • šablóne je možné priradiť schvaľovací proces

Zoznam šablón pracovných príkazov sa nachádza v Požiadavky->Šablóny príkazov.

Zoznam šablón pracovných príkazov
Zoznam šablón pracovných príkazov

Pokiaľ sa položka Šablóny príkazov v menu nenachádza, skontrolujte či máte oprávnenie na prístup k nej. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Požiadavky->Šablóny požiadaviek. Šablóny pracovných príkazov sú prístupné ak sú prístupné aj Šablóny požiadaviek.

Vytvorenie novej šablóny pracovného príkazu

Novú šablónu pracovného príkazu vytvoríte v moduly Požiadavky->Šablóny príkazov. Pre vytvorenie novej šablóny slúži tlačidlo  +Pridať záznam. Po kliknutí sa otvorí formulár pre vytvorenie nového záznamu. Povinné položky sú označené symbolom •

Tlačidlo na pridávanie šablón pracovných príkazov
Tlačidlo na pridávanie šablón pracovných príkazov
Základné údaje
Vytvorenie novej šablóny pracovného príkazu
Vytvorenie novej šablóny pracovného príkazu

Názov• – názov, pod ktorým sa bude šablóna pracovného príkazu zobrazovať pri tvorbe šablóny požiadavky. Pod týmto názvom sa tiež bude zobrazovať pracovný príkaz vytvorený zo šablóny požiadavky. Ak je zapnutá funkcia Editácia názvu, budete môcť meniť názov pracovného príkazu vytvoreného zo šablóny požiadavky.
Použiť popis z požiadavky – ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , pracovný príkaz preberie popis z naviazanej požiadavky. Prepnutím prepínača do polohy vypnutý sa sprístupní textové pole, pre zadanie popisu. Tento popis sa použije na pracovnom príkaze vytvorenom zo šablóny.
Riešiteľská skupina• – táto možnosť sa zobrazuje len ak je zapnutá funkcia Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny. Vybraná riešiteľská skupina bude predvyplnená na pracovnom príkaze.
Riešiteľ• – výber riešiteľa pracovného príkazu. Ak máte aktivovanú funkciu Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny, budú sa ponúkať iba riešitelia z vybranej riešiteľskej skupiny. V takom prípade výber riešiteľa nie je povinný.
Schvaľovacie pravidlo – ak potrebujete, aby pracovný príkaz vytvorený z tejto šablóny podliehali schvaľovaniu, z číselníka vyberte ponúkané schvaľovacie pravidlá. Ak sa neponúkajú žiadne pravidlá, pravidlo vytvoríte v Schvaľovanie->Schvaľovacie procesy.
Termín priradenia riešiteľa• – zadajte číselný údaj, ktorý bude udávať čas, do kedy má byť na pracovný príkaz priradený riešiteľ. Čas je počítaný v jednotke, ktorú nastavíte vedľa. Ponúkajú sa tieto jednotky : minúta; hodina; deň; NBD; Celodenný NBD. Termín sa počíta od vytvorenia pracovného príkazu. Ak je pracovný príkaz v sériovo paralelnom radení, termín sa začne počítať až po splnení naviazaného príkazu.
Termín splnenia• – zadajte číselný údaj, ktorý bude udávať čas, do kedy má byť pracovný príkaz splnený. Čas je počítaný v jednotke, ktorú nastavíte vedľa. Ponúkajú sa tieto jednotky : minúta; hodina; deň; NBD; Celodenný NBD. Termín sa počíta od vytvorenia pracovného príkazu. Ak je pracovný príkaz v sériovo paralelnom radení, termín sa začne počítať až po splnení naviazaného príkazu.
Tiež je možné nastaviť aby sa Termín priradenia riešiteľa a Termín splnenia prebrali z požiadavky. Funkcia je dostupná, ak sa prepínač vedľa týchto polí nachádza v polohe zapnutý .
Výber objektu z CMDB• – umožňuje nastaviť, či výber objektu z CMDB bude na pracovnom príkaze Vypnutý / Povinný / Nepovinný. Pri výbere možností PovinnýNepovinný sa sprístupni číselník, v ktorom môžete nastaviť povolené skupiny objektov. Objekty z iných skupín nebudú na príkaze z tejto šablóny dostupné. Vybraný objekt môžete odobrať kliknutím na ikonu .

Šablóny požiadaviek

Táto záložka sa sprístupní po uložení šablóny príkazu. Obsahuje zoznam šablón požiadaviek, no ktorých bola daná šablóna príkazu použitá.

Zoznam šablón požiadaviek, na ktorých bola daná šablóna príkazu použitá
Zoznam šablón požiadaviek, na ktorých bola daná šablóna príkazu použitá

Použitie šablón pracovných príkazov

Šablóny pracovných príkazov sa používajú v šablónach požiadaviek. Umožňujú automatické generovanie pracovných príkazov pri vytvorení požiadavky cez katalóg požiadaviek.

Zoznam pracovných príkazov na šablóne požiadavky
Zoznam pracovných príkazov na šablóne požiadavky

Na šablóne požiadavky možno nastaviť rôzne podmienky pre automatické generovanie príkazov. Viac informácií nájdete v odseku Nastavenie automatického generovania pracovných príkazov v texte venovanom Katalógu požiadaviek.

Nastavenie generovania pracovného príkazu na šablóne požiadavky
Nastavenie generovania pracovného príkazu na šablóne požiadavky

Otvorenie jednotlivých príkazov tiež môže závisieť od splnenia predošlých. Viac informácií nájdete v odseku Nastavenie sériovo-paralelného radenia pracovných príkazov v texte venovanom Katalógu požiadaviek.

Sériovo-paralelné radenie pracovných príkazov na šablóne požiadavky
Sériovo-paralelné radenie pracovných príkazov na šablóne požiadavky