SPOLOČNOSTI

Zoznam spoločností

Zoznam spoločností sa nachádza v Adresár->Spoločnosti. V prípade, že sa táto položka v menu nenachádza, skontrolujte nastavenie oprávnení k tomuto modulu podľa článku Oprávnenia a prístupy->Používatelia.

Hlavička okna zoznamu spoločností informuje o počte zobrazených záznamov z celkového množstva, tlačidlo pre pridanie spoločnostivyhľadávanie s použitím pokročilého filtra a tlačidlo pre export do XLS – práca s exportom je bližšie popísaná v článku Export záznamov do XLS.

Nasleduje výpis spoločností zapnutých v systéme CDESK. Pre zobrazenie všetkých spoločností, zrušte filter kliknutím na  × , alebo upravte stav na vypnutý, pre zobrazenie iba vypnutých spoločností.

Na konci riadku každého záznamu sa nachádza kontextové menu , pre ďalšie operácie so záznamom – editáciu a mazanie.

Zoznam spoločností
Zoznam spoločností

Pridanie novej spoločnosti

Pre vytvorenie novej karty zákazníka v systéme sa ponúkajú dve možnosti:

  1. Kliknutím na tlačidlo +Pridať, v hornej časti okna zoznamu spoločností
  2. V každom formulári vyžadujúcom názov spoločnosti/zákazníka/dodávateľa, kliknutím na tlačidlo + vedľa poľa pre výber spoločnosti

Otvorí sa okno s formulárom pre vyplnenie všeobecných informácií o firme. Položky označené  sú povinné.

Právna forma spoločnosti – ponúkaný výber možností je v prípade potreby možné zúžiť vypnutím nepoužívaných právnych foriem v Globálne nastavenia->Adresár->Spoločnosti

Zákazník / Dodávateľ – označením iba poľa zákazník sa vytváraná spoločnosť bude ponúkať len vo formulároch vyžadujúcich uvedenie zákazníka, pri uvádzaní dodávateľa sa neponúknu. Zaškrtnutím oboch volieb sa bude ponúkať ako medzi zákazníkmi, tak aj dodávateľmi, analogicky funguje aj zaškrtnutie iba voľby dodávateľ. Tieto voľby je možné rozšíriť, napríklad o typ dodávateľa/zákazníka – pridávať a uberať ďalšie možnosti môže iba používateľ s príslušnými oprávneniami, v časti Globálne nastavenia->Kategórie.

Po vyplnení formulára dokončíte pridávanie spoločnosti kliknutím na tlačidlo  Uložiť. Po uložení sa vytvorený záznam spoločnosti otvorí pre Editáciu, kde je možné doplniť ďalšie vlastnosti spoločnosti.

Pridanie novej spoločnosti
Pridanie novej spoločnosti

Editácia spoločnosti

Editáciu je možné zahájiť dvojklikom na záznam v zozname spoločností, alebo výberom voľby z kontextového menu   Editovať. Otvorí sa záznam spoločnosti členená na štyri celky:

Všeobecné informácie

Oproti základnému formuláru pre pridávanie spoločnosti, je ponuka volieb širšia o:

Informácie o spoločnosti

Stav* – zapnutý – spoločnosť je ponúkaná pri výbere názvu zákazníka; vypnutý – spoločnosť nebude ponúkať v žiadnom formulári. Vyhľadať ju bude možné iba v zozname zákazníkov, pri voľbe filtra všetky stavy, alebo vypnutý

Jazyk pre mailovú komunikáciu* – voľba jazyka pre automaticky generované e-mailové notifikácie

Skrátený názov (Customer Name)* – skratka názvu spoločnosti pre zobrazenie v niektorých výpisoch

Alias názov – Alternatívny názov spoločnosti. Užitočné napríklad vtedy, ak spoločnosť zmenila svoj obchodný názov, prípadne ak je zaužívaný názov spoločnosti, ktorý sa od obchodného názvu líši

Kategorizácia

Možnosť výberu kategórií, podľa ktorých je možné jednoduchšie filtrovať spoločnosti zodpovedajúce zvoleným kritériám. Doplnkovo je tak možné určiť napríklad či sa jedná o zmluvného zákazníka, či spadá pod určitý región, a pod. Pridávať a upravovať zoznam kategórií môže používateľ s príslušnými oprávneniami v časti Globálne nastavenia->Kategórie.

Úprava informácií o spoločnosti
Úprava informácií o spoločnosti
Typ spoločnosti

Výber právnej formy a základnej kategorizácie – popísané v odstavci venovanom pridávaniu novej spoločnosti.

Adresa

Okrem všeobecných kontaktných údajov, umožňuje evidovať Poznámky k spoločnosti

Úprava záznamu spoločnosti - typ a kontaktné údaje
Úprava záznamu spoločnosti – typ a kontaktné údaje
Fakturačné údaje

Peňažná mena pre vystavované doklady – je možné zvoliť menu, ktorú u vybranej spoločnosti bude automaticky ponúkať vo všetkých formulároch, kde je tento údaj požadovaný. Zoznam povolených mien je možné s príslušnými oprávneniami upravovať v časti Globálne nastavenia->Účtovanie

Jazyk pre vystavované účtovné doklady – voľba jazyka pre vytvárané faktúry

Doba splatnosti faktúr – počet dní pre splatnosť faktúry

Platca DPH – evidencia informácie, či je spoločnosť platcom DPH

Dodacia adresa – je odlišná od hlavnej adresy sídla – prepnutím prepínača do polohy zapnutý , sa zobrazia riadky pre zadanie dodacej adresy

Fakturačná adresa – je odlišná od hlavnej adresy sídla – prepnutím prepínača do polohy zapnutý , sa zobrazia riadky pre zadanie fakturačnej adresy

Úprava fakturačných údajov spoločnosti
Úprava fakturačných údajov spoločnosti
Bankové účty

Zoznam bankových účtov klienta. Zoznam účtov je možné doplniť kliknutím na tlačidlo +Pridať účet, prípadne účet vymazať kliknutím na tlačidlo ×. Bankové inštitúcie, ktoré si vyberáte v stĺpci Banka, je potrebné preddefinovať v Globálne nastavenia->Účtovanie.

Voliteľné vlastnosti

Okrem vlastností preddefinovaných v Globálne nastavenia->Adresár->Spoločnosti, je možné k uloženému záznamu pridávať ďalšie vlastnosti kliknutím na tlačidlo +Pridať vlastnosti. Viac informácií o pridávaní a definícii nových voliteľných vlastností nájdete v článku Voliteľné vlastnosti.

Bankové údaje a voliteľné vlastnosti
Bankové údaje a voliteľné vlastnosti
CDESK nastavenia

Táto záložka sa zobrazuje, pokiaľ je zapnutý modul Požiadavky. Zobrazuje oblasti služby pre zvolenú spoločnosť a zároveň umožňuje ich prispôsobenie. Predvolenou voľbou je použitie Globálnych nastavení, tj. oblastí služieb definovaných v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky. Výber voľby Vlastné nastavenia umožňuje pre vybranú spoločnosť:

  • zvoliť inú kombináciu oblastí služby požiadavky, než je definovaná v globálnych nastaveniach, a to vrátane priradených riešiteľov k oblastiam služby a notifikácií
  • vypnúť oblasti služby, ak sú v globálnych nastaveniach zapnuté – vypnutím voľby oblasti služby – u vybranej spoločnosti tak nebude možné vyberať oblasti služby v požiadavkach
  • zapnúť oblasti služby, ak sú v globálnych nastaveniach vypnuté – zapnutím voľby oblasti služby/2. úrovne
  • upraviť povinnosť voľby oblasti služby/2. úrovne

V prípade, že Vlastné nastavenia majú len s menšou obmenou vychádzať z Globálnych nastavení, použite tlačidlo  Vyplniť podľa globálnych nastavení, ktoré následne upravíte.

Spôsob nastavenia oblastí služby požiadavky je bližšie popísaný v čánku venovanom Globálnym nastaveniam požiadaviek. Použitím vlastného nastavenia oblastí služby sa zákazníkovi vytvorí a priradí vlastná SLA, ktorá zdedí nastavenia aktuálnej Globálnej SLA (viac v odstavci SLA nižšie).

Vlastné nastavenia CDESK pre spoločnosť
Vlastné nastavenia CDESK pre spoločnosť
Operátori
SLA

Počítanie termínov požiadavky – prepnutím prepínača do polohy zapnutý , sa aktivuje odpočítavanie času do splnenia termínov požiadavky: termín priradenia (Time to Own – TTO), termín odozvy (Response Time – RT), náhradné riešenie (Time to Alternative Solution – TTAS), vyriešenie (Time to Resolve). Zároveň v požiadavkách sprístupní polia s termínom priradenia (TTO) a termínom náhradného riešenia (TTAS), pokiaľ sú zapnuté v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky.

Teraz používaná SLA – predvolenou SLA je tzv. Globálna SLA. Každej spoločnosti je možné priradiť aj používateľsky definovanú SLA – vyberte zo zoznamu existujúcich, alebo vytvorte novú kliknutím na +Pridať SLA. SLA nie je možné zmeniť, ak spoločnosť používa vlastné nastavenia na záložke CDESK nastavenia. Detaily o vybranej SLA zobrazíte tlačidlom Detail SLA. Práca s SLA je bližšie popísaná v samostatnom článku venovanom SLA.

Kontakty

Zobrazí všetky kontakty priradené k vybranej spoločnosti s možnosťami +Pridať kontakt a +Pridať zákaznícke konto. Pridávanie kontaktu je popísané v čánku Kontakty. Tlačidlo +Pridať zákaznícke konto slúži na vytvorenie prístupu pre zákazníka k niektorým funkciám CDESK. Vytváraniu používateľského/zákazníckeho konta je venovaný samostatný článok Používatelia.

Editácia zákazníka - kontakty
Editácia zákazníka – kontakty

Pre zachovanie vykonaných zmien slúži tlačidlo Uložiť, prípadne ak si vykonané zmeny neprajete uložiť, použite tlačidlo  Späť.

Odstránenie spoločnosti

Pre vymazanie záznamov o spoločnosti použite tlačidlo Zmazať – zobrazuje sa iba používateľom s nastavenými oprávneniami pre mazanie zákazníkov. V prípade, že sú na spoločnosť evidované otvorené požiadavky, alebo zákazky, záznam nie nebude možné odstrániť. Záznamy sa po zmazaní neodstránia z databázy, len sa presunú do archívu.