Práca, ktorú nechcete zúčtovať - CDESK
 

PRÁCA, KTORÚ NECHCETE ZÚČTOVAŤ

var acc = document.getElementsByClassName("accordion"); var i; for (i = 0; i < acc.length; i++) { acc[i].addEventListener("click", function() { this.classList.toggle("active"); var panel = this.nextElementSibling; if (panel.style.display === "block") { panel.style.display = "none"; } else { panel.style.display = "block"; } }); }

Zákazky môžu slúžiť na evidenciu vykonanej práce, ktorú nechcete zúčtovať. Môže ísť o napríklad o úkony vykonané interne v rámci vašej spoločnosti alebo reklamačné práce. Pre doplnenie informácií, v module Zákazky je tiež možné evidovať rôzne typy prác a paušálov za účelom účtovania vykonaných činností. Viac informácii nájdete v texte Univerzálne účtovanie cez Zákazky.

Vytvorenie zákazky

Prvým krokom je zadanie Zákazky. Všetky podrobnosti k tomu nájdete v texte Vytvorenie zákazky a následne vytvorenie účtovných položiek, do ktorých sa budú plnenia zaraďovať, čo je popísané v ďalšom texte.

Vytvorenie účtovnej položky typu Neúčtovaná práca a doprava

Neúčtovanú prácu a dopravu na zákazku pridáte na záložke Účtovanie. Ak sa záložka nezobrazuje, skontrolujte príslušné oprávnenia. Oprávnenie na prístup k záložke nastavíte v Používatelia a skupiny->Požívatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Zákazky->Prístup k záložkám->Účtovanie.

Neúčtovanú prácu a dopravu pridávate v časti Práce a paušály. Pre vytvorenie novej položky kliknite na ikonu  + . Ak si prajete pridať položku z cenníka, použite tlačidlo +Z cenníka práce .

Po kliknutí sa otvorí okno pre výber položiek. Vyberte položku typu Neúčtovaná práca a doprava. Viac o tvorbe záznamov v cenníku nájdete v texte Cenník práce a paušálov. Tlačidlo na pridávanie prác a paušálov z cenníka sa zobrazuje len ak máte oprávnenie na prístup k Cenníku práce a paušálov. Oprávnenie nastavíte v Používatelia a skupiny->Požívatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Cenníky->Cenníky práce a paušálov.

Výber neúčtovanej práce a dopravy z cenníka
Výber neúčtovanej práce a dopravy z cenníka

Pre pridanie novej položky použite tlačidlo  + . Po kliknutí sa otvorí nové okno. V pravom hornom rohu sa nachádzajú prepínače, pomocou ktorých môžete nastaviť spôsob akým sa bude daná položka ponúkať v previazaných formulároch. Ich význam je bližšie popísaný v texte Univerzálne účtovanie cez Zákazky.
Povinné položky vo formulári sú označené symbolom • .

Nastavenie neúčotvanej práce a dopravy
Nastavenie neúčotvanej práce a dopravy

Druh práce – vyberte Neúčtovaná prácadoprava.
Názov práce * – názov položky, ktorý sa zobrazí v plnení vo výbere účtovnej položky,

Možnosť vybrať

  • Vo všetkých typoch plnení – položku bude možné vybrať v nereklamačných a aj reklamačných plneniach
  • Len v nereklamačných plneniach – položku bude možné vybrať len v nereklamačných plneniach
  • Len v reklamačných plneniach – položku bude možné vybrať len v nereklamačných plneniach. Ide o plnenia, ktoré sa nefakturujú. Informácie k reklamačným plneniam nájdete v texte Plnenia.

Fakturácia – zvoľte ako sa bude položka fakturovať:

  • Manuálna – položku bude zaradená do fakturačného procesu po ručnom spustení.
  • Automatická – položku sa zaradí do fakturačného procesu automaticky k vybranému dňu fakturácie v mesiaci.
  • Automatická s potvrdením – položku sa zaradí do fakturačného procesu, ktorý sa vykoná automaticky, ale dokončí sa po potvrdení používateľa.
  • Blokovaná – položka nebude zaradená do fakturačného procesu.

Permanentná – vyberte či položka zostane aktívna aj po fakturačnom procese:

  • Áno, viacnásobná fakturácia – po vykonaní fakturačného procesu položka zostáva aktívna.
  • Nie, jednorazová fakturácia – po zbehnutí fakturačného procesu sa položka archivuje.

Poznámka – poznámka k položke. Nezobrazí sa na faktúre ani inde v systéme CDESK.

Položku na Zákazku pridáte pomocou tlačidla Pridať. Výberom možnosti Zatvoriť okno zatvoríte bez pridania danej položky.

Neúčtovanie práce cez interné a reklamačné plnenia

Ďalšou možnosťou ako na Zákazke evidovať neúčtovanú prácu je pomocou interných a reklamačných plnení. Interné a aj reklamačné plnenia môžete pridávať priamo na zákazke na záložke Plnenia. Návod ako pridávať plnenia priamo cez zákazku nájdete v texte Evidencia zákaziek. Do záložky sa tiež prenášajú plnenia pridané prostredníctvom úloh, požiadaviek a pracovných príkazov, ktoré majú väzbu na vybranú zákazku. Podrobnosti o pridávaní plnení na požiadavku nájdete TU, o pridávaní na úlohy TU a o pridávaní na pracovné príkazy TU.

Záložka Plnenia na zákazke
Záložka Plnenia na zákazke

Interné plnenia môžete použiť na evidenciu úkonov interne vykonaných na požiadavke alebo úlohe naviazanej na zákazku. Interné plnenia je možné fakturovať, pokiaľ sú naviazané na fakturačné plnenia. Informácie o zadávaní interných plnení a ich bližší popis nájdete v texte Interné plnenia.

Interné plnenie nebude fakturované pokiaľ nemá väzbu na fakturačné plnenie
Interné plnenie nebude fakturované pokiaľ nemá väzbu na fakturačné plnenie

Reklamačné plnenie je určené na odlíšenie prác na reklamáciách. Reklamačným plnením môže byť fakturačné ale aj interné plnenie. Ak reklamačné plnenie máte vo forme fakturačného plnenia, na to aby ste ho neodfakturovali, potrebuje mu priradiť účtovnú položku typu Neúčtovaná práca a doprava.
Reklamačné môžete odfakturovať, ak mu pridelíte niektorú z účtovnú položiek, ktoré je možné fakturovať. (napr. práce v hodinovej sadzbe, práce za fixnú položku atď.) Takáto účtovná položka musí mať povolený výber na všetkých druhoch plnení alebo na reklamačných plneniach. Viac o nastavovaní účtovnej položky pre zúčtovanie nájdete v texte Univerzálne účtovanie cez Zákazky.

Nastavenie, pre aký typ plnení bude daná účtovná jednotka dostupná
Nastavenie, pre aký typ plnení bude daná účtovná jednotka dostupná

Bližšie informácie o zadávaní reklamačných plnení nájdete TU.

Reklamačné plnenie nebude fakturované bez ohľadu na to, či ide o fakturačné alebo interné plnenie
Reklamačné plnenie nebude fakturované bez ohľadu na to, či ide o fakturačné alebo interné plnenie

Vynechanie plnení a tovarových položiek pri vytváraní faktúry

Účtovná položka typu Neúčtovaná práca a doprava, interné plnenia sa pri vystavovaní faktúry automaticky nezobrazujú. (Návod k vystaveniu faktúry nájdete v Univerzálne účtovanie cez Zákazky.)
V náhľade faktúry môžete manuálne odznačiť účtovné položky, tovarové položky a plnenia, ktoré nechcete fakturovať. Viac informácii k úprave položiek vo vystavenej faktúre nájdete v texte Univerzálne účtovanie cez Zákazky.

Neoznačená položka nebude fakturovaná, hoci ide o fakturačnú položku
Neoznačená položka nebude fakturovaná, hoci ide o fakturačnú položku