VOLITEĽNÉ VLASTNOSTI

V tejto časti CMDB je možné upravovať existujúce vlastnosti a vytvárať nové. Tie je následne možné použiť pre evidenciu ľubovoľných doplňujúcich údajov vo formulároch rôznych komponentov systému CDESK ako napríklad:

 • Adresár (Spoločnosti, Kontakty)
 • Požiadavky (Všeobecné požiadavky, Katalóg požiadaviek)
 • Zákazky
 • CMDB (CI types, CI záznamy)

Tento článok popisuje evidenciu a vytváranie voliteľných vlastností a ich súčastí. Práca s voliteľnými vlastnosťami a priraďovanie k jednotlivým formulárom a objektom je bližšie popísaná v článku Všeobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti.

Hierarchia voliteľných vlastností

 • Vlastnosti – alebo tiež voliteľné vlastnosti, sú množinou jednej alebo viac základných vlastností. Umožňujú evidenciu doplňujúcich údajov vo formulároch CDESK. Ak vlastnosť obsahuje viac ako jednu základnú vlastnosť, jedná sa o zloženú vlastnosť
  • Základné vlastnosti – určujú typ hodnoty, ktoré vlastnosť zaznamenáva – napríklad text, číslo, dátum, zaškrtávacie pole, údaj z databázy, či vlastný číselník
   • Vlastné číselníky – množina používateľsky definovaných hodnôt, ktoré sú prístupné na výber vo vlastnosti používajúcej základnú vlastnosť typu číselník

Základné vlastnosti

V tejto časti su definované základné vlastnosti a ich typy. Každá čistá inštalácia CDESK už obsahuje množinu bežne používaných základných vlastností, ktorých detail si zobrazíte výberom voľby z kontextového menu   Detail . Tieto preddefinované vlastnosti nie je možné editovať. Ak preddefinované základné vlastnosti nepostačujú vášmu účelu, môźete pridať vlastné pomocou tlačidla  +Pridať základnú vlastnosť . Otvorí sa formulár s možnosťami:

Základný typ – vyberte typ údaju ktorý si želáte vo voliteľných vlastnostiach evidovať:

 • Checkbox (true/false) – zaškrtávacie políčko
 • Counter – pole pre zadávanie číselnej hodnoty k zvolenému dátumu
 • Custom Enum – pole pre výber z preddefinovanej množiny hodnôt z používateľsky definovaného číselníka
 • Date – pole pre výber dátumu
 • Datetime – pole pre výber dátumu a času
 • DB relation – pole pre výber hodnôt uložených v databáze
 • File upload – pole pre priloženie súboru
 • IP – pole pre záznam IP adresy
 • Long text (65535 chars) – pole pre zadávanie dlhého textu do 65535 znakov
 • Number (decimal) – pole pre zadávanie čísla s desatinnou čiarkou
 • Number (whole number -2mld .. +2mld) – pole pre zadávanie celého čísla
 • String (255 chars) – pole pre zadanie textu s dĺžkou do 256 znakov
 • Time – pole pre výber času
 • Tri-state checkbox (true/false/maybe) – prepínač s evidenciou troch možných stavov
 • V závislosti od vybraného základného typu sa sprístupnia ďalšie polia formulára:
 • Vlastný číselník – sprístupní sa po výbere typu Custom Enum – vyberte z používateľsky definovaných číselníkov. Viac o vlastných číselníkoch sa dočítate v samostatnom odstavci nižšie
 • API cesta – uveďte cestu k databáze, odkiaľ sa majú načítavať hodnoty, sú dve možnosti:
 • Preddefinovaná – vyberte si z definovaných ciest k používaným číselníkom v databáze CDESK (napríklad zoznam zákaziek, počítačov, jednotiek, krajín..)
 • Vlastná – umožňuje použitie cesty k ďalším častiam databázy CDESK, podľa dokumentácie API (napríklad k zoznamu objektov patriacich pod CI Main group/CI Type, miesto ID použite Slug). Zároveň umožňuje načítavanie hodnôt z externej databázy
 • Query parameter – kliknutím na +Pridať query parameter  pridáte riadok pre vyplnenie parametra a hodnoty – zoznam parametrov nájdete v API dokumentácii CDESK

Názov – uveďte názov základnej vlastnosti, zobrazí sa v poli formulára ako zástupný text (miesto prázdneho políčka)

Typ vlastnosti – vyberte, pre evidenciu akého údaju základnú vlastnosť vytvárate. V API podľa zvoleného typu je možné vyhľadať údaje, ktoré sú evidované pod iným názvom (napríklad výberom typu phone, vyhľadáte všetky telefónne čísla, aj keď budú v databáze evidované raz pod názvom Telefonický kontakt, druhý raz ako Pevná linka)

Slug (alias) – alias pre ID – umožňuje prácu so základnými vlastnosťami v API rozhraní CDESK, bez nutnosti poznať ich ID v databáze. Používajte výrazy bez diakritiky a medzier – miesto medzier použite pomlčku. Slug má byť jedinečný, tj smie byť použitý v rámci základných vlastností maximálne raz

Pre vytvorenie základnej vlastnosti, alebo aplikovanie zmien, kliknite na Uložiť.

Vlastnosti

V tejto časti su definované vlastnosti, využívané pre evidenciu doplňujúcich údajov vo formulároch. Je možné ich priraďovať formulárom ako sú spoločnosti, kontakty, zákazky, požiadavky, či objekty. Každá inštalácia CDESK už obsahuje množinu  vlastností, ktorých detail si zobrazíte výberom voľby z kontextového menu  Detail. Tieto preddefinované vlastnosti nie je možné upravovať ani mazať. Môźete pridávať aj vlastné vlastnosti pomocou tlačidla  +Pridať vlastnosť. Otvorí sa formulár s možnosťami:

Názov – uveďte názov vlastnosti, zobrazí sa vo formulári ako názov poľa, či množiny polí v prípade zloženej vlastnosti

Popis – môžete uviesť stručný popis vlastnosti (napríklad priradené základné vlastnosti v prípade zloženej vlastnosti)

SkupinaVšeobecné/Technické/Ostatné – vyberte do akej skupiny vlastnosť patrí. Nemá vplyv na funkčnosť vlastnosti, rozlíšenie podľa skupiny pomáha vizuálnemu triedeniu vlastností v zozname vlastností

Property type – vyberte, pre evidenciu akých údajov vlastnosť vytvárate. V API, podľa zvoleného typu, je možné vyhľadať údaje, ktoré sú evidované pod rôznym názvom (napríklad výberom typu phone, vyhľadáte všetky telefónne čísla, aj keď budú vo evidované raz ako Telefonický kontakt, raz ako Pevná linka)

Slug (alias) – alias pre ID – umožňuje prácu s vlastnosťami v API rozhraní CDESK, bez nutnosti poznať ich ID v databáze. Používajte výrazy bez diakritiky a medzier – miesto medzier použite pomlčku. Slug má byť jedinečný, tj smie byť použitý v rámci vlastností maximálne raz

Základné vlastnosti – kliknutím na Pridať základnú vlastnosť sa otvorí okno pre výber základných vlastností triedených podľa základných typov vlastností definovaných v CMDB->Voliteľné vlastnosti->Základné vlastnosti. Kliknutím na  <  pridáte základnú vlastnosť. Zvolením viacerých základných vlastností je možné vytvárať tzv. zložené vlastnosti (napríklad vlastnosť Adresa sa môže skladať zo základných vlastností Ulica, Číslo, PSČ, Krajina)

Pre vytvorenie vlastnosti, alebo aplikovanie zmien, kliknite na  Uložiť.

Vlastné číselníky

V tejto časti definujete číselníky s vlastnými množinami hodnôt. Tie môžu byť následne k dispozícii na výber u voliteľných vlastností používajúcich vybraný číselník hodnôt.

Nový číselník pridáte tlačidlom  +Pridať číselník.

Názov – uveďte názov číselníka, zobrazí sa v poli formulára ako zástupný text (miesto prázdneho políčka)

Popis – môžete uviesť stručný popis číselníka

Tlačidlom  +Pridať  pridáte nový riadok pre zadanie hodnoty číselníka. Kliknutím na  ×  riadok odstránite – odstránenie je možné len pred uložením. Po uložení číselníka je možné nepoužívané hodnoty vypnúť prepnutím prepínača do stavu vypnutý . Poradie hodnôt číselníka upravíte potiahnutím za ikonu  .

Pre vytvorenie vlastného číselníka, alebo aplikovanie zmien, kliknite na Uložiť>.

Príklad vytvorenia zloženej vlastnosti

Predpokladajme zloženú vlastnosť, ktorá bude mať za úlohu evidovať údaje o stave zariadenia odovzdávaného do servisu.

Pre zaznamenávanie informácií o stave zariadenia budeme evidovať či je zariadenie ešte v záruke, dátum predaja, známky poškodenia, odovzdávané príslušenstvo. Odporúčame začať od tej najnižšej úrovne ako v postupe nižšie:

 1. Vytvoriť vlastný číselník s názvom Typy poškodenia a možnosťami popisujúcimi úroveň poškodenia:
  • Bez viditeľných známok poškodenia
  • Drobné škrabance
  • Praskliny, alebo preliačeniny
  • Odlomené, alebo chýbajúce časti
 2. Vytvoriť základné vlastnosti, ktoré definujú typ hodnoty
  • V záruke – budú sa zaznamenávať iba dva stavy, môžeme preto použiť typ poľa Checkbox (true/false) – zaškrtávacie políčko
  • Dátum predaja – pole typu Date – výber dátumu
  • Známky poškodenia – bude sa vyberať z preddefinovaných hodnôt – pole typu Custom Enum – s číselníkom Typy poškodenia vytvorenom v prvom kroku
  • Odovzdávané príslušenstvo – vytváraná vlastnosť bude použiteľná pre zariadenia rôzneho typu, pričom každé môže obsahovať iné príslušenstvo. Pre univerzálnosť preto bude vhodné pole typu String (255 chars) – krátky text do 255 znakov
 3. Vytvoriť vlastnosť s názvom Stav zariadenia
  • Priradiť základné vlastnosti vytvorené v druhom kroku

Týmto je zložená vlastnosť Stav zariadenia vytvorená a je možné ju priradiť napríklad k požiadavke. Vďaka jej univerzálnosti je použiteľná pre zariadenia rozličných typov. Priradenie voliteľnej vlastnosti k formuláru požiadavky je bližšie popísaná v článku Všeobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti.