OZNAMY

Modul Oznamy slúži na zobrazovanie dôležitých príspevkov. Príspevky sú riadené centrálne – všetci používatelia majú totožný obsah, čím sa tento modul líši od modulu Nástenka, kde si používateľ môže premiestňovať a mazať príspevky podľa svojej potreby. Ďalším rozdielom je, že príspevky v oznamoch môžu mať obmedzenú časovú platnosť.

Ak modul Oznamy nie je súčasťou menu, je potrebné ho najskôr povoliť v Globálne nastavenia->Oznamy. Viditeľnosť modulu v menu podlieha oprávneniam. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->Používatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Oznamy.

Oznamy môžu byť prístupné aj ako widget na Úvodnom prehľade.

Widget modulu Oznamy
Widget modulu Oznamy

Zoznam oznamov

V hornej časti modulu Oznamy sa nachádza tlačidlo Pridať,ktoré slúži na tvorbu nových oznamov. Všetky oznamy nájdete v stĺpci sekcii Aktuálne oznamy.

Tá je rozdelená na dve časti: Aktuálne oznamyNeaktívne oznamy. Prioritne sa zobrazujú Aktuálne zoznamy, ktoré sú pre používateľa dôležitejšie. Ľavý okraj okna s oznamom lemuje farebný pás. Ten určuje typ oznamu daného príspevku podľa kategorizácie, ktorú si používateľ sám nastaví v Globálnych nastaveniach. Rovnakým spôsobom sú triedené aj Neaktívne oznamy.

Aktuálne oznamy
Aktuálne oznamy

Časť Neaktívne oznamy obsahuje oznamy, ktorých platnosť už vypršala alebo ešte len budú aktuálne. Text oznamov, ktorých platnosť už vypršala, je šedý. Oznamy, ktoré budú aktuálne v budúcnosti, majú obyčajný čierny text rovnako ako Aktuálne oznamy.

Neaktívne oznamy – prvý oznam na obrázku nadobudne platnosť v budúcnosti, platnosť druhého už vypršala
Neaktívne oznamy – prvý oznam na obrázku nadobudne platnosť v budúcnosti, platnosť druhého už vypršala

Aktívne a aj Neaktívne je možné zmazať, alebo editovať. K týmto možnostiam sa pristupuje cez kontextové menu, ktoré sa nachádza v dolnom pravom rohu každého oznamu.

Pod Aktuálnymi oznamami je sekcia Kategórie. Tie si používateľ sám definuje v Globálnych nastaveniach. Po kliknutí na okno s názvom určitej kategórie sa zobrazia len príspevky prislúchajúce do danej kategórie. Príslušnosť do kategórie sa nastavuje pri tvorbe oznamu alebo sa môže zmeniť počas editácie.

Kategórie oznamov
Kategórie oznamov

Pridávanie nových oznamov

Pridávať oznamy môže iba používateľ s príslušnými oprávneniami. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->Používatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Oznamy->Záznamy.

Na pridanie nového oznamu je určené tlačidlo  Pridať  v pravom hornom rohu. Po kliknutí sa otvorí okno s formulárom. Povinné údaje sú označené znakom • .

Pridávanie nového oznamu
Pridávanie nového oznamu

Názov – titulok, pod ktorým sa príspevok zobrazí. Mal by jasne a stručne charakterizovať oznam.

Typ príspevku – výber z možností, ktoré si používateľ sám preddefinuje. Táto možnosť je viditeľná jedine ak je v Globálne nastavenia ->Oznamy zvolená možnosť Povinná.

Kategória príspevku – zaradenie príspevkov do kategórii zvyšuje prehľadnosť. Povinnosť výberu ako aj preddefinované hodnoty sa určujú v Globálne nastavenia ->Oznamy.

Pripnutie príspevku – V zozname Aktuálne oznamy sa príspevky zobrazujú chronologicky na základe dátumu, kedy boli vytvorené. Dôležité príspevky je možné pripnúť – zobrazia sa na navrchu zoznamu. Ak používateľ (tvorca príspevku) pripne viacero príspevkov, opäť budú zoradené chronologicky. Príspevok je pripnutý, ak je prepínač v stave zapnutý . Pripnutý príspevok má v zozname označenie .

Pripnutý príspevok
Pripnutý príspevok

Začiatok platnosti – po kliknutí na políčko Začiatok platnosti sa zobrazí tabuľka, kde sa vyberie dátum a čas začiatku platnosti príspevku. Pre potvrdenie výberu je potrebné kliknúť na ikonu . Zvolením možnosti sa výber resetuje na dátum a čas, kedy používateľ začal oznam vytvárať.

Koniec platnosti – kliknutím na políčko Koniec platnosti sa zobrazí okno s možnosťou výberu termínu skončenia platnosti daného oznamu. Ak používateľ nezvolí žiaden čas, oznam bude viditeľný až do manuálneho zmazania.

Text príspevku – pole pre zadanie sprievodného textu. V hornej časti okna sa nachádzajú ovládacie prvky pre formátovanie.

Príspevok sa ukladá kliknutím na ikonuUložiť. Zvolením možnosti  Späť  sa zavrie formulár bez uloženia príspevku.

Editácia a prístup k oznamu

Editovať oznamy môže iba používateľ s príslušnými oprávneniami. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->Používatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Oznamy->Záznamy.

Uložený príspevok sa dá dodatočne upraviť zvolením možnosti Editovať v kontextovom menu .  Otvorí sa rovnaký  formulár ako pri pridávaní príspevku. Vykonané úpravy sa uložia po kliknutí na možnosť Uložiť. Zvolením možnosti Späť  sa príspevok vráti do pôvodnej podoby.

Editácia oznamu
Editácia oznamu

Zmazanie oznamu

Vymazávať oznamy môže iba používateľ s príslušnými oprávneniami. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->Používatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Oznamy->Záznamy.

Odstrániť príspevok možno dvoma spôsobmi. Buď priamo kliknutím  Zmazať alebo pri editácii vybraním možnosti  Zmazať.

Upozornenie pred zmazaním príspevku
Upozornenie pred zmazaním príspevku

Príklad využitia oznamov

Globálne nastavenia->Oznamy si nastavíte Typ oznamu ako povinnú položku. Následne môžete definovať jednotlivé typy v číselníku. Pôjde napríklad o Firemné oznamy a Výpadok. Pre sprístupnenie možnosti tvorby kategórii je potrebné nastaviť, aby voľba kategórie oznamu bola Nepovinná alebo Povinná. V číselníku pre kategórie definujete dve položky, napríklad IT a Bezpečnosť.

V module Oznamy následne vytvoríte záznam o pripravovanej migrácii databázy. Pri tvorbe príspevku nastavíte platnosť od momentu kedy chcete informovať o pripravovanom výpadku do predpokladaného konca prác. Po uplynutí tohto času sa automaticky vymaže. Oznamu priradíte typ Firemné oznamy a kategóriu IT.

Pre zamestnancov spoločnosti tiež bude prebiehať požiarne cvičenie. Zodpovedná osoba v module Oznamy vytvorí nový záznam klasifikovaný ako typ Firemné oznamy. Zaradený bude do kategórie Bezpečnosť. Keďže ide o dôležitý oznam, použije sa funkcia pripnutia pre jeho zvýraznenie.

Do kategórie Bezpečnosť by sa tiež mohol zaradiť oznam o vylepšení zabezpečenia firemných serverov. Zaradený bude ako typ Firemné oznamy.

Oznamy zaradené do kategórie IT
Oznamy zaradené do kategórie IT

Neskôr bol v spoločnosti zaznamenaný výpadok mailovej platformy. Office manažérka v oznamoch vytvorí záznam zaradený do typu Výpadok a kategórie IT. Pri tvorbe oznamu nastaví začiatok platnosti napríklad aktuálny deň. Koniec platnosti zatiaľ nenastaví. Oznam vymaže po odstránení chyb.

Oznamy zaradené do kategórie IT
Oznamy zaradené do kategórie IT