ADRESÁR - KONTAKTY - NASTAVENIA

Nasledujúce nastavenia sú k modulu Adresár->Kontakty.  Nastavenie kontaktov sa realizuje v Globálne nastavenia->Adresár->Kontakty.

Umiestnenie modulu Adresár v Globálnych nastaveniach
Umiestnenie modulu Adresár v Globálnych nastaveniach
Umiestenie modulu Kontakty pod nastaveniami modulu Adresár
Umiestenie modulu Kontakty pod nastaveniami modulu Adresár
Obrázok: Umiestenie modulu Kontakty pod nastaveniami modulu Adresár

Kategórie kontaktov

Kategórie kontaktov slúžia na triedenie kontaktov, čo zjednodušuje prácu s nimi. V zozname kontaktov možno nastaviť filtrovanie položiek podľa kontaktov. Funkcia je prístupná ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý .

Kategórie kontaktov
Kategórie kontaktov
Pridávanie nových kategórií

Novú kategóriu kontaktu pridáte pomocou tlačidla -> Pridať child tag. V zozname sa objaví nový riadok, kde zadáte názov. Pod týmto názvom sa kategória bude zobrazovať v zozname. Tiež môžete pripojiť popis a slug.

Pridávanie nových kategórií
Pridávanie nových kategórií

Slug – reprezentuje alias pre položku v zrozumiteľnom tvare, ktorý sa využíva pri API volaniach namiesto ID. Použitý výraz nesmie obsahovať diakritiku a medzery a je case sensitive – rozlišuje sa medzi veľkými a malými písmenami.

Popis – zobrazuje sa po uložení kategórie vo vyskakovacom okne. Bližšie charakterizuje danú kategóriu. Môže obsahovať 65 535 ľubovoľných znakov.

Na konci riadku sa nachádza , ktorý zatvorí nový riadok a kategória nebude uložená. Kategóriu uložíte pomocou tlačidla  .

Podradené kategórie do existujúcej kategórie pridáte rovnakým spôsobom ako samotné kategórie. Ak kategória obsahuje podradené kategórie, vedľa názvu kategórie sa objaví symbol , ktorý umožňuje zobraziť zoznam všetkých podkategórií prislúchajúcich k danej kategórii. Pomocou tlačidla zas zoznam zatvoríte.

Editácia a odstránenie kategórií
Kontextové menu na editáciu a odstránenie kategórie kontaktu
Kontextové menu na editáciu a odstránenie kategórie kontaktu

Preklady k názvom kategórií sa pridávajú pomocou  -> Preklady . Otvorí sa nové okno, kde sa zadajú preklady do jazykov, ktoré sa povolia v ||Globálne nastavenia->Jazyky. Preklady sa uložia pomocou tlačidla Uložiť v pravom dolnom rohu. Vedľa sa nachádza tlačidlo Zrušiť ,ktoré umožní návrat do zoznamu bez uloženia prekladov.

Pridávanie prekladov ku kategórii
Pridávanie prekladov ku kategórii

Na vymazávanie kategórií slúži tlačidlo Zmazať v kontextovom menu . Po kliknutí sa objaví hlásenie Naozaj zmazať ? Kliknutím na tento riadok sa kategória vymaže. Ak kategória obsahuje aj podkategórie, vymažú sa aj tie. Vymazať nie je možné zložku Kategórie kontaktov spoločnosti, ktorá je v systéme preddefinovaná.

Vymazanie kategórie
Vymazanie kategórie

Doplnkové vlastnosti

V tejto časti je možné kontakty rozšíriť o doplnkové parametre, ktoré sa vo formulári nenachádzajú a je vhodné ich na kontaktoch evidovať pre váš business. Doplnkové vlastnosti môžete použiť na ďalšie rozdelenie kontaktov.

Doplnkové vlastnosti boli vyvinuté pre modul CMDB a kontakty ich len preberajú. Preto pridávanie a ďalšia konfigurácia doplnkových vlastností prebieha pod modulom CMDB.

Pridanie doplnkovej vlastnosti

Pre pridanie doplnkovej vlastnosti kliknite na tlačidlo +Priradiť vlastnosti . Po kliknutí sa otvorí nové okno so zoznamom doplnkových vlastností, ktoré definujete pod modulom CMDB. Pri každej vlastnosti sa nachádza zaškrtávacie políčko, pomocou ktorého požadovanú vlastnosť označíte. Označené vlastnosti pridáte pomocou tlačidla Pridať vybrané. Tieto položky budú následne zaradené do formulára požiadaviek.

Ak zoznam neobsahuje vlastnosť, ktorú požadujete, môžete ju definovať aj priamo v okne na výber vlastností pomocou tlačidiel +Rýchle pridanie vlastností a +Zložená vlastnosť. Voľbou možnosti +Rýchle pridanie vlastností vytvoríte základnú vlastnosť. Tlačidlom Zložená vlastnosť pridávate zloženú vlastnosť, ktorá obsahuje viacej základných vlastností. Viac o práci s doplnkovými vlastnosťami nájdete v texte Konfiguračná databáza, CMDB->Doplnkové vlastnosti.

Výber doplnkových vlastností
Výber doplnkových vlastností
Nastavenie doplnkových vlastností
Nastavenie doplnkových vlastností
Nastavenie doplnkových vlastností

Vybrané doplnkové vlastnosti sa zaradia do zoznamu Doplnkové vlastnosti. Vlastnosti budú vo formulári kontaktu v takom poradí, v akom sú zoradené v tomto zozname. Poradie položiek môžete meniť ťahaním za . Nad zoznamom sa nachádza panel na vyhľadávanie. Doplnkové vlastnosti, ktoré ste už pridali a neprajete si ich používať, zmažete tlačidlom.

Tiež môžete nastaviť, akým spôsobom sa vlastnosti budú zobrazovať a vypĺňať.

Zobraziť zbalenú – pri zaškrtnutí možnosti Zobraziť zbalenú sa vo formulári kontaktu nezobrazí celá vlastnosť, ale iba zaškrtávacie políčko. Vlastnosť sa rozbalí, po zaškrtnutí tohto políčka.

Povinná položka – pri zaškrtnutí možnosti Povinná položka bude daná vlastnosť vo formulári kontaktu označená ako povinná. Kontakt nebudete môcť uložiť, pokiaľ danú vlastnosť nevyplníte.

Viac hodnôt – pri zaškrtnutí možnosti Viac hodnôt budete môcť danú vlastnosť vyplniť viackrát. V políčku limit môžete tento počet obmedziť.

Podlieha schvaľovaniu – umožňuje nastaviť schvaľovanie na použitie danej doplnkovej vlastnosti. Viac o tejto funkcii v odseku ||Schvaľovanie na doplnkové vlastnosti.

Pre aplikovanie nastavení je ich potrebné  Uložiť. Niektoré nastavenia môžu po uložení vyžadovať znovunačítanie stránky (pre obnovenie stránky použite kláves F5, alebo kombináciu CTRL+R).