MONEY S4/S5 KONEKTOR

Obsah stránky

Prečo používať Money S4/S5 konektor

Ak už na evidenciu používate softvér Money S4/S5 a zároveň chcete využívať výhody, ktoré ponúka CDESK, nemusíte ručne prepisovať dáta z CDESKu do Money. Za týmto účelom sme vyvinuli konektor Money S4/S5 slúžiaci na prepojenie Money S4/S5 s CDESKom. Aktuálny stav konektoru umožňuje:

  • načítať a prepojiť spoločnosti z Money do CDESK
  • načítať skladové karty z Money do CDESK
  • zapisovať objednávky v Money na základe údajov z CDESKu

Komunikácia medzi CDESK a Money S4/S5

Komunikácia je iniciovaná zo strany CDESK, ktorý sa pripája na API rozhranie Money S4/S5.

Komunikácia medzi CDESKom a Money S4/S5 funguje cez API rozhranie softvéru Money S4/S5. CDESK jedine odosiela REST API do tohto softvéru. Základné komponenty pre komunikáciu sú znázornené na nasledujúcom diagrame.

Príprava na strane Money S4/S5

Na strane Money S4/S5 musí byť nainštalované API rozhranie, o ktorom sa viacej dočítate priamo na stránke Money S4.

Po úspešnej inštalácii REST API, otvorte Money S4/S5. Následne v hornej lište kliknite na možnosť Administrácia -> Výmena dáta a ak inštalácia REST API prebehla správne, v zozname sa bude nachádzať možnosť REST API. V časti REST API najskôr vyberte možnosť Konfigurácia API.

Možnosť Konfigurácia API v Money S4/S5
Možnosť Konfigurácia API v Money S4/S5

Po kliknutí sa zobrazí modálne okno, v ktorom je potrebné vložiť URL adresu Money Servera, pričom je potrebné vložiť aj číslo portu. URL adresa môže byť napríklad v tvare: http://localhost:1080. Následne kliknite na tlačidlo Test spojenia. Ak je adresa zapísaná správne, objaví sa hlásenie o tom, že test prebehol úspešne.

Konfigurácia URL adresy Money servera
Konfigurácia URL adresy Money servera

Pokiaľ je S5 API rozhranie nakonfigurované správne, na stránke, na ktorej má byť prevádzkované API sa vám zobrazí nasledovná odpoveď:

Odpoveď ak je správne nakonfigurované S5 API rozhranie
Odpoveď ak je správne nakonfigurované S5 API rozhranie

Po úspešnom teste je možné získať kľúče API, ktoré sa budú vkladať do CDESKu pri konfigurácii konektoru. Pre získanie kľúča v Money S4/S5, kliknite v hornej lište na možnosť Administrácia -> Výmena dáta -> REST API -> Kľúče API.

Nastavenie prepojenia CDESKu a Money S4/S5

Po nastavení konfigurácie na strane Money S4/S5 je možné pridať konektor do CDESKu.

Pridanie Money S4/S5 konektoru v CDESKu a aktivácia Money S4/S5 REST API

Pre pridanie Money S4/S5 konektoru prejdite do Globálne nastavenia -> Konektory, API a následne kliknite na tlačidlo +Pridať konektor.

Tlačidlo pre pridanie konektoru
Tlačidlo pre pridanie konektoru

Po kliknutí sa zobrazí okno s výberom typu konektora. Zvoľte možnosť Money S4/S5. Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo ->Pokračovať.

Výber typu konektora
Výber typu konektora

Následne sa zobrazí formulár pre konfiguráciu konektora, ktorý obsahuje tieto polia:

Formulár pre konfiguráciu Money S4/S5 konektoru
Formulár pre konfiguráciu Money S4/S5 konektoru

Typ konektora – pri pridávaní Money S4/S5 konektora sa v tomto poli predvyplní Money S4/S5. Toto nastavenie nie je editovateľné a ide len o informáciu pre používateľa o tom, aký konektor práve pridáva.

Názov – názov, pod ktorým sa konektor zobrazí v zozname konektorov. Je možné vložiť ľubovoľný názov.

Zapnuté – konektor bude možné používať len ak sa prepínač uvedie do polohy zapnutý

Money Server – vložte URL adresu, na ktorej je nakonfigurované rozhranie Money S4/S5 (S5 API modul).

Client ID – vložte kód Client ID, ktorý nájdete v Money S4/S5 v časti Administrácia -> Výmena dáta -> REST API -> Kľúče API , po tom, čo ste na strane Money S4/S5 úspešne nakonfigurovali REST API.

Client secret – vložte kód Client secret, ktorý nájdete v Money S4/S5 v časti Administrácia -> Výmena dáta -> REST API -> Kľúče API , po tom, čo ste na strane Money S4/S5 úspešne nakonfigurovali REST API.

Automaticky vytvárať skladové karty – ak sa prepínač nachádza v polohe zapnutý , po synchronizácii s Money S4/S5 budú v CDESKu automaticky vytvorené skladové karty na základe položiek z katalógu v Money S4/S5.

Po vyplnení všetkých polí, uložte nastavenia kliknutím na tlačidlo Uložiť, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu. Následne sa načítajú údaje z Money S4/S5 a zobrazia sa nové záložky pre ďalšie nastavenia.

Prepojenie Money firmy s CDESK spoločnosťou

Po synchronizácii sa v záložke Money S5 firmy načítajú všetky spoločnosti evidované v Money S4/S5, pričom sa v zozname zobrazuje ich Money ID a názov, pod ktorým sú v Money S4/S5 evidované. Nad zoznamom sa v ľavom rohu nachádza tlačidlo Refresh, ktoré slúži na spustenie synchronizácie, ak boli vykonané zmeny v nastaveniach konektoru. V pravom hornom rohu je umiestnený nástroj umožňujúci listovať medzi jednotlivými stránkami zoznamu.

Záložka Money S5 firmy
Záložka Money S5 firmy

V zozname je možné prepojiť Money firmu so spoločnosťou v CDESKu, alebo založiť novú spoločnosť v CDESKu na základe záznamu z Money S4/S5.

Pre prepojenie s Money firmy s už existujúcou spoločnosťou v CDESKu, kliknite na ikonu menu  na konci riadku firmy, ktorú chcete prepájať a vyberte možnosť Prepojiť s existujúcou spoločnosťou.

Tlačidlo pre prepojenie Money firmy s CDESK spoločnosťou
Tlačidlo pre prepojenie Money firmy s CDESK spoločnosťou

Po kliknutí sa zobrazí zoznam spoločností v CDESKu. Ide o zoznam, ktorý v CDESKu nájdete v časti Adresár -> Spoločnosti. Spoločnosť vyberiete kliknutím na jej názov. Po spárovaní sa v riadku Money firmy zobrazí názov a ID danej CDESK spoločnosti.

Money firma spárovaná s CDESK spoločnosťou
Money firma spárovaná s CDESK spoločnosťou

Ak potrebujete na základe money firmy vytvoriť novú spoločnosť v CDESKu, kliknite na ikonu + v riadku danej money firmy, alebo prejdite do menu  a vyberte možnosť Prepojiť s novou spoločnosťou.

Tlačidlá pre vytvorenie novej CDESK spoločnosti z money firmy
Tlačidlá pre vytvorenie novej CDESK spoločnosti z money firmy

Po kliknutí sa zobrazí formulár pre vytvorenie novej spoločnosti, pričom sa predvyplnia všetky polia, ktoré má daná money firma zadané. Všetky z týchto predvyplneních možností môžete podľa potreby meniť. Podrobný popis tohto formulára a aj návod ako ďalej pracovať s vytvorenou CDESK spoločnosťou nájdete v osobitnom článku. Spoločnosť uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu formulára. Rovnako ako pri prepojení s existujúcou spoločnosťou, sa aj v tomto prípade v riadku Money firmy zobrazí názov a ID danej CDESK spoločnosti.

V prípade potreby, pripojenú spoločnosť možno editovať. Pre editáciu kliknite na ikonu menu   na konci riadku firmy s prepojenou spoločnosťou, ktorú chcete editovať a vyberte možnosť Editovať prepojenú spoločnosť.

Tlačidlo pre editáciu prepojenej spoločnosti
Tlačidlo pre editáciu prepojenej spoločnosti

Po kliknutí sa zobrazí formulár spoločnosti. Editácia spoločnosti je podrobne popísaná v článku venovanom CDESK spoločnostiam. Upravovať spoločnosti môže iba používateľ s príslušným oprávnením. Preto ak formulár spoločnosti nemôžete upravovať, skontrolujte oprávnenia v Používatelia a skupiny -> Používatelia -> konkrétny používateľ -> Oprávnenia -> Adresár -> Spoločnosti -> Záznamy.

Ak potrebujete prepojenie odstrániť, kliknite na ikonu , alebo kliknite na ikonu menu  a vyberte možnosť Zrušiť prepojenie so spoločnosťou.

Tlačidlá pre zrušenie prepojenia so spoločnosťou
Tlačidlá pre zrušenie prepojenia so spoločnosťou

Po kliknutí sa zobrazí hlásenie, či si naozaj prejete odstrániť prepojenie. Ak áno, kliknite na tlačidlo Zmazať.

Vytváranie firiem v Money S4/S5

Vytváranie money firiem z CDESK spoločností je možné na záložke CDESK spoločnosti, ktorá sa zobrazí po synchronizácii s Money serverom. V záložke sa zobrazujú CDESK spoločnosti evidované v Adresár -> Spoločnosti, pričom sa v zozname zobrazuje ich CDESK ID a názov, pod ktorým sú v CDESKu evidované. Nad zoznamom sa v ľavom rohu nachádza tlačidlo Refresh, ktoré slúži na spustenie synchronizácie, ak boli vykonané zmeny v nastaveniach konektoru. V pravom hornom rohu je umiestnený nástroj umožňujúci listovať medzi jednotlivými stránkami zoznamu.

Záložka CDESK spoločnosti
Záložka CDESK spoločnosti

Pre vytvorenie firmy v Money S5, kliknite na ikonu menu  na konci riadku CDESK spoločnosti, ktorú chcete registrovať a vyberte možnosť Vytvoriť firmu v Money S5.

Tlačidlo pre vytvorenie firmy v Money S5 na základe záznamu CDESK spoločnosti
Tlačidlo pre vytvorenie firmy v Money S5 na základe záznamu CDESK spoločnosti

Keď je firma v Money S5 vytvorená, v riadku CDESK spoločnosti, na základe ktorej bola vytvorená, sa zobrazí jej Money ID a názov.

Money firma vytvorená z CDESK spoločnosti
Money firma vytvorená z CDESK spoločnosti

V prípade potreby je možné toto prepojenie zrušiť. Kliknite na ikonu menu  a vyberte možnosť Zrušiť prepojenie so spoločnosťou.

Párovanie podľa IČO

Ak sa pri synchronizácii CDESKu a Money servera zistí, že spoločnosti z týchto dvoch systémov majú evidované rovnaké IČO, tak tieto spoločnosti sa zobrazia na záložke Párovanie podľa IČO.

Záložka Párovanie podľa IČO
Záložka Párovanie podľa IČO

V zozname sa nachádzajú money firmy a k ním priradené CDESK spoločnosti, na základe spoločného IČO. Tieto spoločnosti ale nie sú prepojené. Ak chcete spoločnosť prepojiť, kliknite na ikonu menu  a vyberte možnosť Prepojiť.

Tlačidlo na prepojenie spárovaných spoločností
Tlačidlo na prepojenie spárovaných spoločností

Spoločnosti je možné prepájať aj hromadne. Požadované spoločnosti označte v zozname kliknutím na ikonu  a následne kliknite na tlačidlo Spárovať označené, ktoré sa nachádza nad zoznamom. Ak chcete prepojiť všetky spárované spoločnosti v zozname, kliknite na tlačidlo Označiť všetko a následne na Spárovať označené.

Hromadné prepojenie spárovaných spoločností
Hromadné prepojenie spárovaných spoločností
Vytváranie skladových kariet zo záznamov v Money S4/S5

Skladové karty sa v CDESKu vytvoria automaticky pri synchronizácii s Money S4/S5, ak ste pri konfigurácii konektoru zapli možnosť Automaticky vytvárať skladové karty. V prípade, že ste túto možnosť nezapli, skladové karty môžete manuálne vytvárať na záložke Položky z katalógu. V záložke sú načítané skladové karty z Money S4/S5. V prípade, že zoznam neobsahuje žiadne položky, kliknite na tlačidlo Refresh, ktoré sa nachádza v ľavom rohu a slúži na spustenie synchronizácie. V pravom hornom rohu je umiestnený nástroj umožňujúci listovať medzi jednotlivými stránkami zoznamu.

Pre vytvorenie skladovej karty klikne na ikonu menu  a vyberte možnosť Prepojiť. Po kliknutí sa v riadku danej Money S5 položky zobrazia údaje o novovytvorenej CDESK skladovej karte.

Tlačidlo na vytvorenie skladovej karty zo záznamu v Money S5 a prepojená skladová karta
Tlačidlo na vytvorenie skladovej karty zo záznamu v Money S5 a prepojená skladová karta

Skladové karty je možné prepájať aj hromadne. Požadované záznamy označte v zozname kliknutím na ikonu   a následne kliknite na tlačidlo Vytvoriť označené v CDESK, ktoré sa nachádza nad zoznamom. Ak chcete prepojiť všetky spárované spoločnosti v zozname, kliknite na tlačidlo Označiť všetko a následne na Vytvoriť označené v CDESK.

Hromadné prepojenie skladových kariet
Hromadné prepojenie skladových kariet

Využitie Money S4/S5 konektora – vytváranie objednávok k fakturácii

V predchádzajúcich častiach sa nakonfigurovalo prepojenie CDESK s Money S4/S5, na základe ktorého CDESK pozná spoločnosti z Money S4/S5 a evidované skladové karty (Katalóg). CDESKu to umožňuje do Money S4/S5 zapisovať doklady, ktoré možno priamo spracovávať bez ďalšieho prepisovania.

V súčasnej verzii 3.1.0 prepojenie slúži na vytváranie Objednávok v Money S4/S5 z Účtu k požiadavke v CDESK.

  • Objednávka bude vytvorená na spoločnosť, ktorá je uvedená v CDESK požiadavke (CDESK spoločnosť musí byť spárovaná s Money S4/S5 firmou, čo je vysvetlené v texte vyššie).
  • Do objednávky sa prenesú aj skladové položky, ktoré boli vytvorené zo skladových kariet načítaných do CDESKu z Money S4/S5. (Prenos skladových kariet je popísaný v texte vyššie.)
  • Práce do objednávky budú prenášané s textom a so sadzbou, ktorá je určená v CDESK účtovnej položke. (Nastavenie účtovných položiek nájdete v nasledujúcom texte.)

Pre vytorenie Money objednávky, otvorte požiadavku, ktorá je na spoločnosť s prepojením na Money S4/S5 firmu, má naviazanú zákazku a obsahuje plnenia. Následne prejdite na záložku Účet k požiadavke.

Záložka Účet k požiadavke
Záložka Účet k požiadavke

Pokiaľ na požiadavku nie je naviazaná žiadna zákazka, v hornej časti sa zobrazí tlačidlo +Pridať zákazku s účtovnou položkou. Po kliknutí sa následne zobrazí okno pre vloženie názvu zákazky a následne pre konfiguráciu účtovnej položky. Ako zákazník bude na takejto zákazke automaticky predvyplnená spoločnosť z požiadavky. Viac o konfigurácii účtovnej položky nájdete v tomto texte. Ak požiadavka už má zákazku pridanú, v hornej časti záložky sa zobrazí tlačidlo +Pridať účtovnú položku do existujúcej zákazky. Vďaka tomu bude možné zmeniť účtovnú položku na naviazanej zákazke.

Položky, ktoré budú d účtu zahrnuté sa nachádzajú v časti Položky účtu k požiadavke. Ide o plnenia s účtovnou položkou a na nich naviazané skladové výdajky, ktoré boli vytvorené previazaním Money položiek z katalógu a Skladových kariet v CDESKu. V časti Nezahrnuté položky do účtu k požiadavke sa nachádzajú položky z plnení, ktoré nie sú previazané so žiadnou účtovnou položkou. Preto sa do Money S4/S5 objednávky nedostanú. Ak ich chcete do objednávky zahrnúť, priraďte účtovnú položku na plnenie, na ktorom sa dané položky nachádzajú. Viac o práci s plneniami nájdete v osobitnom texte.

Položky účtu k požiadavke a nezahrnuté položky k požiadavke
Položky účtu k požiadavke a nezahrnuté položky k požiadavke

Objednávku v Money S4/S5 vytvoríte kliknutím na tlačidlo +Vytvoriť objednávku v Money S4/S5 z účtu, ktoré sa nachádza v časti Money S4/S5. Toto tlačidlo je dostupné len ak je požiadavka v stave Ukončená.

Tlačidlo pre vytvorenie objednávky v Money S4/S5
Tlačidlo pre vytvorenie objednávky v Money S4/S5

Po kliknutí sa zobrazí hlásenie, že objednávka bola v Money S4/S5 vytvorená. Zároveň sa v časti Money S4/S5 zobrazí súhrn objednávky. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať objednávku v Money S4/S5 z účtu, sa obsah Money S4/S5 objednávky aktualizuje na základe posledných zmien v požiadavke.

Informácia v CDESK požiadavke o vystavení Money S4/S5 objednávky
Informácia v CDESK požiadavke o vystavení Money S4/S5 objednávky
Vystavená objednávka v Money S4/S5
Vystavená objednávka v Money S4/S5
Detail prijatej objednávky v Money S4/S5
Detail prijatej objednávky v Money S4/S5