ZOZNAM POLOŽIEK

Hierarchia CMDB

Zoznam položiek (Configuration Item List) je zoznam konfigurovateľných položiek priradených hlavnej skupine a triedených podľa podskupín. V hierarchi konfiguračnej databázy patria pod Typ položiek:

 • Hlavné skupiny položiek – napríklad Zariadenia, Miesta, Vozidlá…sú ďalej delené podskupinami, viac o hlavných skupinách v samostatnom článku Hlavné skupiny položiek

  • Typy položiek – rozdelenie hlavných skupín na podskupiny, ktoré odlišujú množiny položiek s rovnakými vlastnosťami (napríklad hlavná skupina kategórie IT zariadenia, môže obsahovať podskupiny počítače, tlačiarne, servery, sieťové prvky…). Viac v článku Typy položiek

   • Zoznam položiek – obsahuje položky triedené do podskupín (napríklad konkrétne zariadenia z podskupiny počítače). Viac v článku nižšie

Zoznam všetkých existujúcich položiek zobrazíte cez hlavné menu CMDB -> Zoznam položiek. Výberom Hlavnej skupiny, alebo aj Typu v ľavej časti okna výber zobrazených objektov zúžite. Pokiaľ sa v okne nenachádzajú žiadne hlavné skupiny, a teda ani CI Typy, je potrebné ich najskôr definovať v CMDB -> Hlavné skupiny položiek a CMDB -> Typy položiek.

Zoznam konfigutovateľných položiek CMDB
Obrázok: Zoznam konfigutovateľných položiek CMDB

Existujúce položky môžete upraviť dvojklikom na príslušný riadok, alebo výberom voľby z kontextového menu  Editovať. Novú položku vytvoríte kliknutím na  +Pridať položku (CI). Ďalšou možnosťou je vytvorenie kópie už existujúcej položky – editáciou existujúcej položky, ktorej kópiu si želáte vytvoriť. V pravej hornej časti formulára sa nachádza tlačidlo  Akcia. Po jeho stlačení sa objavia dve tlačidlá a to na vytvorenie kópie a tlač položky.

Práca s položkami

Pokiaľ vytvárate novú položku v Zozname položiek bez predošlého výberu Hlavnej skupiny a Typu, v prvom kroku vyberte:

Hlavná skupina – vyberte z definovaných skupín v CMDB -> Hlavné skupiny položiek

Typ položky – vyberte z definovaných podskupín prislúchajúcich vybranej hlavnej skupine v CMDB -> Typy položiek

Prvý krok vytvárania novej položky v CMDB
Obrázok: Prvý krok vytvárania novej položky v CMDB

Pre pokračovanie kliknite na Ďalší krok a zobrazia sa ďalšie polia formuláru pre evidenciu položiek, ktoré sa od seba môžu odlišovať v závislosti od:

 • kategórie zvolenej hlavnej skupiny – viac o kategóriách skupín a ich odlišnostiach sa dočítate v článku Hlavné skupiny položiek
 • priradených vlastností v podskupine položiek – viac o priraďovaní vlastností položkám sa dočítate v článku Typy položiek

Tabuľka dostupných nastavení v závislosti od kategórie:

Kategória hlavnej skupiny

SLA

Prepojenia

Hierarchia

Pravidelné požiadavky

História

Ostatné

Zariadenia

 
Miesta

Miesto dopravy
Prevádzky

Miesta
Katalóg prevádzkovaných služieb

Zmluva
Všeobecná kategória

 
Spotrebný materiál

 

 

 

Zariadenia
Osoby

 

 
Vozidlá

 

 
IT monitoring

Zóny
Všeobecné informácie

Hlavná skupina – možnosť priradenia novej položky do inej hlavnej skupiny definovanej v CMDB -> Hlavné skupiny

Typ položky – možnosť priradenia záznamu do inej podskupiny definovanej v CMDB -> Typy položiek

Spoločnosť – vyberte spoločnosť, ku ktorej sa položka vzťahuje. Každá položka musí mať pridelenú konkrétnu spoločnosť. Ak ešte potrebnú spoločnosť nemáte zadefinovanú, môžete na jej pridanie použiť +.

Názov – uveďte názov položky(prípadne služby), pod ktorým sa bude položka zobrazovať v zoznamoch. Ak je v Type položiek zapnutá voľba Automatické generovanie názvu, pole sa nezobrazí a názov bude vytvorený automaticky podľa nastavení tejto voľby

Popis – môžete uviesť popis položky, ktorý sa zobrazí v Zozname položiek. Pole nie je dostupné v záznamoch z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb

Pridávanie novej položky do CMDB
Obrázok: Pridávanie novej položky do CMDB
Vlastnosti

V tejto časti sa nachádzajú polia pre evidenciu údajov o položke, podľa vybratých vlastností v Typ položiek. Pokiaľ si prajete pre vybranú podskupinu (Typ položiek ) evidovať ďalšie údaje, upravte zoznam požadovaných vlastnosti v podskupine položiek.

Kliknutím na  +Pridať vlastnosť  pridáte vlastnosti pre evidenciu doplňujúcich údajov iba pre zvolenú položku. Viac o práci s vlastnosťami sa dočítate v článku Všeobecné funkcie -> Voliteľné vlastnosti

CDESK nastavenia

Ponúkať miesto v Plneniach ako miesto dopravy – voľba dostupná iba pre položky kategórie Miesta – prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupní možnosť zadefinovať dopravu:

 • Názov/Poznámka – uveďte názov preddefinovanej dopravy, podľa ktorého budete môcť vybrať dopravu pri vypĺňaní Plnení
 • Vzdialenosť – uveďte vzdialenosť medzi vašou prevádzkou a miestom spoločnosti, ktorá sa automaticky použije v Plnení, po výbere miesta spoločnosti
 • Doba – uveďte čas presunu medzi vašou prevádzkou a miestom spoločnosti, ktorý sa automaticky použije v Plnení, po výbere miesta spoločnosti
 • Fixná cena – ak sa v účtovaní dopravy má automaticky použiť fixná cena uvedená v účtovnej položke, prepnite prepínač do polohy zapnutý   (viac o účtovaní dopravy sa dočítate v článku Účtovanie)
 • Predvolené – taktiež je možné vybrať jednu z viacerých preddefinovaných dopráv ako predvolenú = použije sa na Plnení automaticky
Nastavenie položky kategórie Miesto, ako miesto dopravy v Plneniach
Obrázok: Nastavenie položky kategórie Miesto, ako miesto dopravy v Plneniach
Zmluva

Časť Zmluva sa zobrazuje iba u Položiek z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb u tých služieb, ktoré boli zriadené zmluvou.

Zmluva – zobrazuje názov zmluvy, na ktorej je služba zriadená Pod názvom zmluvy je výpis základných informácií o zmluve: spoločnosť, číslo a stav zmluvy, viazanosť, použitá SLA na zmluve a množstvo vybranej služby na zmluve. Zobraziť zmluvu je možné priamo zo služby voľbou z kontextového menu  Zmluva.

Detail zmluvy u CI záznamu poskytovanej služby
Obrázok: Detail zmluvy u Položky poskytovanej služby
SLA

Záložka SLA je dostupná pre položky kategórie: Zariadenia, Miesta, Prevádzky, Katalóg prevádzkovaných služieb, Všeobecná kategória, Osoby, Vozidlá, IT Monitoring

Teraz používaná SLA – aby bolo možné vybrať SLA, musí byť uvedená spoločnosť na záložke Všeobecné informácie. Pokiaľ pre položku nevyberiete používateľsky definovanú SLA, použije sa SLA nadradenej položky – hierarchia SLA položiek je bližšie popísaná v článku SLA

Priradenie SLA k položke v CMDB
Obrázok: Priradenie SLA k položke v CMDB
Prepojenia

Záložka Prepojenia sa v prípade novovytváranej položky zobrazí až po jeho uložení. Zobrazuje existujúce väzby medzi položkami, s možnosťou pridávať väzby vlastné – kliknutím na +Pridať prepojenie. V okne vyberte položku, ktorú chcete prepojiť s práve editovanou položkou – podľa jeho hlavnej skupiny a podskupiny (Typ položiek) a potvrďťe kliknutím na Pridať.

Prepojenia je možné editovať výberom typu prepojenia – číselník používaných prepojení je možné upraviť v Globálne nastavenia -> CMDB na záložke Spoločné nastavenia. Smer prepojenia je možné otočiť tlačidlom . Kliknutím na × prepojenie odstránite.

Jednotlivé väzby sú vizuálne znázornené na grafe nižšie. Graf je interaktívny, usporiadanie „bublín“ reprezentujúcich jednotlivé položky je možné upraviť uchopením položky a posunutím na iné miesto v rámci grafu.

Graf väzieb v CMDB
Obrázok: Graf väzieb v CMDB
Miesta

Záložka Miesta sa zobrazuje v záznamoch hlavnej skupiny kategórie Prevádzky, pokiaľ je vytvorená aspoň jedna Položka z kategórie Miesta.

Nachádza sa tu výpis všetkých miest priradených prevádzke s možnosťou priradenia ďalších miest spoločnosti – po kliknutí na Priradiť miesto. Pretože jedno miesto môže naraz patriť iba pod jednu prevádzku, miesto priradené inej prevádzke spoločnosti sa týmto z nej sa odoberie.

Hierarchia

Záložka Hierarchia sa v prípade novovytváranej položky zobrazí až po jej uložení, u položiek kategórie: Zariadenia, Miesta, Prevádzky, Katalóg prevádzkovaných služieb, Všeobecná kategória, IT Monitoring. Zobrazuje pozíciu položky v hierarchii položiek podľa zákazníka, prevádzky, miesta a hlavnej skupiny.

Hierarchické zobrazenie položky u spoločnosti
Obrázok: Hierarchické zobrazenie položky u spoločnosti
Pravidelné požiadavky

Záložka Pravidelné požiadavky sa v prípade novovytváranej položky zobrazí až po jej uložení, u položiek kategórie: Zariadenia, Miesta, Prevádzky, Katalóg prevádzkovaných služieb, Všeobecná kategória, Osoby, Vozidlá, IT Monitoring, za predpokladu, že máte zapnutý modul Požiadavky v Globálne nastavenia -> Požiadavky. V tejto časti sa nachádza zoznam pravidelných požiadaviek pre vybranú položku, ktorú je možné cez kontextové menu    Editovať  alebo Zmazať. Vytvoriť novú pravidelnú požiadavku pre editovanú položku je možné kliknutím na  + . Otvorí sa formulár pre vytvorenie pravidelnej požiadavky, pričom sa k požiadavke automaticky priradí editovanú položku a jemu priradený zákazník. Viac o práci s pravidelnými požiadavkami sa dočítate v článku Pravidelné požiadavky.

Pravidelné požiadavky nad položkami vám pripomenú napríklad pravidelný servis a revízie zariadení, výmeny filtrov a iného spotrebného materiálu, plánovanie technickej kontroly vozidiel a množstvo iných scenárov použitia.

História

V tejto časti nájdete kompletnú históriu zmien týkajúcich sa vybranej položky, delenú podľa:

Položka – zobrazí zoznam všetkých zmien vykonaných v zázname položky

Požiadavky – zobrazí zoznam všetkých požiadaviek, kde bola položka použitá

Plnenia – zobrazí zoznam všetkých plnení, kde bola položka použitá

Zóny

Zobrazuje sa iba u položiek kategórie IT Monitoring, vyžaduje mať zapnutú funkcionalitu CM IT Monitoring v Globálne nastavenia->CM IT Monitoring. V kompaktnej podobe ponúka informácie o vybranej registrovanej položke cez Customer Monitor. Viac o možnostiach Customer Monitor sa dočítate na adrese www.customermonitor.sk.